0114-KDIP4-1.4012.473.2021.2.MK - Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizowaną inwestycją

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 27 września 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP4-1.4012.473.2021.2.MK Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizowaną inwestycją

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 lipca 2021 r. (data wpływu 26 lipca 2021 r.), uzupełnionym pismem z 22 września 2021 r. (data wpływu 23 września 2021 r.) na wezwanie Organu z 21 września 2021 r. (doręczone 21 września 2021 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizowaną inwestycją pn. " (...)" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

26 lipca 2021 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizowaną inwestycją pn. " (...)".

Złożony wniosek został uzupełniony pismem z 22 września 2021 r. (data wpływu 23 września 2021 r.) na wezwanie Organu z 21 września 2021 r. (doręczone 21 września 2021 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Jako jednostka samorządu terytorialnego wykonuje swoje zadania zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Gmina rozlicza się z podatku VAT z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych, świadczy usługi dzierżawy i najmu, między innymi wynajmuje lokale użytkowe, świadczy usługi sprzedaży gruntów. Stosownie do przepisu art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Gmina realizując swoje zadania ustawowe, planuje w 2022 r. utworzenie i wyposażenie " (...)". Realizacja inwestycji polegać będzie na posadowieniu 1 sztuki altany czytelniczej oraz 8 sztuk książkomatów, z których można będzie korzystać nieodpłatnie i bez odnotowywania tego faktu. Projekt jest oparty na idei bookcrossingu. Gmina w dn. 1 czerwca 2021 r. zawarła umowę o dofinansowanie ze środków pochodzących z EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację operacji pn. " (...)" w ramach działania " (...)". Gmina w zapytaniu ofertowym wyłoni wykonawcę inwestycji, a poniesione wydatki będą dokumentowane przy pomocy faktur z podaniem danych Gminy. Za wykonane prace Gmina - inwestor, zapłaci wykonawcy ustaloną kwotę netto powiększoną o podatek VAT od towarów i usług. Utworzona zostanie altana czytelnicza z kompletnym wyposażeniem (umeblowanie, multimedia oraz interaktywne pomoce) zlokalizowana przy pałacu (...) w (...) w gm. (...) (w miejscu, gdzie mieści się filia Biblioteki Publicznej im. (...)). Ponadto w przestrzeni gminnej postawionych zostanie 8 książkomatów - stojaków służących jako plenerowe biblioteki do społecznej wymiany publikacji i informacji.

Dzięki realizacji przedmiotowej operacji społeczność otrzyma, atrakcyjną i nowoczesną przestrzeń plenerową do spędzania wolnego czasu w różnej, dowolnie wybranej formie: z książką, multimediami, grami i zabawami plenerowymi, wydarzeniami czytelniczymi czy literacko-muzycznymi organizowanymi nieodpłatnie przez Bibliotekę.

Przedmiotowa inwestycja stanowi zadanie własne Gminy i nie ma charakteru komercyjnego, a wydatki z nią związane nie będą wiązały się w żaden sposób ze sprzedażą opodatkowaną. Gmina nie będzie pobierała opłat za korzystanie z obiektów, ani nie będzie osiągała z tego tytułu żadnych dochodów. Koszt podatku VAT tej inwestycji został uznany za koszt kwalifikowany, ponieważ Gmina nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT. Gmina jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT w ograniczonym zakresie i nie ma możliwości odliczenia podatku VAT z tytułu inwestycji. Zarządcą powstałej w ramach realizacji przedmiotowego zadania infrastruktury plenerowej będzie Gmina, natomiast użytkownikiem będzie Biblioteka Publiczna im. (...), która jest jednostką organizacyjną Gminy. Powstała w ramach realizacji zadania infrastruktura zostanie przekazana nieodpłatnie Bibliotece Publicznej w (...). Biblioteka Publiczna w (...) zadeklarowała, że nie będzie pobierała opłat za korzystanie z obiektów, ani nie będzie osiągała z tego tytułu żadnych dochodów. Zgodnie ze Statutem Biblioteki Publicznej Gminy (...), Organizatorem Biblioteki jest Gmina (...), a Biblioteka stanowi jej jednostkę organizacyjną. Zgodnie z § 3.1. "działalność Biblioteki służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa Gminy oraz uczestnictwie w upowszechnianiu wiedzy i kultury". Do zadań Biblioteki należy m.in. zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w ww. zakresie. Ponadto, Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego. Zgodnie z § 7.1. Statutu Biblioteki "Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania". Źródłami przychodu Biblioteki są: dotacje z budżetu Gminy, środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych, inne źródła. Zgodnie z § 10.1. Usługi Biblioteki są ogólnodostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2 Statutu, w którym mowa o tym, że "Opłaty mogą być pobierane za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne, w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne, za nieterminowe zwroty wypożyczonych materiałów bibliotecznych, za uszkodzone lub niezwrócone materiały biblioteczne. Udostępniona altana czytelnicza oraz książkomaty powstałe na terenie gminy nie będą wynajmowane innym podmiotom, a dostęp do nich będzie nieograniczony i nieodpłatny dla wszystkich zainteresowanych. W związku z realizacją zadania i późniejszym utrzymaniem infrastruktury plenerowej nie wystąpią przychody z tytułu sprzedaży opodatkowanej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z realizacją przez Gminę operacji pn. " (...)" objętej PROW 2014-2020 zakresie " (...)", Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z wystawionych faktur dokumentujących poniesione nakłady na realizację ww. inwestycji?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Stosownie do art. 15 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ww. ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ww. ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, do realizacji, których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Gmina, stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym posiada osobowość prawną, wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. W myśl art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury, w tym bibliotek gminnych, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Działalność ta nie stanowi działalności gospodarczej, a dokonywane przez gminę wydatki na wykonanie altany czytelniczej o powierzchni ok. 20 m2 i książkomatów inspirowanych tematyką pszczelarstwa bliską historii gminy nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a z wykonywaniem zadań ustawowych. Nie jest więc możliwe, w opisanej sytuacji, skorzystanie z prawa odliczenia podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym zwrotu podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Artykuł 87 ust. 1 ustawy stanowi, że w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L z 11 grudnia 2006 r. Nr 347 str. 1 z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami. Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy). W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 10 i 15 ww. ustawy).

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Gmina realizując swoje zadania ustawowe, planuje w 2022 r. utworzenie i wyposażenie " (...)". Realizacja inwestycji polegać będzie na posadowieniu 1 sztuki altany czytelniczej oraz 8 sztuk książkomatów, z których można będzie korzystać nieodpłatnie i bez odnotowywania tego faktu. Projekt jest oparty na idei bookcrossingu. Gmina w dniu 1 czerwca 2021 r. zawarła umowę o dofinansowanie ze środków pochodzących z EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację operacji pn. " (...)" w ramach działania " (...)". Gmina w zapytaniu ofertowym wyłoni wykonawcę inwestycji, a poniesione wydatki będą dokumentowane przy pomocy faktur z podaniem danych Gminy. Za wykonane prace Gmina - inwestor, zapłaci wykonawcy ustaloną kwotę netto powiększoną o podatek VAT od towarów i usług. Utworzona zostanie altana czytelnicza z kompletnym wyposażeniem (umeblowanie, multimedia oraz interaktywne pomoce) zlokalizowana przy pałacu (...) w (...) w gm. (...) (w miejscu, gdzie mieści się filia Biblioteki Publicznej im. (...)). Ponadto w przestrzeni gminnej postawionych zostanie 8 książkomatów - stojaków służących jako plenerowe biblioteki do społecznej wymiany publikacji i informacji. Dzięki realizacji przedmiotowej operacji społeczność otrzyma, atrakcyjną i nowoczesną przestrzeń plenerową do spędzania wolnego czasu w różnej, dowolnie wybranej formie: z książką, multimediami, grami i zabawami plenerowymi, wydarzeniami czytelniczymi czy literacko-muzycznymi organizowanymi nieodpłatnie przez Bibliotekę.

Przedmiotowa inwestycja stanowi zadanie własne Gminy i nie ma charakteru komercyjnego, a wydatki z nią związane nie będą wiązały się w żaden sposób ze sprzedażą opodatkowaną. Gmina nie będzie pobierała opłat za korzystanie z obiektów, ani nie będzie osiągała z tego tytułu żadnych dochodów. Zarządcą powstałej w ramach realizacji przedmiotowego zadania infrastruktury plenerowej będzie Gmina, natomiast użytkownikiem będzie Biblioteka Publiczna im. (...), która jest jednostką organizacyjną Gminy. Powstała w ramach realizacji zadania infrastruktura zostanie przekazana nieodpłatnie Bibliotece Publicznej w (...). Biblioteka Publiczna w (...) zadeklarowała, że nie będzie pobierała opłat za korzystanie z obiektów, ani nie będzie osiągała z tego tytułu żadnych dochodów. Udostępniona altana czytelnicza oraz książkomaty powstałe na terenie gminy nie będą wynajmowane innym podmiotom, a dostęp do nich będzie nieograniczony i nieodpłatny dla wszystkich zainteresowanych. W związku z realizacją zadania i późniejszym utrzymaniem infrastruktury plenerowej nie wystąpią przychody z tytułu sprzedaży opodatkowanej.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach realizacji projektu.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia kwoty podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie występuje. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że przedmiotowa inwestycja stanowi zadanie własne Gminy i nie ma charakteru komercyjnego, a wydatki z nią związane nie będą wiązały się w żaden sposób ze sprzedażą opodatkowaną. Gmina nie będzie pobierała opłat za korzystanie z obiektów, ani nie będzie osiągała z tego tytułu żadnych dochodów. Zatem w omawianej sprawie, w sytuacji gdy nabyte w celu realizacji projektu towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione.

W konsekwencji, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że Gmina nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących poniesione nakłady na realizację ww. inwestycji. Jednocześnie Wnioskodawca nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP. W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP. Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl