0114-KDIP4-2.4012.359.2022.4.AA - Odliczanie VAT od zakupu szkoleń dla współpracowników

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 18 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP4-2.4012.359.2022.4.AA Odliczanie VAT od zakupu szkoleń dla współpracowników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

25 lipca 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 18 lipca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem Szkoleń dla Współpracowników. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 4 października 2022 r. (wpływ 13 października 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

(...) S.A. (dalej: Spółka, Wnioskodawca) jest spółką akcyjną z siedzibą w Polsce. Spółka posiada nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce.

Spółka świadczy usługi programistyczne w ramach których tworzone są programy komputerowe. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z).

Głównym celem działalności Spółki jest tworzenie oraz rozwój innowacyjnego i technologicznie zaawansowanego oprogramowania komputerowego. Spółka tworzy oraz ulepsza programy komputerowe, które nie tylko odzwierciedlają potrzeby rynku i klientów, ale także kształtują je w taki sposób, aby przyczyniły się do znacznego usprawnienia procesów biznesowych, prowadząc do innowacji procesowych u nabywców programów komputerowych, a niekiedy także w całej branży.

Ze względu na złożony charakter świadczonych usług Spółka prowadzi działalność korzystając zarówno z pracy pracowników (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę), jak i z pracy podwykonawców - osób fizycznych wykonujących ją na podstawie umowy współpracy, tzw. b2b (dalej: Współpracownicy). Współpracownicy prowadzą własną działalność gospodarczą, są jednak stałym elementem całego zespołu Spółki, uczestnicząc w projektach przez nią realizowanych na podobnej zasadzie jak Pracownicy. Jednocześnie, Współpracownicy nie stanowią klientów Spółki.

W celu zapewnienia jak najwyższych standardów świadczonych usług Spółka zapewnia Współpracownikom odpowiednie szkolenia specjalistyczne (dalej: Szkolenia), które można podzielić na następujące typy:

1.

szkolenia bezpośrednio związane z trwającym (mającym się rozpocząć) projektem, w ramach którego realizowane będą usługi. W tej kategorii mieszczą się np. kursy z programowania;

2.

szkolenia specjalistyczne, niezwiązane w momencie ich odbywania z konkretnym projektem, jednakże Spółka przewiduje, że odbyte szkolenie może zostać wykorzystane przez Współpracownika przy świadczeniu usług w kolejnych projektach. W tej kategorii mieszczą się np. kursy z programowania;

3.

szkolenia, których tematyka nie jest/nie będzie związana bezpośrednio z konkretnymi projektami realizowanymi przez Spółkę usługami, ale może mieć wpływ na ogólny rozwój kompetencji danego Współpracownika pożądanych (często niezbędnych) we współpracy ze Spółką. W tej kategorii mieszczą się głównie kursy językowe, szkolenia z umiejętności miękkich (np. szkolenie z komunikacji, zarządzania projektami itp.).

Uzupełnienie opisu stanu faktycznego

Szkolenia nie stanowią dla Współpracowników elementu należnego im wynagrodzenia za współpracę (w umowach z we Współpracownikami nie ma wskazanego obowiązku finansowania im Szkoleń przez Spółkę). Szkolenia są niezbędne dla prawidłowego wykonywania pracy i realizacji zlecenia dla Spółki (klienta Spółki).

Fakt poniesienia przez Państwa wydatków na Szkolenia nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia wypłacanego współpracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o współpracy. Współpracownicy otrzymują wynagrodzenie ustalone w umowie z danym Współpracownikiem. Finansowanie Szkoleń nie jest elementem takiej umowy. Poniesienie tego wydatku, czyli sfinansowanie Szkolenia jest jednak wydatkiem niezbędnym w aspekcie prawidłowego wykonania zlecenia dla klienta Spółki i uzyskania przychodu z tego zlecenia.

Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Szkolenia mają związek z czynnościami opodatkowanymi, ewentualnie niepodlegającymi opodatkowaniu w Polsce (w przypadkach gdy Spółka świadczy usługi na rzecz podatnika z innego kraju - wówczas obowiązuje tzw. reverse charge zgodnie z art. 28b ustawy VAT). Wiedza nabyta na Szkoleniach jest wykorzystywana przez Współpracowników przy realizacji projektów generujących przychód po stronie Spółki z działalności opodatkowanej VAT (lub rozliczanej na zasadzie art. 28b ustawy VAT).

Współpracownicy stanowią element zespołu Spółki, są podwykonawcami. Realizują ustalone zadania w zakresie tworzenia programów komputerowych (najczęściej jest to programowanie, testowanie oprogramowania, projektowanie systemów, grafiki). Współpracownicy wykonują czynności które mają zmierzać do realizacji zleceń dla klientów Spółki.

Związek opisanych szkoleń z prowadzoną przez Państwa działalnością gospodarczą został już opisany we wniosku. Spółka jeszcze raz wskazuje, iż Szkolenia mają na celu zdobywanie wiedzy przez Współpracowników, którą to wiedzę będą oni wykorzystywać przy realizacji zleceń na rzecz klientów Spółki. Związek ten ma charakter pośredni gdyż polega na zwiększaniu kompetencji Współpracowników, co ma umożliwić wykonywanie usług na rzecz klientów a także zdobywanie nowych klientów (poprzez budowanie marki Spółki jako podmiotu posiadającego wykwalifikowany zespół).

Podmioty świadczące usługi szkoleniowe na rzecz Spółki są zarejestrowanymi podatnikami VAT. Spółka nie wyklucza jednak, iż mogą się zdarzyć przypadki gdy usługa będzie nabywana od podmiotu niebędącego zarejestrowanym podatnikiem VAT.

Wydatki na Szkolenia, których dotyczy wniosek, są udokumentowane fakturami z wykazaną kwotą VAT.

Pytanie

Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT w związku z zakupem Szkoleń?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Spółki ma ona prawo do odliczenia podatku VAT w związku z zakupem Szkoleń.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast ust. 2 pkt 1 ww. artykułu wskazuje, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn.:

1.

odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz

2.

gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Przy czym, wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towaru lub usługi, przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej oraz planowanej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej. Natomiast związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży - towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług, będących przedmiotem dostawy; bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o związku pośrednim można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganymi przez podatnika przychodami.

Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu.

O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu przez podatnika, np. przez ich odsprzedaż, lub przez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez dany podmiot obrotów.

W tym miejscu należy zauważyć, że przepisy ustawy nie definiują pojęcia "potrzeb osobistych". Za Słownikiem Języka Polskiego uznać należy, że potrzebami "osobistymi" są takie potrzeby, które "dotyczą danej osoby" i które są jej potrzebami "prywatnymi", tj. potrzebami niezwiązanymi z prowadzoną przez tą osobę działalnością gospodarczą, statusem pracownika, czy pełnioną funkcją.

Zatem można przyjąć, że potrzebami osobistymi są te, których realizacja nie jest związana ze stosunkiem pracy/współpracy, a więc potrzeby osobiste to te, których zaspokojenie wynika z dobrej woli pracodawcy/usługodawcy. Natomiast potrzeby pracownicze to te, których spełnienie nie wynika z autonomii woli stron, ale do zaspokajania których pracodawca jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa, np.: przepisów Kodeksu pracy, przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, itp.

Zatem, jeżeli Szkolenia nie będą miały ani ogólnego, ani pośredniego związku z działalnością gospodarczą Spółki, to Spółce nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem Szkoleń.

W kontekście powyższego należy wskazać, że w opisanym przypadku Szkolenia mają ogólny oraz pośredni związek z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy. Jak już podnoszono powyżej, Szkolenia mają na celu co do zasady podnoszenie kwalifikacji, wiedzy i kompetencji Współpracowników oraz mają pozytywny wpływ na ich zaangażowanie i motywację - i tym samym mają także przełożenie na jakość świadczonych przez Spółkę usług oraz jej pozycję na rynku.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, wydatki te będą związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalność gospodarczą, zatem będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturach dotyczących nabycia Szkoleń.

Stanowisko potwierdzające zasadę, iż faktury dotyczące konferencji/szkoleń uprawniają do odliczenia VAT wykazanego na tych fakturach potwierdzono m.in. w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 września 2019 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.259.2019.2.ISK: (...) Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury zakupu w całości, w zakresie w jakim Uczestnikami są pracownicy i Współpracownicy.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, zgodnie z którym:

w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W myśl art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy:

podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Warunkiem do odliczenia podatku naliczonego związanego z usługami świadczonymi poza terytorium kraju jest to, aby - hipotetycznie - w przypadku wykonywania tych samych usług w kraju podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Wymagane jest ponadto, aby podatnik posiadał dokumenty, z których wynikać będzie związek odliczonego podatku z czynnościami wykonywanymi poza terytorium kraju. Powinny to być przede wszystkim dokumenty potwierdzające dokonanie określonych czynności poza terytorium kraju, które będą jednocześnie opisywać te czynności.

Z treści art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy wynika, że podatnik podatku od towarów i usług, który dokonuje dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju, zachowuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, przy spełnieniu określonych warunków. Przepis ten winien być rozumiany w ten sposób, że upoważnia do odliczenia podatku naliczonego nie tyle w sytuacji, gdy podatnik podatku od towarów i usług wykazuje podatek należny z tytułu wykonywania na terenie kraju czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, ale gdy wykazuje fakt dostawy towarów lub świadczenia usług, które z uwagi na przepisy dotyczące miejsca świadczenia opodatkowane są poza terytorium kraju.

Podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym:

nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że

- głównym celem Państwa działalności jest tworzenie oraz rozwój innowacyjnego i technologicznie zaawansowanego oprogramowania komputerowego,

- w ramach prowadzonej działalności korzystają Państwo m.in. z pracy Współpracowników - podwykonawców wykonujących pracę na podstawie umowy współpracy,

- Współpracownicy realizują ustalone zadania w zakresie tworzenia programów komputerowych (najczęściej jest to programowanie, testowanie oprogramowania, projektowanie systemów, grafiki). Współpracownicy wykonują czynności które mają zmierzać do realizacji zleceń dla klientów Spółki,

- zapewniają Państwo Współpracownikom odpowiednie szkolenia specjalistyczne:

* szkolenia bezpośrednio związane z projektem, w ramach którego realizowane będą usługi,

* szkolenia specjalistyczne, niezwiązane w momencie ich odbywania z konkretnym projektem, które może zostać wykorzystane przez Współpracownika przy świadczeniu usług w kolejnych projektach,

* szkolenia, których tematyka nie jest/nie będzie związana bezpośrednio z konkretnymi projektami realizowanymi przez Spółkę usługami, ale może mieć wpływ na ogólny rozwój kompetencji danego Współpracownika pożądanych (często niezbędnych) we współpracy ze Spółką,

- Szkolenia mają na celu zdobywanie wiedzy przez Współpracowników, którą to wiedzę będą oni wykorzystywać przy realizacji zleceń na rzecz klientów Spółki,

- związek Szkoleń z Państwa działalnością polega na zwiększaniu kompetencji Współpracowników, co ma umożliwić wykonywanie usług na rzecz klientów a także zdobywanie nowych klientów.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem Szkoleń dla Współpracowników.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Przy czym związek dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą może mieć charakter pośredni lub bezpośredni.

O bezpośrednim związku dokonywanych zakupów z działalnością można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży - towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów będących przedmiotem dostawy, czy też niezbędne do świadczenia usług; bezpośrednio więc wiążą się z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania firmy; mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym osiąganymi przychodami. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością gospodarczą, istnieć musi związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług, a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu. Najczęściej do wydatków mających pośredni wpływ na wykonywanie czynności opodatkowanych zalicza się koszty reprezentacji i reklamy, wydatki związane z udziałem w targach, konferencjach, koszty doradztwa podatkowego itp.

Odnosząc się do opisanej we wniosku sprawy, należy zgodzić się z Państwem, że nabywane usługi szkoleniowe dla Współpracowników mają pośredni związek z prowadzoną przez Państwa działalnością gospodarczą. Celem nabycia przez Państwa Szkoleń jest zdobywanie wiedzy przez Współpracowników, którą to wiedzę będą wykorzystywać przy realizacji zleceń na rzecz Państwa klientów. Opisane Szkolenia prowadzą do zwiększenia kompetencji Współpracowników, co ma umożliwić wykonywanie usług na rzecz klientów a także zdobywanie nowych klientów (poprzez budowanie marki Spółki jako podmiotu posiadającego wykwalifikowany zespół).

Uwzględniając przedstawione powyżej okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów ustawy dotyczących odliczenia podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że zakup Szkoleń dla Współpracowników ma pośredni związek z Państwa działalnością gospodarczą, przez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości - zwiększone kompetencje Współpracowników przekładają się na wzrost jakości świadczonych przez Państwa usług, co wskazuje na związek z dokonywaną przez Państwa sprzedażą opodatkowaną.

Przechodząc do kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem Szkoleń dla Współpracowników, należy jeszcze raz wskazać, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Jak wskazali Państwo w opisie sprawy - są Państwo zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, a nabywane Szkolenia są udokumentowane fakturami z wykazaną kwotą VAT. Wskazali Państwo również, że świadczone przez Państwa w ramach działalności gospodarczej usługi co do zasady podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, przy czym część świadczonych usług nie podlega opodatkowaniu w Polsce. W przypadkach, gdy świadczą Państwo usługi na rzecz podatnika z innego kraju - wówczas obowiązuje tzw. mechanizm, odwrotnego obciążenia zgodnie z art. 28b ustawy.

W związku z tym należy stwierdzić, że skoro nabywane usługi szkoleniowe mają pośredni związek z Państwa działalnością gospodarczą, w ramach której wykonywana jest działalność opodatkowana na terytorium kraju oraz poza jego terytorium, przysługuje Państwu prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesionych przez Państwa wydatków na zakup Szkoleń dla Podwykonawców na podstawie art. 86 ust. 1 w zw. z art. 86 ust. 8 ustawy o VAT. Ww. prawo będzie Państwu przysługiwało pod warunkiem niezaistnienia ograniczeń wskazanych w art. 88 ustawy oraz posiadania przez Państwa dokumentów, z których wynikać będzie związek odliczonego podatku z czynnościami wykonywanymi poza terytorium kraju.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Przedmiotem oceny nie była kwestia właściwego opodatkowania nabywanych usług szkoleniowych, gdyż nie było to objęte zakresem pytań, ani Państwa stanowiskiem. Za element stanu faktycznego przyjęto, że nabywane usługi szkoleniowe podlegają opodatkowaniu właściwą stawką (nie korzystają ze zwolnienia).

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl