0114-KDIP4-1.4012.479.2020.1.AM - Ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi doradztwa podatkowego i usługi prawnicze wystawionych przez doradcę.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 12 listopada 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP4-1.4012.479.2020.1.AM Ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi doradztwa podatkowego i usługi prawnicze wystawionych przez doradcę.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2020 r. (data wpływu 17 września 2020 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi doradztwa podatkowego i usługi prawnicze wystawionych przez doradcę - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi doradztwa podatkowego i usługi prawnicze wystawionych przez doradcę.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Miasto (Wnioskodawca) jest podatnikiem VAT zarejestrowanym jako czynny podatnik podatku od towarów i usług (dalej: "VAT"). Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), Miasto jest wyposażone w osobowość prawną i posiada zdolność do czynności cywilnoprawnych. Miasto wykonuje w szczególności zadania własne (określone w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym) samodzielnie lub poprzez powołane gminne jednostki organizacyjne.

W ramach różnorodnych zadań realizowanych przez Miasto (w tym jednostki organizacyjne Miasta podlegające tzw. scentralizowanym rozliczeniom VAT) można wyróżnić następujące czynności:

I.

opodatkowane VAT - do czynności takich mogą należeć, przykładowo, sprzedaż działek budowlanych, czy sprzedaż usług dostawy wody i odprowadzania ścieków;

II.

zwolnione z opodatkowania VAT - do czynności takich mogą należeć, przykładowo, wynajem lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe;

III.

niepodlegające opodatkowaniu VAT - do czynności takich mogą należeć, przykładowo, wydawanie dowodów osobistych, budowa ogólnodostępnej infrastruktury gminnej jak drogi publiczne, chodniki, oświetlenie.

W toku prowadzonej działalności Miasto ponosi (lub może ponosić w przyszłości) różne wydatki związane z działalnością sklasyfikowaną w ww. grupach, które to wydatki są dokumentowane fakturami VAT. Część z tych wydatków można bezpośrednio powiązać z danym rodzajem działalności (np. wyłącznie z działalnością opodatkowaną VAT), natomiast pozostała część tych wydatków dotyczy jednocześnie kilku rodzajów działalności (przypisanie ich do jednego rodzaju działalności nie jest obiektywnie możliwe). Szczegółowo rzecz ujmując, wydatki ponoszone (obecnie lub w przyszłości) przez Miasto można podzielić w następujący sposób:

A. wydatki bezpośrednio związane wyłącznie z działalnością opodatkowaną VAT (np. zakup usług geodezyjnych związanych wyłącznie z przygotowaniem działki budowlanej przeznaczonej do sprzedaży);

B. wydatki bezpośrednio związane wyłącznie z działalnością zwolnioną z opodatkowania VAT (np. zakup energii elektrycznej dla potrzeb wyłącznie wynajmu mieszkań na cele mieszkaniowe);

C. wydatki bezpośrednio związane wyłącznie z działalnością niepodlegającą opodatkowaniu VAT (np. zakup usługi budowlanej dotyczącej naprawy drogi publicznej);

D. wydatki związane jednocześnie z działalnością opodatkowaną VAT oraz działalnością zwolnioną z opodatkowania VAT (np. zakup ogłoszenia zawierającego wykaz działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży oraz wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajmu);

E. wydatki związane jednocześnie z działalnością opodatkowaną VAT oraz działalnością niepodlegającą opodatkowaniu VAT (np. zakup komputera dla pracownika zajmującego się poborem opłat za użytkowanie wieczyste opodatkowane VAT oraz poborem podatków i opłat lokalnych);

F. wydatki związane jednocześnie z działalnością zwolnioną z opodatkowania VAT oraz działalnością niepodlegającą opodatkowaniu VAT (np. zakup usług remontowych należącego do Miasta budynku, w którym część powierzchni stanowią mieszkania wynajmowane przez Miasto na cele mieszkaniowe, a pozostała część powierzchni jest udostępniana nieodpłatnie na potrzeby lokalnych stowarzyszeń);

G. wydatki związane jednocześnie z działalnością opodatkowaną VAT, działalnością zwolnioną z opodatkowania VAT oraz z działalnością niepodlegającą opodatkowaniu VAT (np. zakup usługi budowlanej dotyczącej modernizacji odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej, do którego podłączone są zarówno obiekty gminne jak i mieszkańcy).

Od ww. wydatków Miastu przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących ich nabycie w następującej wysokości (litery właściwe dla wskazanych powyżej wydatków):

A. pełne (100%) prawo do odliczenia VAT;

B. brak prawa do odliczenia VAT;

C. brak prawa do odliczenia VAT;

D. prawo do odliczenia VAT przy zastosowaniu tzw. współczynnika, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT;

E. prawo do odliczenia VAT przy zastosowaniu tzw. prewspółczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT;

F. brak prawa do odliczenia;

G. prawo do odliczenia VAT przy zastosowaniu tzw. prewspółczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT wraz z zastosowaniem tzw. współczynnika, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.

Miasto zwraca uwagę, że w odniesieniu do odliczenia VAT naliczonego od wydatków określonych w literach E i G, w zależności od danego wydatku może być ono kalkulowane w różny sposób, tj. - przykładowo - może być kalkulowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników, ale może też być kalkulowane na podstawie art. 86 ust. 2c lub art. 86 ust. 2h ustawy o VAT.

Miasto podkreśla, że przedmiotem niniejszego wniosku o wydanie interpretacji jest określenie prawa do odliczenia wyłącznie opisanych poniżej wydatków związanych z zakupem usług doradztwa podatkowego/usług prawniczych. Prawo do odliczenia VAT naliczonego oraz zakres takiego prawa (w tym sposób kalkulacji prewspółczynnika) lub brak takiego prawa w odniesieniu do pozostałych wydatków wykazanych powyżej w literach A-G nie jest przedmiotem niniejszego wniosku, a Miasto określa prawo i zakres VAT naliczonego do odliczenia w odniesieniu do wydatków wskazanych w literach A-G w szczególności na podstawie analizy przepisów ustawy o VAT albo na podstawie otrzymanej interpretacji indywidualnej lub wyroku sądu administracyjnego w przedmiocie prawa do odliczenia VAT od danego wydatku (uwzględniających również zakres prawa do odliczenia).

Usługi doradztwa podatkowego/usługi prawnicze

W związku ze złożonością kwestii prawnopodatkowych odnoszących się m.in. do rozliczeń podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego, Miasto zawiera (może zawierać w przyszłości) z podmiotem świadczącym usługi doradztwa podatkowego lub kancelarią prawną (dalej określanymi łącznie jako: "Doradca") umowy na świadczenie usług doradztwa podatkowego lub usług prawniczych (dalej w niniejszym wniosku określanych łącznie jako: "Usługi").

W ramach świadczonych Usług, Doradca może być odpowiedzialny m.in. za:

* sporządzenie analizy w zakresie oceny prawa do odliczenia VAT naliczonego od danego, pojedynczego wydatku (poniesionego w przeszłości lub w przyszłości), np. inwestycji wyraźnie wskazanej jako podlegającej analizie w zawartej z Doradcą umowie (dalej: "analiza pojedynczego wydatku");

* sporządzenie analizy w zakresie oceny prawa do odliczenia VAT naliczonego od różnego rodzaju wydatków ponoszonych w przeszłości lub w przyszłości przez Miasto, w tym dotyczących inwestycji już zrealizowanych, będących w trakcie realizacji lub inwestycji planowanych, przy zastrzeżeniu, że co najmniej jeden z wydatków będących przedmiotem analizy związany jest z działalnością Miasta opodatkowaną VAT (dalej: "analiza różnych wydatków");

* przygotowanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych;

* przygotowanie skarg do sądów administracyjnych;

* pomoc w przygotowaniu dokumentów do odpowiedniego urzędu skarbowego, dotyczących wystąpienia Miasta o zwrot podatku naliczonego od poniesionych przez Miasto wydatków (np. pomoc w przygotowaniu korekt deklaracji VAT 7, pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty oraz wniosków o stwierdzenie nadpłaty lub zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym);

* bieżącą asystę podczas czynności sprawdzających w związku ze złożonymi przez Miasto korektami deklaracji VAT-7 w powyższym zakresie;

* bieżące doradztwo na rzecz Miasta realizowane za pośrednictwem porad mailowych lub telefonicznych (dalej: "bieżące doradztwo").

Z tytułu świadczonych na rzecz Miasta Usług, Miasto otrzymuje (będzie otrzymywało) od Doradcy faktury VAT z wykazanym podatkiem VAT wg obowiązującej stawki.

Wynagrodzenie Doradcy można podzielić co do zasady na:

1. Wynagrodzenie za bieżące doradztwo. Wynagrodzenie to ma związek z wszelkimi czynnościami wykonywanymi przez Miasto, a więc ma (może mieć) związek z działalnością Miasta opodatkowaną VAT, zwolnioną z VAT, jak również niepodlegającą opodatkowaniu VAT. Miasto (ani Doradca) nie jest w stanie obiektywnie przyporządkować wynagrodzenia za bieżące doradztwo do konkretnego rodzaju działalności wykonywanej przez Miasto. W konsekwencji, Miasto traktuje wydatki (wynagrodzenie należne Doradcy) związane z Usługami polegającymi na bieżącym doradztwie jak wydatki określone w stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym) w literze G.

2. Wynagrodzenie za analizę różnych wydatków. Jako że wydatki będące przedmiotem analizy różnych wydatków mają (będą mieć) związek z działalnością Miasta opodatkowaną VAT, zwolnioną z VAT, jak również niepodlegającą opodatkowaniu VAT, a nie istnieje obiektywna możliwość rozdzielenia wynagrodzenia za taką analizę przez Miasto (lub Doradcę) do konkretnego rodzaju działalności wykonywanej przez Miasto, Miasto traktuje wydatki (wynagrodzenie należne Doradcy) związane z Usługami polegającymi na sporządzeniu analizy różnych wydatków jak wydatki określone w stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym) w literze G.

3. Wynagrodzenie za analizę pojedynczego wydatku. Wydatek będący przedmiotem analizy pojedynczego wydatku może mieć związek z działalnością Miasta albo opodatkowaną VAT, albo zwolnioną z opodatkowania VAT, albo niepodlegającą opodatkowaniu VAT albo z działalnością Miasta łączącą w dowolnej konfiguracji działalność opodatkowaną VAT, zwolnioną z opodatkowania VAT i niepodlegającą opodatkowaniu VAT. Innymi słowy, wydatek będący przedmiotem analizy pojedynczego wydatku może zostać przypisany do któregokolwiek z wydatku określonego w stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym) w literach A-G. W rezultacie, Miasto traktuje wydatki (wynagrodzenie należne Doradcy) związane z Usługami polegającymi na analizie pojedynczego wydatku w taki sam sposób jak analizowany wydatek, tj. - w zależności od tego, z jakim (jakimi) rodzajem (rodzajami) działalności Miasta jest ten podlegający analizie wydatek związany - jako wydatek określony w stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym) w jednej z liter spośród A G. Przykład: przedmiotem analizy pojedynczego wydatku jest wydatek związany wyłącznie ze sprzedażą Miasta zwolnioną opodatkowania VAT, tj. wydatek określony w literze B stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) - wówczas wydatki (wynagrodzenie należne Doradcy) związane z Usługami polegającymi na analizie pojedynczego wydatku są również traktowane jako wydatek związany wyłącznie ze sprzedażą Miasta zwolnioną z opodatkowania VAT (określony w literze B).

4. Wynagrodzenie za sukces (zwane też wynagrodzeniem za rezultat). Wynagrodzenie to jest uzależnione od osiągniętego efektu pracy Doradcy i określone jako procentowa część kwoty VAT odzyskanego przez Miasto od ponoszonego (w przeszłości, obecnie lub w przyszłości) danego, konkretnego wydatku, dla którego prawo do odliczenia VAT przysługuje Miastu w całości (w 100%), albo przy zastosowaniu tzw. współczynnika, albo przy zastosowaniu tzw. prewspółczynnika, albo przy jednoczesnym zastosowaniu tzw. prewspółczynnika i współczynnika. Innymi słowy, wynagrodzenie za sukces odnosi się zawsze do odliczenia przez Miasto VAT od konkretnego wydatku Miasta, tj. jednego z wydatków określonych w stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym) wniosku w literach A, D, E albo G. Konsekwentnie, Miasto traktuje wydatki (wynagrodzenie należne Doradcy) związane z Usługami, dla których wynagrodzenie kalkulowane jest jako wynagrodzenie za sukces, w taki sam sposób jak wydatek, od którego odliczenie VAT stanowi podstawę kalkulacji wynagrodzenia za sukces, tj. - w zależności od tego, z jakim (jakimi) rodzajem (rodzajami) działalności Miasta jest związany ten wydatek, od którego następuje odliczenie VAT - jako wydatek określony w stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym) w jednej z liter spośród A, D, E albo G.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Miastu przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego z wystawionych przez Doradcę faktur dokumentujących:

* Usługi w części dotyczącej wynagrodzenia za bieżące doradztwo oraz w części dotyczącej wynagrodzenia za analizę różnych wydatków - przy zastosowaniu tzw. prewspółczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT wraz z zastosowaniem tzw. współczynnika, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT;

* Usługi w części dotyczącej wynagrodzenia za analizę pojedynczego wydatku - w sposób tożsamy jak prawo do odliczenia VAT naliczonego od danego wydatku będącego przedmiotem analizy pojedynczego wydatku, tj. odliczenie pełne, albo brak odliczenia, albo odliczenie przy zastosowaniu prewspółczynnika lub współczynnika, tj. zgodnie z odliczeniem przedstawionym w stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym) wniosku dla wydatków z poszczególnych liter A-G;

* Usługi w części dotyczącej wynagrodzenia za sukces - w sposób tożsamy jak prawo do odliczenia VAT naliczonego od danego wydatku, którego odliczenie przez Miasto stanowi podstawę kalkulacji wynagrodzenia Doradcy, tj. odliczenie pełne, albo odliczenie przy zastosowaniu prewspółczynnika, albo odliczenie przy zastosowaniu współczynnika albo odliczenie przy zastosowaniu prewspółczynnika i współczynnika, tj. zgodnie z odliczeniem przedstawionym w stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym) wniosku dla wydatku określonego w jednej z liter spośród A, D, E albo G?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Miastu przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego z wystawionych przez Doradcę faktur dokumentujących:

* Usługi w części dotyczącej wynagrodzenia za bieżące doradztwo oraz w części dotyczącej wynagrodzenia za analizę różnych wydatków - przy zastosowaniu tzw. prewspółczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT wraz z zastosowaniem tzw. współczynnika, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT;

* Usługi w części dotyczącej wynagrodzenia za analizę pojedynczego wydatku - w sposób tożsamy jak prawo do odliczenia VAT naliczonego od danego wydatku będącego przedmiotem analizy pojedynczego wydatku, tj. odliczenie pełne, albo brak odliczenia, albo odliczenie przy zastosowaniu prewspółczynnika lub współczynnika, tj. zgodnie z odliczeniem przedstawionym w stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym) wniosku dla wydatków z poszczególnych liter A-G;

* Usługi w części dotyczącej wynagrodzenia za sukces - w sposób tożsamy jak prawo do odliczenia VAT naliczonego od danego wydatku, którego odliczenie przez Miasto stanowi podstawę kalkulacji wynagrodzenia Doradcy, tj. odliczenie pełne, albo odliczenie przy zastosowaniu prewspółczynnika, albo odliczenie przy zastosowaniu współczynnika albo odliczenie przy zastosowaniu prewspółczynnika i współczynnika, tj. zgodnie z odliczeniem przedstawionym w stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym) wniosku dla wydatku określonego w jednej z liter spośród A, D, E albo G.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 86 ust. 2a ustawy o VAT, w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej "sposobem określenia proporcji". Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

Zgodnie z kolei z art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, wynika, że w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (art. 90 ust. 2).

Artykuł 90 ust. 3 stanowi z kolei, że proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Jak wskazano w stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym), w toku prowadzonej działalności Miasto ponosi (lub może ponosić w przyszłości) różne wydatki związane z działalnością opodatkowaną VAT, zwolnioną z opodatkowania VAT lub niepodlegającą opodatkowaniu VAT, które to wydatki są dokumentowane fakturami VAT. Część z tych wydatków można bezpośrednio powiązać z danym rodzajem działalności (np. wyłącznie z działalnością opodatkowaną VAT), natomiast pozostała część tych wydatków dotyczy jednocześnie kilku rodzajów działalności (przypisanie ich do jednego rodzaju działalności nie jest obiektywnie możliwe). Szczegółowo rzecz ujmując, wydatki ponoszone (obecnie lub w przyszłości) przez Miasto można podzielić w następujący sposób:

A. wydatki bezpośrednio związane wyłącznie z działalnością opodatkowaną VAT;

B. wydatki bezpośrednio związane wyłącznie z działalnością zwolnioną z opodatkowania VAT;

C. wydatki bezpośrednio związane wyłącznie z działalnością niepodlegającą opodatkowaniu VAT;

D. wydatki związane jednocześnie z działalnością opodatkowaną VAT oraz działalnością zwolnioną z opodatkowania VAT;

E. wydatki związane jednocześnie z działalnością opodatkowaną VAT oraz działalnością niepodlegającą opodatkowaniu VAT;

F. wydatki związane jednocześnie z działalnością zwolnioną z opodatkowania VAT oraz działalnością niepodlegającą opodatkowaniu VAT;

G. wydatki związane jednocześnie z działalnością opodatkowaną VAT, działalnością zwolnioną z opodatkowania VAT oraz z działalnością niepodlegającą opodatkowaniu VAT.

Od ww. wydatków Miastu przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących ich nabycie w następującej wysokości (litery właściwe dla wskazanych powyżej wydatków):

A. pełne (100%) prawo do odliczenia VAT;

B. brak prawa do odliczenia VAT;

C. brak prawa do odliczenia VAT;

D. prawo do odliczenia VAT przy zastosowaniu tzw. współczynnika, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT;

E. prawo do odliczenia VAT przy zastosowaniu tzw. prewspółczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT;

F. brak prawa do odliczenia;

G. prawo do odliczenia VAT przy zastosowaniu tzw. prewspółczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT oraz tzw. współczynnika, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.

Zdaniem Miasta, skoro nabywane od Doradcy Usługi związane są z różnymi wydatkami ponoszonymi przez Miasto, a w rezultacie z różnymi rodzajami działalności wykonywanymi przez Miasto, to istotnym jest, by w pierwszej kolejności określić, o ile to możliwe, z jakim konkretnie rodzajem wydatku, a w rezultacie z jakim rodzajem działalności Miasta, powiązana jest dana część wynagrodzenia za Usługi.

Jak wskazano w stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym), w odniesieniu do części wynagrodzenia za bieżące doradztwo oraz w części dotyczącej wynagrodzenia za analizę różnych wydatków nie jest możliwe przypisanie wynagrodzenia Doradcy do konkretnego pojedynczego wydatku, tj. do wyłącznie do jednego z wydatków przedstawionego w literach A-G stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Usługi za które należne jest Doradcy wynagrodzenie za bieżące doradztwo oraz za analizę różnych wydatków dotyczą różnych wydatków, w tym wydatków związanych z działalnością Miasta opodatkowaną VAT, zwolnioną z opodatkowania oraz niepodlegającą opodatkowaniu VAT. W konsekwencji, wobec braku możliwości przyporządkowania wynagrodzenia Doradcy z ww. tytułów do konkretnego rodzaju działalności Miasta, należy uznać, że Miastu przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego z otrzymywanych od Doradcy faktur w części dotyczącej wynagrodzenia za bieżące doradztwo oraz w części dotyczącej wynagrodzenia za analizę różnych wydatków przy zastosowaniu tzw. prewspółczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT oraz tzw. współczynnika, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.

W odniesieniu natomiast do wynagrodzenia za analizę pojedynczego wydatku oraz wynagrodzenia za sukces można wynagrodzenia te powiązać zawsze z konkretną działalnością lub konkretnymi działalnościami wykonywanymi przez Miasto. Wynagrodzenia te ściśle związane są bowiem z konkretnymi wydatkami ponoszonymi przez Miasto, z tym że analiza pojedynczego wydatku może być związana z wydatkami, o których mowa w literach A-G stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), a więc z wydatkami związanymi - przykładowo - wyłącznie z działalnością zwolnioną z opodatkowania VAT albo wyłącznie niepodlegającą opodatkowaniu VAT, natomiast wynagrodzenie za sukces - co oczywiste - może być związane wyłącznie z wydatkami służącymi działalności Miasta przynajmniej w części opodatkowanej VAT, a więc z wydatkami przedstawionymi w stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym) wniosku w jednej z liter spośród A, D, E albo G.

Zdaniem Miasta, skoro zatem wynagrodzenie za analizę pojedynczego wydatku oraz wynagrodzenie za sukces są ściśle związane z konkretnym wydatkiem ponoszonym przez Miasto, to prawo do odliczenia VAT z faktury dokumentującej Usługi, za które należne jest wynagrodzenie za analizę pojedynczego wydatku lub wynagrodzenie za sukces powinno być tożsame z prawem do odliczenia VAT od tego konkretnego wydatku.

Przykładowo więc, jeśli analiza pojedynczego wydatku dotyczyłaby:

* analizy możliwości odliczenia VAT od wydatków związanych wyłącznie z działalnością opodatkowaną VAT - wówczas Miastu powinno przysługiwać pełne prawo do odliczenia VAT od wynagrodzenia za taką analizę (od wydatku będącego przedmiotem analizy przysługuje bowiem Miastu pełne prawo do odliczenia VAT);

* analizy możliwości odliczenia VAT od wydatków związanych wyłącznie z działalnością zwolnioną z opodatkowania VAT albo wyłącznie z działalnością niepodlegającą opodatkowaniu VAT - wówczas Miastu nie powinno przysługiwać prawo do odliczenia VAT od takiej analizy (od wydatku będącego przedmiotem analizy nie przysługuje bowiem Miastu jakiekolwiek prawo do odliczenia VAT).

Analogicznie, jeśli wynagrodzenie za sukces wynikałoby z odliczenia VAT:

* od wydatków związanych wyłącznie z działalnością opodatkowaną VAT - wówczas Miastu powinno przysługiwać pełne prawo do odliczenia VAT od wynagrodzenia za sukces (od wydatku będącego podstawą odliczenia VAT i kalkulacji na tej podstawie od wynagrodzenia za sukces przysługuje bowiem Miastu pełne prawo do odliczenia VAT);

* od wydatków związanych zarówno z działalnością opodatkowaną VAT jak i działalnością niepodlegającą opodatkowaniu VAT - wówczas Miastu powinno przysługiwać prawo do odliczenia VAT od wynagrodzenia za sukces przy zastosowaniu prewspółczynnika tożsamego do prewspółczynnika zastosowanego przy odliczeniu VAT od wydatku będącego podstawą odliczenia VAT i kalkulacji na tej podstawie wynagrodzenia za sukces (Miastu bowiem przysługuje prawo do odliczenia VAT od takiego wydatku przy zastosowaniu odpowiednio skalkulowanego tzw. prewspółczynnika).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Końcowo Organ nadmienia, że jednolity tekst ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ogłoszony jest w Dzienniku Ustaw z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...) za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP. W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl