0114-KDIP4-2.4012.251.2022.1.WH - Ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabytych w ramach leasingu operacyjnego pojazdów w programie

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 14 lipca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP4-2.4012.251.2022.1.WH Ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabytych w ramach leasingu operacyjnego pojazdów w programie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

13 maja 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 13 maja 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabytych w ramach leasingu operacyjnego pojazdów w programie " (...)". Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Bank (...) S.A. (dalej: "Bank", "Wnioskodawca") jest bankiem krajowym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe wykonującym czynności bankowe, o których mowa w tej ustawie.

Bank jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT świadczącym usługi zarówno opodatkowane, jak i zwolnione z VAT, a także usługi, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: "ustawa o VAT").

Oczywiście zdecydowaną większość obrotu stanowi odpłatne świadczenie usług zwolnionych z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37-41 ustawy o VAT, w związku z czym Bank odlicza, co do zasady, VAT naliczony z tytułu nabywanych towarów i usług współczynnikiem struktury sprzedaży (dalej: "WSS"), tj. na zasadach przewidzianych w art. 90-91 ustawy o VAT. WSS Banku wynosi aktualnie 6%. Takie odliczenie proporcją z art. 90 ust. 2 ustawy o VAT (WSS) jest najczęściej stosowane, ponieważ zakupy służą zarówno do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, zwolnionych, jak i dających prawo do odliczenia (dalej: "sprzedaż mieszana").

W ramach prowadzonej działalności Bank nabywa do używania na podstawie umów leasingu operacyjnego pojazdy samochodowe (samochody osobowe) dla swoich pracowników. Z tytułu leasingu samochodów osobowych Bank ponosi wydatki w postaci rat leasingowych. Raty leasingowe zawierają podatek naliczony VAT wg stawki podstawowej (23%). Pracownicy Banku używają leasingowanych samochodów zarówno dla celów służbowych (związanych z działalnością gospodarczą Banku - sprzedażą mieszaną) jak również prywatnych - innymi słowy, art. 86a ust. 4 ustawy o VAT (przewidujący przesłanki wykorzystywania pojazdów samochodowych wyłącznie do działalności gospodarczej) nie znajduje zastosowania. W związku z powyższym Bank odlicza VAT zgodnie z art. 90 ust. 2 w związku z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, tj. odliczając WSS (6%) od 50% kwoty podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej faktury.

Biorąc pod uwagę, że w przypadku pojazdów elektrycznych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: "NFOŚiGW") uruchomił program " (...)" wspierający zakup i leasing pojazdów zeroemisyjnych polegający na udzielaniu dopłat (dotacji) do leasingu samochodów zeroemisyjnych, w tym pojazdów elektrycznych w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (dalej: "samochody elektryczne" - samochody elektryczne spełniać będą jednocześnie definicję "pojazdów samochodowych" z art. 2 pkt 34 ustawy o VAT).

Bank chciałby złożyć wniosek o takie dofinansowanie leasingu operacyjnego samochodów elektrycznych. W ramach programu " (...)" Bank (...) S.A. (dalej: "...") udziela dotacji (dopłat) do leasingu ww. samochodów ze środków powierzonych przez NFOŚiGW, zgodnie z umową zawartą przez ten bank z Funduszem z 8 września 2021 r. Leasingu z ww. dopłatą z (...) udzielają leasingobiorcom (tu: Wnioskodawca) firmy leasingowe, które nawiążą współpracę z tym bankiem. Szczegółowe informacje na temat ww. programu dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/o-programie Wniosek o przedmiotową dotację (opubl. https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/nabor-dla-bankow-sciezka-leasing - plik "Załącznik nr 4 Wzór Wniosku o Dotację") składa się m.in. z serii oświadczeń podmiotu wnioskującego (tu: Banku), m.in. dotyczących zasad odliczania VAT naliczonego od leasingowanych samochodów elektrycznych. W ww. wniosku są podane następujące oświadczenia z odznaczeniem dwóch wyboru "Tak" lub "Nie dotyczy" (pkt 13a-13d), gdzie wnioskodawca musi wybrać "Tak" dla jednego z przewidzianych wariantów: "13a. Oświadczam, że podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym i mam prawną możliwość odliczenia całej kwoty (100%) podatku naliczonego od podatku należnego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 13b. Oświadczam, że: - nie jestem podatnikiem VAT, - podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym i nie mam prawnej możliwości odliczenia całej kwoty (100%) podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 13c. Oświadczam, że: - nie jestem podatnikiem VAT, - podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym i nie mam prawnej możliwości odliczenia całej kwoty (100%) podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (w tym przypadku należy przedstawić interpretację indywidualną, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, potwierdzającą brak możliwości odliczenia podatku VAT, w związku z realizacją Przedsięwzięcia; Interpretacji indywidualnej nie składają: osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1347, z późn. zm.), ustaw odnoszących się do innych kościołów działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1153), jak również stowarzyszenia i fundacje powołane do życia przez te podmioty). 13d. Oświadczam, że: -jestem podatnikiem VAT, - podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym w wysokości 50% podatku naliczonego od podatku należnego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług".

Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej na podstawie art. 297 Kodeksu Karnego.

W związku z tym, że żadna z możliwych opcji wyboru (13a-13d) nie obejmuje zasad odliczania VAT naliczonego stosowanych przez Bank, czyli na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy o VAT, Bank, za pośrednictwem firmy leasingowej, skierował "reklamację" do (...) i NFOŚiGW i propozycję dodania oświadczenia zgodnego ze stosowanymi zasadami.

Niestety reklamacja została odrzucona, gdzie w odpowiedzi wskazano, że warianty (13a-13d) obejmują wszystkie możliwe prawem zasady odliczania VAT naliczonego od samochodów osobowych (w tym elektrycznych), wskazując ipso facto, że Bank stosuje niewłaściwe zasady odliczania VAT naliczonego od leasingowanych samochodów osobowych opierając się na art. 90 ust. 2 w zw. z art. 86a ustawy o VAT i że powinniśmy jako Bank pozyskać interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego uzasadniającą nasze podejście. Z otrzymanych wyjaśnień wynikałoby zatem, że Bank powinien zaznaczyć pkt 13d na "Tak", bo może odliczyć aż 50% kwoty naliczonego VAT z faktur obejmujących raty leasingowe samochodów elektrycznych.

Mając na względzie powyższą odpowiedź, chęć uzyskania dotacji w ramach programu " (...)" i odpowiedzialność karną za złożenia fałszywego oświadczenia poprzez zaznaczenie "Tak" przy pkt 13d Wnioskodawca zdecydował się na wystąpienie z przedmiotowym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

Pytanie

Czy w świetle opisanego w poz. 61 wniosku zdarzenia przyszłego Bank będzie uprawniony do odliczenia 50% kwoty naliczonego podatku VAT w ratach leasingu operacyjnego samochodów elektrycznych zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT pomimo, że nabyta usługa związana będzie ze sprzedażą mieszaną, czyli czynnościami, w związku z którymi przysługuje i nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego?

Państwa stanowisko w sprawie

Państwa zdaniem, w opisanym zdarzeniu przyszłym nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia aż 50% kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących raty leasingu operacyjnego samochodów elektrycznych, ponieważ zastosowanie powinien znaleźć art. 90 ust. 2 ustawy o VAT przewidujący odliczenie WSS.

Bank powinien odliczyć część z 50% kwoty podatku naliczonego w oparciu o mający zastosowanie WSS.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 86 ustawy o VAT podatnik może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie i podczas eksploatacji samochodu elektrycznego. W przypadku samochodów osobowych, zgodnie z art. 86a tej ustawy, podatnik może odliczyć tylko 50% VAT naliczonego. Odliczenie 100% VAT jest dopuszczalne, gdy samochód jest wykorzystywany wyłącznie w celu prowadzenia działalności gospodarczej i gdy podatnik spełni dodatkowe warunki formalne przewidziane w art. 86a.

Przepisem szczególnym do ww. przepisów jest art. 90 ust. 1-2 ustawy o VAT, który stanowi: "1. W stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

2. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10".

W świetle literalnego brzmienia art. 90 ust. 1-2 ustawy o VAT, Bank powinien zatem zastosować w przedmiotowym przypadku właśnie odliczenie WSS od kwoty 50% kwoty naliczonego wykazanego na fakturze, ponieważ:

1)

nabyta usługa leasingu operacyjnego samochodów elektrycznych służyć będzie sprzedaży mieszanej, czyli czynnościom w związku z którymi przysługuje i nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej z VAT);

2)

samochody elektryczne nie będą spełniać przesłanki wykorzystania ich wyłącznie do działalności gospodarczej, o którym mowa w art.

86a ust. 4 ustawy o VAT, bowiem pracownicy Banku będą je użytkować także dla celów prywatnych i nie będzie prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu.

Uznanie, że art. 90 ustawy o VAT nie jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 86a tej ustawy prowadziłoby także do uprzywilejowania podatników wykorzystujących nabyte usługi (tu: leasing samochodu elektrycznego) do sprzedaży mieszanej w stosunku do podatników wykorzystujących wyłącznie do czynności dających prawo do obniżenia podatku należnego (np. sprzedaży opodatkowanej) co byłoby sprzeczne z wykładnią celowościową i z Dyrektywą Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy,

w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

Stosownie do zapisu ust. 2 tego artykułu,

do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

1)

nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;

2)

używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;

3)

nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Jak stanowi art. 2 pkt 34 ustawy,

przez pojazdy samochodowe rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Na podstawie art. 86a ust. 3 ww. ustawy,

przepis ust. 1 nie ma zastosowania:

1)

w przypadku gdy pojazdy samochodowe są:

a)

wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub

b)

konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;

2)

do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

W świetle ust. 4 cytowanego artykułu,

Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

1)

sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub

2)

konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Jak stanowi ust. 5 ww. artykułu,

warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych:

1)

przeznaczonych wyłącznie do:

a)

odprzedaży,

b)

sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,

c)

oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

- jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika;

2)

w odniesieniu do których:

a) kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych podatnik oblicza zgodnie z ust. 1 lub b) podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych.

Ponadto w przypadku, gdy podatnik dokonuje zakupów związanych zarówno z czynnościami w związku, z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, zastosowanie znajdą przepisy art. 90 ustawy.

Zgodnie natomiast z art. 90 ust. 1 ustawy:

W stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jak wynika z ust. 2 powyższego artykułu:

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Według ust. 3 tego artykułu:

Proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy:

Proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Analiza powołanych wyżej regulacji prowadzi do wniosku, iż podatnik w pierwszej kolejności winien ustalić, jaka część ponoszonych wydatków związana jest wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi i dokonać w całości odliczenia podatku naliczonego, a jaka część jest związana z czynnościami zwolnionymi i w tej części w ogóle nie dokonywać odliczenia podatku naliczonego.

Dopiero w przypadku, gdy w odniesieniu do poniesionych wydatków nie jest możliwe wyodrębnienie kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, w celu prawidłowej realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego, podatnik winien zastosować metodę proporcjonalnego odliczenia podatku naliczonego, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy.

We wniosku wskazaliście Państwo, że jesteście czynnym podatnikiem VAT świadczącym usługi zarówno opodatkowane, jak i zwolnione z VAT, a także usługi, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy. W ramach prowadzonej działalności nabywają Państwo do używania na podstawie umów leasingu operacyjnego pojazdy samochodowe (samochody osobowe) dla swoich pracowników. Z tytułu leasingu samochodów osobowych ponoszą Państwo wydatki w postaci rat leasingowych. Pracownicy Banku używają leasingowanych samochodów zarówno dla celów służbowych (związanych z działalnością gospodarczą Banku - sprzedażą mieszaną) jak również prywatnych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program " (...)" wspierający zakup i leasing pojazdów zeroemisyjnych polegający na udzielaniu dopłat (dotacji) do leasingu samochodów zeroemisyjnych, w tym pojazdów elektrycznych. Chcieliby Państwo złożyć wniosek o dofinansowanie leasingu operacyjnego samochodów elektrycznych w ramach programu " (...)".

Państwa wątpliwości dotyczą tego, czy Bank będzie uprawniony do odliczenia 50% kwoty naliczonego podatku w ratach leasingu operacyjnego samochodów elektrycznych zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT pomimo, że nabyta usługa związana będzie ze sprzedażą mieszaną, czyli czynnościami, w związku z którymi przysługuje i nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

W tym miejscu wskazać należy, że podatnik ma możliwość odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących wydatków związanych z nabyciem, eksploatacją samochodu osobowego w sytuacji, gdy pojazd ten jest wykorzystywany wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej. Dla celów pełnego odliczania VAT fakt jego wykorzystywania wyłącznie do działalności musi być rozpatrywany w kategoriach obiektywnych. W celu dokonania pełnego odliczenia podatku VAT muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki, tj. sposób wykorzystania tego pojazdu przez podatnika, zwłaszcza w ustalonych przez niego zasadach jego używania wyklucza użycie go do celów prywatnych oraz wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tego pojazdu ewidencją przebiegu pojazdu zarówno w przypadku wykorzystywania samochodu do użytku służbowego i w sytuacji, gdy pojazd jest używany do celów prywatnych. Przepisy ustawy nie określają, w jaki sposób podatnik ma zapewnić wyeliminowanie użytku prywatnego używanego w nim pojazdu samochodowego dla celów pełnego odliczenia podatku naliczonego. Działania te muszą być dostosowane do specyfiki działalności i sposobu używania dla jego celów pojazdów. Określone przez podatnika zasady używania pojazdu muszą obiektywnie potwierdzać, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej i nie ma możliwości prywatnego użytku. Przy czym użytek prywatny należy postrzegać w kategoriach potencjalnej, a nie faktycznej możliwości użytku pojazdu do celów prywatnych.

Należy podkreślić, że niezbędnym elementem warunkującym uznanie, że mamy do czynienia z samochodem wykorzystywanym wyłącznie w działalności gospodarczej jest również wymóg zgłoszenia (w ściśle określonym terminie) faktu takiego sposobu wykorzystywania pojazdu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Z okoliczności analizowanej sprawy wynika, że pracownicy Banku używają leasingowanych samochodów do celów służbowych (związanych z działalnością gospodarczą Banku) jak również prywatnych, zatem zastosowanie znajdzie przepis art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy, zgodnie z którym kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

Ponadto jak wskazaliście Państwo we wniosku - samochody elektryczne, które zamierzają Państwo nabyć będą wykorzystywane do celów "mieszanych", czyli będą wykorzystywane do czynności w związku z którymi przysługuje i nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej z VAT).

Równocześnie - jak wynika z opisu sprawy, nie będą mieć Państwo możliwości dokonania bezpośredniej alokacji kwot podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących raty leasingowe związane z ww. pojazdami do czynności opodatkowanych ani zwolnionych.

W konsekwencji mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz treść powołanych przepisów prawa stwierdzić należy, że w sytuacji gdy wydatki, które poniosą Państwo w związku z nabyciem samochodów elektrycznych (koszty rat leasingowych), które wykorzystywane będą do działalności opodatkowanej i zwolnionej przysługuje Państwu prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących raty leasingu operacyjnego.

W celu obliczenia podatku podlegającego odliczeniu będą Państwo zobowiązani w pierwszej kolejności zastosować uregulowania wynikające z art. 86a ust. 1 ustawy (tj. pomniejszyć kwotę podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur dokumentujących raty leasingowe o 50%), a w następnej kolejności zastosować proporcjonalne odliczenie podatku, zgodnie z art. 90 ust. 2 i 3 ustawy.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl