0114-KDIP4-2.4012.415.2022.1.AA - Brak prawa do odliczenia VAT od wydatków na realizację projektu przez instytucję kultury

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 5 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP4-2.4012.415.2022.1.AA Brak prawa do odliczenia VAT od wydatków na realizację projektu przez instytucję kultury

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

29 sierpnia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 29 sierpnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. (...). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Jednostka jest (...) instytucją kultury. Nazwa podmiotu brzmi: (...) z siedzibą w (...) (dalej: Instytucja, Podatnik lub A.). Instytucja posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: (...) oraz numer identyfikacji statystycznej w systemie REGON: (...). A. jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: podatek VAT).

A. jest instytucją kultury powstałą w wyniku połączenia (...) i (...). A. rozpoczęła działalność (...), kontynuując cele i tradycje obu wcześniejszych instytucji. A. realizuje następujące zadania statutowe:

- Pasją Podatnika jest film i ambitna kinematografia.

- Misją jest ochrona i propagowanie dziedzictwa audiowizualnego. Realizowana jest m.in. poprzez restaurowanie, rekonstruowanie i digitalizowanie tytułów należących do klasyki polskiego przedwojennego i współczesnego kina.

- Nadrzędnym celem jest udostępnianie i promowanie zasobów filmowych i rejestracji audiowizualnych (np. teatr, muzyka, słuchowiska) oraz stwarzanie przestrzeni do niezwykłych spotkań z twórcami i ludźmi kina.

- A. prowadzi działalność edukacyjną, kulturalno-oświatową, producencką i wydawniczą oraz wykorzystuje nowe technologie do działań w zakresie upowszechniania kultury audiowizualnej.

Podstawowym źródłem finansowania są dotacje otrzymywane od jednostki nadrzędnej, tj. (...). Główne źródło finansowania A. pochodzi ze źródeł publicznych (dotacje celowe i podmiotowe), które należy traktować jak pomoc państwa dla Instytucji w celu realizacji zadań statutowych A.

A. uzyskała zgodę na realizację Projektu Program Operacyjny Polska Cyfrowa zatytułowanego: (...).

Opis Projektu jest następujący:

Głównym powodem, a zarazem przedmiotem Projektu jest kontynuacja, ale w nowej jakości, realizacji zadań statutowych A. poprzez upowszechnianie jej zasobów, propagowanie wiedzy o filmowym i audiowizualnym dziedzictwie narodowym.

W związku z kontynuacją statutowych zadań, A. określiła dwa podstawowe cele Projektu:

Cel 1. Zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o zasobach A. poprzez nową platformę cyfrową A., zapewniającą szeroki dostęp do zgromadzonych i budowanych w przyszłości zasobów audiowizualnych (...), pozwalającą (...) na efektywne zarządzanie rosnącym zbiorem danych.

Cel 2. Cyfryzacja zasobów archiwalnych A. w celu ich zabezpieczenia dla potomności oraz efektywnego upowszechnienia, w tym: digitalizacja 200 zagrożonych tytułów filmowych ze zbiorów (...), zabezpieczenie ich cyfrowej kopii na rzecz upowszechniania i przechowania na rzecz przyszłych pokoleń, pełna rekonstrukcja kilku wybranych tytułów, digitalizacja 4800 materiałów okołofilmowych, zabezpieczenie ich cyfrowych wersji w celach archiwizacji i upowszechnienia.

Projekt jest uzupełnieniem zrealizowanych wcześniej przez instytucje projektów digitalizacyjnych i infrastrukturalnych. W celu osiągnięcia głównego założenia projektu - (...) - konieczne jest stworzenie platformy do dystrybucji treści, która zostanie opracowana na podstawie rynkowych modeli prezentacji treści instytucji audiowizualnych. W architekturze zostaną uwzględnione doświadczenia już zrealizowanych projektów między innymi (...) ((...), (...), platforma (...)). Na podstawie analiz i badań (...) dotyczących konsumpcji treści wideo oraz doświadczeń A. zaplanowano dostęp do treści multimedialnych prezentowanych w Internecie, w tym na urządzeniach mobilnych, co pozwoli na zniwelowanie barier dostępu dla każdej z grup interesariuszy. Niezależnie od wieku, doświadczeń czy miejsca pobytu serwis będzie dostępny dla każdego, a treści w nim prezentowane łatwo dostępne.

Ze studium wykonalności A. wynikają następujące założenia:

- Realizacja Projektu zgodnie z zaprezentowanym planem ma kosztować 32 108 528,00 zł brutto, w tym koszty kwalifikowane 27 523 225,00 zł. Wszystkie licencje i sprzęt będą zakupione z okresem gwarancji na cały czas trwania Projektu. Po zakończeniu Projektu bieżące utrzymanie polegać będzie na utrzymywaniu działania platformy internetowej oraz pracy redakcyjnej. Z uwagi na charakter Projektu (cele społeczno-edukacyjne, brak przychodów w efekcie realizacji Projektu) finansowanie ze środków europejskich na poziomie 84,63% wartości netto Projektu jest adekwatne. Zaplanowano, że przedsięwzięcie w zakresie kosztów kwalifikowanych będzie dofinansowane w kwocie 23 292 905,31 zł (co stanowi 84,63% kosztów kwalifikowanych). Poziom dofinansowania mieści się w granicach określonych dla poddziałania 2.3.2 w ramach (...).

- Z uwagi na swój charakter (darmowe udostępnianie dóbr kultury w formie cyfrowej) Projekt nie generuje przychodów i z tego powodu analiza finansowa wykazuje jego nierentowność (wartość wskaźnika FNPV/C wynosi -25 710 tys. zł).

- Dostęp do treści ma być nieodpłatny (w związku z bezpłatnym udostępnianiem produktów Projektu Wnioskodawca nie będzie również czerpał innych, pośrednich korzyści w postaci wpływów z reklam).

- W efekcie powyższych założeń rzeczywiste przychody z Projektu wyniosą 0,00 zł.

Kluczowe założenia przy analizie finansowej Projektu są następujące:

Celem Projektu nie jest generowanie przychodów, dlatego planowane przychody wynoszą 0,00 zł.

Analiza trwałości finansowej Projektu: Projekt inwestycyjny nie generuje przychodów. W związku z tym koszty Projektu oraz jego utrzymania w okresie trwałości wymagają pełnego sfinansowania ze środków programu operacyjnego oraz środków własnych A.

W związku z realizacją Projektu A. otrzymała już pierwsze faktury zakupu dotyczące Projektu. A. będzie dokonywać dalszych zakupów towarów i usług od podmiotów zewnętrznych dokumentowanych fakturą VAT.

A. wylicza prewspółczynnik w związku z dokonywaniem czynności statutowych oraz sporadyczną sprzedażą usług.

Pytanie

Czy A. ma możliwość odliczenia podatku VAT od faktur zakupu związanych z realizacją Projektu?

Państwa stanowisko w sprawie

W opinii Podatnika, A. nie ma możliwości odliczania podatku VAT od towarów i usług zakupywanych w związku z realizacją Projektu opisanego w stanie faktycznym, gdyż:

- realizacja Projektu stanowi wykonywanie zadań statutowych A., co wynika wprost z wniosku o Projekt;

- po zrealizowaniu Projekt nie będzie generować przychodów, więc nie jest związany w jakimkolwiek zakresie z wykonywaniem czynności opodatkowanych w rozumieniu Ustawy o VAT.

Przepisy art. 86 ust. 1 i nast. Ustawy o VAT określają zasady odliczania podatku VAT oraz wyliczania prewskaźnika.

Zgodnie z tymi uregulowaniami w przypadku nabycia towarów i usług:

a)

wykorzystywanych przez podatnika wyłącznie do działalności opodatkowanych, prawo do odliczenia podatku VAT wynosi 100%;

b)

wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, w przypadku gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej "sposobem określenia proporcji";

c)

wykorzystywanych przez podatnika w celach statutowych, prawo do odliczenia podatku VAT nie przysługuje w ogóle.

Każdy podmiot, w tym A., jest zobowiązany do weryfikowania każdego zakupu towaru lub usługi w odniesieniu do prawa do odliczenia z faktury dotyczącej tego zakupu podatku VAT naliczonego. W przypadku gdy zakup nie jest związany z wykonywaniem przez podatnika czynności opodatkowanych podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku VAT z takiej faktury.

W związku z tym, że celem udziału A. w Projekcie jest:

1. Zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o zasobach A. poprzez nową platformę cyfrową A., zapewniającą szeroki dostęp do zgromadzonych i budowanych w przyszłości zasobów audiowizualnych (...), pozwalającą (...) na efektywne zarządzanie rosnącym zbiorem danych.

2. Cyfryzacja zasobów archiwalnych A. w celu ich zabezpieczenia dla potomności oraz efektywnego upowszechnienia, w tym: digitalizacja 200 zagrożonych tytułów filmowych ze zbiorów (...), zabezpieczenie ich cyfrowej kopii na rzecz upowszechniania i przechowania na rzecz przyszłych pokoleń, pełna rekonstrukcja kilku wybranych tytułów, digitalizacja 4800 materiałów okołofilmowych, zabezpieczenie ich cyfrowych wersji w celach archiwizacji i upowszechnienia.

Niewątpliwie powyższe oznacza realizację zadań stautowych A.

W przypadku gdy wydatki ponoszone są wyłącznie z realizacją celów statutowych podmiotu, nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z realizacją tych celów.

W konsekwencji należy uznać, iż stanowisko A. w odniesieniu do braku możliwości odliczenia podatku VAT od faktur zakupu towarów i usług związanych z realizacją Projektu jest prawidłowe.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą:

w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Jak wynika z powołanych przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ponadto ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym:

obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy:

podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy:

pod pojęciem działalności gospodarczej należy rozumieć wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.), zwanej dalej u.o.p.d.k.:

działalność kulturalna w rozumieniu niniejszej ustawy polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 u.o.p.d.k.:

1. Instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora.

2. Statut zawiera:

1)

nazwę, teren działania i siedzibę instytucji kultury;

2)

zakres działalności;

3)

organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania;

4)

określenie źródeł finansowania;

5)

zasady dokonywania zmian statutowych;

6)

postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna, jeżeli instytucja zamierza działalność taką prowadzić.

Zapis art. 13 u.o.p.d.k., określa więc podstawy prawne funkcjonowania instytucji kultury wskazując, że ww. podmioty funkcjonują w oparciu o akt ich utworzenia oraz statut. Jednocześnie organizacja wewnętrzna instytucji kultury uregulowana być powinna zgodnie z zapisami ustawy w regulaminie organizacyjnym, który nadawany jest przez dyrektora instytucji.

W myśl art. 14 u.o.p.d.k.:

1. Instytucje kultury uzyskują osobowość prawną i mogą rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora.

1a. W rejestrze, o którym mowa w ust. 1, gromadzone są następujące dane:

1)

oznaczenia instytucji kultury, w szczególności podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury, oraz imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu;

2)

organizacji instytucji kultury, w szczególności:

a)

imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców albo oznaczenie osoby fizycznej, której powierzono pełnienie obowiązków dyrektora, albo której powierzono zarządzanie instytucją kultury,

b)

imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień,

c)

imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu;

3)

dotyczące mienia instytucji kultury, w szczególności imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu;

4)

połączenia, podziału i likwidacji instytucji kultury, w szczególności imię i nazwisko likwidatora oraz imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu.

2. Organizator nie odpowiada za zobowiązania instytucji kultury, z zastrzeżeniem art. 24 i 25.

3. Instytucja kultury z urzędu podlega wpisowi do rejestru.

4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury, w tym zakres danych zamieszczanych w rejestrze, tryb dokonywania wpisów, zmian i wykreśleń wpisów oraz wzór księgi rejestrowej, mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa danych zamieszczanych w rejestrze i bezpieczeństwa czynności prawnych dokonywanych przez te instytucje.

Ponadto z art. 27 ust. 1-4 u.o.p.d.k. wynika, że:

1. Instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Instytucja kultury może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.

3. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

4. Instytucja kultury sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473).

Państwa wątpliwości dotyczą ustalenia, czy mają Państwo możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupów związanych z realizacją projektu pn. (...).

We wniosku podali Państwo informacje, z których wynika, że:

- zgodnie ze statutem, Państwa nadrzędnym celem jest udostępnianie i promowanie zasobów filmowych i rejestracji audiowizualnych oraz prowadzą Państwo działalność edukacyjną, kulturalno-oświatową, producencką i wydawniczą oraz wykorzystują nowe technologie do działań w zakresie upowszechniania kultury audiowizualnej,

- realizują Państwo projekt pn. (...),

- celem projektu jest zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o zasobach A. poprzez nową platformę cyfrową A. oraz cyfryzacja zasobów archiwalnych A.,

- stworzony serwis będzie dostępny dla każdego, dostęp do treści ma być nieodpłatny (w związku z bezpłatnym udostępnianiem produktów Projektu nie będą Państwo również czerpać innych, pośrednich korzyści w postaci wpływów z reklam),

- projekt nie generuje przychodów.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT, w ramach działalności gospodarczej, do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

W analizowanej sprawie związek taki nie występuje. Jak bowiem wskazali Państwo we wniosku, projekt nie generuje przychodów, a jego efekty będą udostępniane nieodpłatnie, w związku z projektem nie będą Państwo również czerpać innych, pośrednich korzyści w postaci wpływów z reklam. Z opisu sprawy wynika również, że projekt jest realizowany w ramach realizacji Państwa zadań statutowych.

W konsekwencji, w analizowanej sprawie warunki wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy, uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż efekty realizacji tego zadania nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem nie będą mieli Państwo - na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy - prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją projektu pn. (...).

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.) albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-Urząd Skarbowy na stronie: https://www.podatki.gov.pl/e-urząd-skarbowy/ (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.) będąc użytkownikiem/wyznaczając użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym.

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl