0114-KDIP4-2.4012.135.2023.2.WH - Brak prawa do odliczenia VAT od wydatków na realizację projektu utworzenia ekologicznej pracowni

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 5 maja 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP4-2.4012.135.2023.2.WH Brak prawa do odliczenia VAT od wydatków na realizację projektu utworzenia ekologicznej pracowni

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

10 marca 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 10 marca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu " (...)". Uzupełnili go Państwo pismem z 11 kwietnia 2023 r. (wpływ 11 kwietnia 2023 r.) oraz pismem z 11 kwietnia 2023 r. (wpływ 17 kwietnia 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Gmina (...) jest podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: podatek VAT), zarejestrowanym jako podatnik czynny. Gmina będzie realizować zadanie w ramach Konkursu (...). Wartość otrzymanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w (...) będzie wynosić 60.000,00 zł. Projekt będzie wykonany w Zespole (...).

" (...)" w zamyśle ma być ekologiczną pracownią interdyscyplinarną umożliwiającą kształcenie w zakresie dziedzin przyrodniczych, zwłaszcza fizyki i chemii przy użyciu nowoczesnych technologii. Dobrze zaprojektowana wpłynie na budowanie poczucia tożsamości, przynależności i dumy swoich użytkowników, a także umożliwi osiągnięcie lepszych wyników edukacyjnych. Planowana pracownia stworzy optymalne warunki realizacji podstawy programowej na wszystkich poziomach kształcenia i pozwoli zarówno na wyrównywanie poziomu umiejętności uczniów jak i rozwój zainteresowań. Umożliwi wielopłaszczyznowe poznawanie świata przyrodniczego i pozwoli dowieść, że człowiek jest cząstką wszechświata i ma wpływ na jego losy.

Aranżacja nie przewiduje przebudowy pomieszczenia, natomiast skupia się na wykorzystaniu potencjału przestrzennego. Na wyposażeniu pozostanie monitor interaktywny i stół laboratoryjny. Ściana zostanie ozdobione fototapetą ilustrującą układ słoneczny, na filarach zawisną portrety ludzi świata nauki (Maria Curie Skłodowska, Izaak Newton, Mikołaj Kopernik, Ignacy Łukasiewicz), a pod sufitem pojawią się modele cząsteczkowe. Wszystko po to, by urzeczywistnić budowę wszechświata. Poprawę komfortu nauki zapewnią odpowiednio dobrane kolory ścian i rolet, ułatwiające koncentrację uwagi.

Sercem pracowni będzie Wirtualne Laboratorium Przedmiotowe VR (gogle VR, kompatybilny monitor interaktywny oraz biurko z monitorem sterującym) pracujące w oparciu o gogle Class VR, umożliwiające wykonywanie doświadczeń chemicznych i fizycznych w bezpieczny i ekologiczny sposób - bez użycia materiałów i odczynników, których utylizacja prowadzi do skażenia środowiska. Uczeń poczuje się w wirtualnej przestrzeni tak, jakby był jej nierozerwalną cząstką. Będzie to technologiczna odpowiedź na zmieniające się wzorce zachowań i interakcji społecznych, które podnoszą rangę takich umiejętności jak: kreatywność, komunikacja, współpraca, dyskusja, krytyczne myślenie i praca zespołowa. Kolejnym elementem, który podniesie poziom nauczania jak i przygotuje do edukacji na poziomie szkoły ponadpodstawowej będzie dygestorium, umożliwiające przeprowadzanie doświadczeń w szczególnie bezpieczny sposób. Codzienną, praktyczną naukę będą ułatwiały mobilne, laboratoryjne szafki z rozkładanymi blatami, wypełnione nowoczesnymi pomocami.

Wyraźnie wyodrębniona zostanie strefa fizyczna, zlokalizowana w tylnej części sali. Staną tu: częściowo przeszklone meble, ułatwiające ekspozycję pomocy oraz stół do eksperymentów.

W centralnej części sali rozmieszczone zostaną ergonomiczne pojedyncze stoliki z krzesłami, umożliwiające dowolne ich zestawianie do prac w grupach.

Całość została zaplanowana tak, by rozszerzać a nie ograniczać wybory, których mogą dokonywać nauczyciele przy wyborze metod nauczania. Przestrzeń sama w sobie stanie się narzędziem edukacyjnym, w której możliwe będzie: uważne patrzenie, sprawdzanie, eksperymentowanie, zastanawianie się i zadawanie pytań; uczenie się i praca własna w formie indywidualnej i zorganizowanej w grupach, klasach a nawet całą społecznością szkolną, przy jednoczesnym respektowaniu praw innych osób.

Aspekt społeczny

Szkoła stanowi centrum kulturalne i bywa miejscem organizacji różnorodnych przedsięwzięć naukowych i społecznych, ponieważ położona jest w niewielkiej, wiejskiej miejscowości. Starają się Państwo odpowiadać oczekiwaniom społeczeństwa i mieć wpływ na kształtowanie jego postaw i budowanie pozytywnych relacji, dlatego korzystają Państwo z każdej możliwości włączenia środowiska lokalnego w działania placówki. Zbudowana pracownia pozwoli na podniesienie świadomości społecznej w zakresie promowania stylu życia sprzyjającego zdrowiu jednostek i rodzin oraz zachowaniu zasobów środowiska. Pozwoli rozbudzić poczucie odpowiedzialności jednostki, jako cząstki, za losy wszechświata. Jednocześnie wpłynie na spójność działań szkoły i rodziny w procesie kształtowania młodego człowieka, który dostrzeże bogactwo doświadczeń przodków, wchłonie wiedzę teoretyczną i za pomocą nowoczesnych technologii wykorzysta ją w przyszłości.

Zamierzają Państwo udostępnić " (...)" szerszemu gronu odbiorców poprzez następujące działania:

- wirtualna wycieczka po szkole

- spotkanie z pasjonatem astronomii

- wieczór z gwiazdami

- energia odnawialna: słońce, woda, wiatr

- pokaz multimedialny

- oszczędzam wodę

- ankieta społeczna

- stałą współpracę z przedszkolem

- spotkania edukacyjne przybliżające pracę: farmaceuty, chemika, fizyka, lekarza i strażaka

- cykl spotkań w ramach współpracy z Filią (...) pod hasłem: "(...)":

- wirtualne wyprawy w świat literatury

- zwiedzanie znanych obiektów kultury

- lot balonem

- wizyta na targach żywności

- podróż do gwiazd.

Dobre środowisko edukacyjne jest zorganizowane w sposób nie tylko przyciągający i skupiający uwagę, ale przede wszystkim zachęcający do aktywności. Docenienie roli szkoły jako ważnego centrum lokalnego powinno znaleźć odzwierciedlenie w zapewnieniu możliwości wykorzystania obiektów szkolnych przez społeczności lokalne oraz ustalenia sposobów interakcji ze światem zewnętrznym. Pozwoli to zaakcentować lokalne wartości i aspiracje społeczności, którym służą.

Wzrastająca świadomość zmian klimatycznych i zagrożeń środowiskowych oraz pilna potrzeba wprowadzenia radykalnych zmian codziennych nawyków całych społeczeństw sprawia, że nowa pracownia ekologiczna powinna być zaprojektowana jako narzędzie edukacji ekologicznej i uświadamiać swoim użytkownikom ich wpływ na środowisko, w którym żyją. Tym wymaganiom odpowiada projekt Państwa pracowni " (...)".

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego

Nabywane w ramach realizacji projektu towary i usługi będą wykorzystywane do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Gmina (...) jest w stanie bezpośrednio alokować wydatki ponoszone w związku z projektem do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług, gdyż zakupy w ramach projektu będą realizowane wyłącznie do celów edukacyjnych - zwolnionych z VAT.

Pytanie

Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu " (...)"?

Państwa stanowisko w sprawie

Państwa zdaniem, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z poniesionymi nakładami w ramach zadania " (...)", gdyż nie będą one wykorzystywane przez Gminę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Nabyte produkty w ramach projektu " (...)" będą wykorzystywane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w (...) wyłącznie do celów dydaktycznych. Gmina nie będzie pobierała opłat za udostępnienie pracowni powstałej w ramach projektu.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) - zwanej dalej "ustawą":

w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz, gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Co do zasady, status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy:

podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy:

działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 15 ust. 6 ustawy:

nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp. umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Ponieważ tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40):

gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym:

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym:

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy edukacji publicznej.

Państwa wątpliwości dotyczą tego czy Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu " (...)".

Jak wcześniej wskazano, odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będą spełnione, ponieważ - jak wynika z opisu sprawy - efekty realizowanego projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Tym samym Państwo jako jednostka samorządu terytorialnego, realizując ww. projekt będą wykonywać zadania własne zdefiniowane w ustawie o samorządzie gminnym. Wobec tego, Gmina nabywając towary i usługi nie będzie dokonywała ich zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, zatem w tym przypadku nie będzie działała w charakterze podatnika podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy.

Tym samym, nie będą Państwo mieli - na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy - prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl