0114-KDIP4-2.4012.180.2020.1.MC - Alkohol na spotkaniach integracyjnych a VAT.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 23 kwietnia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP4-2.4012.180.2020.1.MC Alkohol na spotkaniach integracyjnych a VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), w zw. z art. 15zzs ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 stycznia 2020 r. (data wpływu 30 stycznia 2020 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 9 w części dotyczącej:

* prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem alkoholu na potrzeby spotkań integracyjnych - jest nieprawidłowe,

* obowiązku wykazania podatku należnego z tytułu nieodpłatnego udostępnienia alkoholu na potrzeby spotkań integracyjnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2020 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatki naliczonego w związku z nabyciem alkoholu na potrzeby spotkań integracyjnych oraz obowiązku wykazania podatku należnego z tytułu nieodpłatnego udostępnienia alkoholu na potrzeby spotkań integracyjnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 9).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka lub Wnioskodawca) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce na zasadzie nieograniczonego obowiązku podatkowego, tj. podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów na terytorium Polski. Spółka jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Spółka wykonuje zarówno czynności, w związku z którymi przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo jej nie przysługuje (czynności zwolnione z VAT lub niepodlegające opodatkowaniu VAT).

Zasadniczym przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie sprzedaży detalicznej obejmującej m.in. elektronikę użytkową, telewizory i sprzęt RTV, duże i małe AGD, komputery, tablety, telefony, sprzęt fotograficzny, gry i konsole oraz akcesoria. Sieć sprzedaży Spółki składa się z ponad 270 sklepów stacjonarnych, w ponad 170 miejscowościach w całej Polsce. Spółka posiada centra logistyczne i magazyny, które zlokalizowane są w różnych rejonach kraju. Spółka prowadzi także sprzedaż za pośrednictwem 2 sklepów internetowych.

W związku z rozbudowaną siecią sprzedaży Spółka do jej obsługi zatrudnia ponad 6 tys. osób na terytorium całego kraju. Pod pojęciem osób zatrudnionych w Spółce (pracowników) Wnioskodawca rozumie nie tylko osoby wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, lecz również osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowa o dzieło), jak również stałych współpracowników Spółki, tzn. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, świadczące swoje usługi na rzecz Spółki.

Celem zapewnienia właściwych warunków pracy, a także w celu podniesienia motywacji, a w efekcie efektów pracy pracowników, Wnioskodawca ponosi wydatki na zakup artykułów spożywczych oraz usług gastronomicznych i cateringowych.

Nabywane artykuły spożywcze oraz usługi cateringowe i gastronomiczne są wykorzystywane przez Spółkę m.in. na spotkaniach wewnętrznych, w trakcie których poruszane są tematy dotyczące aktualnych wydarzeń w firmie, np. spotkanie w związku z przygotowaniem budżetu na kolejny rok, omówienie głównych celów biznesowych na kolejny okres, rozmowach okresowych z pracownikami podsumowujących ich wyniki, spotkaniach dotyczących strategii działania w przypadkach nagłych. Nabywane artykuły spożywcze oraz usługi cateringowe i gastronomiczne są wykorzystywane przez Spółkę również na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych, które wpływają pozytywnie na relacje pomiędzy osobami zatrudnionymi w Spółce oraz zwiększają ich motywację do pracy, jak również przyczyniają się do budowania ich lojalności wobec pracodawcy. Nabywane artykuły spożywcze oraz usługi cateringowe i gastronomiczne są wykorzystywane przez Spółkę również w trakcie szkoleń, w których uczestniczą osoby zatrudnione w Spółce.

Co więcej, artykuły spożywcze oraz usługi cateringowe i gastronomiczne są wykorzystywane przez Spółkę w celu budowania relacji z kontrahentami, a w efekcie właściwego i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Oprócz wydatków na zakup usług gastronomicznych i cateringowych oraz artykułów spożywczych, Spółka ponosi również wydatki związane z wystrojem i dekoracją wnętrz oraz przestrzeni wokół miejsc w których prowadzi swoją działalność (biura - w tym siedziba Spółki, centra logistyczne, magazyny etc.).

Poniżej Wnioskodawca przedstawia szczegółowo poszczególne rodzaje ponoszonych wydatków, których dotyczy niniejszy wniosek.

1. Usługi gastronomiczne, usługi cateringowe oraz gotowe posiłki

Przedmiotowe usługi i towary nabywane są na potrzeby wewnętrznych spotkań, np. zebranie działu szkoleń Pionu Sieci Sprzedaży (dalej: PSS), zebrane dyrektorów oddziałów PSS, a także spotkań z kontrahentami Spółki.

Ponadto wydatki z tej kategorii ponoszone są również w związku z realizacją szkoleń wewnętrznych prowadzonych przez własnego trenera, takich jak np. szkolenie "Wsparcie na Starcie (...)" (3 dni), szkolenie "Wsparcie na Starcie (...)" (2 dni), szkolenie "Train the Trainers" dla Opiekunów dla pracowników sklepów (2 dni), szkolenie Zarządzanie Sprzedażą dla kierowników (3 dni), szkolenie Techniki Sprzedaży, szkolenie dla nowych sklepów, Szkolenie Ocena Roczna (2 dni), jak również w związku z realizacją szkoleń zamkniętych prowadzonych przez zewnętrznego wykładowcę, takich jak np. szkolenia z umiejętności miękkich dla trenerów PSS, szkolenie działu Księgowości.

Usługi gastronomiczne i cateringowe, a także gotowe posiłki są nabywane przez Wnioskodawcę również na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych i świątecznych oraz na potrzeby spotkań roboczych (w przypadku pracy w nadgodzinach czy spotkań projektowych).

Wnioskodawca nabywa również przedmiotowe usługi i towary na potrzeby organizacji targów (szkoleń i prezentacji produktowych/branżowych dla pracowników, np. Targi (...), Targi Lokalne) w ramach których zapewniane są m.in. przerwy kawowe, lunch, kolacja. Uczestnikami tego rodzaju wydarzeń mogą być zarówno pracownicy Spółki, jak i jej kontrahenci.

2. Artykuły spożywcze (np. kawa, herbata, ciastka, soki, miód, cytryna, imbir, woda)

Spółka nabywa artykuły spożywcze stanowiące napoje lub służące do przygotowania napojów przez osoby zatrudnione w Spółce, tzn. Spółka nabywa w szczególności towary takie jak: kawa, herbata, soki, woda, mleko, cukier, miód, imbir. Ww. artykuły spożywcze udostępniane są w pomieszczeniach kuchennych w zakładach pracy Spółki.

Ponadto przedmiotowe artykuły spożywcze wykorzystywane są na potrzeby organizacji wewnętrznych spotkań, w trakcie których m.in. omawiane są sprawy bieżące Spółki czy plany rozwoju i sprzedaży, a także na potrzeby organizacji spotkań zewnętrznych, np. z kontrahentami Spółki.

Artykuły z tej kategorii są nabywane również na potrzeby organizacji spotkań świątecznych a także szkoleń wewnętrznych.

3. Owoce

Spółka, dążąc do zapewnienia osobom zatrudnionym odpowiednich warunków pracy i poprawy ich motywacji do pracy, a także mając na względzie stan ich zdrowia, zapewnia im owoce (w szczególności jabłka). Owoce udostępniane są osobom zatrudnionym w Spółce w ogólnodostępnych przestrzeniach w zakładach pracy. Mogą się nimi częstować również kontrahenci zapraszani na spotkania biznesowe odbywające się w siedzibie Spółki.

4. Alkohol

Spółka, organizując spotkania integracyjne, ponosi również wydatki na nabycie napojów alkoholowych. Napoje te są przeznaczone wyłącznie do konsumpcji przez osoby zatrudnione w Spółce a spotkania integracyjne odbywają się poza godzinami i miejscem pracy.

5. Artykuły spożywcze (w tym alkohol) przekazywane jako prezenty

Spółka, ponosi również wydatki na nabycie prezentów (artykułów spożywczych), w tym napojów alkoholowych.

W celu podtrzymania dobrych relacji z kontrahentami, Spółka przekazuje im zakupione prezenty, w tym również alkohol np. w ramach przekazywania wraz z życzeniami upominków świąteczno-noworocznych.

6. Cukierki

Spółka kupuje cukierki, które są udostępniane klientom Spółki w ramach prowadzonych w sklepach stacjonarnych działań promocyjnych, np. podczas otwarcia nowego sklepu. Cukierki często są opatrzone logo Spółki.

7. Wystrój i dekoracja miejsc prowadzenia działalności

Spółka ponosi wydatki na zakup towarów i usług wykorzystywanych do wystroju i dekoracji pomieszczeń i terenów wokół budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza Spółki. Wydatki w tej kategorii mają na celu zapewnienie określonych przez Spółkę standardów w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej oraz uczynienie tych miejsc przyjaznymi dla wszystkich osób z nich korzystających. W szczególności dekoracje i elementy wystroju mają na celu zapewnienie odpowiednich walorów estetycznych ww. miejsc, które służą zarówno do pracy, jak i spotkań pracowników z kontrahentami Spółki, a w efekcie poprawę odbioru Spółki wśród pracowników i kontrahentów.

Przykładem ponoszonych wydatków są:

* zakup i pielęgnacja roślin ozdobnych wewnątrz oraz na zewnątrz, donice, kamienie ozdobne ogrodowe,

* parasole i stoliki, krzesełka, gdzie mogą odbywać się rozmowy pracowników bądź pracowników z kontrahentami,

* choinki i inne zwyczajowe dekoracje świąteczne,

* grafiki, zdjęcia, akwarele i tym podobne dekoracje na ściany.

Spółka podkreśla, że wydatki te nie wykraczają poza zwyczajowo przyjęte standardy i są dostosowane do powszechnie panujących w tym zakresie obyczajów, właściwych dla rozmiarów prowadzonej przez Spółkę działalności, jak i jej branży.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (w zakresie podatku od towarów i usług):

Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem alkoholu (wskazanego w kategorii 4) na potrzeby spotkań integracyjnych a jednocześnie Spółka nie będzie zobowiązana do wykazania podatku VAT należnego z tytułu nieodpłatnego udostępnienia artykułów spożywczych na podstawie art. 7 ust. 2 lub art. 8 ust. 2 ustawy o VAT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 9)

Zdaniem Wnioskodawcy:

Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem alkoholu (wskazanego w kategorii 4) na potrzeby spotkań integracyjnych, a jednocześnie Spółka nie będzie zobowiązana do wykazania podatku VAT należnego z tytułu nieodpłatnego udostępnienia artykułów spożywczych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 i 2 lub art. 8 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o VAT.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku VAT naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy o VAT.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku VAT należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych z VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W powyższym zakresie istotna jest intencja nabycia - jeśli dany towar (usługa) ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas, po spełnieniu zawartych w art. 86 ustawy o VAT wymogów formalnych, pomniejszenie kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego jest prawnie dozwolone (oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy o VAT lub aktów wykonawczych).

Z uregulowań ustawy o podatku o VAT wyraźnie wynika, że dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług, a prowadzoną działalnością opodatkowaną. Przy czym związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą, np. dalszej odsprzedaży (towary handlowe) lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy tzn. bezpośrednio wiążą się więc z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa - mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podatnika, musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości przyczynia się do generowania przez nie obrotu.

Ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

UZASADNIENIE w zakresie pytań 7-9

W ocenie Spółki będzie jej przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego z tytułu zakupów artykułów spożywczych oraz usług cateringowych zużywanych przez osoby zatrudnione w Spółce oraz przez kontrahentów. Zużycie takie ma związek pośredni z wykonywaniem przez Spółkę czynności opodatkowanych. Zapewnienie podstawowych napojów dla osób zatrudnionych w Spółce w godzinach pracy wynika z przepisów BHP, natomiast zapewnienie poczęstunku podczas dłuższych narad, szkoleń, spotkań wewnętrznych, czy spotkań z kontrahentami nie służy celom osobistym wymienionych osób, lecz stworzeniu odpowiednich warunków do wykonywania zadań służbowych. Tym samym wydatki te służą pośrednio do wykonywania czynności opodatkowanych poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie Spółki.

Tym samym, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakupy opisanych artykułów spożywczych oraz usług cateringowych.

Zważywszy jednak, że Spółka wykonuje zarówno czynności opodatkowane, jak i zwolnione z VAT wobec czego nie jest w stanie dokonać bezpośredniej alokacji podatku naliczonego dokonując zakupów związanych z ogółem prowadzonej działalności, Spółka będzie zobowiązana do zastosowania współczynnika sprzedaży na podstawie art. 90 ustawy o VAT przy dokonywaniu odliczenia VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie opisanych artykułów spożywczych i usług cateringowych.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w wydawanych interpretacjach indywidualnych, m.in. interpretacji nr 0114-KDIP4.4012.146.2017.1.k.r. wydanej 2 czerwca 2017 r. przez Dyrektora KIS czy też interpretacji 0114-KDIP1-3.4012.301.2019.2.ISK wydanej 23 października 2019 r. przez Dyrektora KIS.

Wnioskodawca nie będzie też zobowiązany do wykazania podatku VAT należnego z tytułu zużycia opisanych artykułów spożywczych/usług cateringowych.

Jak bowiem wynika z art. 7 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

* przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne darowizny

jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Artykuł 7 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o VAT wskazują wyraźnie, że ustawodawca rozróżnia czynność przekazania od czynności zużycia towarów. Opodatkowaniu podlega, zgodnie z pkt 1, przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste ściśle wymienionych osób, a na mocy pkt 2 tego przepisu, wszelkie inne darowizny. Skutkiem tak sformułowanych norm prawnych jest przyjęcie, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w trybie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, podlega wszelkie przekazanie towarów, natomiast zużycie - tylko na rzecz podmiotów wymienionych w pkt 1 tego przepisu, tj. na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia.

Jak wynika z przedstawionych wyżej regulacji prawnych, nie podlegają opodatkowaniu (i) nieodpłatne czynności zużycia towarów na cele związane z prowadzoną działalnością (w przypadku gdy beneficjentem jest np. kontrahent przedsiębiorcy - osoba trzecia, niebędąca pracownikiem, udziałowcem ani inną osobą wymienioną w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT), a także (ii) zużycie towarów na cele własne prowadzonej działalności gospodarczej.

Dla ustalenia czy dane nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu VAT na mocy wyżej wskazanych przepisów istotne jest ustalenie zasadniczego celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie będzie wpisywało się w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona.

Podobnie należy rozważyć zużycie artykułów spożywczych w trakcie spotkań z kontrahentami. Konsumpcja np. kawy, herbaty, owoców nie ma tu charakteru korzyści osobistych. Spotkania służbowe z kontrahentami oraz gośćmi na terenie i w czasie pracy firmy mają nierozerwalny związek z wykonywaną działalnością i nie realizują celów osobistych kontrahentów, gości, czy pracowników Spółki, biorących udział w tych spotkaniach. Ponadto osoby trzecie nie zostały wymienione w katalogu podmiotów z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT. Tym samym poczęstunek dla kontrahentów podczas spotkań biznesowych nie stanowi przekazania w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o VAT i nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT należnym. Nie podlegają bowiem opodatkowanie nieodpłatne czynności zużycia towarów na cele związane z prowadzoną działalnością, w przypadki gdy beneficjentem jest np. kontrahent przedsiębiorcy lub osoba trzecia, niebędąca pracownikiem, udziałowcem ani inną osobą wymienioną w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, a także zużycie towarów na cele własne prowadzonej działalności gospodarczej np. przez pracowników przedsiębiorstwa podczas spotkań służbowych na terenie siedziby firmy, bowiem w tym przypadku nie ma miejsca zużycie towarów na cele osobiste pracowników.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT: "Za odpłatne świadczenie usług uznaje się również użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków/ spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych".

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT: "Za odpłatne świadczenie usług uznaje się również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika".

Z powyższego wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług musi być spełniony podstawowy warunek, a mianowicie brak związku świadczonych usług z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółki. Wszystkie wymienione okoliczności zużycia artykułów spożywczych/usług cateringowych dotyczą celów związanych z działalnością gospodarczą Spółki tzn. nie dotyczą zużycia na cele osobiste pracowników, kontrahentów czy też gości. W związku z powyższym takie zużycie nie podlega opodatkowaniu VAT w oparciu o lub art. 8 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o VAT.

Powyższe znajduje potwierdzenie w przywoływanych już interpretacjach Dyrektora KIS nr 0114-KDIP4.4012.146.2017.1.k.r. wydanej 2 czerwca 2017 r. oraz nr 0114-KDIP1-3.4012.301.2019.2.ISK wydanej 23 października 2019 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:

* prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem alkoholu na potrzeby spotkań integracyjnych jest nieprawidłowe,

* obowiązku wykazania podatku należnego z tytułu nieodpłatnego udostępnienia alkoholu na potrzeby spotkań integracyjnych jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów na terytorium kraju;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

1.

przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;

2.

wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;

3.

wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;

4.

wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;

5.

ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;

6.

oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;

7.

zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2. wszelkie inne darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

1.

użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;

2.

nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami.

Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Istotna jest intencja nabycia - jeśli dany towar (usługa) ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas, po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych, odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

Wystarczającym zatem jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towaru lub usługi, przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej oraz planowanej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej. Ta warunkowość realizacji określonego w art. 86 ust. 1 ustawy prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony powoduje, że nieziszczenie się warunku pozytywnego jakim jest wykorzystanie towaru lub usługi do realizacji czynności opodatkowanej podatnika, np. gdy okaże się, że zmieniono przeznaczenie towaru (usługi) i został on ostatecznie wykorzystany do czynności zwolnionych od VAT lub niepodlegających VAT - spowoduje konieczność weryfikacji uprzedniego odliczenia podatku naliczonego.

Biorąc pod uwagę, że prawo do odliczenia powinno być realizowane natychmiast po powstaniu podatku naliczonego, decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Przy czym związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży (towary handlowe) lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio wiążą się więc z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa - mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu. Najczęściej do wydatków mających pośredni wpływ na wykonywanie czynności opodatkowanych zalicza się koszty reprezentacji i reklamy, wydatki związane z udziałem w targach, konferencjach, koszty doradztwa podatkowego itp.

Podkreślić należy, iż ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z okoliczności przedmiotowej sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Spółka wykonuje zarówno czynności w związku z którymi przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo jej nie przysługuje (czynności zwolnione z VAT lub niepodlegające opodatkowaniu VAT). Zasadniczym przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie sprzedaży detalicznej obejmującej m.in. elektronikę użytkową, telewizory i sprzęt RTV, duże i małe AGD, komputery, tablety, telefony, sprzęt fotograficzny, gry i konsole oraz akcesoria. Sieć sprzedaży Spółki składa się z ponad 270 sklepów stacjonarnych w ponad 170 miejscowościach w całej Polsce. Spółka posiada centra logistyczne i magazyny, które zlokalizowane są w różnych rejonach kraju. Spółka prowadzi także sprzedaż za pośrednictwem 2 sklepów internetowych. W związku z rozbudowaną siecią sprzedaży Spółka do jej obsługi zatrudnia ponad 6 tysięcy osób na terytorium całego kraju. Pod pojęciem osób zatrudnionych w Spółce (pracowników) Wnioskodawca rozumie nie tylko osoby wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, lecz również osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowa o dzieło), jak również stałych współpracowników Spółki, tzn. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, świadczące swoje usługi na rzecz Spółki. Wnioskodawca organizując spotkania integracyjne, ponosi również wydatki na nabycie napojów alkoholowych. Napoje te są przeznaczone wyłącznie do konsumpcji przez osoby zatrudnione w Spółce a spotkania integracyjne odbywają się poza godzinami i miejscem pracy.

Wątpliwości dotyczą ustalenia, czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem alkoholu (wskazanego w kategorii 4) na potrzeby spotkań integracyjnych oraz ustalenie, czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do wykazania podatku należnego z tytułu nieodpłatnego udostępnienia alkoholu na potrzeby spotkań integracyjnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 9).

Mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w analizowanym przypadku Wnioskodawcy nie przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia alkoholu na potrzeby spotkań integracyjnych. Wskazać należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów, tj. związek nabywanych towarów ze sprzedażą opodatkowaną. Jak wskazano powyżej, decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. W niniejszej sprawie nie występuje natomiast związek pomiędzy nabyciem alkoholu na potrzeby spotkań integracyjnych a prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. Nie można bowiem uznać, że pomiędzy konsumpcją alkoholu przez osoby zatrudnione w Spółce podczas spotkań integracyjnych odbywających się poza godzinami i miejscem pracy a wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług istnieje wystarczający związek.

Tym samym Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem alkoholu (wskazanego w kategorii 4) na potrzeby spotkań integracyjnych zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatki naliczonego w związku z nabyciem alkoholu na potrzeby spotkań integracyjnych należało uznać za nieprawidłowe.

Odnosząc się natomiast do kwestii obowiązku wykazania podatku należnego z tytułu nieodpłatnego udostępnienia alkoholu na potrzeby spotkań integracyjnych wskazać należy, że zakup alkoholu oraz jego przeznaczenie nie ma związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podatnika a służy zaspokajaniu potrzeb prywatnych. Ponadto jak rozstrzygnięto powyżej Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem przedmiotowego alkoholu. W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wykazania podatku należnego z tytułu nieodpłatnego udostępnienia alkoholu na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązku wykazania podatku należnego z tytułu nieodpłatnego udostępnienia alkoholu na potrzeby spotkań integracyjnych należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Jednocześnie tut. Organ wskazuje, że niniejsza interpretacja indywidualna rozstrzyga wyłącznie w zakresie pytania dotyczącego podatku od towarów i usług oznaczonego nr 9, natomiast w zakresie pozostałych pytań dotyczących podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydaną odrębne rozstrzygnięcia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się do dnia zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID (art. 15zzs. ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

Jednocześnie, stosownie do art. 15zzs ust. 7 ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r., czynności dokonane w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID są skuteczne. Tym samym, Strona może skutecznie wnieść skargę pomimo wstrzymania biegu powyższego terminu.

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP. W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl