0114-KDIP4-1.4012.58.2020.2.PS - Ustalenie możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT w zakresie zrealizowanego projektu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 10 kwietnia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP4-1.4012.58.2020.2.PS Ustalenie możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT w zakresie zrealizowanego projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 lutego 2020 r. (data wpływu 13 lutego 2020 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 marca 2020 r., data nadania 19 marca 2020 r. (data wpływu 20 marca 2020 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 13 marca 2020 r. nr 0114-KDIP4-1.4012.58.2020.1.PS (doręczone w dniu 13 marca 2020 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT w zakresie zrealizowanego projektu (...) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lutego 2020 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT w zakresie zrealizowanego projektu (...).

Złożony wniosek został uzupełniony pismem z dnia 19 marca 2020 r., data nadania 19 marca 2020 r. (data wpływu 20 marca 2020 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 13 marca 2020 r. nr (...).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 14 grudnia 2012 r. Gmina (...) podpisała umowę z Województwem o dofinansowanie projektu (...) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Osi Priorytetowej 7 - "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego", Działanie 7.1 "Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego".

Projekt polegał na rozbudowie i poprawie bezpieczeństwa, w tym w szczególności bezpieczeństwa logicznego i wizyjnego miejskiej sieci światłowodowej, wykonaniu sieci LAN, wykonaniu PIAPów i infokiosków. W punktach public internet access point zastosowano stanowiska komputerowe wraz z osprzętem, w tym multimedialnym typu tablica multimedialna, rzutniki, zabezpieczenia wizyjne. W ramach budowy i modernizacji sieci zostały wykonane przyłącza optyczne światłowodowe. Zmodernizowane zostały sieci LAN w jednostkach i instytucjach, w których sieci nie pozwalały na pełne wykorzystanie doprowadzonych łączy optycznych. Wykonany został również system nadzoru i prezentacji sieci.

W ramach projektu wybudowano sieć Internetu szerokopasmowego o długości 1 km oraz zmodernizowano centrum zarządzania siecią, wykonano 16 nowych PIAPów oraz wykonano nową sieć LAN w urzędach/jednostkach publicznych o długości 20 km

Infrastruktura oraz urządzenia powstałe w wyniku realizacji projektu dostępne są bez żadnych opłat. Cała infrastruktura jest własnością Gminy i zarządzana jest przez Urząd Miasta, który jest podmiotem wykonawczym Gminy.

Projekt realizowany był w latach 2012-2015 (rozpoczęcie realizacji - 14 grudnia 2012 r., zakończenie rzeczowe - 31 maja 2015 r., zakończenie finansowe - 30 czerwca 2015 r.)

Realizacja projektu przyczyniła się m.in. do połączenia jednostek samorządowych wspólną siecią umożliwiającą efektywne zarządzanie, likwidacji barier w dostępie do Internetu na obszarze miasta.

Gmina uzyskała pozytywną interpretację indywidualną w tej sprawie podczas realizacji projektu. Interpretacja, o którą Gmina stara się w niniejszym wniosku jest wymagana do przedstawienia Instytucji Zarządzającej na koniec okresu trwałości projektu (zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie).

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca sprecyzował opis zaistniałego stanu faktycznego, podając nazwę projektu oraz w sposób precyzyjny i jednoznaczny wskazując, że efekty zrealizowanego projektu są wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT. Infrastruktura i urządzenia zakupione w ramach projektu służą do transmisji danych, które to Urząd Miasta jako beneficjent projektu świadczy na swoje własne potrzeby oraz potrzeby swoich Miejskich jednostek organizacyjnych w sposób nieodpłatny, w związku z czym nie występują żadne czynności podlegające opodatkowaniu lub zwolnione z podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gmina ma możliwość odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT w zakresie zrealizowanego projektu, którego wysokość została zawarta w kategoriach kosztów kwalifikowanych?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Gmina realizując projekt (...) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, nie może odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT na podstawie art. 15 ust. 6 oraz art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Środki pozyskane przez Gminę nie są uważane za środki, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego w jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 714).

Gmina w związku z realizacją projektu nie wykonywała czynności podlegających opodatkowaniem podatkiem VAT, tzn. nie dokonywała sprzedaży towarów i nie świadczyła usług.

Gmina nie czerpie dochodu z tytułu korzystania z powstałej w wyniku realizacji projektu infrastruktury.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Stosownie do art. 88 ust. 4 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Ponadto, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, powinien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go dla tej czynności za podatnika podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: działalności w zakresie telekomunikacji (art. 7 pkt 3a ustawy).

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Z opisu sprawy wynika, że Gmina podpisała umowę z Województwem (...) o dofinansowanie projektu (...).

Projekt polegał na rozbudowie i poprawie bezpieczeństwa, w tym w szczególności bezpieczeństwa logicznego i wizyjnego miejskiej sieci światłowodowej, wykonaniu sieci LAN, wykonaniu PIAPów i infokiosków. W punktach public internet access point zastosowano stanowiska komputerowe wraz z osprzętem, w tym multimedialnym typu tablica multimedialna, rzutniki, zabezpieczenia wizyjne. W ramach budowy i modernizacji sieci zostały wykonane przyłącza optyczne światłowodowe. Zmodernizowane zostały sieci LAN w jednostkach i instytucjach, w których sieci nie pozwalały na pełne wykorzystanie doprowadzonych łączy optycznych. Wykonany został również system nadzoru i prezentacji sieci.

W ramach projektu wybudowano sieć Internetu szerokopasmowego o długości 1 km oraz zmodernizowano centrum zarządzania siecią, wykonano 16 nowych PIAPów oraz wykonano nową sieć LAN w urzędach/jednostkach publicznych o długości 20 km

Infrastruktura oraz urządzenia powstałe w wyniku realizacji projektu dostępne są bez żadnych opłat. Cała infrastruktura jest własnością Gminy i zarządzana jest przez Urząd Miasta, który jest podmiotem wykonawczym Gminy.

Efekty zrealizowanego projektu są wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT. Infrastruktura i urządzenia zakupione w ramach projektu służą do transmisji danych, które to Urząd Miasta jako beneficjent projektu świadczy na swoje własne potrzeby oraz potrzeby swoich Miejskich jednostek organizacyjnych w sposób nieodpłatny.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca wskazuje, że efekty zrealizowanego projektu są wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT. Infrastruktura i urządzenia zakupione w ramach projektu służą do transmisji danych, które to Urząd Miasta jako beneficjent projektu świadczy na swoje własne potrzeby oraz potrzeby swoich Miejskich jednostek organizacyjnych w sposób nieodpłatny. W związku z tym nie występują żadne czynności podlegające opodatkowaniu lub zwolnione z podatku VAT.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizowanym projektem.

Zatem, Gmina nie będzie miała również prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Ponadto należy wskazać, że analiza kosztów kwalifikowanych, o których mowa we wniosku o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek Zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...) za pośrednictwem Organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się do dnia zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID (art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567) dodany przez art. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568)).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl