0114-KDIP4-2.4012.594.2021.2.AA - Ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 22 września 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP4-2.4012.594.2021.2.AA Ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 sierpnia 2021 r. (data wpływu 10 sierpnia 2021 r.), uzupełnionym pismem z 15 września 2021 r. (data wpływu 15 września 2021 r.) w odpowiedzi na wezwanie z 13 września 2021 r. (doręczone 13 września 2021 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. (...) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

10 sierpnia 2021 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. (...).

Wniosek uzupełniony został pismem z 15 września 2021 r. (data wpływu 15 września 2021 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z 13 września 2021 r. (doręczone 13 września 2021 r.)

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Miasto (...) (dalej: "Miasto") jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Miasto planuje realizację przedsięwzięcia pn. (...) (dalej: "Przedsięwzięcie" lub "Projekt").

Projekt będzie realizowany w formule grantowej, co oznacza, że polegać będzie na udzieleniu przez Miasto jego mieszkańcom grantów (pomocy finansowej) na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na należących do nich budynkach mieszkalnych. Grant to wsparcie finansowe dla osób fizycznych (mieszkańców Miasta) polegające na refundacji przez Miasto części kosztów związanych z montażem instalacji fotowoltaicznej przez mieszkańca.

W ramach Projektu Miasto planuje przeznaczyć granty na zamontowanie 81 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanych urządzeń 328,8 kWp. Powyższe pozwoli na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery w wyniku zamiany źródła energii pokrywającego zapotrzebowanie na energię elektryczną ww. budynków mieszkalnych.

W ramach Przedsięwzięcia Miasto zawierać będzie z mieszkańcami biorącymi udział w projekcie umowy grantowe. Na podstawie ww. umów mieszkańcy będą zobowiązani do samodzielnego wyboru wykonawcy instalacji fotowoltaicznych na należących do nich budynkach oraz sfinansowania we własnym zakresie związanych z tym kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych. Jednocześnie wydatki te zostaną następnie zrefundowane przez Miasto, przy czym podstawą wypłaty refundacji ww. kosztów będą złożone przez mieszkańców faktury lub rachunki oraz dowody ich zapłaty. Do podstawowych obowiązków mieszkańców biorących w udział w Projekcie należy zatem złożenie wniosku o grant, zrealizowanie inwestycji obejmującej zakup i montaż ww. instalacji na ich nieruchomości oraz złożenie wniosku o rozliczenie grantu wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi.

Wnioskodawca pragnie w tym zakresie w szczególności podkreślić, że to grantobiorcy (mieszkańcy Miasta, a nie Miasto) będą odpowiedzialni za wyłonienie wykonawców montażu instalacji. W konsekwencji to mieszkańcy sami będą nabywać towary i usługi związane z montażem instalacji fotowoltaicznych na należących do nich budynkach i finansować to nabycie, a następnie będą ubiegać się o zrefundowanie części poniesionych w tym zakresie wydatków przez Miasto. Mieszkańcy nie będą zatem uiszczali na rzecz Miasta jakichkolwiek opłat ze względu na to, iż we własnym zakresie poniosą koszty realizowanych na ich rzecz usług przed podmiot trzeci - wykonawcę.

Miasto będzie zatem występować wobec mieszkańców jako grantodawca, tj. podmiot który dysponuje i przekazuje dofinansowanie na rzecz beneficjentów (tu: mieszkańców Miasta montujących na swoich nieruchomościach ww. instalacje).

W ramach realizacji Projektu Miasto poza zapewnieniem obsługi procesu aplikacji o dofinansowanie wydatków ponoszonych na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz udzielaniem grantów na rzecz mieszkańców, będzie również odpowiedzialne za zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi pracami. Czynności tej Miasto dokonuje w ramach Projektu, celem dokonania należytej kontroli czy zainstalowane przez Mieszkańców instalacje spełniają warunki określone dla przyznania grantu (tj. koszty te ponoszone są w celu przyznania grantu).

Wszystkie faktury dokumentujące zakup i montaż instalacji będą wystawiane bezpośrednio na mieszkańców Miasta (grantobiorców). Jedynym wyjątkiem w odniesieniu do wydatków objętych Projektem jest nadzór inwestorski, którego koszt poniesie Wnioskodawca. Równocześnie jednak Miasto pragnie wskazać, iż nie będzie nabywać tej usługi celem jej dalszego wyświadczenia (odsprzedaży, refakturowania) na rzecz mieszkańców. Miasto pragnie zaznaczyć, że nie będzie pobierało żadnych opłat od grantobiorców w związku z udziałem w Projekcie.

W celu realizacji Przedsięwzięcia Miasto wystąpiło do Samorządu Województwa (...) z wnioskiem o dofinansowanie kosztów realizacji Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), do zadań własnych Miasta należą sprawy dotyczące ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. Biorąc pod uwagę wyznaczony przepisami zakres zadań Miasta oraz zakres planowanego Projektu (zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych poprzez refundację przez Miasto poniesionych kosztów), należy wskazać, iż realizacja Przedsięwzięcia stanowiła będzie realizację zadań własnych Miasta w zakresie ochrony środowiska i przyrody.

Zgodnie z założeniami Projektu, instalacje fotowoltaiczne po ich zamontowaniu na budynkach mieszkańców stanowiły będą własność mieszkańców. Mieszkańcy będą również ponosili koszty bieżącego utrzymania i konserwacji zamontowanych urządzeń.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Miastu będzie przysługiwać prawo do odliczenia VAT naliczonego w cenie wydatków ponoszonych na realizację Projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Miasta nie będzie mu przysługiwać prawo do odliczenia VAT naliczonego w cenie wydatków ponoszonych na realizację Projektu.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z treści tego przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy odliczenia tego dokonuje podatnik VAT, a nabywane przez niego towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (a więc czynności, których następstwem jest określenie zobowiązania podatkowego).

Zgodnie natomiast z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług lub dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, Miasto planuje realizację Przedsięwzięcia polegającego na udzieleniu przez Miasto jego mieszkańcom grantów (pomocy finansowej) na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na należących do nich budynkach mieszkalnych. W tym zakresie Miasto zawrze z mieszkańcami biorącymi udział w projekcie umowy grantowe, na podstawie których mieszkańcy będą zobowiązani do samodzielnego wyboru wykonawcy instalacji fotowoltaicznych na należących do nich budynkach oraz sfinansowania we własnym zakresie związanych z tym kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych. Jednocześnie wydatki te zostaną następnie zrefundowane przez Miasto, przy czym podstawą wypłaty refundacji ww. kosztów będą złożone przez mieszkańców dokumenty rozliczeniowe. Instalacje po ich zamontowaniu na budynkach mieszkańców stanowiły będą własność mieszkańców, którzy będą zobowiązani do ponoszenia kosztów ich bieżącego utrzymania i konserwacji. Miasto poniesie również dodatkowo koszt zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi pracami.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Miasta realizacja Przedsięwzięcia przez Miasto nie będzie związana z wykonywaniem przez Miasto czynności opodatkowanych VAT. Zarówno w przypadku nabywanych usług zapewnienia nadzoru inwestorskiego, jak również w zakresie wypłat grantów na rzecz mieszkańców, Miasto będzie realizowało swoje zadania własne w obszarze ochrony środowiska naturalnego, z czym nie będą wiązały się dla Miasta jakiekolwiek korzyści, np. wypłata wynagrodzenia.

Ponadto Miasto nie będzie również uczestniczyło w relacji gospodarczej związanej z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznych (tj. nie będzie występowało w ww. zakresie w charakterze inwestora), gdyż relacja ta zostanie nawiązana samodzielnie przez mieszkańców z wybranymi wykonawcami, a następnie również we własnym zakresie rozliczona. Tym samym Miasto prowadząc Projekt występowało będzie w charakterze organu władzy publicznej, dofinansowującego realizację działań służących ochronie środowiska naturalnego (grantodawca), a wykonywane przez nie czynności pozostawały będą poza zakresem opodatkowania VAT (Miasto nie będzie świadczyło na rzecz mieszkańców w związku z Projektem żadnych czynności podlegających VAT).

Należy bowiem uznać, że czynność przekazania środków w formie pieniężnej jako zwrot części kosztów robót i materiałów (grant) nie stanowi świadczenia usług. Przedstawione we wniosku okoliczności sprawy wskazują, że Miasto nie świadczy na rzecz mieszkańców biorących udział w projekcie jakichkolwiek czynności. Inwestorem w tym zakresie będzie każdorazowo mieszkaniec Miasta i to on będzie miał możliwość dokonania zakupu instalacji u dowolnego dostawcy, sam będzie finansował koszty tego zakupu, a następnie będzie ubiegał się o zrefundowanie przez Miasto części poniesionych wydatków. Natomiast Miasto (po pozytywnej weryfikacji) przekaże mu wyłącznie pomoc finansową (grant) stanowiący część poniesionych przez mieszkańca kosztów.

Równocześnie, jak Miasto wskazywało w opisie stanu faktycznego, faktury dokumentujące zakup i montaż instalacji będą wystawiane na mieszkańców Miasta (grantobiorców). W konsekwencji z perspektywy Miasta nie będzie istniał VAT naliczony podlegający odliczeniu w ww. zakresie (w rozumieniu art. 86 ust. 2 ustawy o VAT).

W kontekście natomiast ponoszonych kosztów nadzoru inwestorskiego, będę one ponoszone przez Miasto w bezpośrednim i wyłączonym związku z udzielanymi przez nie grantami, celem dokonania należytej kontroli czy zainstalowane przez mieszkańców instalacje spełniają warunki przyznania grantów. Miasto nie będzie świadczyło ww. usługi na rzecz mieszkańców i nie będzie dokonywała jej odsprzedaży na rzecz mieszkańców. W konsekwencji nabyte przez Miasto usługi nadzoru inwestorskiego w związku z Przedsięwzięciem nie będą miały żadnego związku z działalnością gospodarczą Miasta.

W związku z powyższym, zdaniem Miasta nie będzie mu przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w cenie wydatków ponoszonych na realizację Projektu, z tego względu, iż Miasto nie będzie wykorzystywać dokonywanych zakupów do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Przedstawione przez Miasto stanowisko zostało potwierdzone przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 19 marca 2021 r., znak: 0114-KDIP4-1.4012.79.2021.2.SL:

"Jak wyżej wskazano dofinansowanie otrzymane przez Gminę w celu realizacji projektu polegającego na udzieleniu mieszkańcom Gminy grantów na budowę mikroinstalacji OZE, nie będzie stanowić podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy, a tym samym nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. W sprawie brak jest bowiem jakiegokolwiek świadczenia usług bądź dostawy towaru na rzecz mieszkańców.

Zatem, z uwagi na powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że w omawianej sprawie warunki, o których mowa wart. 86 ust. 1 ustawy, nie będą spełnione, ponieważ - jak wynika z okoliczności sprawy - Gmina w ramach ww. projektu nie będzie wykonywała odpłatnych świadczeń na rzecz mieszkańców, a nabywane przez Gminę usługi nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Tym samym, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizację projektu pn. (...)".

Analogiczne stanowisko zostało zaprezentowane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 30 grudnia 2020 r., znak: 0111-KDIB3-1.4012.831.2020.2.ASY.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno powyższych ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne, w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie ma możliwości skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności powinien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez "podatników" w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Wobec powyższego, za podatnika podatku VAT uznać należy tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Natomiast z art. 15 ust. 6 ustawy wynika, że nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Zatem gmina (miasto), wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej określonej w art. 15 ust. 2 ustawy, działa w charakterze podatnika podatku VAT.

Należy wskazać, że w świetle art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Na podstawie art. 6 ust. 1 tej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Wykaz zadań własnych gminy określa art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej (art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) oraz sprawy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy dot. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Miasto planuje realizację przedsięwzięcia pn. (...). Projekt będzie polegać na udzieleniu przez Miasto jego mieszkańcom grantów (pomocy finansowej) na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na należących do nich budynkach mieszkalnych. Powyższe pozwoli na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery w wyniku zamiany źródła energii pokrywającego zapotrzebowanie na energię elektryczną ww. budynków mieszkalnych. W ramach Przedsięwzięcia Miasto zawierać będzie z mieszkańcami biorącymi udział w projekcie umowy grantowe. Na podstawie ww. umów mieszkańcy będą zobowiązani do samodzielnego wyboru wykonawcy instalacji fotowoltaicznych na należących do nich budynkach oraz sfinansowania we własnym zakresie związanych z tym kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych. Jednocześnie wydatki te zostaną następnie zrefundowane przez Miasto, przy czym podstawą wypłaty refundacji ww. kosztów będą złożone przez mieszkańców faktury lub rachunki oraz dowody ich zapłaty. Do podstawowych obowiązków mieszkańców biorących w udział w Projekcie należy zatem złożenie wniosku o grant, zrealizowanie inwestycji obejmującej zakup i montaż ww. instalacji na ich nieruchomości oraz złożenie wniosku o rozliczenie grantu wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi. Wszystkie faktury VAT dokumentujące zakup i montaż instalacji będą wystawiane bezpośrednio na mieszkańców Miasta (grantobiorców). Jedynym wyjątkiem w odniesieniu do wydatków objętych Projektem jest nadzór inwestorski, którego koszt poniesie Wnioskodawca. Równocześnie jednak Miasto pragnie wskazać, iż nie będzie nabywać tej usługi celem jej dalszego wyświadczenia (odsprzedaży, refakturowania) na rzecz mieszkańców. Miasto nie będzie pobierało żadnych opłat od grantobiorców w związku z udziałem w Projekcie.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy realizując projekt pn. (...) Miasto ma możliwość odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na realizację tego projektu.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa należy wskazać, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej, do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. Jednocześnie obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W omawianej sprawie związek taki nie będzie występował. Bowiem, jak wynika z opisu sprawy, realizowany projekt polega na udzieleniu przez Miasto grantów, które mieszkańcy przeznaczą na zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznych. Instalacje fotowoltaiczne po ich zamontowaniu na budynkach mieszkańców stanowiły będą własność mieszkańców. Mieszkańcy będą również ponosili koszty bieżącego utrzymania i konserwacji zamontowanych urządzeń. Ponadto, Wnioskodawca wskazał, że faktury związane z realizacją inwestycji będą wystawiane na mieszkańców. Zatem Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w części dotyczącej zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych, ponieważ Miasto nie będzie wykonywać w ramach tej części projektu żadnych usług na rzecz mieszkańców oraz mieszkańcy nie będą wnosili na rzecz Miasta jakichkolwiek wpłat.

W odniesieniu do usług dotyczących pełnienia nadzoru inwestorskiego, należy wskazać, że - jak wynika z wniosku - ww. usługa dotycząca nadzoru nie będzie wykorzystywana przez Gminę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca wskazał, że opisany we wniosku projekt będzie realizowany w ramach zadań własnych Gminy. Ponadto Wnioskodawca nie będzie nabywać usługi nadzoru inwestorskiego celem jej dalszego wyświadczenia (odsprzedaży, refakturowania) na rzecz mieszkańców. Zatem w odniesieniu do usługi nadzoru inwestorskiego warunki wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy, uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż usługi nadzoru inwestorskiego nabyte w związku z realizacją realizowanego projektu, nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podsumowując, Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację projektu pn. (...).

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP. W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl