0114-KDIP4-1.4012.237.2022.2.APR - Ustalenie prawa do odliczenia VAT naliczonego wskazanego w fakturach zakupowych związanych z zakupem i montażem Instalacji na nieruchomościach mieszkańców, parafii i OSP

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 30 czerwca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP4-1.4012.237.2022.2.APR Ustalenie prawa do odliczenia VAT naliczonego wskazanego w fakturach zakupowych związanych z zakupem i montażem Instalacji na nieruchomościach mieszkańców, parafii i OSP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

22 kwietnia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 21 kwietnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy prawa do odliczenia VAT naliczonego wskazanego w fakturach zakupowych związanych z zakupem i montażem Instalacji na nieruchomościach Mieszkańców, Parafii i OSP. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 23 czerwca 2022 r. (data wpływu 23 czerwca 2022 r.)

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca realizuje inwestycję pn. " (...)" (dalej: Inwestycja lub Projekt), polegającą na zakupie i montażu systemów fotowoltaicznych, solarnych oraz pomp ciepła w większości w/na/przy nieruchomościach stanowiących własność mieszkańców Gminy (dalej: Mieszkańcy lub Właściciele nieruchomości). Ponadto, ww. instalacje zostaną również zamontowane na budynku kościoła i na/w budynku plebanii Parafii Przemienienia Pańskiego w (...) oraz parafii p.w. Św. Rodziny w (...) (dalej: Parafie), znajdujących się na terenie Gminy, niemniej w obu przypadkach Instalacje służyć będą funkcjonowaniu wyłącznie plebanii obu z wymienionych Parafii, spełniających co do zasady funkcje mieszkaniowe. Instalacje zamontowane zostaną również na/w budynku użytkowanym przez Ochotniczą Straż Pożarną w (...) (dalej: OSP). Gmina przekazała budynek użytkowany przez OSP, na/w którym montowane będą ww. instalacje, w użytkowanie wieczyste na rzecz OSP.

Ponadto w ramach Inwestycji, niektóre z ww. instalacji zostaną zamontowane w/na/przy budynkach użyteczności publicznej, tj. budynkach dwóch szkół oraz budynku użytkowanym przez Ochotniczą Straż Pożarną w (...).

W tym miejscu, Gmina pragnie wskazać, przedmiotem niniejszego Wniosku wyłącznie Instalacje, które zostaną zamontowane w/na/przy nieruchomościach stanowiących własność Mieszkańców/Parafii oraz będącej w użytkowaniu wieczystym OSP, tj. przedmiotem Wniosku nie instalacje montowane w/na/przy budynkach użyteczności publicznej, tj. w budynkach dwóch szkół oraz budynku wykorzystywanym przez Ochotniczą Straż Pożarną w (...).

Skrót "Instalacje" w dalszej części wniosku odnosił będzie się wyłącznie do systemów fotowoltaicznych, solarnych oraz pomp ciepła montowanych na potrzeby nieruchomości stanowiących własność Mieszkańców, plebanii należących do Parafii oraz budynku będącego w użytkowaniu wieczystym OSP.

Budynki objęte przedmiotową Inwestycją, na potrzeby których montowane będą Instalacje (z wyjątkiem budynku, który został przekazany w użytkowanie wieczyste OSP) budynkami mieszkalnymi sklasyfikowanymi w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11. W budynkach tych nie ma lokali użytkowych. Ponadto zgodnie z powołaną powyżej klasyfikacją wspomniane budynki stanowią jednorodzinne budynki mieszkalne w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Mieszkańców (sklasyfikowane w PKOB pod grupą 111) oraz budynki zbiorowego zamieszkania w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Parafii, tj. plebanii (sklasyfikowane w PKOB pod grupą 113). Powierzchnia użytkowa większości z tych budynków nie przekracza 300 m2, niemniej w niektórych przypadkach powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych na potrzeby których montowane będą Instalacje jest większa niż 300 m2.

Jednocześnie Gmina pragnie również podkreślić, Inwestycja w Instalacje obejmuje wyłącznie nieruchomości, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza (w tym działalność rolnicza) zarówno przez Mieszkańca/Parafie/OSP, jak i osoby trzecie. Instalacje będące przedmiotem wniosku nie realizowane w/na/przy budynkach użyteczności publicznej lub jakichkolwiek innych budynkach należących do Gminy (w tym w/na/przy budynkach należących do gminnych jednostek organizacyjnych).

Przedmiotowa Inwestycja jest/będzie finansowana w części ze środków własnych Gminy, a w części ze środków zewnętrznych - Gmina w tym zakresie zawarła z Zarządem Województwa umowę o dofinansowanie Inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020. Gmina zaznacza przy tym, że kwestia ewentualnego opodatkowania otrzymywanej dotacji nie jest przedmiotem niniejszego Wniosku.

Ponadto, Gmina pragnie wskazać, Projekt realizowany jest/będzie przez Gminę wraz z trzema partnerami, tj. Parafiami oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w (...) i (...). Niemniej, partnerzy w ramach Projektu wnoszą jedynie zasoby kadrowe i techniczne, dzięki którym realizują/będą realizować m.in. zadania z zakresu edukacji ekologicznej, a także zadania mające na celu uświadamianie mieszkańcom Gminy rolę wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla ochrony środowiska.

Inwestycja jest/będzie realizowana na podstawie kontraktu na roboty z wyłonionym przez Gminę wykonawcą (dalej: Wykonawca), u którego Gmina zakupiła/zakupi usługi związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej, zakupem i montażem Instalacji oraz usługi związane z promocją i nadzorem. Faktury z tytułu realizacji Inwestycji wystawiane są/będą każdorazowo na Gminę z podaniem numeru NIP Gminy.

W związku z realizacją ww. Inwestycji Gmina zawarła z Mieszkańcami umowy cywilnoprawne, których przedmiotem jest ustalenie wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych związanych z realizacją Projektu (dalej odpowiednio: Umowa lub Umowy). Ponadto, Gmina na takich samych zasadach zawarła Umowy z Parafiami oraz OSP.

W świetle zapisów Umów, zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, Gmina zobowiązana jest zabezpieczyć realizację Projektu, tj. wyłonić wykonawcę Instalacji, ustalić harmonogram realizacji prac dokumentacyjnych i montażowych, sprawować bieżący nadzór nad przebiegiem prac, przeprowadzić odbiory końcowe oraz rozliczenie finansowe Projektu. Realizacja tych prac będzie konieczna, aby Gmina mogła świadczyć na rzecz Mieszkańców/Parafii/OSP usługi z wykorzystaniem Instalacji.

Umowy przewidują, że po zakończeniu prac związanych z realizacją Projektu Instalacje pozostaną własnością Gminy przez cały okres trwania Umowy tj. 5 lat od dnia zatwierdzenia końcowego raportu z realizacji Projektu. Jednocześnie, Mieszkańcy/Parafie/OSP będą uprawnieni do korzystania z Instalacji zgodnie z jej przeznaczeniem do zakończenia okresu trwania Umowy, natomiast wraz z upływem okresu trwałości Projektu nastąpi przeniesienie prawa własności Instalacji (dalej odpowiednio: usługa termomodernizacji/elektromodernizacji).

W związku z realizacją na rzecz Mieszkańca/Parafii/OSP usługi termomodernizacji/elektromodernizacji, Mieszkańcy/Parafie/OSP zobowiązani zostali do zapłaty na rzecz Gminy określonego wynagrodzenia, stanowiącego wkład własny na pokrycie części kosztów montażu Instalacji. Brak wniesienia przez Mieszkańca/Parafie/OSP ww. wpłaty równoznaczny jest z wykluczeniem z Projektu oraz brakiem realizacji przez Gminę świadczeń wskazanych w Umowie. Zapłata wynagrodzenia w wysokości określonej w Umowie jest zatem warunkiem koniecznym do realizacji Umowy z Mieszkańcami/Parafią/OSP przez Gminę.

Poza uiszczeniem ww. kwot Umowy nie przewidują pobierania jakichkolwiek innych opłat od Mieszkańców/Parafii/OSP w okresie ich obowiązywania. Należy w szczególności zaznaczyć, że Gmina nie będzie pobierać żadnego dodatkowego wynagrodzenia od Mieszkańców/Parafii/OSP zarówno z tytułu korzystania przez Mieszkańców/Parafie/OSP z Instalacji w okresie obowiązywania Umowy, jak i przeniesienia na Mieszkańców/Parafie/OSP własności Instalacji wraz z upływem okresu trwania Umowy.

Ponadto, Mieszkańcy/Parafie/OSP w ramach przedmiotowej Umowy zobowiązali się także użyczyć Gminie i oddać jej do bezpłatnego używania odpowiednią część nieruchomości, w/na/przy której montowane będą Instalacje. Mieszkańcy/Parafie/OSP wyrazili jednocześnie zgodę na przeprowadzenie w tych częściach budynku niezbędnych prac związanych z montażem Instalacji.

Gmina pragnie wskazać, niniejszy wniosek o interpretację dotyczy wyłącznie prawa Gminy do odliczenia VAT naliczonego związanego z Instalacjami montowanymi w/na/przy nieruchomościach Mieszkańców/Parafii oraz będącej w użytkowaniu wieczystym OSP. Wszelkie inne kwestie podatkowe związane z Inwestycją w Instalacje, w tym w szczególności kwestia określenia, czy usługa Gminy na rzecz Mieszkańców/Parafii/OSP podlega/podlegać będzie opodatkowaniu - stanowi przedmiot odrębnego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego.

Końcowo, Gmina pragnie raz jeszcze podkreślić, przedmiotem niniejszego Wniosku wyłącznie usługi termomodernizacji/elektromodernizacji świadczone przez Gminę na rzecz Mieszkańców/Parafii/OSP, tj. przedmiotem Wniosku nie usługi polegające na montażu Instalacji w/na/przy budynkach dwóch szkół oraz budynku wykorzystywanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w (...).

Uzupełnienie i doprecyzowanie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Gmina pragnie wskazać, iż towary i usługi nabyte w ramach realizacji projektu pn. " (...)" w części dotyczącej Instalacji, które zostaną zamontowane w/na/przy nieruchomościach stanowiących własność Mieszkańców/Parafii oraz będącej w użytkowaniu wieczystym OSP, zdaniem Gminy są/będą wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Pytanie

Czy Gmina ma / będzie miała pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych związanych z zakupem i montażem Instalacji?

Państwa stanowisko w sprawie

Gmina ma / będzie miała pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych związanych z zakupem i montażem Instalacji.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy:

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z treści tej regulacji wynika, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom podatku VAT, w sytuacji gdy towary i usługi, przy nabyciu których został naliczony podatek, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W zaistniałej sytuacji zakupione przez Gminę towary i usługi (związane z zakupem i montażem Instalacji), które są/będą wykonane na zlecenie Gminy przez wybranego przez nią Wykonawcę, są/będą bezpośrednio związane ze świadczeniem przez Gminę na rzecz Mieszkańców/Parafii/OSP usługi, która obejmować będzie w szczególności zakup i montaż Instalacji, przekazanie jej Mieszkańcowi/Parafiom/OSP do korzystania, a następnie na własność. Związek ten jest oczywisty i w najwyższym stopniu bezpośredni, gdyż nabywane przez Gminę świadczenia są/będą w pełni wykorzystywane przez Gminę w ramach świadczonej przez nią usługi termomodernizacji/elektromodernizacji do czynności opodatkowanych VAT (zakup i montaż Instalacji jest niezbędny dla realizacji usługi termomodernizacji/elektromodernizacji).

Gmina nabywa/nabywać będzie usługi związane z zakupem i montażem Instalacji, zabezpieczy realizację Projektu, zapewni odpowiedni nadzór i rozliczenie finansowe (zgody, odbiory, dofinansowanie itp.), a następnie wykorzysta stanowiącą jej własność Instalację do świadczenia usług termomodernizacji/elektromodernizacji. Z drugiej strony Gmina otrzyma od Mieszkańców/Parafii/OSP określone wynagrodzenie za jej świadczenie.

Co więcej, należy tu podkreślić, że związek dokonywanych przez Gminę zakupów ze sprzedażą opodatkowaną istnieje od samego początku przedmiotowej Inwestycji, gdyż już w fazie planowania tej Inwestycji Gmina zamierzała pobierać od Mieszkańców/Parafii/OSP opłatę, która warunkuje świadczenie przez Gminę usług termomodernizacji/ elektromodernizacji. Zamiary te znajdują również odzwierciedlenie w treści Umów, które Gmina zawarła z Mieszkańcami/Parafiami/OSP.

W świetle powyższego należy uznać, że Gmina ma/będzie miała pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych związanych z realizacją świadczonej przez nią usługi termomodernizacji/ elektromodernizacji.

Stanowisko Gminy, zgodnie z którym ma/będzie miała ona prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach od wykonawców odpowiedzialnych za dostawę i montaż Instalacji, zostało potwierdzone w licznych interpretacjach podatkowych wydanych w podobnych stanach faktycznych, m.in. przez:

- Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 20 czerwca 2018 r. (sygn. 0115-KDIT1-2.4012.354.2018.2.PS);

- Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.47.2019.2.IK);

- Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 16 września 2019 r. (sygn. 0112-KDIL1-2.4012.394.2019.2.TK);

- Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 22 października 2019 r. (sygn. 0115-KDIT1-3.4012.574.2019.2.AT);

- Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 22 listopada 2019 r. (sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.543.2019.2.MG).

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą":

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi:

1)

suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług,

2)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Tak skonstruowana zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Co istotne, prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Ponadto ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy:

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności powinien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 15 ust. 6 ustawy:

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z przedstawionego wyżej przepisu wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np.: czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.):

Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jak stanowi art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym:

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym:

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.

Z przedstawionej przez Państwa sytuacji wynika, że Państwo zarejestrowani jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Realizują Państwo inwestycję pn. " (...)", polegającą na zakupie i montażu systemów fotowoltaicznych, solarnych oraz pomp ciepła w większości w/na/przy nieruchomościach stanowiących własność Mieszkańców. Ponadto, ww. instalacje zostaną również zamontowane na budynku kościoła i na/w budynku plebanii Parafii. Instalacje zamontowane zostaną również na/w budynku będącym w użytkowaniu wieczystym przez OSP.

Inwestycja jest/będzie realizowana na podstawie kontraktu na roboty z wyłonionym przez Państwa Wykonawcą, u którego zakupili/zakupią Państwo usługi związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej, zakupem i montażem Instalacji oraz usługi związane z promocją i nadzorem. Faktury z tytułu realizacji Inwestycji wystawiane są/będą każdorazowo na Państwa z podaniem Państwa numeru NIP.

W związku z realizacją ww. Inwestycji zawarli Państwo z Mieszkańcami/Parafiami/OSP umowy cywilnoprawne, których przedmiotem jest ustalenie wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych związanych z realizacją.

Umowy przewidują, że po zakończeniu prac związanych z realizacją Projektu Instalacje pozostaną Państwa własnością przez cały okres trwania Umowy tj. 5 lat od dnia zatwierdzenia końcowego raportu z realizacji Projektu. Jednocześnie, Mieszkańcy/Parafie/OSP będą uprawnieni do korzystania z Instalacji zgodnie z jej przeznaczeniem do zakończenia okresu trwania Umowy, natomiast wraz z upływem okresu trwałości Projektu nastąpi przeniesienie prawa własności Instalacji (usługa termomodernizacji/elektromodernizacji).

W związku z realizacją na rzecz Mieszkańca/Parafii/OSP usługi termomodernizacji/elektromodernizacji, Mieszkańcy/Parafie/OSP zobowiązani zostali do zapłaty na rzecz Państwa określonego wynagrodzenia, stanowiącego wkład własny na pokrycie części kosztów montażu Instalacji. Brak wniesienia przez Mieszkańca/Parafie/OSP ww. wpłaty równoznaczny jest z wykluczeniem z Projektu oraz brakiem realizacji przez Państwa świadczeń wskazanych w Umowie. Zapłata wynagrodzenia w wysokości określonej w Umowie jest zatem warunkiem koniecznym do realizacji przez Państwa Umowy z Mieszkańcami/Parafią/OSP.

Poza uiszczeniem ww. kwot Umowy nie przewidują pobierania jakichkolwiek innych opłat od Mieszkańców/Parafii/OSP w okresie ich obowiązywania. Nie będą Państwo pobierać żadnego dodatkowego wynagrodzenia od Mieszkańców/Parafii/OSP zarówno z tytułu korzystania przez Mieszkańców/Parafie/OSP z Instalacji w okresie obowiązywania Umowy, jak i przeniesienia na Mieszkańców/Parafie/OSP własności Instalacji wraz z upływem okresu trwania Umowy.

Ponadto, Mieszkańcy/Parafie/OSP w ramach przedmiotowej Umowy zobowiązali się także użyczyć i oddać Państwu do bezpłatnego używania odpowiednią część nieruchomości, w/na/przy której montowane będą Instalacje. Mieszkańcy/Parafie/OSP wyrazili jednocześnie zgodę na przeprowadzenie w tych częściach budynku niezbędnych prac związanych z montażem Instalacji.

Towary i usługi nabyte w ramach realizacji ww. Projektu w części dotyczącej Instalacji, które zostaną zamontowane w/na/przy nieruchomościach stanowiących własność Mieszkańców/Parafii oraz będącej w użytkowaniu wieczystym OSP są/będą wykorzystywane przez Państwa wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Państwa wątpliwości dotyczą kwestii prawa do pełnego odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych związanych z zakupem i montażem Instalacji na nieruchomościach Mieszkańców, Parafii i OSP.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy oraz okoliczności sprawy należy stwierdzić, że przysługuje/będzie przysługiwać Państwu pełne prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych związanych z zakupem i montażem Instalacji na nieruchomościach Mieszkańców, Parafii i OSP.

Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku są spełnione - wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy - przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego. Są Państwo czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabywane w ramach realizacji Projektu towary i usługi wykorzystują/będą Państwo wykorzystywali do czynności opodatkowanych VAT.

Podsumowując, przysługuje/będzie Państwu przysługiwać pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych związanych z zakupem i montażem Instalacji na nieruchomościach Mieszkańców, Parafii i OSP w związku z realizacją Projektu pn. " (...)".

W związku z powyższym Państwa stanowisko jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

- stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia, oraz

- zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), ul. (...), (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl