0114-KDIP4-2.4012.376.2022.2.MC - Rozliczanie VAT przez gminę w związku z inwestycją fotowoltaiczną

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 14 listopada 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP4-2.4012.376.2022.2.MC Rozliczanie VAT przez gminę w związku z inwestycją fotowoltaiczną

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

1 sierpnia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 29 lipca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez Wykonawcę. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 23 września 2022 r. (data wpływu 27 września 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Gmina oraz B. Sp. z o.o. z/s w (...) i A. Sp. z o.o. w (...) zawarły 20 grudnia 2020 r. porozumienie dotyczące wspólnego przeprowadzania postępowania i udzielenia zamówienia na budowę rozproszonych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy wraz z usługą bilansowania energii realizowaną w ramach zadania - Gmina samowystarczalna energetycznie z wykorzystaniem systemu elektrowni fotowoltaicznej w modelu z bilansowaniem nadwyżki elektrycznej na potrzeby własne obiektów gminnych.

Powyższe podmioty postanowiły wspólnie przeprowadzać postępowanie oraz udzielić zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie budowa rozproszonych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy (...) wraz z usługą bilansowania energii realizowana w ramach zadania - Gmina samowystarczalna energetycznie z wykorzystaniem systemu elektrowni fotowoltaicznej w modelu z bilansowaniem nadwyżki elektrycznej na potrzeby własne obiektów gminnych.

Całkowita wartość zamówienia wynosi 10 890 500,00 złotych netto.

Każda ze stron umowy zobowiązała się do pokrycia przypadającej na nią części zobowiązania w wysokości wynikającej z zamiaru zawarcia w wyniku rozstrzygnięcia postępowania umów na budowę rozproszonych instalacji fotowoltaicznych.

Strony wyznaczyły spośród siebie Gminę jako Zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania (art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z dnia 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Zgodnie z § 1 pkt 5 pkt 2 umowy wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia finansowania w modelu ESCO (Energy Saving Company).

Model tego finansowania polega na finansowaniu inwestycji z wygenerowanych oszczędności jakie nowa instalacja przyniesie. W przypadku tej formuły jednostka samorządu terytorialnego nie czyni bieżących oszczędności z tytułu przeprowadzonej inwestycji.

W ramach kwoty przeznaczonej dotychczas na sfinansowanie kosztów zużywanej energii elektrycznej przez podmioty gminne, są zmniejszone koszty zakupu energii elektrycznej, a pozostałość jest przeznaczona na spłatę inwestycji, której zamawiający nie jest właścicielem do końca okresu rozliczenia (§ 13 pkt 2 Umowy), w obiektach A. zostaną zainstalowane obiektowe elektrownie PV, łącznej mocy 1765 kW, produkujące rocznie ok. 1765 MWh energii. Produkcja jej w elektrowniach PV pokryje w 100% zużycie roczne energii elektrycznej A. Przeprowadzone audyty i wskazane nieruchomości umożliwiają wybudowanie elektrowni o mocy 1756 kW.

Poniżej przedstawiona jest przewidywana lokalizacja o łącznej mocy 1765 kW:

1. Oczyszczalnia ścieków, (...) 13, (...) Nr PPE (...),

2. Oczyszczalnia ścieków, (...) 3, (...) Nr PPE (...),

3. Stacja uzdatniania wody (...), (...) Nr PPE (...),

4. Stacja przeładunkowa odpadów z sortownią, (...), ul. (...) Nr PPE (...),

5. Stacja uzdatniania wody, (...), (...) Nr PPE (...),

6. Stacja uzdatniania wody, (...), (...) Nr PPE (...),

7. Przepompownia (...) Nr PPE (...),

8. (...) Spółka z o.o. (...), Hydrofor, (...) Nr PPE (...),

9. Hydrofornia (...), (...) Nr PPE 4 (...),

10. (...) Spółka z o.o., (...), (...) Nr PPE (...),

11. Przepompownia Wody (...), (...) Nr PPE (...),

12. (...) Spółka z o.o., (...), (...) Nr PPE (...),

13. Oczyszczalnia ścieków (...), Nr PPE (...),

14. (...) Sp. z o.o. (...), (...) Nr PPE (...),

15. Ujęcie Wody (...) Nr PPE (...),

16. Przepompownia Wody (...), (...) Nr PPE (...),

17. Zbiornik Przelewowy (...), (...) Nr PPE (...),

18. Stacja Uzdatniania Wody, (...), (...) Nr PPE (...),

19. (...) Sp. z o.o., (...), (...) Nr PPE (...),

20. Kaplica Cmentarna (...), (...) Nr (...), 21. (...) Spółka z o.o. (...), (...) Nr PPE (...).

A. Spółka z o.o., w (...) wykonało Analizę Opłacalności oraz Model Rozliczeń i Montażu elektrowni słonecznych w obiektach Spółki.

Wynagrodzenie należne Wykonawcy określone w umowie będzie płatne według zasad opisanych w wymienionym powyżej modelu.

Płatność wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia następowała będzie cyklicznie, w miesięcznych ratach poczynając od dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiającego (§ 13 pkt 1 umowy) wykonanych instalacji fotowoltaicznych, zgodnie z opracowanym modelem rozliczeń, przez okres kolejnych miesięcy, aż do zapłaty całości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określonego § 6 pkt 1 Umowy.

Podstawą do płatności każdej części wynagrodzenia należnego Wykonawcy, będzie wystawiona faktura VAT (§ 6 pkt 3 Umowy).

Wykonawca po otrzymaniu całości wynagrodzenia przeniesie własność wykonanych instalacji fotowoltaicznych na Zamawiającego.

Wynagrodzenie należne Wykonawcy w ostatnim miesiącu realizacji przedmiotu umowy obliczone wg przedstawionego modelu będzie stanowić wartość końcową sprzedaży wybudowanych instalacji.

Wynagrodzenie określone w ofercie Wykonawcy jest ryczałtowym całkowitym wynagrodzeniem Wykonawcy za zaprojektowanie, wybudowanie, eksploatację i serwis instalacji w czasie realizacji zadania.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego

Preambuła

Wnioskodawca doprecyzowuje przedstawienie stanowiska w sprawie.

Uwaga ogólna, która we wniosku nie zbyt dokładnie wybrzmiała to fakt, iż przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego na budowę rozproszonych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy wraz z usługą bilansowania energii, było postępowaniem wspólnym zgodnie z załączonym porozumieniem z 20 grudnia 2020 r. Na podstawie niniejszego porozumienia, postępowanie prowadziła Gmina, natomiast Zamawiającymi są każdy w swoim zakresie i specyfice niżej wymienione podmioty:

- Gmina NIP (...),

- B. Sp. z o.o. z siedzibą w (...) NIP (...),

- A. Sp. z o.o. z siedzibą w (...) NIP (...).

Poniżej Wnioskodawca przedstawia stanowisko na pytania zawarte w ww. piśmie:

Ad 1

Zgodnie z załączoną umową stanowiącą załącznik nr 4 do SWIZ, Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania oraz wybudowania instalacji fotowoltaicznej na rzecz A. Sp. z o.o. (...), a po jej wykonaniu prowadzenia usługi bilansowania energii na potrzeby A. Sp. z o.o. (...), łącznie z pracami przygotowawczymi - projektowymi - dla instalacji powyżej 50 KW. Poszczególne etapy prac zostały określone w § 1 Umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SWIZ. Wybudowana i eksploatowana instalacja fotowoltaiczna, do czasu pełnej jej spłaty przez A. Sp. z o.o. (...) - o czym poniżej, będzie własnością Wykonawcy.

Ad 2

Tak jak stwierdzono w preambule powyżej, jednym z Zamawiających w swoim zakresie będzie A. Sp. z o.o. (...). Umowa w treści określonej w załączniku nr 4 do SWIZ zostanie podpisana przez Wykonawcę oraz A. Sp. z o.o. (...) jako Zamawiający.

Ad 3

Na dzień dzisiejszy nie została jeszcze podpisana przez A. Sp. z o.o. (...) żadna umowa z Wykonawcą. Podpisaną umowę z Wykonawcą w swoim zakresie posiada Gmina (...), jednak jej przedmiot nie dotyczy A. Sp. z o.o. Treść przyszłej zawartej umowy będzie zgodna z załączonym wzorem Umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SWIZ z odpowiednim doprecyzowaniem zakresu przedmiotu zamówienia do potrzeb A. Sp. z o.o. wymienionego w § 1 pkt 5 wzoru umowy.

Ad 4

Tak jak stwierdzono powyżej w preambule, nabywcą świadczenia realizowanego przez Wykonawcę, będzie każdy z Zamawiających, w swoim zakresie określonym w podpisanych oddzielnych umowach przez Zamawiających, tj. Gmina (...), A. Sp. z o.o. (...), B. Sp. z o.o. (...).

Ad 5

W odpowiedzi na pytanie czy własność wykonywanych instalacji fotowoltaicznych zostanie przeniesiona wyłącznie na Zamawiającego (Gminę), czy też własność tych instalacji zostanie przeniesiona także na Wnioskodawcę wskazano:

Po dokonaniu spłaty instalacji fotowoltaicznej wybudowanej na potrzeby A. sp. z o.o., co będzie wyspecyfikowane w podpisanej umowie. Instalacja zostanie wybudowana na terenie Oczyszczalni Ścieków, Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody w (...), Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych, będących własnością A. Sp. z o.o. Po dokonaniu spłaty wybudowanych i eksploatowanych instalacji na potrzeby A., instalacje te przejdą na własność A. Sp. z o.o. (...).

Ad 6

Wartość przedmiotu zamówienia czyli instalacji fotowoltaicznych wybudowanych na potrzeby A. Sp. z o.o. (...) wymienione w pkt 5 została określona ryczałtowo na kwotę 10 890 500 złotych netto. W czasie trwania inwestycji, całość nakładów na budowę instalacji fotowoltaicznej ponosi Wykonawca, finansowanie w modelu ESCO. Po zakończeniu budowy i oddaniu do eksploatacji, spłata będzie się odbywać na podstawie rozliczeń wyprodukowanej energii elektrycznej przez instalacje fotowoltaiczne. Cena jednostkowa energii elektrycznej będzie ustalana na podstawie cen kształtowanych przez giełdę energii elektrycznej. Na podstawie rozliczenia oraz ustalonej giełdowej ceny energii eklektycznej Wykonawca będzie wystawiał faktury dla A. Sp. z o.o. (...). Rozliczenie będzie się odbywać w okresach miesięcznych. Okres spłaty i przejęcia własności instalacji przez A. Sp. z o.o. będzie uzależniony od wielkości wyprodukowanej energii elektrycznej oraz cen giełdowych tej energii.

Ad 7

Zagadnienie zostało już omówione w powyższych punktach.

Ad 8

Faktury wystawiane przez Wykonawcę na rzecz A. Sp. z o.o. (...) będą dokumentowały raty spłaty wybudowanych instalacji fotowoltaicznych przez Wykonawcę na rzecz A. Sp. z o.o. Wielkość (wartość raty) będzie wynikała z parametrów ilości wyprodukowanej energii eklektycznej przez instalację fotowoltaiczną oraz giełdowej ceny energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym.

Ad 9

Zgodnie z wyjaśnieniem w punkcie 8, faktury będą wystawione dla A. Sp. z o.o. (...), jako jednym z Zamawiających i będą dotyczyły rozliczeń wyłącznie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby A. Sp. z o.o. (...). Rozliczenia z pozostałymi Zamawiającymi - Gmina (...), B. Sp. z o.o. (...) będą się odbywały na podobnych zasadach, z tym iż będą to rozliczenia dotyczące instalacji wybudowanych na rzecz tych podmiotów (Zamawiających).

Ad 10

Zagadnienie zostało opisane powyżej.

Ad 11

A. Sp. z o.o. (...) jest spółką, w której 100% kapitału zakładowego posiada Gmina (...). W ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółka świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz instytucji posiadających siedzibę na terenie Gminy (...), a także poza granicami Gminy. Główny przedmiot działalności gospodarczej to:

a) Dostawy wody i odprowadzenie ścieków,

b) Wywóz i zagospodarowanie nieczystości stałych innych niż niebezpieczne,

c) Opróżnianie i wywóz szamb,

d) Utrzymanie porządku i czystości w Gminie, w tym zimowe utrzymanie dróg i chodników.

Ad 12

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP nr (...).

Ad 13

Nabyte usługi, czyli energia elektryczna wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczną będzie zużywana na potrzeby oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, sortowni odpadów. Fakturowanie dla odbiorców wody, zrzutu ścieków zagospodarowania odpadów jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług w wysokości 8%, czyli nabyte usługi będą wykorzystywane wyłącznie na rzecz sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Ad II

Opis zdarzenia przyszłego został opisany powyżej w poszczególnych punktach.

Generalnie istotą podjętego przedsięwzięcia jest ograniczenie kosztów zużycia energii elektrycznej zużywanej w trakcie realizacji zadań wymienionych wyżej. Zainstalowana moc obiektowych elektrowni PV, o łącznej mocy 1765 MW, pozwoli na pokrycie w 100% zapotrzebowania na energię elektryczną prowadzonych instalacji. Okresowe braki w energii - niesprzyjające warunki atmosferyczne dla produkcji z instalacji fotowoltaicznej - będą dokupowane przez A. Sp. z o.o. u Wykonawcy. Zostało to określone w umowie w zdaniu "...zapewnienie usług bilansowania energetycznego, kupna i sprzedaży nadwyżek i niedoborów energii..." - art. 1 ust. 5 pkt 4 Umowy załącznika nr 4 do SWIZ.

Pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 23 września 2022 r.)

Czy z faktur wystawionych przez Wykonawcę C. Sp. z o.o. z/s w (...), (...) (lidera konsorcjum) w sposób opisany wyżej, czyli za okres rozliczeniowy (miesięczny) oparty o wielkość wyprodukowanej energii elektrycznej oraz ceny giełdowej energii, a rozliczonej przez Zamawiającego (A. Sp. z o.o.) jako część spłaty wartości wybudowanej instalacji fotowoltaicznej przez Wykonawcę i będącej do całkowitej spłaty przedsięwzięcia w ten sposób, można zastosować prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tych faktur na zasadach określonych w art. 86 ust. 1. Ustawy o VAT?

Państwa stanowisko w sprawie (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku z 23 września 2022 r.)

Zdaniem Wnioskodawcy, A. Sp. z o.o. w (...), w świetle obowiązującego stanu prawnego, Spółka ma pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur wystawionych przez Wykonawcę.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2021 r., poz. 685 z późn. zm.), opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej a także grunty (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Natomiast w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT wskazano, iż przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT. Z uwagi na powyższe uregulowania cykliczna płatność wynagrodzenia za realizację instalacji określona w Umowie będzie czynnością opodatkowaną.

Strony Umowy, tj. Zamawiający i Wykonawcy, tj.: C. Sp. z o.o. z/s w (...) NIP: (...), D. Sp. z o.o. z siedzibą w (...) NIP (...) oraz E. Sp. z o.o. z/s w (...) NIP: (...) są czynnymi podatnikami VAT.

Ostatecznie w uzupełnieniu wniosku wskazano, że na podstawie przedstawionego wyżej zdarzenia przyszłego, zdaniem Wnioskodawcy całe przedsięwzięcie posiada podobny charakter jak umowa leasingu operacyjnego - ratalne spłaty, przejście tytułu własności instalacji fotowoltaicznej po całkowitej spłacie na rzecz A. Sp. z o.o. (...). Tylko wyliczenie kwot rat spłat jest specyficzne i zmienne oraz nie obejmuje części kapitałowej. W związku z powyższym można zastosować przepis art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT w stosunku do otrzymanych faktur zakupu wystawionych przez Wykonawcę - C. Sp. z o.o. z/s w (...), (...), ul. (...) (lider konsorcjum).

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą":

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1)

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2)

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3)

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy:

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami.

Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Istotna jest intencja nabycia - jeśli dany towar (usługa) ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas, po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych, odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

Biorąc pod uwagę, że prawo do odliczenia powinno być realizowane natychmiast po powstaniu podatku naliczonego, decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Przy czym związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży (towary handlowe) lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio wiążą się więc z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa - mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu. Najczęściej do wydatków mających pośredni wpływ na wykonywanie czynności opodatkowanych zalicza się koszty reprezentacji i reklamy, wydatki związane z udziałem w targach, konferencjach, koszty doradztwa podatkowego itp.

Podkreślić należy, iż ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wątpliwości dotyczą ustalenia, czy mają Państwo prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur wystawionych na Państwa rzecz Wykonawcę dokumentujących raty spłaty wybudowanych instalacji fotowoltaicznych.

Jak wskazano powyżej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zatem mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w analizowanym przypadku będzie Państwu przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Państwa rzecz Wykonawcę dokumentujących raty spłaty wybudowanych instalacji fotowoltaicznych.

W rozpatrywanej sprawie Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania oraz wybudowania instalacji fotowoltaicznej na Państwa rzecz, a po jej wykonaniu prowadzenia usługi bilansowania energii na Państwa potrzeby. Po dokonaniu spłaty wybudowanych i eksploatowanych instalacji na Państwa potrzeby, instalacje te przejdą na Państwa własność. Płatność wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia następowała będzie cyklicznie, w miesięcznych ratach poczynając od dnia protokolarnego odbioru przez Państwa wykonanych instalacji fotowoltaicznych, zgodnie z opracowanym modelem rozliczeń, przez okres kolejnych miesięcy, aż do zapłaty całości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Po zakończeniu budowy i oddania do eksploatacji, spłata będzie się odbywać na podstawie rozliczeń wyprodukowanej energii elektrycznej przez instalacje fotowoltaiczne. Cena jednostkowa energii elektrycznej będzie ustalana na podstawie cen kształtowanych przez giełdę energii elektrycznej. Na podstawie rozliczenia oraz ustalonej giełdowej ceny energii eklektycznej Wykonawca będzie wystawiał faktury dla Państwa. Rozliczenie będzie się odbywać w okresach miesięcznych. Okres spłaty i przejęcia własności instalacji przez Państwa będzie uzależniony od wielkości wyprodukowanej energii elektrycznej oraz cen giełdowych tej energii. Faktury wystawiane przez Wykonawcę Państwa na rzecz będą dokumentowały raty spłaty wybudowanych instalacji fotowoltaicznych przez Wykonawcę na Państwa rzecz. Wielkość (wartość raty) będzie wynikała z parametrów ilości wyprodukowanej energii eklektycznej przez instalację fotowoltaiczną oraz giełdowej ceny energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym. Faktury będą wystawione dla Państwa, jako jednego z Zamawiających i będą dotyczyły rozliczeń wyłącznie instalacji fotowoltaicznych na Państwa potrzeby.

Jednocześnie, jak wskazano we wniosku, energia elektryczna wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczną będzie zużywana na potrzeby oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody oraz sortowni odpadów. Fakturowanie dla odbiorców wody, zrzutu ścieków oraz zagospodarowania odpadów jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług w wysokości 8%, czyli nabyte usługi będą wykorzystywane wyłącznie na rzecz sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Ponadto, są Państwo czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zatem będzie Państwu przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur wystawionych na Państwa rzecz przez Wykonawcę, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, o ile nie zaistnieją przesłanki negatywne określone w art. 88 ustawy.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wskazujemy że analiza załączników dołączonych do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek Zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem Organ nie jest uprawniony do oceny prawnej załączników dołączonych przez Państwa do wniosku, a niniejsza interpretacja indywidualna została wydana jedynie na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego.

Jednocześnie zauważamy, że w uzupełnieniu wniosku wskazaliście Państwo, że został dołączony załącznik "Porozumienie dotyczące wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na budowę rozproszonych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy wraz z usługą bilansowania energii w ramach zadania - Gmina samowystarczalna energetycznie z wykorzystaniem systemu elektrowni fotowoltaicznych w modelu z bilansowaniem nadwyżki energii elektrycznej na potrzeby własne obiektów gminnych i spółek gminnych".

Jednakże stwierdzamy, że do uzupełnienia wniosku nie dołączono jakiegokolwiek załącznika. Przy czym, jak wskazano wyżej, interpretacja indywidualna jest wydawana wyłącznie w oparciu o teść wniosku, natomiast wszelkie załączniki (dołączone do wniosku czy też do uzupełnienia wniosku) nie podlegają analizie.

Ponadto, biorąc pod uwagę całokształt okoliczności przedstawionych we wniosku, wskazanie w pytaniu oraz własnym stanowisku w sprawie (w uzupełnieniu wniosku) na "art. 81 ust. 1 Ustawy o VAT" uznano za oczywistą omyłkę i przyjęto, że zwrot ten brzmi "art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT".

Jednocześnie wyjaśniamy, że zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej:

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Wobec powyższego, wydana interpretacja indywidualna jest wiążąca tylko dla Państwa i nie wywiera skutku prawnego dla pozostałych podmiotów, które wspólnie przeprowadziły postępowanie i udzieliły zamówienia publicznego, tj. Gminy oraz spółki B. Sp. z o.o.

Ponadto, zgodnie z art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360):

Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Wskazać należy, że w prawodawstwie polskim obowiązuje zasada swobody umów, w ramach której strony mogą dowolnie kształtować treść umowy w granicach wyznaczonych przez prawo. Zasada ta ma również zastosowanie na gruncie prawa podatkowego. W związku z tym, w wydanej interpretacji nie analizowaliśmy prawidłowości skonstruowania umowy zawartej przez Państwa z wykonawcą oraz sposobów rozliczeń wynikających z tej umowy.

Niniejsza interpretacja dotyczy zatem tylko i wyłącznie kwestii prawa od odliczenia podatku VAT na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, gdyż ta kwestia była przedmiotem Państwa pytania.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl