0114-KDIP4-1.4012.529.2022.2.AM - Rozliczanie VAT przez gminę w związku z gospodarką wodnokanalizacyjną

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 15 listopada 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP4-1.4012.529.2022.2.AM Rozliczanie VAT przez gminę w związku z gospodarką wodnokanalizacyjną

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

9 września 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 7 września 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. " (...)" na rzecz odbiorców zewnętrznych, którzy będą korzystać z powstałej Infrastruktury odpłatnie.

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 4 listopada 2022 r. (wpływ 4 listopada 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego działającą w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95).

Zgodnie z artykułem 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują m.in. sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych. Działania związane z zaopatrzeniem w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniem ścieków są kierowane do mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy. W ramach ww. zadań własnych Gmina uzyskała dofinansowanie z (...) Funduszu (...) na zadanie pn. " (...)".

Przedmiotem inwestycji jest budowa ujęcia wody wraz z odcinkiem rurociągu doprowadzającego wodę do istniejącej sieci wodociągowej w Miejscowości 1 gm. (...).

W ramach budowy ujęcia wody przewiduje się budowę budynku technologicznego stacji oraz przystosowanie go do funkcji jaką ma pełnić w systemie zaopatrzenia w wodę. Ujęciem podstawowym dla stacji wodociągowej będzie istniejąca studnia głębinowa zlokalizowana na terenie działki nr 1. Z nowo powstałej infrastruktury korzystać będą mieszkańcy Gminy lub właściciele nieruchomości z terenu gminy jak również jednostka budżetowa Gminy tzn. Szkoła Podstawowa w Miejscowości 1. Na realizację zadania Gmina posiada prawomocne pozwolenie na budowę.

Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nabywane w ramach operacji towary i usługi będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT jak również czynności niepodlegających opodatkowaniu ww. podatkiem.

Faktury dokumentujące wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania będą wystawiane na Gminę. Mieszkańcy Gminy i właściciele nieruchomości z terenu Gminy będą korzystać z powstałej infrastruktury na podstawie zawartych z Gminą umów cywilnoprawnych.

Towary i usługi nabywane przez Gminę w ramach realizacji zadania będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT (sprzedaż wody na rzecz mieszkańców i właścicieli nieruchomości) oraz na potrzeby własne Gminy tzn. przez jednostkę budżetową Gminy tj. Szkołę Podstawową w Miejscowości 1.

Wybudowana infrastruktura wodno-kanalizacyjna jest wykorzystana do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106).

Gmina ma możliwość przyporządkowania w całości wydatków poniesionych do celów wykonywanej przez nią działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu stanu faktycznego

Ad 1

a) Gmina ma możliwość przyporządkowania wydatków dotyczących zadania " (...)" do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz niepodlegających opodatkowaniu.

b) Wydatki przyporządkowane są metodą proporcji tzn. ilość pobranej wody w całej miejscowości do ilości pobranej przez Szkołę Podstawową w Miejscowości 1 (84 uczniów).

c) Sposób podziału wydatków dotyczących powyższego zadania będzie zapewniał dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego przypadającej wyłącznie na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane.

Ad 2

Przedstawione stanowisko dotyczy odliczenia podatku VAT od wydatków wyłącznie dotyczących realizacji inwestycji na rzecz odbiorców zewnętrznych, którzy będą korzystać z powstałej infrastruktury odpłatnie. Podatek VAT będzie odliczony metodą proporcji z faktur zakupowych (ilość wody pobrana w ciągu roku przez mieszkańców Miejscowości 1 do ilości wody pobranej przez szkołę w ciągu roku).

Pytanie

Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w całości z faktur dokumentujących wydatki na realizację zadania pn. " (...)"?

Państwa stanowisko w sprawie

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku VAT (dalej: ustawa), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z pewnymi zastrzeżeniami niemającymi zastosowania w przedmiotowej sytuacji.

Dla oceny możliwości skorzystania z prawa do odliczenia, w każdym przypadku istotne jest ustalenie, czy towary i usługi, przy zakupie których naliczono podatek VAT:

- zostały nabyte przez podatnika tego podatku oraz

- pozostają w bezspornym związku z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi.

W związku z budową ujęcia wody wraz z odcinkiem rurociągu doprowadzającego wodę do istniejącej sieci wodociągowej w Miejscowości 1 gm. (...) oraz wykorzystaniem przez Gminę infrastruktury wodociągowej w celu odpłatnego świadczenia usług dostarczania wody na rzecz odbiorców zewnętrznych Gminie przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne oraz wydatki bieżące.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z przywołanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Z art. 86 ust. 1 wynika, że odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Ta zasada wyklucza możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności nieopodatkowanych podatkiem VAT.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy:

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Obowiązkiem podatnika jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, z którymi wydatki te są związane. Wnioskodawca ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. alokacji podatku.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Artykuł 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Artykuł 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Artykuł 15 ust. 6 ustawy:

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zatem, jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.):

Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym:

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy:

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

W szczególności zadania własne obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Wskazali Państwo, że otrzymali dofinansowanie na zadanie pn. " (...)".

Przedmiotem inwestycji jest budowa ujęcia wody wraz z odcinkiem rurociągu doprowadzającego wodę do istniejącej sieci wodociągowej w Miejscowości 1 gm. (...).

W ramach budowy ujęcia wody przewiduje się budowę budynku technologicznego stacji oraz przystosowanie go do funkcji jaką ma pełnić w systemie zaopatrzenia w wodę. Z nowo powstałej infrastruktury korzystać będą mieszkańcy Gminy lub właściciele nieruchomości z terenu gminy jak również jednostka budżetowa Gminy tzn. Szkoła Podstawowa w Miejscowości 1.

Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nabywane w ramach operacji towary i usługi będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT jak również czynności niepodlegających opodatkowaniu ww. podatkiem.

Faktury dokumentujące wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania będą wystawiane na Gminę. Mieszkańcy Gminy i właściciele nieruchomości z terenu Gminy będą korzystać z powstałej infrastruktury na podstawie zawartych z Gminą umów cywilnoprawnych.

Państwa wątpliwości dotyczą prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w całości z faktur dokumentujących wydatki na realizację ww. zadania, w zakresie w jakim powstała infrastruktura będzie wykorzystywana w celu odpłatnego świadczenia usług dostarczania wody na rzecz odbiorców zewnętrznych.

Jak wcześniej wskazano odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez czynnego podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z okoliczności sprawy wynika, że przedstawione stanowisko dotyczy odliczenia podatku VAT od wydatków wyłącznie dotyczących realizacji inwestycji na rzecz odbiorców zewnętrznych, którzy będą korzystać z powstałej infrastruktury odpłatnie.

Wskazali Państwo także, że mają możliwość przyporządkowania wydatków dotyczących realizacji zadania pn. " (...)" do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Zatem skoro są Państwo w stanie dokonać przyporządkowania ponoszonych w ramach realizacji zadania wydatków do czynności opodatkowanych należy uznać, że przysługuje Państwu prawo do obniżenia kwot podatku należnego o kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących ponoszone wydatki na realizację zadania pn. " (...)", w zakresie w jakim infrastruktura wodociągowa będzie wykorzystywana do odpłatnego świadczenia usług dostarczania wody na rzecz odbiorców zewnętrznych.

Tym samym, Państwa stanowisko jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja dotyczy wyłącznie oceny Państwa stanowiska w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na realizację zadania pn. " (...)" w zakresie wydatków dotyczących realizacji inwestycji na rzecz odbiorców zewnętrznych, którzy będą korzystać z powstałej infrastruktury odpłatnie.

Interpretacja dotyczy tylko pytania (przedmiotu wniosku), które Państwo przedstawili nie dotyczy innych kwestii poruszanych przez Państwa we wniosku, które nie zostały objęte pytaniem. Interpretację wydano w oparciu o przedstawiony stan faktyczny, w którym wskazali Państwo, że mają Państwo możliwość przyporządkowania wydatków dotyczących zadania pn. " (...)" do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz niepodlegających opodatkowaniu. Natomiast sposób tego przyporządkowania nie był przedmiotem analizy, gdyż powyższe zagadnienie nie zostało objęte pytaniem i nie wskazali Państwo własnego stanowiska w tej kwestii.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl