Nowość 0114-KDIP4-1.4012.447.2023.1.DP - Brak prawa do odliczenia VAT od wydatków na realizację projektu usuwania odpadów

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 7 września 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP4-1.4012.447.2023.1.DP Brak prawa do odliczenia VAT od wydatków na realizację projektu usuwania odpadów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

21 sierpnia 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 17 sierpnia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy braku prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT od nabycia towarów i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. " (...)".

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Miasto (...) (dalej - "Wnioskodawca" lub "Miasto") jest miastem na prawach powiatu. Jak stanowi art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), miasto na prawach powiatu jest gminą wykonującą zadania powiatu na zasadach określonych w tej ustawie.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), dalej - "ustawa o samorządzie gminnym", Wnioskodawca jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną, wykonującą zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność (art. 2 ust. 1 i 2 tej ustawy).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Natomiast w myśl art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

Do zadań własnych Miasta, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, należą także sprawy utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

W dniu 29 marca 2023 r. Miasto złożyło do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w (...) wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. " (...)", w formie dotacji w ramach programu priorytetowego nr 2.7 "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Usuwanie porzuconych odpadów".

Przedsięwzięcie to obejmować ma:

1. Opróżnienie magazynu i wywóz odpadów z magazynu i terenu przy magazynie do miejsca docelowego zagospodarowania:

a.

oznakowanie każdego ładunku odpadów: pojemnik typu mauzer, ładunek na palecie owinięty folią stretch, pojemnik, beczka, karton, worek typu big bag, itp.,

b.

ważenie każdego ładunku odpadów: pojemnik typu mauzer, ładunek na palecie owinięty folią stretch, pojemnik, beczka, karton, worek typu big bag, itp., przy pomocy wagi posiadającej legalizację lub urządzenia wyposażonego w wagę - pojazd, wózek widłowy itp.),

c.

przygotowanie odpadów do transportu w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla ludzi oraz środowiska,

d.

przetransportowanie odpadów w miejsce ich przetworzenia (odzysku lub unieszkodliwienia) zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.), ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 169 z późn. zm.), a w przypadku wywozu odpadów poza teren Polski, zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2018 r. poz. 296 z późn. zm.).

2. Zabezpieczenie terenu wokół magazynu przed dostępem osób trzecich w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

3. Zabezpieczenie osób przebywających na terenie magazynu oraz zapewnienie bezpieczeństwa, w tym chemicznego i ekologicznego, w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia.

4. Identyfikacja zmagazynowanych odpadów.

a.

wstępna ocena odpadów (stan skupienia, zapach, rodzaj odpadów np. opakowania, pojemniki ciśnieniowe, czyściwo, szlamy, rozpuszczalniki, ropopochodne itp.),

b.

pobór próbek i analiza laboratoryjna w celu identyfikacji odpadów - poszczególnych partii o podobnym charakterze, określonym na podstawie wstępnej oceny - których nie można jednoznacznie zaklasyfikować,

c.

ocena możliwości ich dalszego ostatecznego przetworzenia (odzysk lub unieszkodliwienie).

5. Poddanie odpadów odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z hierarchią określoną przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.). W pierwszej kolejności odpady należy poddać odzyskowi z zastosowaniem metod odzysku od R1 do R9 określonych w załączniku nr 1 do ustawy o odpadach, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych - poddać unieszkodliwieniu metodami unieszkodliwiania: D9, D10 oraz D5 (wyłącznie w przypadku braku możliwości innego sposobu przetworzenia odpadów w innym procesie) określonymi w załączniku nr 2 ustawy o odpadach.

Przetworzeniu należy poddać wszystkie odpady, w tym opakowania i palety oraz zużyte środki zabezpieczające (np. sorbenty).

Celem tego przedsięwzięcia jest unieszkodliwienie wszystkich odpadów zgromadzonych na terenie działki nr 1 obręb (...) przy ul. (...) w (...), a co się z tym wiąże:

* zabezpieczenie terenu,

* wstępne badania odpadów,

* przygotowanie do transportu zgodnie z zapisami ADR,

* załadunek i transport,

* szczegółowe badania w laboratorium, które umożliwią dobór procesu, w ramach którego odebrane odpady zostaną ostatecznie unieszkodliwione.

Cel przedsięwzięcia jest tożsamy z celem programu priorytetowego "Usuwanie porzuconych odpadów" w kontekście ograniczenia zagrożenia dla życia ludzi lub możliwości zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku spowodowanych porzuconymi odpadami.

W sprawie przedmiotowych odpadów, w toku prowadzonego postępowania ustalono, że są to odpady, w dużej mierze, o statusie niebezpiecznych, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska.

Wstępne ustalenie rodzajów i ilości odpadów zostało dokonane przez (...). Następnie zostały wykonane dwie ekspertyzy (jedna na zlecenie (...) oraz druga na zlecenie (...)), określające szacunkowe rodzaje i ilości odpadów.

W związku z ww. przedsięwzięciem wydano decyzję w trybie art. 26a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.).

Jak wynika z art. 26a ust. 1 ww. ustawy, w przypadku gdy ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska konieczne jest niezwłoczne usunięcie odpadów, właściwy organ podejmuje działania polegające na usunięciu odpadów i gospodarowaniu nimi.

Z kolei, jak stanowi ust. 3 ww. artykułu, w celu wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1, właściwy organ określa, w drodze decyzji skierowanej do władającego powierzchnią ziemi:

1)

zakres i termin udostępnienia przez niego powierzchni ziemi, obiektów lub innych miejsc, w których znajdują się odpady;

2)

zakres i sposób przeprowadzenia działań mających na celu usunięcie odpadów przez ten organ;

3)

termin rozpoczęcia i zakończenia działań, o których mowa w pkt 2.

Ponadto, przeprowadzono konsultacje rynkowe pn. " (...)".

W ich wyniku zgłosiły się podmioty gospodarcze, które zaproponowały zagospodarowanie zgromadzonych w (...) ul. (...); dz. Nr 1 obręb (...) odpadów.

W ramach wstępnych szacunków wykonania usługi podmioty te zapewniły:

* zabezpieczenie terenu;

* wstępne badania odpadów na nielegalnym składowisku;

* przygotowanie do transportu odpadów zgodnie z zapisami ADR;

* załadunek i transport odpadów;

* szczegółowe badania w laboratorium, które umożliwią dobór procesu w ramach którego odebrane odpady zostałyby ostatecznie unieszkodliwione;

* prowadzenie oraz przekazywanie dokumentacji (przygotowanie raportów częściowych oraz raportu ostatecznego).

W ramach prowadzonych negocjacji z wykonawcą, tj. Spółką (...) Sp. z o.o., (...), umowa na wydobycie odpadów z pogorzeliska, mieszczącego się w (...), ul. (...) działka nr 1 (obręb (...)), przeprowadzenie wstępnych badań pod kątem przygotowania transportu oraz przyjęcie do instalacji termicznego przekształcania odpadów lub na składowisko odpadów niebezpiecznych, opiewa na kwotę (...) zł. Termin realizacji przedmiotowej umowy wynosi 8 miesięcy (tj. od (...) 2023 r. do (...) 2024 r.).

W ramach realizacji usunięcia pogorzeliska, niezbędne jest przygotowanie odpadów do transportu, zgodnie z przepisami dot. transportu odpadów niebezpiecznych w zakresie ADR na łączną wartość (...) zł.

W zw. z ww. przedsięwzięciem Miasto będzie ponosić wydatki, w tym na usługę realizowaną przez wykonawcę. Z tytułu realizacji usługi wykonawca wystawi na rzecz Miasta fakturę/faktury.

Po stronie Miasta w zw. z ww. przedsięwzięciem nie wystąpią natomiast żadne wpływy, np. z tytułu sprzedaży części odpadów (które mogą przedstawiać jakąkolwiek wartość dla celów odzysku itp.).

Przed pożarem magazynu Miasto nie poniosło wydatków związanych z likwidacją magazynu odpadów niebezpiecznych w (...) i zakresem prac opisanych powyżej. Obecnie Miasto ponosi koszty powstałe po pożarze magazynu, tj.m.in. zleca badania próbek wody, gleby i płodów rolnych w celu sprawdzenia możliwego ich zanieczyszczenia.

Ponoszone dotychczas koszty nie zostaną zrefundowane z kwoty (...) zł wnioskowanej od NFOŚiGW. Kwota, o którą ubiega się Miasto z NFOŚiGW, pokryje zlecone zadania przyszłe.

Planowany do osiągnięcia efekt ekologiczny obejmuje unieszkodliwienie wszystkich zgromadzonych odpadów. Dodatkowo usunięcie przedmiotowych odpadów spowoduje zniwelowanie zagrożenia dla życia lub zdrowia lub środowiska, poprzez zapobieżenie skażeniu wód podziemnych, gleby, i powietrza. Ze względu na rodzaj i stan zmagazynowanych odpadów i pojemników, w których są przechowywane, powyższe działania zapobiegną również możliwości wystąpienia pożaru.

Celem programu "Usuwanie porzuconych odpadów" jest ograniczenie zagrożenia dla życia ludzi lub możliwości zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku spowodowanych porzuconymi odpadami. W przedmiotowym zadaniu masa odpadów poddanych unieszkodliwieniu wyniesie co najmniej (...) Mg.

Istnieje realność w zakresie wykonania wdrażanego projektu i realizacji zadania. Powołany został zespół osób, w tym Straż Pożarna, pracownicy Laboratorium, pracownicy z uprawnieniami ADR. Zapewniony jest sprzęt do realizacji zadania w postaci ładowarki, wanien, mauzerów, folii zabezpieczającej teren itp. materiałów niezbędnych do realizacji zadania. Ponadto wynajęty został sąsiadujący z nieruchomością plac w celu łatwiejszego dostania się do znajdujących się w pomieszczeniu odpadów.

Pytanie

Czy Miasto ma/będzie miało prawo do odliczenia lub zwrotu (odzyskania) podatku VAT od nabycia towarów i usług związanych z realizacją opisanego przedsięwzięcia?

Państwa stanowisko w sprawie

W ocenie Wnioskodawcy, w świetle okoliczności opisanych we wniosku, Miasto nie ma/nie będzie mieć prawa do odliczenia lub zwrotu (odzyskania) podatku VAT od nabycia towarów i usług związanych z realizacją opisanego przedsięwzięcia.

Uzasadniając ww. stanowisko, wskazać należy, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje zatem wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn.:

* odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług,

* a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z kolei, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (por. art. 8 ust. 1 ustawy o VAT).

Przy czym, zarówno odpłatna dostawa towarów, jak również odpłatne świadczenie usług, podlegają opodatkowaniu, jeżeli są wykonywane przez podmiot działający w charakterze podatnika VAT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2 ustawy o VAT, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej (w myśl ust. 2 powołanego artykułu) rozumie się natomiast wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ponadto, w zakresie czynności realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST), istotna jest także regulacja art. 15 ust. 6 powołanej ustawy, w myśl którego, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z opisu sprawy:

* celem opisanego przedsięwzięcia jest unieszkodliwienie wszystkich odpadów zgromadzonych na terenie działki nr 1 obręb (...) przy ul. (...) w (...) a co się z tym wiąże m.in. zabezpieczenie terenu, wstępne badania odpadów, przygotowanie do transportu zgodnie z zapisami ADR, załadunek i transport, szczegółowe badania w laboratorium, które umożliwią dobór procesu w ramach, którego odebrane odpady zostaną ostatecznie unieszkodliwione;

* do zadań własnych Miasta, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, należą także sprawy utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

* w zw. z ww. przedsięwzięciem Miasto będzie ponosić tylko wydatki, tj. zapłata za usługę realizowaną przez wykonawcę. Z tytułu realizacji usługi wykonawca wystawi na rzecz Miasta fakturę/faktury;

* po stronie Miasta w zw. z ww. przedsięwzięciem nie wystąpią natomiast żadne wpływy, np. z tytułu sprzedaży części odpadów (które mogą przedstawiać jakąkolwiek wartość dla celów odzysku itp.).

Odnosząc powyższe do przywołanych przepisów stwierdzić zatem należy, iż w związku z realizacją opisanego przedsięwzięcia Miasto nie będzie działać w charakterze podatnika VAT i nie wykona żadnej czynności opodatkowanej VAT. Tym samym, Miasto nie ma/nie będzie mieć prawa do odliczenia lub zwrotu (odzyskania) podatku VAT od nabycia towarów i usług związanych z realizacją tego przedsięwzięcia. 

Na poparcie ww. stanowiska można powołać m.in. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21 marca 2023 r. (0114-KDIP4-1.4012.127.2023-1.PS), w której potwierdzono brak prawa do odliczenia VAT w związku z realizacją przedsięwzięcia mającego na celu usunięcie i unieszkodliwienie złożonych nielegalnie odpadów niebezpiecznych na prywatnych działkach, w ramach programu priorytetowego nr 2.7 "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Usuwanie porzuconych odpadów" współfinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.) - zwanej dalej "ustawą". W myśl tego przepisu:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

1)

nabycia towarów i usług,

2)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy:

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Szczegółowo zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6I ustawy.

Z art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Zasada ta wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części przysługuje podatnikowi pod warunkiem spełnienia przez niego przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy, oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Pojęcia "podatnik" i "działalność gospodarcza", na potrzeby podatku od towarów i usług, zostały zdefiniowane w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy:

1. Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

2. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Organy władzy publicznej mają na gruncie podatku od towarów i usług szczególny status, wynikający z art. 15 ust. 6 ustawy:

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

A zatem organy władzy publicznej nie będą podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają należności, opłaty lub składki. Organy te będą natomiast podatnikami VAT w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Rolę gminy szczegółowo określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.).

Artykuł 2 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym:

Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Artykuł 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym:

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Artykuł 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym:

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności, zadania własne obejmują sprawy m.in.:

1)

ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

3)

wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Państwa wątpliwości dotyczą prawa do odliczenia lub zwrotu (odzyskania) podatku VAT od nabycia towarów i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. " (...)".

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w kontekście prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie występuje.

Będą Państwo ponosić wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia, ale nie uzyskają Państwo żadnych wpływów, np. z tytułu sprzedaży części odpadów (które mogą przedstawiać jakąkolwiek wartość dla celów odzysku itp.). Podkreślili Państwo, że planowany efekt ekologiczny obejmuje unieszkodliwienie wszystkich zgromadzonych odpadów, którego skutkiem będzie zniwelowanie zagrożenia dla życia lub zdrowia lub środowiska, poprzez zapobieżenie skażeniu wód podziemnych, gleby, i powietrza, oraz zapobieżenie możliwości wystąpienia pożaru.

Wskazali Państwo, że związku z realizacją opisanego przedsięwzięcia nie będą Państwo działać w charakterze podatnika VAT i nie wykonają żadnej czynności opodatkowanej VAT.

W konsekwencji nie zostanie spełniona podstawowa pozytywna przesłanka warunkująca prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek nabywanych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi, o której mowa w art. 86 ust. 1 ustawy.

Zatem nie będzie Państwu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. " (...)". Tym samym, nie będzie Państwu przysługiwało również prawo do otrzymania zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Państwa stanowisko jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili, i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl