0114-KDIP4-2.4012.139.2021.1.MB - Ustalenie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu dotyczącego doposażenia szpitala w sprzęt medyczny.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 22 kwietnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP4-2.4012.139.2021.1.MB Ustalenie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu dotyczącego doposażenia szpitala w sprzęt medyczny.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2021 r. (data wpływu 10 marca 2021 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. (...) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2021 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. (...).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. W dniu (...) Wnioskodawca podpisał z samorządem (...) umowę o dofinansowanie projektu pn.: (...) dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 - (...)1 Działania 9.1 - (...) 2 Poddziałania 9.1.1 - (...) 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szpital w miejscowości (...) świadczy działalność leczniczą: usługi publiczne w zakresie lecznictwa stacjonarnego, ambulatoryjnego, podstawowej opieki zdrowotnej oraz ratownictwa medycznego dla mieszkańców powiatu (...). W związku z pojawieniem się pandemii COVID-19 na szpital nałożono nowe zadania i obowiązki związane ze zwalczaniem skutków koronawirusa SARS-CoV-2. Pomimo wsparcia lokalnych samorządów oraz instytucji rządowych kierownictwo szpitala, po analizie posiadanych aktywów stwierdziło, że aby w pełni wziąć odpowiedzialność za zdrowie i życie pacjentów zarażonych SARS-CoV-2 niezbędne było doposażenie placówki w brakujący, niezbędny specjalistyczny sprzęt medyczny, tj.:

* 3 szt. kardiomonitorów wraz z centralą monitorującą,

* kardiomonitor anestezjologiczny,

* komorę do transportu chorych zakaźnych,

* 2 szt. wielofunkcyjnych łóżek szpitalnych,

* respirator

* urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń.

W celu zabezpieczenia ciągłości działania placówki oraz zapewnienia nieprzerwanego działania aparatury podtrzymującej życie pacjentów, w przypadku awarii prądu niezbędny był również zakup agregatu prądotwórczego z funkcją autostartu.

Projekt służył poprawie jakości i zapewnieniu dostępności niezbędnych usług medycznych Wnioskodawcy w związku z pandemią COVID-19.

Wnioskodawca przewidywał realizację projektu w trzech etapach:

1.

prace przygotowawcze - etap polegał na złożeniu wniosku o dofinansowanie oraz przygotowaniu zapytań do dostawców sprzętu;

2.

realizacja - analiza rynku oraz dostawy zaplanowanych zakupów, rozliczenie;

3.

zachowanie trwałości projektu.

Projekt jest zgodny z SzOOP RPO W, Oś 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych; Typ projektu: II. Sytuacja epidemiologiczna - COVID-19, Schemat F, gdyż Wnioskodawca wykonuje działalność leczniczą (stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne) dla mieszkańców powiatu (...).

Wszystkie działania w zakresie zrealizowanego projektu nie przyniosły i nie przyniosą dochodu oraz nie wiążą się z czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Uzyskanie interpretacji indywidualnej jest niezbędne w celu rozliczenia końcowego rozliczenia projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca, biorąc pod uwagę opisany stan faktyczny, ma możliwość odzyskania podatku naliczonego od towarów i usług związanego z realizacją projektu pn. (...) ?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług VAT, brak jest możliwości odzyskania podatku VAT, nie przysługuje mu prawo odliczenia podatku naliczonego w zakresie realizowanego projektu, gdyż dokonane zakupy nie miały związku z czynnością opodatkowaną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które są wykorzystywane do wykonania czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić również należy, że aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - w myśl art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. W dniu (...) Wnioskodawca podpisał z samorządem Województwa (...) umowę o dofinansowanie projektu pn.: (...). Szpital w miejscowości (...) świadczy działalność leczniczą: usługi publiczne w zakresie lecznictwa stacjonarnego, ambulatoryjnego, podstawowej opieki zdrowotnej oraz ratownictwa medycznego dla mieszkańców powiatu (...). W związku z pojawieniem się pandemii COVID-19 na szpital nałożono nowe zadania i obowiązki związane ze zwalczaniem skutków koronawirusa SARS-CoV-2. Pomimo wsparcia lokalnych samorządów oraz instytucji rządowych kierownictwo szpitala, po analizie posiadanych aktywów stwierdziło, że aby w pełni wziąć odpowiedzialność za zdrowie i życie pacjentów zarażonych SARS-CoV-2 niezbędne było doposażenie placówki w brakujący, niezbędny specjalistyczny sprzęt medyczny, tj.: 3 sztuki kardiomonitorów wraz z centralą monitorującą, kardiomonitor anestezjologiczny, komorę do transportu chorych zakaźnych, 2 sztuki wielofunkcyjnych łóżek szpitalnych, respirator, urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń. W celu zabezpieczenia ciągłości działania placówki oraz zapewnienia nieprzerwanego działania aparatury podtrzymującej życie pacjentów, w przypadku awarii prądu niezbędny był również zakup agregatu prądotwórczego z funkcją autostartu. Projekt służył poprawie jakości i zapewnieniu dostępności niezbędnych usług medycznych Wnioskodawcy w związku z pandemią COVID-19. Wnioskodawca wykonuje działalność leczniczą (stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne) dla mieszkańców powiatu (...). Wszystkie działania w zakresie zrealizowanego projektu nie przyniosły i nie przyniosą dochodu oraz nie wiążą się z czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy w niniejszej sprawie dotyczą braku możliwości odzyskania podatku naliczonego od towarów i usług związanego z realizacją projektu pn. (...).

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT, w ramach działalności gospodarczej, do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Jak wynika z powyższego podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Zatem biorąc pod uwagę powołane przepisy oraz okoliczności faktyczne niniejszej sprawy stwierdzić należy, że w zaistniałej sytuacji warunki uprawniające do odliczenia podatku VAT nie są spełnione. Jak wynika z treści wniosku, towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu pn. (...)- jak wskazał Wnioskodawca - nie wiążą się z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Doposażenie placówki w brakujący, niezbędny specjalistyczny sprzęt medyczny związane było z nałożeniem na placówkę nowych zadań i obowiązków związanych ze zwalczaniem skutków koronawirusa SARS-CoV-2.

W konsekwencji, ze względu na niespełnienie pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje, w myśl art. 86 ust. 1 ustawy, prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizowanym projektem dotyczącym zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego dla szpitala. Tym samym Wnioskodawcy nie przysługuje zwrot podatku naliczonego na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP. W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl