0114-KDIP4-2.4012.143.2022.1.WH, Rozliczanie VAT w związku ze sprzedażą towarów po cenie promocyjnej - Pismo wydane przez:... - OpenLEX

0114-KDIP4-2.4012.143.2022.1.WH - Rozliczanie VAT w związku ze sprzedażą towarów po cenie promocyjnej

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 19 maja 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP4-2.4012.143.2022.1.WH Rozliczanie VAT w związku ze sprzedażą towarów po cenie promocyjnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

22 marca 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 21 marca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy określenia podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów - wodomierzy z nakładką po cenie promocyjnej oraz prawa do odliczenia w całości podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie wodomierzy z nakładką sprzedawanych po cenie promocyjnej. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawcą jest A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Wnioskodawca" bądź "Wykonawca") zajmująca się projektowaniem nowych rozwiązań z dziedziny sterowania, kontroli, komunikacji i transmisji bezprzewodowej oraz systemów optymalizacji dystrybucji zasobów wody. Jej kontrahentami są zarówno podmioty publiczne jak i prywatne. Z tytułu prowadzonej ww. działalności gospodarczej jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Państwa Spółka zawiera umowy na realizację określonych zadań mieszczących się w przedmiocie jej działalności. W zależności od podmiotu zamawiającego i zakresu prac okres obowiązywania umów oraz ich zakres może się różnić.

Państwa Spółka w 2021 r. zawarła umowę z miejskim przedsiębiorstwem wodociągowym będącym zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT (dalej: "Zamawiającym"), której przedmiotem jest usługa zdalnego odczytu wodomierzy zainstalowanych na terenie danego miasta w oparciu o dostarczone i zamontowane przez Państwa Spółkę wodomierze wraz z nakładkami radiowymi do zdalnego odczytu oraz stacjonarny system odczytu w okresie obowiązywania umowy. Państwa Spółka wskazuje przy tym, iż Zamawiający nie jest podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.).

W celu realizacji ww. umowy Państwa Spółka montuje specjalne urządzenia niezbędne do wykonania odczytu, tj. koncentratory, anteny, systemy informatyczne oraz ww. wodomierze z nakładkami radiowymi u odbiorców końcowym (m.in. mieszkańców miasta).

W związku z koniecznością zaangażowania dużych środków finansowych przez Wykonawcę i możliwością osiągnięcia najlepszych warunków finansowych dla Zamawiającego tylko w przypadku długoletniej obsługi systemu zdalnego odczytu ww. umowa została zawarta na okres 15 lat.

W związku z zawartą długoletnią umową Państwa Spółka przyznała Zamawiającemu rabat w formie sprzedaży wodomierzy DN15 i DN20 z nakładkami radiowymi w cenie 1 zł (tj. w cenie innej niż cena katalogowa, po której sprzedawane są ww. wodomierze w ramach pozostałych umów). Rabat jest przyznawany indywidualnie na okres 60 miesięcy użytkowania każdego wodomierza z nakładką i zaczyna się od dnia montażu wodomierza wraz z nakładką u odbiorcy końcowego. Oznacza to, że za każdy miesiąc użytkowania przyznawany jest rabat w kwocie ceny katalogowej podzielonej przez okres 60 miesięcy. Każdorazowo udzielony rabat jest odpowiednio dokumentowany. W przypadku rozwiązania umowy w trakcie każdorazowo liczonego 60 miesięcznego okresu dla każdego wodomierza z nakładką, Zamawiający zobowiązany będzie do zwrotu przyznanego upustu (liczonego indywidualnie dla każdego wodomierza z nakładką) proporcjonalnie do okresu użytkowania wodomierza. Zamawiający zobowiązany będzie do zwrotu rabatu, liczonego sumarycznie dla wszystkich wodomierzy z nakładką, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.

Pytanie

1) Czy w opisanej wyżej sytuacji, w przypadku sprzedaży towarów - wodomierzy z nakładką radiową - po cenie promocyjnej 1 zł podstawą opodatkowania VAT jest kwota faktycznie płacona (należna) Państwa Spółce za te towary, tj. cena promocyjna, uwzględniająca przyznany rabat, pomniejszona o kwotę należnego podatku?

2) Czy w opisanej wyżej sytuacji, Państwa Spółce przysługuje prawo do odliczenia w całości podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie wodomierzy z nakładką przeznaczonych następnie do sprzedaży po cenie promocyjnej 1 zł?

Państwa stanowisko w sprawie

1) W Państwa ocenie w opisanej wyżej sytuacji, w przypadku sprzedaży towarów - wodomierzy z nakładką radiową - po cenie promocyjnej 1 zł podstawą opodatkowania VAT jest kwota faktycznie płacona (należna) Państwa Spółce za te towary, tj. cena promocyjna, uwzględniająca przyznany rabat, pomniejszona o kwotę należnego podatku.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów usług podlegają:

1)

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,

2)

eksport towarów,

3)

import towarów na terytorium kraju,

4)

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,

5)

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Natomiast zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest co do zasady wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Z kolei w myśl ustępu 7 ww. artykułu podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

1)

stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty,

2)

udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży,

3)

otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Powyższe regulacje prowadzą do wniosku, iż podatnik ma swobodne prawo w ustalaniu wysokości rabatu udzielonego kontrahentom i na jakich warunkach powyższy rabat zostanie przyznany. Nie ma bowiem żadnych ograniczeń ustawowych przewidzianych w regulacjach ustawy o VAT. Wnioskodawca może więc swobodnie układać swoje interesy tak, by działalność gospodarcza była dla niego opłacalna pod względem ekonomicznym, w tym stosując znaczne upusty cenowe. Za tą swobodą opowiedział się chociażby Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 12 lipca 2019 r., nr 0112- KDIL4.4012.143.2019.4.JS.

Na marginesie należy zauważyć, iż brak uwzględniania kwot udzielonego rabatu w podstawie opodatkowania jest naturalną konsekwencją faktu, iż nie stanowią one części zapłaty. Upust zmniejsza bowiem zapłatę, a kwoty tej podatnik w rzeczywistości nie otrzymuje. Także i bez komentowanej regulacji art. 29a ust. 7 ustawy o VAT kwoty te nie wchodziłyby do podstawy opodatkowania.

Celem przyznania upustu i sprzedaży towarów - wodomierzy z nakładką za cenę wynoszącą 1 zł jest przede wszystkim zwiększenie obrotów Państwa Spółki - to bowiem od udzielenia rabatu uzależnione jest zawarcie długoletniej umowy z Zamawiającym.

Sprzedaż towarów Zamawiającemu za symboliczną złotówkę nie ma charakteru sztucznego. Wynika bowiem ona z zawarcia długoletniej umowy i ma przede wszystkim uzasadnienie ekonomiczne. W takim wypadku podstawą opodatkowania powinna być cena faktycznie zapłacona przez Zamawiającego. Jak wskazuje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 3 października 2019 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.470.2019.2.MSO "podstawą opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów promocyjnych w ramach opisanych akcji promocyjnych, jest - zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy w zw. z art. 29a ust. 6 pkt 1 oraz art. 29a ust. 7 pkt 2 ustawy - wszystko, co stanowi zapłatę, którą Wnioskodawca otrzymuje od nabywcy z tytułu sprzedaży ww. produktu, pomniejszone o kwotę podatku VAT. Zatem podstawą opodatkowania w przypadku sprzedaży wyrobów w ramach akcji promocyjnych, będzie cena faktycznie zapłacona przez klientów pomniejszona o kwotę należnego podatku VAT."

Należy zauważyć, że powyższe stanowisko Państwa Spółki w pełni koresponduje z definicją podatnika zawartą w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Z definicji tej wynika, iż dla uznania danego pomiotu za podatnika podatku VAT bez znaczenia jest, czy jego działalność (oraz wykonywane w jej ramach czynności podlegające opodatkowaniu) nastawione są na osiągnięcie zysku. W konsekwencji, uznać należy, iż również działalność deficytowa podlega podatkowaniu podatkiem VAT.

Powyższe stanowisko współgra również z wypracowanym na gruncie podatku VAT pojęciem "ekwiwalentności", która stanowi jeden z warunków uznania czynności za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT z uwagi na ich odpłatny charakter. Przyjmuje się, że ekwiwalentność ta, odnosząca się do świadczenia wzajemnego, jakim jest wynagrodzenie za czynność podlegającą opodatkowaniu VAT winna być oceniana w kategoriach subiektywnych, tj. w relacji podatnik/świadczeniodawca - nabywca/płatnik. Stanowisko było już wielokrotnie aprobowane przez TSUE. Przykładowo, w wyroku z 9 czerwca 2011 r. w sprawie C-285/10Campsa Estacionesde Servicio SATSUE stwierdził m.in.: "W świetle utrwalonego orzecznictwa, zgodnie z ową zasadą ogólną podstawą opodatkowania dostawy odpłatnych towarów lub świadczenia usług jest świadczenie wzajemne rzeczywiście otrzymane z tego tytułu przez podatnika. Owo świadczenie wzajemne jest zatem wartością subiektywną, czyli rzeczywiście otrzymaną, a nie wartością oszacowaną według kryteriów obiektywnych". Potwierdzają to również polskie sądy administracyjne. Przykładowo, Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 21 kwietnia 2016 r. stwierdził, iż "Nie budzi przy tym wątpliwości, że podstawa opodatkowania, co do zasady stanowi wartość subiektywną, tzn. powinna odzwierciedlać wynagrodzenie faktycznie otrzymane (należne) dostawcy lub usługodawcy z tytułu danej transakcji. Podstawa opodatkowania VAT nie jest zatem ustalana według kryteriów obiektywnych. Wynagrodzenie takie powinno pozostawać jednak w proporcji co uzyskanej w zamian korzyści, a więc być ekwiwalentne wobec dostarczonego towaru lub świadczonej usługi. Co prawda sprzedaż za (symboliczną złotówkę) odpowiednio udokumentowana nie jest sprzeczna z prawem. Nawet bowiem wtedy, gdy uzgodniona i rzeczywiście zapłacona cena jest oczywiście niższa od zwykłej ceny rynkowej, to i tak podstawa opodatkowania powinna być ustalona w oparciu o treść art. 29 ust. 1 Ustawy o VAT. Istotne jest jednak, aby cena ta była uzasadniona względami ekonomicznymi towarzyszącymi danej transakcji, np. gdy stanowi to element strategii podatnika, który ma doprowadzić do umocnienia jego pozycji na rynku, do zwiększenia wolumenu sprzedaży, czy uzyskania innych ekonomicznych korzyści z tak realizowanej transakcji. A więc każdy zastosowany upust winien być uzasadniony ekonomicznie i prowadzić w końcowym efekcie do osiągnięcia celu jaki został wytyczony dla działalności gospodarczej, tzn. zarobku" (sygn. akt I FSK 1904/14).

Konkludując, zastosowany rabat jest w niniejszej sprawie uzasadniony ekonomicznie i w wyniku jego zastosowania prowadzi do osiągnięcia celu jaki został wyznaczony dla działalności gospodarczej Państwa Spółki, tj. osiągnięcia zarobku.

Państwa Spółka znajduje potwierdzenie swojego stanowiska w utrwalonej linii interpretacyjnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, przykładowo w interpretacji indywidualnej z 10 maja 2019 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.212.2019.1.AP, w interpretacji indywidualnej z 3 lipca 2017 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.64.2017.2.KO oraz w interpretacji indywidualnej z 12 kwietnia 2017 r., nr 1462-IPPP1.4512.73.2017.1.MPE.

Mając powyższe na względzie, w opisanej wyżej sytuacji, w przypadku sprzedaży towarów - wodomierzy z nakładką radiową - po cenie promocyjnej 1 zł podstawą opodatkowania VAT jest kwota faktycznie płacona (należna) Państwa Spółce za te towary, tj. cena promocyjna, uwzględniająca przyznany rabat, pomniejszona o kwotę należnego podatku.

2) W Państwa ocenie w opisanej wyżej sytuacji, Państwa Spółce przysługuje prawo do odliczenia w całości podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie wodomierzy z nakładką przeznaczonych następnie do sprzedaży po cenie promocyjnej 1 zł.

Podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą, w zgodzie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT).

Ustawodawca zapewni podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, o ile zastaną przez niego spełnione przesłanki pozytywne, wynikające z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT oraz jeżeli jednocześnie nie zaistnieją przesłanki negatywne wskazanych w art. 88 ww. ustawy.

Zatem odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza jednocześnie możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Najważniejszy jest zatem związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi (może to być związek zarówno bezpośredni jak i pośredni). Z uwagi, iż Państwa Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a udzielenie wspomnianego rabatu następuje w celu zwiększenia zysku z prowadzonej działalności (udzielenie rabatu wiąże się bowiem z zawarciem umowy i zwiększeniem wolumenu wykonywania czynności opodatkowanych przez Wnioskodawcę), wskazać należy, iż zostają spełnione wszystkie przesłanki wynikające z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Stanowisko organów interpretacyjnych jest w powyższej kwestii jednoznaczne. Jak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 12 lipca 2019 r., nr 0112-KDIL4.4012.143.2019.4.JS: "obowiązujące przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że skoro, jak wyżej wskazano, spełnione są przesłanki z art. 86 ust. 1 ustawy, to Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawianych przez Spółkę w związku z zakupem towarów w ramach prowadzonej akcji promocyjnej" (sprzedaży samochodu osobowego za symboliczną złotówkę).

Stanowisko to zostało również powielone przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 14 sierpnia 2020 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.372.2020.2.AM.

Mając powyższe na względzie, w opisanej wyżej sytuacji, Państwa Spółce przysługuje prawo do odliczenia w całości podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie wodomierzy z nakładką przeznaczonych następnie do sprzedaży po cenie promocyjnej 1 zł.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931), zwanej dalej "ustawą",

opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy,

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy,

przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy,

przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z powyższego jednoznacznie wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników i wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Przepis art. 15 ust. 1 ustawy stanowi, że

podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy,

pod pojęciem działalności gospodarczej rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 29a ust. 1 ustawy,

Podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Z powyższego wynika, że art. 29a ust. 1 ustawy odnosi się do wszystkiego, co stanowi zapłatę obejmując swym zakresem każdą formę zapłaty otrzymaną przez sprzedawcę z tytułu dostawy towarów lub wykonania usługi.

Katalog elementów dodatkowych wchodzących w skład podstawy opodatkowania określony został w art. 29a ust. 6 ustawy, w myśl którego:

Podstawa opodatkowania obejmuje:

1)

podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;

2)

koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

W myśl art. 29a ust. 7 ustawy,

Podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

1)

stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;

2)

udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;

3)

otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Stosownie do art. 29a ust. 10 ustawy,

Podstawę opodatkowania obniża się o:

1)

kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;

2)

wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;

3)

zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;

4)

wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Przepisy ustawy nie ograniczają podatnika w swobodzie ustalania ceny, czyli możliwa jest sprzedaż po cenie niższej niż rzeczywista wartość danych towarów lub usług. Nie ma znaczenia, że podatnik w danej chwili sprzedaje ten towar, bądź usługę za cenę znacznie niższą.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178),

użyte w ustawie określenie cena oznacza wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.

W myśl ust. 2 powołanego wyżej artykułu,

w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

W myśl art. 32 ust. 1 ustawy o VAT,

W przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieją powiązania, o których mowa w ust. 2, oraz w przypadku gdy wynagrodzenie jest:

1)

niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

2)

niższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a dostawa towarów lub świadczenie usług są zwolnione od podatku,

3) wyższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego - organ podatkowy określa podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową, jeżeli okaże się, że powiązania te miały wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

Stosownie do art. 2 pkt 27b ustawy o VAT,

Przez wartość rynkową - rozumie się całkowitą kwotę, jaką, w celu uzyskania w danym momencie danych towarów lub usług, nabywca lub usługobiorca na takim samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów lub świadczenie usług, musiałby, w warunkach uczciwej konkurencji, zapłacić niezależnemu dostawcy lub usługodawcy na terytorium kraju; w przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej dostawy towarów lub świadczenia usług, przez wartość rynkową rozumie się:

a)

w odniesieniu do towarów - kwotę nie mniejszą niż cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy,

b)

w odniesieniu do usług - kwotę nie mniejszą niż całkowity koszt poniesiony przez podatnika na wykonanie tych usług.

W myśl art. 32 ust. 2 ustawy,

Przez powiązania, o których mowa w ust. 1, rozumie się powiązania:

1)

w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;

2)

wynikające ze stosunku pracy;

3)

wynikające z tytułu przysposobienia.

Artykuł 32 ust. 5 ustawy stanowi, że

Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, w odniesieniu do których właściwy organ podatkowy wydał uprzednie porozumienie cenowe, o którym mowa w dziale III ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz. U. poz. 2200 oraz z 2021 r. poz. 2105).

Mając na uwadze powołane przepisy w kontekście przedstawionego opisu sprawy należy wskazać, że podatnik ma prawo swobodnie układać swoje interesy tak, aby działalność gospodarcza była dla niego opłacalna pod względem ekonomicznym, w tym stosując znaczne upusty cenowe, jeśli jest to w jego uznaniu zasadne dla osiągnięcia tego celu.

Trzeba przy tym wyraźnie zaznaczyć, że stosowanie znacznych rabatów jest niedopuszczalne

w zakresie, w jakim ma ono służyć tzw. obejściu przepisów prawa i uniknięciu opodatkowania danej czynności. Tak więc każdy zastosowany upust winien być uzasadniony ekonomicznie i prowadzić w końcowym efekcie do osiągnięcia celu jaki został wytyczony dla działalności gospodarczej, tj. zarobku. Jednocześnie należy nadmienić, że tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy.

Jak już zaznaczono powyżej, przepisy ustawy nie ograniczają podatnika w swobodzie ustalania ceny (udzielenia rabatu), czyli możliwa jest sprzedaż po cenie niższej (nawet znacznie) niż rzeczywista wartość danego towaru, czy usługi. Jedynie w sytuacji, gdy między podmiotami (kontrahentami) istnieją powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o VAT, organ podatkowy może określić wysokość obrotu na podstawie wartości rynkowej tych towarów lub usług, ale tylko w sytuacji, gdyby związki te miały wpływ na ustalenie ceny.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Państwa Spółka w 2021 r. zawarła umowę z miejskim przedsiębiorstwem wodociągowym będącym zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, której przedmiotem jest usługa zdalnego odczytu wodomierzy zainstalowanych na terenie danego miasta w oparciu o dostarczone i zamontowane przez Państwa Spółkę wodomierze wraz z nakładkami radiowymi do zdalnego odczytu oraz stacjonarny system odczytu w okresie obowiązywania umowy. Wskazali Państwo iż Zamawiający nie jest podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych a w konsekwencji także w rozumieniu art. 32 ustawy o VAT. W celu realizacji ww. umowy Państwa Spółka montuje specjalne urządzenia niezbędne do wykonania odczytu, tj. koncentratory, anteny, systemy informatyczne oraz ww. wodomierze z nakładkami radiowymi u odbiorców końcowych (m.in. mieszkańców miasta). W związku z koniecznością zaangażowania dużych środków finansowych przez Wykonawcę i możliwością osiągnięcia najlepszych warunków finansowych dla Zamawiającego tylko w przypadku długoletniej obsługi systemu zdalnego odczytu ww. umowa została zawarta na okres 15 lat. W związku z zawartą długoletnią umową Państwa Spółka przyznała Zamawiającemu rabat w formie sprzedaży wodomierzy DN15 i DN20 z nakładkami radiowymi w cenie 1 zł (tj. w cenie innej niż cena katalogowa, po której sprzedawane są ww. wodomierze w ramach pozostałych umów). Rabat jest przyznawany indywidualnie na okres 60 miesięcy użytkowania każdego wodomierza z nakładką i zaczyna się od dnia montażu wodomierza wraz z nakładką u odbiorcy końcowego. Oznacza to, że za każdy miesiąc użytkowania przyznawany jest rabat w kwocie ceny katalogowej podzielonej przez okres 60 miesięcy. Każdorazowo udzielony rabat jest odpowiednio dokumentowany. W przypadku rozwiązania umowy w trakcie każdorazowo liczonego 60 miesięcznego okresu dla każdego wodomierza z nakładką, Zamawiający zobowiązany będzie do zwrotu przyznanego upustu (liczonego indywidualnie dla każdego wodomierza z nakładką) proporcjonalnie do okresu użytkowania wodomierza. Zamawiający zobowiązany będzie do zwrotu rabatu, liczonego sumarycznie dla wszystkich wodomierzy z nakładką, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

Państwa wątpliwości w pierwszej kolejności dotyczą kwestii, czy w przypadku sprzedaży towarów - wodomierzy z nakładką radiową - po cenie promocyjnej 1 zł podstawą opodatkowania VAT jest kwota faktycznie płacona (należna) Państwa Spółce za te towary, tj. cena promocyjna, uwzględniająca przyznany rabat, pomniejszona o kwotę należnego podatku.

Należy przy tym zaznaczyć, że stosowanie znacznych upustów cenowych/rabatów jest niedopuszczalne w zakresie, jakim ma ono służyć tzw. obejściu przepisów prawa i uniknięciu opodatkowania tej czynności. Tak więc każdy zastosowany upust/rabat powinien być uzasadniony ekonomicznie i prowadzić w końcowym efekcie do osiągnięcia celu jaki został wytyczony dla działalności gospodarczej, tj. zarobku.

W analizowanej sprawie nie ma zastosowania art. 32 ustawy o VAT, gdyż jak wynika z opisu sprawy pomiędzy Państwa Spółką a Zamawiającym nie istnieją powiązania, o których mowa w art. 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wskazaliście Państwo, że celem przyznania upustu i sprzedaży towarów - wodomierzy z nakładką za cenę wynoszącą 1 zł jest przede wszystkim zwiększenie obrotów Państwa Spółki, bowiem od udzielenia rabatu uzależnione jest zawarcie długoletniej umowy z Zamawiającym obsługi systemu zdalnego odczytu ww. wodomierzy.

A zatem mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, stwierdzić należy, że podstawą opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów - wodomierzy z nakładką radiową jest - zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy w zw. z art. 29a ust. 6 pkt 1 oraz art. 29a ust. 7 pkt 2 ustawy - wszystko, co stanowi zapłatę, którą Państwa Spółka otrzyma od nabywcy z tytułu sprzedaży ww. produktu, pomniejszone o kwotę podatku VAT.

Zatem podstawą opodatkowania w przypadku sprzedaży wodomierzy z nakładką radiową, będzie cena faktycznie należna Państwa Spółce pomniejszona o kwotę należnego podatku VAT.

Ponadto należy wskazać, że skoro - jak wynika z treści wniosku - pomiędzy Państwa Spółką a Zamawiającym nabywającym wodomierze z nakładkami radiowymi nie zachodzą żadne z powiązań ani sytuacji, o których mowa w art. 32 ustawy oraz o ile ustalenie ceny za przedmiotowe towary nie służy obejściu przepisów prawa i uniknięciu opodatkowania danej czynności, to cena, z uwzględnieniem rabatów stanowi podstawę opodatkowania podatkiem VAT.

Ponadto Państwa wątpliwości dotyczą tego czy Państwa Spółce przysługuje prawo do odliczenia w całości podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie wodomierzy z nakładką przeznaczonych następnie do sprzedaży po cenie promocyjnej 1 zł.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy,

w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy,

kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki,

tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Należy podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W odniesieniu do powyższego należy zauważyć, że jak wskazano powyżej, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przy czym należy zauważyć, że wykładnia art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie charakteru związku pomiędzy zakupami a sprzedażą opodatkowaną, powinna być dokonywana w zgodzie z przepisami Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.Urz.UE.L Nr 145 z 13.06.1977, str. 1, z późn. zm.) - a od 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.), a zatem powinna uwzględniać istniejące w tym zakresie orzecznictwo TSUE, w którym, co do zasady, przeważa pogląd, że jedynie bezpośredni związek pomiędzy podatkiem naliczonym a transakcją opodatkowaną może stanowić podstawę do odliczenia VAT.

Rozumienie tego bezpośredniego związku zostało szeroko zaprezentowane w orzeczeniu Trybunału z 8 czerwca 2000 r. w sprawie C-98/98 Commissioners of Customs and Excise przeciwko Midland Bank plc., w którym stwierdzono, że art. 2 I Dyrektywy oraz art. 17 (2) (3) i (5) VI Dyrektywy należy interpretować w taki sposób, aby - co do zasady - istnienie bezpośredniego związku między daną transakcją nabycia a daną transakcją (lub transakcjami) sprzedaży, uprawniającymi do odliczenia, stanowiło warunek nabycia przez podatnika prawa do odliczenia naliczonego podatku od wartości dodanej oraz aby stanowiło podstawę do określenia zakresu tego prawa.

W orzeczeniu z 27 września 2001 r. w sprawie CIBO Participations S.A. (C-16/00) Trybunał doszedł do wniosku, że aby możliwe było odliczenie VAT naliczonego, musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy wydatkiem a sprzedażą opodatkowaną VAT, co oznacza, że wydatek musi stanowić element kosztowy sprzedaży opodatkowanej.

W świetle powyższego orzecznictwa TSUE należy stwierdzić, że kierując się wykładnią dokonywaną w zgodzie z zasadami VI Dyrektywy (od 1 stycznia 2007 r. - Dyrektywy 2006/112/WE), na gruncie art. 86 ust. 1 ustawy, podobnie jak i art. 17 (2) (3) i (5) VI Dyrektywy (art. 167 i nast. Dyrektywy 2006/112/WE) należy przyjąć - co do zasady-że niezbędnym warunkiem odliczenia VAT jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy zakupami (wydatkami) a konkretną transakcją opodatkowaną. Wydatki te powinny stanowić część składową kosztów świadczenia, uwzględnioną w cenie.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że koszty nabycia towarów-wodomierzy z nakładką radiową - sprzedawanych po cenie promocyjnej pozostają w bezpośrednim związku z prowadzoną przez Państwa Spółkę działalnością i są wykorzystywane w ramach tej działalności do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że Państwa Spółka będzie mieć prawo do odliczenia w całości kwoty podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie wodomierzy z nakładką przeznaczonych następnie do sprzedaży po cenie promocyjnej 1 zł.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Państwa i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Państwa w złożonym wniosku. Jeżeli zatem w toku postępowania podatkowego zostanie stwierdzone, że opis przedstawiony we wniosku nie odpowiada rzeczywistemu stanowi faktycznemu, to interpretacja utraci ważność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl