0114-KDIP4-2.4012.469.2020.2.AS - Brak prawa do odliczenia VAT od wydatków na realizację projektu przez stowarzyszenie.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 1 grudnia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP4-2.4012.469.2020.2.AS Brak prawa do odliczenia VAT od wydatków na realizację projektu przez stowarzyszenie.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2020 r. (data wpływu 24 września 2020 r.), uzupełnionego pismem z dnia 24 listopada 2020 r. (data wpływu 26 listopada 2020 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 16 listopada 2020 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego i zwrotu podatku w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2020 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego i zwrotu podatku w związku z realizacją projektu.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 24 listopada 2020 r. (data wpływu 26 listopada 2020 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 16 listopada 2020 r.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Stowarzyszenie w dniu 18 listopada 2019 r. podpisało umowę Nr.. z Województwem...na realizację operacji pn:. w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczeństwo".

W dniu 1 września 2020 r. Stowarzyszenie złożyło wniosek o płatność. We wniosku kwotami, o których zwrot się ubiega Stowarzyszenie są kwoty brutto.

W ramach otrzymanej dotacji Stowarzyszenie zakupiło łódź żaglową, zorganizowało bezpłatne szkolenia na patent ratownika dla mieszkańców gminy oraz zakupiło worki żeglarskie z logo "...". W przyszłości planowane jest nieodpłatne udostępnianie łodzi, organizowanie bezpłatnych weekendowych szkoleń żeglarskich dla młodzieży oraz bezpłatnych wycieczek po... zapoznając z ofertą turystyczną regionu.

Stowarzyszenie zajmuje się między innymi działalnością w zakresie poprawy atrakcyjności turystycznej obszaru..., działaniem na rzecz rozwoju gminy z zaakcentowaniem dziedzin związanych z edukacją, sportem i turystyką wspieraniem młodzieży w życiu publicznym. W ramach działalności statutowej stowarzyszenie nieodpłatnie organizuje między innymi kursy dotyczące żeglarstwa jachtowego, organizuje spotkania, szkolenia i wycieczki, których celem jest zapoznanie z ofertą gospodarczą i turystyczną regionu. Wszystkie czynności są realizowane wyłącznie w ramach nieodpłatnej działalności statutowej w oparciu o ustawę o stowarzyszeniach oraz ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nie występuje więc odpłatność za świadczenie usługi czy dostarczenie towaru. Otrzymana dotacja nie ma wpływu na cenę dostarczanych towarów czy świadczonych usług w ramach nieodpłatnej działalności statutowej. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego, ale prowadzi działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczany jest na cele działalności statutowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

(Pytanie sformułowano ostatecznie w uzupełnieniu wniosku)

Czy Stowarzyszeniu nie będącym czynnym podatnikiem VAT przysługuje prawo do odliczenia i zwrot podatku od towaru i usług VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem VAT, należy zauważyć, że jego statutowe czynności nie podlegają opodatkowaniu, gdyż, nie są one realizowane za odpłatnością (odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług), natomiast, są wykonywane nieodpłatnie - nie podlegają podatkowi od towarów i usług. Skoro wymienione czynności są realizowane wyłącznie w ramach nieodpłatnej działalności statutowej w oparciu o ustawę o stowarzyszeniach oraz ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie to nie będzie opodatkowania VAT. Za tym przemawia też fakt, że otrzymana dotacja nie ma wpływu na cenę dostarczanych towarów czy świadczonych usług w ramach nieodpłatnej działalności statutowej. Zatem z uwagi na obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w zakresie, w jakim stowarzyszenie wykonuje nieodpłatnie czynności w ramach działalności statutowej w oparciu o ustawę Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - to w takim zakresie nie wykonuje czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

Stowarzyszenie stoi na stanowisku, że będąc Stowarzyszeniem zwykłym, nieczerpiącym korzyści majątkowych oraz utrzymującym się ze składek członkowskich, przy realizacji projektów służących społeczności wiejskiej - młodzieży z Gminy, składając wniosek o refundację powinno wnioskować o refundację wydatków w kwocie brutto, gdyż zdaniem Stowarzyszenia nie ma możliwości odliczania podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Według art. 88 ust. 4 ustawy - obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z ww. regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza - według art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713, z późn. zm.), stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (art. 2 ust. 2 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach).

W myśl art. 34 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Zaznaczyć należy, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą.

Z opisu sprawy wynika, że Stowarzyszenie podpisało umowę na realizację operacji pn.:... W ramach otrzymanej dotacji Stowarzyszenie zakupiło łódź żaglową, zorganizowało bezpłatne szkolenia na patent ratownika dla mieszkańców gminy oraz zakupiło worki żeglarskie z logo "...". W przyszłości planowane jest nieodpłatne udostępnianie łodzi, organizowanie bezpłatnych weekendowych szkoleń żeglarskich dla młodzieży oraz bezpłatnych wycieczek po... zapoznając z ofertą turystyczną regionu.

Stowarzyszenie zajmuje się między innymi działalnością w zakresie poprawy atrakcyjności turystycznej obszaru..., działaniem na rzecz rozwoju gminy z zaakcentowaniem dziedzin związanych z edukacją, sportem i turystyką wspieraniem młodzieży w życiu publicznym. W ramach działalności statutowej stowarzyszenie nieodpłatnie organizuje między innymi kursy dotyczące żeglarstwa jachtowego, organizuje spotkania, szkolenia i wycieczki, których celem jest zapoznanie z ofertą gospodarczą i turystyczną regionu. Wszystkie czynności są realizowane wyłącznie w ramach nieodpłatnej działalności statutowej w oparciu o ustawę o stowarzyszeniach oraz ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nie występuje więc odpłatność za świadczenie usługi czy dostarczenie towaru. Otrzymana dotacja nie ma wpływu na cenę dostarczanych towarów czy świadczonych usług w ramach nieodpłatnej działalności statutowej. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego, ale prowadzi działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczany jest na cele działalności statutowej. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą braku prawa do odliczenia podatku naliczonego i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, a zakupy towarów i usług dokonywane w związku z realizacją projektu nie mają związku z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Jak wskazał Wnioskodawca, wszystkie realizowane w ramach projektu działania świadczone są przez Stowarzyszenie nieodpłatnie w ramach działalności statutowej.

W konsekwencji Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z realizacją projektu. Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do zwrotu różnicy podatku VAT na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w... za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP. W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl