0114-KDIP4-2.4012.226.2022.1.MB - Ustalenie prawa do częściowego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 2 czerwca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP4-2.4012.226.2022.1.MB Ustalenie prawa do częściowego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

4 maja 2022 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy prawa do częściowego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. (...). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, pod numerem KRS: (...). Statutowym celem działalności jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. WOMP (...) jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę (...) pod numerem: (...).

Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie ochrony zdrowia, które na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 635), zwana dalej "ustawą o VAT", są zwolnione z podatku. Zgodnie z zapisem ustawy usługi ochrony zdrowia to usługi opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług i składa deklaracje VAT-7 do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Z punktu widzenia rozliczenia podatku VAT Wnioskodawca osiąga przychody ze sprzedaży opodatkowanej i sprzedaży zwolnionej.

Sprzedaż zwolniona związana jest z realizacją świadczeń w zakresie opieki medycznej służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności osiąga również przychody ze sprzedaży opodatkowanej. Należą do nich usługi medyczne nie spełniające wymogów wynikających z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, tj. usługi nie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, m.in.:

- badanie lekarskie wraz z wydaniem orzeczenia dla osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony,

- badanie lekarskie wraz z wydaniem orzeczenia dla osób ubiegających się o prawo jazdy kat. A, A1, A2, B, T, C, D,

- badanie lekarskie egzaminatorów nauki jazdy, kierowców taxi,

- badanie lekarskie osób ubiegających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami,

- badanie lekarskie wraz z wydaniem orzeczenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa, ubiegających się o pozwolenie na broń,

- badanie lekarskie kandydatów na sędziów, prokuratorów, kuratorów, ławników, komorników sądowych, syndyków itp.

Obok działalności wiodącej, Wnioskodawca świadczy usługi dodatkowe tj. wynajem pomieszczeń, udostępnienie dokumentacji medycznej na potrzeby sądów, zakładów ubezpieczeń społecznych itp. Usługi te, korzystają ze stawki podatku 23%.

W zakresie związanym ze sprzedażą opodatkowaną Wnioskodawca korzysta z prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Wnioskodawca, w ramach projektu pt. (...) będzie realizował inwestycję dobudowy do istniejącego budynku głównego od strony północnej pięciokondygnacyjnego budynku (4 kondygnacje naziemne i 1 kondygnacja podziemna), finansowaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 15 (...), (...). Wsparcie sektora ochrony zdrowia w formie współfinansowania UE.

W ramach przedsięwzięcia planuje się:

W bloku C będą znajdować się pomieszczenia następujących poradni: Praktyka Lekarza Rodzinnego (Poradnia poz. - dla dorosłych, dzieci zdrowych i chorych wraz z gabinetami pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej i położnej środowiskowej-rodzinnej, gabinetem zabiegowym, punktem szczepień), a także Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia ortopedyczna, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia neurologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia ginekologiczno-położnicza, Poradnia kardiologiczna. Ponadto w Bloku C zostaną zlokalizowane pracownie diagnostyczno-zabiegowe: Pracownia EKG i Holtera, Pracownia spirometrii, gabinety zabiegowe na potrzeby poradni specjalistycznych (chirurgicznej, ortopedycznej, ginekologiczno-położniczej, endokrynologicznej, reumatologicznej) oraz gabinety pracowni rehabilitacji (ambulatoryjnej). Na bazie ww. poradni i gabinetów diagnostycznozabiegowych będą realizowane świadczenia z zakresu POZ, AOS i rehabilitacji - w tym diagnostyka, leczenie i rehabilitacja dla pacjentów pocovidowych.

W kondygnacji podziemnej będą się znajdować pomieszczenia techniczne (wentylatornia i agregatomia) oraz garaż, przeznaczony dla pacjentów ww. poradni, jak i dla służbowych pojazdów, wykorzystywanych do wizyt domowych pacjentów poz. (lekarskich oraz pielęgniarek i położnych środowiskowych) oraz obsługi laboratorium (transport materiału biologicznego) itp.

I kondygnacja nadziemna (parter) nowego budynku będzie przeznaczona dla pacjentów poradni podstawowej opieki zdrowotnej: zarówno dorosłych, jak i pediatrycznych. Znajdować się tam będzie:

- 7 gabinetów lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (w tym jeden gabinet w funkcji izolatorium, z przeznaczeniem dla pacjentów covidowych),

- 2 gabinety poradni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci (dla dzieci chorych i dzieci zdrowych) oraz rejestracja pediatryczna (także pomieszczenia pomocnicze, jak poczekalnia, wózkownia i sanitariaty dla dzieci),

- 1 gabinet szczepień,

- 1 gabinet pielęgniarki rodzinnej,

- ponadto na parterze w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych zostaną umieszczone pracownie EKG i holtera oraz pracownia spirometrii,

- sanitariaty dla personelu i pacjentów - w tym dla osób z niepełnosprawnościami.

Na II kondygnacji (tj. I piętrze) będą znajdować się gabinety fizjoterapii i rehabilitacji oraz pomieszczenia poradni chirurgicznej i ortopedycznej wraz z właściwymi dla nich gabinetami zabiegowymi. Biorąc pod uwagę fakt, iż na I piętrze bloku A (który będzie połączony funkcjonalnie z nowym budynkiem) znajduje się pracownia diagnostyki obrazowej uzyskają Państwo kompleks, skupiający na jednej kondygnacji gabinety związane z diagnostyką, leczeniem (w tym zabiegowym) i rehabilitacją pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu, bez konieczności przemieszczania się po wielu piętrach i różnych budynkach:

- poradnia chirurgii ogólnej, tj. gabinet lekarski z gabinetem diagnostyczno-zabiegowym chirurgii czystej, gabinetem zabiegowym chirurgii brudnej oraz gipsownią (razem 4 gabinety).

- poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej wraz z gabinetem diagnostyczno-zabiegowym (razem 2 gabinety).

- gabinety działu (pracowni) fizjoterapii, w tym wielostanowiskowe (razem 6 pomieszczeń).

Na III kondygnacji (tj. II piętrze) będą znajdować się pomieszczenia pozostałych poradni specjalistycznych tj.:

- gabinet lekarski poradni neurologicznej,

- gabinety lekarskie poradni rehabilitacyjnej,

- poradnia kardiologiczna, w tym: 3 gabinety lekarskie (w tym jeden z echo serca), 1 gabinet diagnostyczno-zabiegowy EKG i Holtera,

- 1 gabinet lekarski poradni reumatologicznej wraz z gabinetem diagnostyczno-zabiegowym,

- 1 gabinet lekarski poradni endokrynologicznej wraz z gabinetem diagnostyczno-zabiegowym, poradnia ginekologiczna, w tym: 1 gabinet lekarski, 1 gabinet diagnostyczno-zabiegowy, 1 gabinet położnej rodzinnej i kabina sanitarna

Na IV kondygnacji (tj. III piętrze) zaprojektowano 1 gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, salę działu (pracowni) fizjoterapii, salę edukacyjną z zapleczem, sekretariat z zapleczem, sale narad, gabinety administracji i serwerownię.

Na każdej z kondygnacji zaprojektowano sanitariaty dla pacjenta, w tym pacjenta niepełnosprawnego, personelu oraz pomieszczenia techniczne i porządkowe.

W związku z przeznaczeniem na gabinety administracji części powierzchni na III piętrze, koszty rozbudowy całej inwestycji zostały zgodnie z ustaloną proporcją podzielone na kwalifikowane (finansowane do kwoty (...) mln. zł dotyczące powierzchni przeznaczonej na działalność medyczną w całości finansowaną ze środków publicznych) i niekwalifikowalne (dotyczące powierzchni pomieszczeń administracyjnych i powierzchni wspólnych rozliczonych proporcją).

Biorąc pod uwagę, że realizacja projektu w części dotyczy pomieszczeń związanych z całością działalności jak pomieszczenia przeznaczone dla administracji zasadne jest odliczenie od części wydatków podatku VAT. Należą do nich zakupy i związane z realizacją całości projektu opodatkowane podatkiem VAT, jak roboty budowlane, aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nadzór inwestorski, nadzór autorski, studium wykonalności, przygotowanie terenu, usługi geodezyjne powinny uwzględniać odliczenie podatku VAT.W ramach projektu planowany jest również zakup aparatury medycznej. Wydatki dotyczące zakupu wyposażenia, zakupu aparatury medycznej odliczenie podatku VAT będą uwzględniały w zależności jakie usługi będą realizowane w danym pomieszczeniu i do jakiej działalności będzie wykorzystywana aparatura medyczna.

W związku z powyższym opisane inwestycje zostaną wykorzystane przez wszystkie komórki WOMP (...):

a)

realizujące świadczenia w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, które zgodnie z ustawą o VAT są zwolnione od opodatkowania,

b)

realizujące świadczenia podlegające opodatkowaniu.

Jednostka nie jest w stanie wyodrębnić zakresu wydatków, dotyczy to w szczególności ciągów komunikacyjnych (korytarze, klatka schodowa),wind, wc, pomieszczeń technicznych (serwerownia) i infrastruktury zewnętrznej. Nabyte w trakcie realizacji inwestycji towary i usług są związane z każdym rodzajem działalności prowadzonej przez WOMP (...). W związku z tym że nie można jednoznacznie przypisać zakupów tylko do określonego rodzaju działalności, Państwa zdaniem przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie tych zakupów w części. Zastosowany wskaźnik podziału uwzględnia złożoną strukturę działań realizowanych przez jednostkę i urzeczywistnia wybór metody najbardziej reprezentatywnej, odpowiadającej specyfice realizowanej działalności i dokonywanych nabyć, a w rezultacie na odliczenie podatku w proporcji możliwie najbardziej odpowiadającej związkowi zakupów z działalnością opodatkowaną.

Z uwagi na opisany we wniosku zakres prac, zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości przypisania bezpośredniej alokacji wydatków związanych ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną (zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o VAT). W takim przypadku należy zastosować art. 90 ust. 2 ustawy o podatku VAT, a więc ustalić proporcję, która służy do ustalenia części kwoty podatku naliczonego, o którą podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia należnego podatku VAT.

W myśl art. 90 ust. 3 ustawy, proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Wskaźnik wielkości odliczenia (proporcji) na dany rok obliczany jest na podstawie struktury sprzedaży w roku poprzednim. Proporcja ta u Wnioskodawcy jest wyższa niż 2%. W związku z powyższym Spółce przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług od zakupów związanych z realizacją projektu.

W związku z realizacją ww. projektu Instytucja zarządzająca nakłada na beneficjentów obowiązek dołączenia do dokumentacji indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej możliwości odzyskania podatku VAT przez beneficjenta w ramach planowanego do realizacji projektu.

Wnioskodawca wskazuje jednocześnie, że w związku z planowaną realizacją projektu Wnioskodawca będzie otrzymywał faktury, na których będzie widniał jako nabywca/odbiorca towarów i usług. Planowany okres realizacji projektu, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, rozpoczyna się (...) r. a kończy (...) r. Może się zdarzyć, że okres ten ulegnie przedłużeniu w zależności od czynników, których na dzień dzisiejszy Wnioskodawca nie jest w stanie przewidzieć.

Pytanie

Czy w ramach realizacji projektu pn.: (...) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej (...), (...) Wsparcie sektora ochrony zdrowia w formie współfinansowania UE, przysługuje Państwu prawo do częściowego odliczenia podatku VAT?

Państwa stanowisko w sprawie

Państwa zdaniem, z uwagi na opisany we wniosku zakres prac, nie ma możliwości przypisania i bezpośredniej alokacji wydatków związanych ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną (na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy o VAT).

W takim przypadku, Państwa zdaniem, należy zastosować art. 90 ust. 2 ustawy o podatku VAT, a więc ustalić proporcję zgodnie z art. 90 ust. 3-8 ustawy, która służy do ustalania części kwoty podatku naliczonego, o którą podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia należnego podatku VAT.

W związku z powyższym w przypadku wydatków związanych z projektem będziecie Państwo korzystali z przysługującego prawa do częściowego obniżenia należnego podatku VAT zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o VAT, ponieważ proporcja ustalona zgodnie z art. 90 ustawy o VAT jest wyższa niż 2%. W ramach realizacji projektu pn. (...) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej (...), (...). Wsparcie sektora ochrony zdrowia w formie współfinansowania UE, przysługuje Państwu prawo do częściowego odliczenia podatku VAT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu:

w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy:

kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z cytowanych regulacji wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wyrażoną w cytowanym wyżej art. 86 ust. 1 ustawy generalną zasadę uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego, uzupełniają regulacje zawarte w art. 90 ustawy.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy:

w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Na mocy art. 90 ust. 2 ustawy:

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

W myśl art. 90 ust. 3 ustawy:

proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy stanowi, że:

proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

W świetle art. 90 ust. 5 ustawy:

do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika - używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności.

Stosownie do art. 90 ust. 6 ustawy:

do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu z tytułu transakcji dotyczących:

1.

pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych;

2.

usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.

Zgodnie z art. 90 ust. 8 ustawy:

podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu, o którym mowa w ust. 3, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30 000 zł, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu.

Stosownie do art. 90 ust. 10 ustawy:

w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

1.

przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;

2.

nie przekroczyła 2% - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Analiza powołanych wyżej przepisów wskazuje, że na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy, występuje obowiązek wyodrębnienia podatku naliczonego związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje.

Z opisu sprawy wynika, że jesteście Państwo zarejestrowani jako czynny podatnik podatku od towarów i usług i składacie deklaracje VAT-7 do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Z punktu widzenia rozliczenia podatku VAT osiągacie Państwo przychody ze sprzedaży opodatkowanej i sprzedaży zwolnionej. Sprzedaż zwolniona związana jest z realizacją świadczeń w zakresie opieki medycznej służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. W ramach prowadzonej działalności osiągacie Państwo również przychody ze sprzedaży opodatkowanej. Będziecie Państwo realizować inwestycję dobudowy do istniejącego budynku głównego od strony północnej pięciokondygnacyjnego budynku pt. (...). Biorąc pod uwagę, że realizacja projektu w części dotyczy pomieszczeń związanych z całością działalności jak pomieszczenia przeznaczone dla administracji zasadne jest odliczenie od części wydatków podatku VAT. Należą do nich zakupy i związane z realizacją całości projektu opodatkowane podatkiem VAT, jak roboty budowlane, aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nadzór inwestorski, nadzór autorski, studium wykonalności, przygotowanie terenu, usługi geodezyjne powinny uwzględniać odliczenie podatku VAT.W ramach projektu planowany jest również zakup aparatury medycznej. Wydatki dotyczące zakupu wyposażenia, zakupu aparatury medycznej odliczenie podatku VAT będą uwzględniały w zależności jakie usługi będą realizowane w danym pomieszczeniu i do jakiej działalności będzie wykorzystywana aparatura medyczna. W związku z powyższym ww. inwestycje zostaną wykorzystane przez wszystkie komórki ośrodka, tj. realizujące świadczenia w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, które zgodnie z ustawą o VAT są zwolnione od opodatkowania oraz realizujące świadczenia opodatkowane. Nie jesteście Państwo w stanie wyodrębnić zakresu wydatków, dotyczy to w szczególności ciągów komunikacyjnych (korytarze, klatka schodowa), wind, wc, pomieszczeń technicznych (serwerownia) i infrastruktury zewnętrznej. Nabyte w trakcie realizacji inwestycji towary i usług są związane z każdym rodzajem działalności prowadzonej przez ośrodek. Wskaźnik wielkości odliczenia (proporcji) na dany rok obliczany jest na podstawie struktury sprzedaży w roku poprzednim. Proporcja ta u Państwa jest wyższa niż 2%. Jednocześnie w związku z planowaną realizacją projektu będziecie Państwo wskazani na fakturach jako nabywcy/odbiorcy towarów i usług.

Państwa wątpliwości dotyczą prawa do częściowego odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. (...).

Z uwagi na brzmienie wskazanych powyżej przepisów należy zauważyć, że w celu dokonania odliczenia, podatnik ma obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji. Jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe, podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną, brak jest natomiast takiego prawa w stosunku do towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności niepodlegających temu podatkowi oraz zwolnionych od podatku. Natomiast w sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do proporcjonalnego rozliczenia podatku naliczonego, zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że zasadę proporcjonalnego odliczenia, o której mowa w art. 90 ust. 2 należy zastosować do tych wydatków, których nie można jednoznacznie przypisać do konkretnego rodzaju sprzedaży, czyli do wydatków określanych jako "zakupy związane ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną".

Należy przy tym zauważyć, że dokonując odliczenia podatku naliczonego w trakcie roku podatkowego w odniesieniu do zakupów związanych z działalnością "mieszaną" odliczeniu podlega jedynie część podatku naliczonego.

W rozpatrywanej sprawie wskazali Państwo, że towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu będą wykorzystywane zarówno do czynności opodatkowanych według właściwych stawek, jak i zwolnionych od podatku. Ponadto jak wskazaliście nie macie Państwo możliwości wyodrębnienia wydatków, w stosunku do których będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Wskaźnik odliczenia (proporcja) na dany rok obliczany jest na podstawie struktury sprzedaży. Proporcja u Państwa jest wyższa niż 2%, a na fakturach zakupowych będziecie Państwo wskazani jako nabywca.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy, w odniesieniu do wskazanych wydatków ponoszonych w związku z realizacją ww. projektu pn. (...), które - jak Państwo wskazujecie - dotyczą zarówno czynności opodatkowanych VAT, jak i czynności zwolnionych od tego podatku, należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy brak jest obiektywnej możliwości wyodrębnienia całości lub części kwot podatku naliczonego związanego z poszczególnymi czynnościami, w odniesieniu do tych wydatków będzie, co do zasady, przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego według proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i musicie się Państwo zastosować do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl