Nowość 0114-KDIP4-1.4012.256.2023.1.PS - Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu badawczego

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 22 maja 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP4-1.4012.256.2023.1.PS Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu badawczego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

10 maja 2023 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. " (...)". Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca w okresie 1 stycznia 2023 r. - 31 grudnia 2024 r. będzie realizował projekt pn. " (...)" (umowa nr 1 podpisana w dniu (...) z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

Liderem Projektu będzie Stowarzyszenie (...), która wraz z Wnioskodawcą oraz siedmioma innymi podmiotami (...) na podstawie Umowy Konsorcjum, utworzyło Grupę Operacyjną działającą pod nazwą (...). Całkowita wartość projektu wynosi 2 920 947,00 PLN, w tym dla Wnioskodawcy: 1 127 497,09 zł. Środki na realizację ww. projektu będą pochodzić z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Współpraca".

Celem operacji jest opracowanie udoskonalonej technologii przedłużania okresu trwałości (...) z uwzględnieniem odległości przestrzennej, czasowej i asortymentowej dostaw na rynki międzynarodowe, ponadto opracowanie i wdrożenie systemu jakości produkcji owoców oraz systemu procesowego zarządzania sferą działalności grupy gospodarstw sadowniczych - jako narzędzia monitorowania agrotechniki produkcji oraz przebiegu technologicznych procesów przedłużania okresu trwałości (...).

Planuje się, że opracowanie znacznie udoskonalonej technologii umożliwi przedłużenie okresu trwałości od 25% do 50%, dla minimum 3-ch odmian (...) - i co jest bardzo ważne, z zachowaniem ich właściwości odżywczych i prozdrowotnych oraz jakości handlowej. Wybrana przez grupę operacyjną, najlepsza i najbardziej efektywna technologia, spełniająca organizacyjne i ekonomiczne kryteria wyboru zostanie przetestowana w warunkach przemysłowych. Weryfikacja technologii opracowanej w warunkach laboratoryjnych oraz uzyskanie pozytywnych rezultatów wdrażania pilotażowego tych technologii w warunkach przemysłowych będzie stanowiło silną motywację do wdrożenia takiej technologii w grupie producentów owoców na drodze do uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku owoców (...). Może stworzyć to możliwość wdrażania opracowanej technologii przez grupy producentów owoców w kraju i wzrostu konkurencyjności polskich produktów poza granicami, w szczególności na dalekich rynkach azjatyckich. Adresatami przewidywanych rezultatów operacji odbiorcy produktów, w tym ich konsumenci. Wydłużenie okresu trwałości (...) przyczyni się do zmniejszenia strat w łańcuchu dostaw na rynki krajowe i międzynarodowe, przy jednoczesnym optymalizowaniu kosztów produkcji, przechowywania i dystrybucji (...).

W ramach operacji planuje się dodatkowo opracowanie i wdrożenie znacznie udoskonalonej metody organizacji - procesowego zarządzania całą sferą działalności grupy producentów (w tym także gospodarstw sadowniczych - członków grupy), bardziej efektywnego (od tradycyjnego) w przedsiębiorstwie stosującym w procesie produkcji szereg złożonych procesów technologicznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Ponadto, zostanie opracowany i wdrożony system jakości produkcji owoców, zintegrowany z systemem zarządzania oraz wspierający elementy i procesy udoskonalonej technologii.

Przedmiot operacji dotyczy innowacji dotychczas niestosowanej w Polsce, ponieważ rezultat końcowy tej operacji jakim jest wydłużenie okresu trwałości (...) zostanie osiągnięty w wyniku synergistycznego efektu zastosowania kilku technik utrwalających, które do tej pory nie były stosowane łącznie w całym procesie agroprodukcji, przechowywania i dystrybucji (...).

Zadaniem Wnioskodawcy jest:

1)

udział w cyklicznych spotkaniach Rady Konsorcjum,

2)

zakup materiałów i odczynników laboratoryjnych, zakup wyposażenia laboratoryjnego, zakup zużywalnych części do aparatury badawczej,

3)

zatrudnienie wyspecjalizowanej kadry naukowej i technicznej do badań i analiz,

4)

opracowanie metodologii badań realizowanych przez siebie i Partnerów,

5)

wykonanie analiz zasobności gleb na wyznaczonych polach doświadczalnych,

6)

wykonanie analiz czystości mikrobiologicznej owoców zbieranych z pól doświadczalnych,

7)

wykonanie analiz skuteczności dezynfekcji ozonem w badaniach laboratoryjnych (...) oraz na doświadczalnej linii produkcyjnej,

8)

konsultacje przy projektowaniu i wykonawstwie rozbudowy linii produkcyjnej partnera Przedsiębiorcy w celu osiągnięcia jej funkcjonalności badawczej,

9)

przeprowadzenie badań i analiz fizykochemicznych (...) po zbiorze oraz w kolejnych etapach przechowywania, przygotowania do sprzedaży i dystrybucji,

10)

przeprowadzenie na zmodyfikowanej linii technologicznej partnera Przedsiębiorcy badań i doświadczeń technologicznych dotyczących nowych technologii nad przedłużeniem okresu trwałości (...), z wykorzystaniem synergii najnowszych technik, środków i metod w środowisku wodnym i gazowym (w tym: 1–metylocyklopropenu, ozonu, pola magnetycznego),

11)

poddanie wielowymiarowej ocenie opracowanej technologii (opracowanych technologii), opracowanie najskuteczniejszych parametrów dla łączonych zabiegów utrwalających, pozwalających na uzyskanie efektu synergii. Dokonanie wyboru i łączenie zabiegów utrwalających, które dawałyby najkorzystniejsze rezultaty,

12)

przetestowanie wybranej technologii (wybranych technologii) w warunkach przemysłowych w zakładzie Przedsiębiorcy, dokonanie oceny efektywności ekonomicznej technologii,

13)

przeprowadzenie podstawowych badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych produktów otrzymanych w wyniku testowania wybranej technologii (wybranych technologii),

14)

przeprowadzenie wysoko specjalistycznych badań fizyko-chemicznych, sensorycznych, mikrobiologicznych, odżywczych, prozdrowotnych w laboratoriach naukowych Uczelni,

15)

zdefiniowanie udoskonalonej technologii (udoskonalonych technologii) przedłużania trwałości przechowalniczej i handlowej dla min. 3. odmian (...). Określenie zasad, technik oraz parametrów technicznych i technologicznych stosowania technologii,

16)

opracowanie raportu badawczego dotyczącego udoskonalonej technologii (udoskonalonych technologii), prezentującego rezultaty, wyniki i efekty badań, obejmującego cały okres badań nad opracowaniem technologii przedłużania okresu trwałości (...), w tym procesy produkcji, przechowalnictwa, przygotowania do sprzedaży i dystrybucji (...) z uwzględnieniem odległości przestrzennej, czasowej i asortymentowej dostaw na rynki krajowe i międzynarodowe,

17)

opracowanie raportu badawczego obejmującego analizę porównawczą trwałości (...) z uwzględnieniem elementów udoskonalonej technologii utrwalania owoców stosowanej w grupie (...) w całym okresie produkcji (agrotechnika, technika zbioru, utrwalanie pozbiorcze, technologia przechowywania, utrwalanie owoców po ich wyjęciu z magazynów i przygotowanie (...) do sprzedaży) w odniesieniu do (...) niepoddanych działaniom udoskonalonej technologii,

18)

współpraca w opracowaniu raportu badawczego obejmującego sferę agrotechniki produkcji (...) w latach 2022-2023 w (...) i gospodarstwach tworzących grupę, analizę wpływu (w oparciu o wyniki badań cząstkowych wykonywanych w (...) oraz w laboratoriach naukowych Uczelni) zmian elementów technologii produkcji oraz terminów i technik zbiorów na jakość i trwałość (...),

19)

współpraca w opracowaniu raportu badawczego dotyczącego badań, opracowania i wdrożenia systemu jakości produkcji owoców na potrzeby (...) i gospodarstw sadowniczych zrzeszonych w grupie producentów, koniecznego dla skutecznego wdrożenia udoskonalonej technologii przedłużania okresu trwałości (...) i będącego elementem nierozłącznym tej metody,

20)

współpraca merytoryczna z Partnerami w zakresie opracowania zaleceń agrotechnicznych produkcji polowej (...) oraz w zakresie projektowania rozwiązań organizacyjnych w produkcji, magazynowaniu i obrocie (...),

21)

współpraca merytoryczna z Partnerami w zakresie opracowania i wdrożenia systemu zarządzania i zapewnienia bezpieczeństwa i jakości w produkcji i obrocie (...),

22)

przygotowanie zgłoszenia patentowego/wzoru użytkowego dotyczącego opracowanej (udoskonalonej) technologii przedłużania trwałości przechowalniczej i handlowej (...),

23)

przeprowadzenie oceny konsumenckiej (...) (przygotowanych zgodnie z opracowaną technologią) z zastosowaniem badań ankietowych wśród konsumentów,

24)

współorganizowanie warsztatów promujących rezultaty i efekty Operacji - głównie dla rolników, sadowników, eksporterów oraz podmiotów zajmujących się przechowalnictwem, dystrybucją i przetwórstwem owoców,

25)

współorganizowanie konferencji naukowej promującej rezultaty i efekty Operacji, na której zostaną zaprezentowane wyniki badań uzyskane w ramach realizacji Projektu,

26)

promocja wyników i efektów Operacji w regionie i na terenie kraju. Współpraca w opracowaniu treści merytorycznej broszury informacyjnej,

27)

opracowanie min. 4. publikacji naukowych dot. problematyki Projektu.

We wniosku o dofinansowanie nie został zaplanowany zakup środków trwałych oraz niskocennych, a jedynie zakup materiałów zużywalnych ujmowanych jednorazowo w kosztach bieżącego okresu. Powyższe wydatki udokumentowane będą fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę będącego czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Wnioskowany projekt ma charakter projektu badawczego i jego realizacja będzie stanowić wyłącznie wynik naukowo-badawczy, który będzie służył również działalności publikacyjnej, przygotowaniu dysertacji lub prac dyplomowych na stopień naukowy. Efekty projektu nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności komercyjnej opodatkowanej podatkiem VAT. Towary i usługi nabywane w ramach projektu nie będą miały związku z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Towary i usługi nabyte w ramach projektu będą służyć do:

1)

czynności zwolnionych - prezentowanie wyników projektu podczas odpłatnych zajęć dydaktycznych, które prowadzone będą na studiach niestacjonarnych oraz studiach podyplomowych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26b ustawy o VAT,

2)

czynności niepodlegających opodatkowaniu - projekt ma wymiar naukowo–badawczy, zdobyte wyniki naukowe będą przedmiotem działalności publikacyjnej, projekt będzie również służył przygotowaniu dysertacji lub prac dyplomowych na stopień naukowy. Realizacja projektu wiąże się z ewaluacją naukową zaangażowanych pracowników Wnioskodawcy, co bezpośrednio wpływa na awanse naukowe. Ilość publikacji naukowych oraz stopnie naukowe pracowników Wnioskodawcy bezpośrednio wpływają na wielkość subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego, co wpływa na wysokość przychodu nieopodatkowanego. Dodatkowo wartość nakładów na wydatki związane z realizacją działań B+R raportowane są w rocznym sprawozdaniu (...), co bezpośrednio wpływa na wielkość przyznawanej ww. subwencji, która stanowi przychód nieopodatkowany.

Beneficjent zobowiązany jest przedłożyć opinię w zakresie interpretacji prawa podatkowego wystawioną przez upoważniony organ - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.). 

Pytanie

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawcy przysługuje obniżenie kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu?

Państwa stanowisko w sprawie

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (z późniejszymi zmianami) podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Projekt oraz uzyskane efekty wiązać się będą z:

1)

przychodem niepodlegającym opodatkowaniu w postaci zwiększonej subwencji (zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, ewaluacja naukowa, publikacje, wykazanie wydatków w kategorii B+R),

2)

przychodem opodatkowanym stawką "ZW" (prezentowanie wyników projektu na odpłatnych zajęciach dydaktycznych w ramach studiów niestacjonarnych i studiów podyplomowych oraz konferencjach naukowych).

Reasumując, podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwot podatku należnego o kwoty podatku naliczonego, wykazanego w dokumentach zakupu towarów i usług, dokonanych w związku z realizacją tego projektu zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą":

W zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a więc takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Państwa wątpliwości dotyczą możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. " (...)".

Należy wskazać, że odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W analizowanej sprawie związek taki nie występuje. Jak bowiem Państwo wskazali, efekty projektu nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności komercyjnej opodatkowanej podatkiem VAT. Towary i usługi nabyte w ramach projektu będą służyć do czynności zwolnionych oraz czynności niepodlegających opodatkowaniu.

Tym samym stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, z uwagi na brak związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, nie będzie Państwu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. " (...)".

Państwa stanowisko jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl