0114-KDIP4-1.4012.431.2021.2.AM - Brak prawa do obniżenia przez powiat kwoty podatku VAT należnego o podatek naliczony od wydatków dotyczących realizacji projektu, którego celem jest zwiększenie efektywności dostępu Geoportalu Powiatu poprzez utworzenie i świadczenie e-usług publicznych w zakresie zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 12 sierpnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP4-1.4012.431.2021.2.AM Brak prawa do obniżenia przez powiat kwoty podatku VAT należnego o podatek naliczony od wydatków dotyczących realizacji projektu, którego celem jest zwiększenie efektywności dostępu Geoportalu Powiatu poprzez utworzenie i świadczenie e-usług publicznych w zakresie zasobu geodezyjnego i kartograficznego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 lipca 2021 r. (data wpływu 6 lipca 2021 r.) uzupełnionym pismem z 23 lipca 2021 r. (data wpływu 30 lipca 2021 r.) na wezwanie Organu z 20 lipca 2021 r. (doręczone 20 lipca 2021 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek naliczony od wydatków dotyczących realizacji projektu pn. " (...)" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

6 lipca 2021 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek naliczony od wydatków dotyczących realizacji projektu pn. " (...)".

Wniosek został uzupełniony pismem z 23 lipca 2021 r. (data wpływu 30 lipca 2021 r.) na wezwanie Organu z 20 lipca 2021 r. (doręczone 20 lipca 2021 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Powiat (Wnioskodawca) w terminie zrealizował projekt pn. " (...)".

Projekt był dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: Cyfrowy Region, Priorytet Inwestycyjny: (...), Działanie: (...).

Celem głównym projektu jest:

Zwiększenie efektywności dostępu Geoportalu Powiatu poprzez utworzenie i świadczenie 21 e usług publicznych w zakresie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 maja 2021 r.

Zakres rzeczowy projektu:

1.

rozwój zasobów publicznych poprzez ich udostępnianie i zabezpieczanie z wykorzystaniem TIK,

2.

stworzenie warunków dla współpracy i wymiany danych (zgodnie z wymogami interoperacyjności),

3.

utworzenie i wdrożenie 21 e-usług publicznych o wysokim stopniu dojrzałości 3, 4, 5.

Projekt obejmował utworzenie i świadczenie 21 e-usług publicznych o wysokim stopniu dojrzałości 3, 4 i 5 w zakresie zasobu geodezyjnego i kartograficznego na bazie geoportalu powstałego w ramach projektu realizowanego w perspektywie 2007-2013 pn. "Zwiększenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych". Inwestycja zgodna jest z obowiązującymi przepisami, w tym z przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Dzięki projektowi, zwiększyła się dostępność do zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu.

W wyniku realizacji projektu nastąpiło udostępnienie usług o wysokim poziomie e-dojrzałości w ramach już funkcjonującego Geoportalu Powiatu.

Zapewniło to dostosowanie narzędzi do wzrastającego zapotrzebowania rynkowego dotyczącego nowych technologii informatycznych.

Udostępnianie informacji sektora publicznego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi internetowych zapewniło: usprawnienie procesu pobierania danych, zwiększenie efektywności pozyskiwania danych drogą elektroniczną, przyśpieszenie załatwiania spraw dla petentów w tym brak konieczności pobytu osobistego petentów, w tym oszczędności związane z kosztami dojazdu.

W ramach projektu zakupiono również niezbędny sprzęt i oprogramowanie.

Powiat jest zobowiązany złożyć przedmiotową interpretację indywidualną na zakończenie realizacji projektu celem rozliczenia końcowego wniosku o płatność. Koszty związane z podatkiem od towarów i usług VAT zostały uwzględnione po stronie wydatków kwalifikowalnych projektu.

Dodatkowo w piśmie z 23 lipca 2021 r. Wnioskodawca uzupełnił informacje zawarte we wniosku wskazując, że:

1. Towary i usługi w ramach projektu wykorzystywane są do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2. Faktury VAT za towary i usługi nabyte w ramach realizacji projektu były wystawiane na Powiat.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Powiat realizując projekt z powyższego zakresu i programu może odzyskać koszt poniesionego podatku VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy:

W przedstawionym przypadku Projekt nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną bowiem jak wskazano we wniosku zrealizowana inwestycja nie będzie służyć do wykonywania czynności opodatkowanych. Powiat stoi na stanowisku, że jeśli w przyszłości zaistnieją przesłanki umożliwiające odliczenie podatku VAT (biorąc pod uwagę zmieniające się przepisy prawa), zwróci zrefundowane w ramach projektu części poniesionego podatku VAT. W realizowanych do chwili obecnej przez Powiat podobnych inwestycjach przy wsparciu środków pochodzących z Unii Europejskiej, koszt podatku VAT stanowił wydatek kwalifikowalny z uwagi na brak możliwości jego odzyskania. Reasumując, Powiat realizując wspomniany projekt nie ma możliwości pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony, bądź otrzymania zwrotu kwoty podatku VAT i usług z tytułu zrealizowanej inwestycji jak również prawa zaliczenia go do kosztów uzyskania przychodu, zatem stanowi on koszt kwalifikowalny.

1. Nabyte w ramach przedmiotowego projektu towary i usługi nie byty wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2. Faktury VAT za towary i usługi nabyte w ramach realizacji projektu były wystawiane na Powiat.

Artykuł 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań, dla realizacji których zostały powołane z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Nie mają one własnych struktur organizacyjnych, zaś nałożone na nie zadania wykonują za pośrednictwem Urzędu, tj. Starostwa Powiatowego w (...). W przedstawionym przypadku nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną, bowiem realizowana inwestycja nie będzie służyć do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z czym nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego, bądź zwrotu różnicy podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy, warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności powinien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, według art. 15 ust. 2 ustawy, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyższego, wyłączenie organów władzy publicznej z kategorii podatnika ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. W świetle wskazanych unormowań, jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwoistym charakterze: podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

W myśl art. 4 ust. 1 ww. ustawy, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym (...).

Z powyższych konstrukcji prawnych jednoznacznie wynika, że powiat wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 ustawy, działa w charakterze podatnika podatku VAT.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zrealizował projekt pn. " (...)". Projekt był dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu było zwiększenie efektywności dostępu Geoportalu Powiatu poprzez utworzenie i świadczenie 21 e-usług publicznych w zakresie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 maja 2021 r.

Projekt obejmował utworzenie i świadczenie 21 e-usług publicznych w zakresie zasobu geodezyjnego i kartograficznego na bazie geoportalu powstałego w ramach projektu realizowanego w perspektywie 2007-2013 pn. "Zwiększenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych". Inwestycja zgodna jest z obowiązującymi przepisami, w tym z przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Dzięki projektowi, zwiększyła się dostępność do zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu.

Udostępnianie informacji sektora publicznego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi internetowych zapewniło: usprawnienie procesu pobierania danych, zwiększenie efektywności pozyskiwania danych drogą elektroniczną, przyśpieszenie załatwiania spraw dla petentów w tym brak konieczności pobytu osobistego petentów, w tym oszczędności związane z kosztami dojazdu. W ramach projektu zakupiono również niezbędny sprzęt i oprogramowanie.

Zakupione w ramach projektu towary i usługi wykorzystywane są do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Faktury za towary i usługi nabyte w ramach realizacji projektu były wystawiane na Powiat.

Wnioskodawca ma wątpliwości odnośnie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu.

Jak wynika z powołanych przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku od towarów i usług w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W analizowanej sprawie związek taki nie występuje. Z okoliczności sprawy wynika, że towary i usługi nabywane w ramach projektu wykorzystywane są do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podatek naliczony dotyczący wydatków, które Wnioskodawca poniósł na realizację przedmiotowego projektu, nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Tym samym, nie zostaną spełnione przesłanki z art. 86 ust. 1 ustawy uprawniające do odliczenia podatku naliczonego.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. " (...)". Zatem Wnioskodawcy nie przysługuje z tego tytułu również prawo do zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Końcowo należy wskazać, że pojęcie "kosztu kwalifikowalnego" nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...), za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP. W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl