0114-KDIP4-1.4012.400.2020.2.MK - Ustalenie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur zakupu towarów i usług w związku z realizacją projektu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 24 września 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP4-1.4012.400.2020.2.MK Ustalenie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur zakupu towarów i usług w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2020 r. (data wpływu 11 sierpnia 2020 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 września 2020 r., data nadania 9 września 2020 r. (data wpływu 14 września 2020 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 4 września 2020 r. nr 0114-KDIP4-1.4012.400.2020.1.MK (doręczone w dniu 8 września 2020 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT z faktur zakupu towarów i usług w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2020 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT z faktur zakupu towarów i usług w związku z realizacją projektu.

Złożony wniosek został uzupełniony pismem z dnia 8 września 2020 r., data nadania 9 września 2020 r. (data wpływu 14 września 2020 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 4 września 2020 r. nr 0114-KDIP4-1.4012.400.2020.1.MK.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółdzielnia jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W związku z realizacją przez Spółdzielnię Mieszkaniową projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) - nazwa projektu " (...)" Spółdzielnia otrzymała decyzję o częściowym dofinansowaniu w ponoszonych kosztach brutto z faktur VAT, pozostałą część kosztów Spółdzielnia pokryje z własnych środków.

W zakresie projektu będzie realizowany:

* zakup usługi opracowania Biznesplanu,

* zakup i instalacja sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych,

* zakup oprogramowania wraz z wdrożeniem,

* zakup usługi szkoleniowej związanej z wdrażanym systemem,

* zakup i wdrożenie systemu monitoringu.

Umowa została podpisana w dniu (...) 2019 r., zakończenie projektu nastąpi do dnia (...) 2020 r.

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w związku z zaliczeniem podatku VAT jako koszt kwalifikowalny Spółdzielnia ma obowiązek dostarczenia do Urzędu pisemnej interpretacji właściwej Izby Skarbowej. Interpretacja taka powinna być złożona na zakończenie realizacji projektu. Spółdzielnia występuje zatem z wnioskiem o interpretację.

Zakupione w ramach projektu usługi, sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe oraz monitoring służyć będą obsłudze lokali mieszkalnych. Spółdzielnia podatku naliczonego zawartego w tych fakturach VAT nie odliczy, ponieważ art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT "czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawo do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych nie będących członkami spółdzielni, za które pobierane są opłaty zgodnie z art. 4. ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych są zwolnione z podatku VAT". W związku z powyższym brak jest możliwości odliczenia podatku VAT.

Ponadto, w uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że na fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu jako nabywca będzie wskazany Wnioskodawca Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wnioskodawca wskazał również, że zakupione towary i usługi w ramach realizowanego projektu pn. " (...)" nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółdzielnia ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w związku z art. 43 ust. 1 pkt 11 w stosunku do mieszkańców budynków mieszkalnych był brak możliwości odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Zgodnie z tym przepisem, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy, oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy - zwalnia się od podatku czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 845 i 1230 oraz z 2019 r. poz. 1309).

Podkreślić należy, że aby podmiot mógł skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W związku z realizacją przez Wnioskodawcę projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...), nazwa projektu " (...)" Wnioskodawca otrzymał decyzję o częściowym dofinansowaniu w ponoszonych kosztach brutto z faktur VAT, pozostałą część kosztów Wnioskodawca pokryje z własnych środków.

W zakresie projektu będzie realizowany:

* zakup usługi opracowania Biznesplanu,

* zakup i instalacja sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych,

* zakup oprogramowania wraz z wdrożeniem,

* zakup usługi szkoleniowej związanej z wdrażanym systemem,

* zakup i wdrożenie systemu monitoringu.

Umowa została podpisana w dniu (...) 2019 r., zakończenie projektu nastąpi do dnia (...) 2020 r. Zakupione w ramach projektu usługi, sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe oraz monitoring służyć będą obsłudze lokali mieszkalnych. Wnioskodawca podatku naliczonego zawartego w tych fakturach VAT nie odliczy, ponieważ art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT "czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych nie będących członkami spółdzielni, za które pobierane są opłaty zgodnie z art. 4. ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych są zwolnione z podatku VAT". Wnioskodawca wskazał, że na fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu jako nabywca będzie wskazany Wnioskodawca. Zakupione towary i usługi w ramach realizowanego projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Z uwagi na powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostaną spełnione, ponieważ - jak wynika z okoliczności sprawy - nabyte towary i usługi nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych.

W konsekwencji, z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z faktur zakupu towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. " (...)".

Zatem stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Jednocześnie należy wskazać, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii zwolnienia od podatku od towarów i usług czynności świadczonych przez Wnioskodawcę, a fakt ten przyjęto jako element przedstawionego zdarzenia przyszłego.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP. W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP. Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl