0114-KDIP4-1.4012.236.2022.2.APR

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 30 czerwca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP4-1.4012.236.2022.2.APR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części nieprawidłowe i w części prawidłowe

Szanowni Państwo

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest nieprawidłowe w części dotyczącej braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją Projektu w zakresie dotyczącym wdrożenia systemu teleinformatycznego Centralna Platforma e-Usług Mieszkańca i prawidłowe w części dotyczącej prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją Projektu w zakresie dotyczącym wdrożenia systemu teleinformatycznego Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

21 kwietnia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 19 kwietnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy braku/częściowego prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z Projektem dotyczącym e-Usług. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 2 czerwca 2022 r. (wpływ 2 czerwca 2022 r.) oraz pismem z 6 czerwca 2022 r. (wpływ 6 czerwca 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Gmina (...) jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. Gmina podjęła łączne (scentralizowane) rozliczenia VAT wraz ze wszystkimi swoimi jednostkami budżetowymi i zakładem budżetowym. Oznacza to, że jedynym czynnym podatnikiem VAT jest Gmina, a jej rozliczenia VAT obejmować będą wszystkie transakcje sprzedaży i zakupu realizowane przez wszystkie jednostki organizacyjne Gminy. Jednostki te nie przestały jednak istnieć - zmienił się natomiast ich status na gruncie VAT, gdyż przestały one być traktowane jako odrębni od Gminy podatnicy VAT, lecz z punktu widzenia VAT stały się częścią jednego podatnika - tj. Gminy.

Gmina (...) (dalej: Wnioskodawca) zakończyła realizację projektu pn.: "(...)" w ramach Osi Priorytetowej 3 -" (...)" Działania 3.1 - " (...)" (dalej: Projekt).

Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014 - 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach umowy nr (...) z dnia 27 grudnia 2018 r. zawartej pomiędzy Gminą (...) a Województwem (...).

Cel projektu: usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności Urzędu Gminy (...).

Cele szczegółowe, które Gmina zrealizowała w projekcie to:

1. Zwiększenie zdolności JST do realizacji zadań publicznych on-line - cel został zrealizowany dzięki wdrożeniu 2 systemów teleinformatycznych:

a. Centralna platforma e-Usług mieszkańca,

b. Elektroniczny System Obiegu Dokumentów.

2. Zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych elektronicznie - dzięki uruchomieniu:

a.

8 usług na co najmniej 4 poziomie dojrzałości - transakcja:

- prowadzenie spraw w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

- prowadzenie spraw w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych,

- prowadzenie spraw w zakresie podatku rolnego od osób fizycznych,

- prowadzenie spraw w zakresie podatku rolnego od osób prawnych,

- prowadzenie spraw w zakresie podatku leśnego od osób fizycznych,

- prowadzenie spraw w zakresie podatku leśnego od osób prawnych,

- prowadzenie spraw w zakresie podatku od środków transportowych,

- prowadzenie spraw w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

b.

5 usług na 3 poziomie dojrzałości - dwustronna interakcja:

- wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

- wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,

- wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych,

- wniosek o zatwierdzeniu podziału nieruchomości,

c.

13 usług na co najmniej 3 poziomie dojrzałości - dwustronna interakcja:

- prowadzenie spraw w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

- prowadzenie spraw w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych,

- prowadzenie spraw w zakresie podatku rolnego od osób fizycznych,

- prowadzenie spraw w zakresie podatku rolnego od osób prawnych,

- prowadzenie spraw w zakresie podatku leśnego od osób fizycznych,

- prowadzenie spraw w zakresie podatku leśnego od osób prawnych,

- prowadzenie spraw w zakresie podatku od środków transportowych,

- prowadzenie spraw w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

- wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,

- wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych,

- wniosek o zatwierdzeniu podziału nieruchomości.

Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji: 22 czerwca 2018 r.

- rozpoczęcie rzeczowe realizacji: 2 stycznia 2019 r.

- zakończenie finansowe realizacji: 31 grudnia 2019 r.

W ramach realizacji projektu uruchomiono dostępne dla wszystkich systemy teleinformatyczne:

1. Centralna Platforma e-Usług Mieszkańca, która pozwala bez wychodzenia z domu załatwić sprawy urzędowe w tym m.in.: związane ze złożeniem deklaracji podatkowych, złożeniem wniosku o ustalenie numeru porządkowego, sprawdzeniem zaległości podatkowych,

2. Elektroniczny System Obiegu Dokumentów.

Ponadto projekt objął również:

1.

zakup licencji centralnej platformy e-usług mieszkańca,

2.

zakup licencji Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów,

3.

wyposażenie serwerowni - zakup klastra serwerowego, zakup macierzy NAS, zakup UPS, zakup przełącznika sieciowego, zakup urządzenia UTM,

4.

wyposażenie stanowisk pracowniczych - zakup zestawu komputerowego (4szt.),

5.

wyposażenie stanowiska w biurze podawczym i sekretariacie - zakup zestawu komputerowego (1 szt.), skanera (2 szt.), zakup czytnika kodów kreskowych (2 szt.), zakup drukarki etykiet (2 szt.),

6.

szkolenia pracowników z zakresu:

a.

obsługi i zarządzania Systemem (Portalem, EOD, Integracją) - administratorzy,

b.

obsługi EOD - pracownicy.

Całkowita wartość projektu: 913 783,25 zł.

Kwota dofinansowania: 881 119,60 zł.

Wydatki na wyżej opisaną inwestycję służą zarówno do wykonywania czynności zwolnionych i podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jak i do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Do ww. czynności należą m.in. wydawanie wniosków oraz załatwianie spraw z zakresu podatków i opłat lokalnych, załatwianie spraw dotyczących dzierżawy gruntów, najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń gospodarczych oraz zakupu i sprzedaży działek.

W 2019 r. faktyczny prewskaźnik Urzędu Gminy (...) wynosił 1%, zaś wskaźnik 70%. Faktury za towary i usługi związane z realizacją projektu wystawiane były na Gminę (...).

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu stanu faktycznego

Do wydatków które służą zarówno do wykonywania czynności zwolnionych, podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem należy zaliczyć wydatki zrealizowane w celu wdrożenia i uruchomienia Elektronicznego Obiegu Dokumentów. W ramach tej części projektu zostało uruchomione biuro podawcze, które zostało wyposażone w zestaw komputerowy, skaner, czytnik kodów kreskowych, drukarki etykiet, gdzie jedną umieszczono w sekretariacie w celu usprawnienia pracy, oraz przeszkolono pracowników Urzędu Gminy z obsługi ww. systemu. Wskazane urządzenia służą pracownikowi Urzędu Gminy do obsługi spraw i dokumentów związanych z wykonywaniem czynności zwolnionych (np. rejestracja dokumentów związanych z najmem nieruchomości mieszkalnych), podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (obsługa dokumentacji związanej ze sprzedażą, najmem, dzierżawą nieruchomości) i do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem (tj. spraw z zakresu podatków i opłat lokalnych, wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, obsługą wniosków o podział nieruchomości).

W odniesieniu do ww. wydatków Gmina (...) nie posiada możliwości jednoznacznego ich przyporządkowania do działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz do działalności niepodlegającej temu podatkowi.

W odniesieniu do ww. wydatków Gmina (...) nie ma obiektywnej możliwości odrębnego przyporządkowania kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT i z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT.

Efekty Projektu w części dotyczącej wdrożenia systemu teleinformatycznego Centralna Platforma e-Usług Mieszkańca są wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Gmina (...) nie ma możliwości wydzielenia wydatków poniesionych na zrealizowanie Projektu w części dotyczącej wdrożenia systemu teleinformatycznego Centralna Platforma e–Usług Mieszkańca, z całości wydatków poniesionych na realizację projektu pn. " (...)". Wydatki poniesione na zrealizowanie Projektu są powiązane zarówno z działalnością nieopodatkowaną (Centralna Platforma e–Usług Mieszkańca) oraz opodatkowaną i zwolnioną (Elektroniczny System Obiegu Dokumentów), nie ma możliwości wydzielenia tych wydatków z całości wydatków na realizację projektu i przyporządkowanie ich tylko do części dotyczącej wdrożenia systemu teleinformatycznego Centralna Platforma e-Usług Mieszkańca. Wydatki te zostały poniesione na m.in. zakup serwerów, macierzy, przełącznika sieciowego i szafy serwerowej i będą one służyły zarówno do działalności niepodlegającej opodatkowaniu jaki i działalności opodatkowanej i zwolnionej.

Pytanie

1. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących wydatki dokonywane w związku z realizacją Projektu w części dotyczącej wdrożenia systemu teleinformatycznego Centralna Platforma e-Usług Mieszkańca?

2. Czy Wnioskodawca w odniesieniu do wydatków mieszanych wynikający z faktur VAT dokumentujących wydatki dokonywane w związku z realizacją Projektu w części dotyczącej wdrożenia systemu teleinformatycznego Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów ma prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję sprzedaży?

Państwa stanowisko w sprawie

Ad. 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina (...) nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu " (...)" w ramach Osi Priorytetowej 3 -" (...)" Działania 3.1 -" (...)" w części dotyczącej wdrożenia systemu teleinformatycznego Centralna Platforma e-Usług Mieszkańca. Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Efekty projektu będą służyły Wnioskodawcy do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie e-usług oraz uruchomienie biura podawczego. Wdrożenie e-usług należy zakwalifikować jako realizację zadań własnych, tzn. zgodnie z art. 6 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) do zakresu działania gminy należą bowiem wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zaś zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, art. 1c (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), organem podatkowym właściwym w sprawach podatków i opłat unormowanych w ustawie (więc podatkach i opłatach lokalnych) jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Dzięki temu, że projekt został zrealizowany usprawnione zostały procesy m.in. wydawania wniosków oraz załatwiania spraw z zakresu podatków i opłat lokalnych. Poprzez wdrożenie systemu teleinformatycznego Centralna Platforma e-Usług Mieszkańca, zwiększona została dostępność usług publicznych świadczonych elektronicznie:

a.

8 usług na co najmniej 4 poziomie dojrzałości - transakcja:

- prowadzenie spraw w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

- prowadzenie spraw w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych,

- prowadzenie spraw w zakresie podatku rolnego od osób fizycznych,

- prowadzenie spraw w zakresie podatku rolnego od osób prawnych,

- prowadzenie spraw w zakresie podatku leśnego od osób fizycznych,

- prowadzenie spraw w zakresie podatku leśnego od osób prawnych,

- prowadzenie spraw w zakresie podatku od środków transportowych,

- prowadzenie spraw w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

b.

5 usług na 3 poziomie dojrzałości - dwustronna interakcja:

- wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

- wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,

- wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych,

- wniosek o zatwierdzeniu podziału nieruchomości,

c.

13 usług na co najmniej 3 poziomie dojrzałości - dwustronna interakcja:

- prowadzenie spraw w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

- prowadzenie spraw w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych,

- prowadzenie spraw w zakresie podatku rolnego od osób fizycznych,

- prowadzenie spraw w zakresie podatku rolnego od osób prawnych,

- prowadzenie spraw w zakresie podatku leśnego od osób fizycznych,

- prowadzenie spraw w zakresie podatku leśnego od osób prawnych,

- prowadzenie spraw w zakresie podatku od środków transportowych,

- prowadzenie spraw w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

- wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,

- wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych,

- wniosek o zatwierdzeniu podziału nieruchomości.

Zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z zakupem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie z ust. 6 tego artykułu, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Nabywane w ramach realizacji projektu, w części dotyczącej wdrożenia systemu teleinformatycznego Centralna Platforma e-Usług Mieszkańca, towary i usługi służą czynnościom nie podlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT.

Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług w ramach projektu wystawiane są na Gminę (...).

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy Gmina (...) ma prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję sprzedaży w związku z realizacją projektu " (...)" w ramach Osi Priorytetowej 3 -" (...)" Działania 3.1 - " (...)" w części dotyczącej wdrożenia Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów.

W ramach Projektu zostało uruchomione biuro podawcze, które zostało wyposażone w zestaw komputerowy (1 szt.), skaner (1 szt.), czytnik kodów kreskowych (1 szt.) oraz drukarkę etykiet (1 szt.). Aby w pełni usprawnić działanie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów, umieszczono w sekretariacie drukarkę etykiet (1 szt.), oraz przeszkolono pracowników Urzędu Gminy z obsługi Elektronicznego Obiegu Dokumentów.

Do realizacji wdrożenia Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów zakupiono elektroniczny system obiegu dokumentów Edicta, który umożliwia zarządzanie dokumentami, korespondencją, sprawami (projektami), poleceniami, terminami, tworzy centralną, uporządkowaną bazę dokumentów i informacji. Umożliwia również sprawny dostęp do korespondencji, umów, procedur wewnętrznych, kontroluje drogę obiegu korespondencji, usprawnia obsługę klientów. Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Efekty projektu będą służyły Wnioskodawcy zarówno do czynności opodatkowanych, zwolnionych jak i niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Do ww. czynności należą m.in. wydawanie wniosków oraz załatwianie spraw z zakresu podatków i opłat lokalnych, załatwianie spraw dotyczących dzierżawy gruntów, najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń gospodarczych oraz zakupu i sprzedaży działek.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust, 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo to przysługuje podatnikowi pod warunkiem, że nie zachodzą przesłanki negatywne, sprecyzowane w art. 88 ustawy o VAT.

Celem odliczenia podatku VAT konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

- wydatek musi zostać poniesiony przez podatnika VAT,

- wydatek musi mieć związek z dokonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi VAT,

- nie występują przesłanki negatywne, o których mowa w art. 88 ustawy o VAT.

Innymi słowy, nie jest możliwe obniżenie podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przez podmiot, który nie występuje w tym zakresie w roli podatnika VAT. Nie jest przy tym możliwe obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wynikający z wydatków poniesionych przez podatnika w związku z wykonywaniem czynności pozostających poza zakresem ustawy o VAT bądź czynności zwolnionych z tego podatku.

W konsekwencji, wydatki ponoszone przez Gminę w celu funkcjonowania Urzędu Gminy związane są, zdaniem Wnioskodawcy, z wykonywaniem czynności, które dają podatnikowi prawo do częściowego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wydatki ponoszone przez Gminę w ramach Projektu są bowiem, zdaniem Gminy, częściowo związane z działalnością podlegającą opodatkowaniu VAT.

Jednocześnie, zgodnie z art. 86 ust. 2a ustawy o VAT (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej "sposobem określenia proporcji", tj. prewspółczynnika VAT. Ponadto ustawodawca wskazał, że sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

Należy zauważyć, że w przypadku wykonywania w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz zwolnionych z opodatkowania tym podatkiem, należy mieć na uwadze uregulowania zawarte w art. 90 ustawy. Powyższe przepisy stanowią uzupełnienie regulacji art. 86 ustawy.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) - w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, to - na mocy art. 90 ust. 2 ustawy (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) - podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Z powołanych powyżej przepisów wynika, że w celu odliczenia podatku naliczonego, w pierwszej kolejności podatnik winien przyporządkować ponoszone wydatki do poszczególnych rodzajów działalności (opodatkowanej podatkiem VAT, zwolnionej i niepodlegającej opodatkowaniu tym podatkiem). W przypadku zakupów bezpośrednio związanych z działalnością opodatkowaną, podatnik, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, odlicza podatek naliczony w całości. Natomiast w sytuacji, gdy takie przyporządkowanie nie jest możliwe, a wydatki służą zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, podatnik winien ustalić proporcję, o której mowa w art. 86 ust. 2a i następne ustawy oraz (w przypadku wystąpienia także czynności zwolnionych z opodatkowania tym podatkiem) w art. 90 ust. 2 i następne ustawy.

W związku z powyższym Gmina stoi na stanowisku, iż w przypadku ponoszenia wydatków w ramach Projektu w części dotyczącej wdrożenia systemu teleinformatycznego Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów, w zakresie czynności pozostających poza działalnością gospodarczą (tj. działalność niepodlegająca VAT) oraz do działalności gospodarczej (tj. opodatkowanej, w tym również zwolnionej z VAT), Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu prewspółczynnika oraz współczynnika VAT obliczonego dla Urzędu Gminy.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku, jest w części nieprawidłowe i w części prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą":

W zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Uprawnienie do dokonania odliczenia kwoty podatku naliczonego nie przysługuje zatem w przypadku nabycia towarów i usług, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupów z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jednocześnie na mocy art. 86 ust. 2a ustawy:

W przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej "sposobem określenia proporcji". Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2b ustawy:

Sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli:

1)

zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz

2)

obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.

Jak stanowi art. 86 ust. 22 ustawy,

minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, określić w przypadku niektórych podatników sposób określenia proporcji uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć oraz wskazać dane, na podstawie których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem tego sposobu określenia proporcji, uwzględniając specyfikę prowadzenia działalności przez niektórych podatników i uwarunkowania obrotu gospodarczego.

Natomiast na podstawie art. 86 ust. 22 ustawy zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów z 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podmiotów (Dz. U. z 2021 r. poz. 999), zwane dalej: "rozporządzeniem".

Na podstawie § 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia:

Rozporządzenie:

a)

określa w przypadku niektórych podatników sposób określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć, zwany dalej "sposobem określenia proporcji";

b)

wskazuje dane, na podstawie których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem sposobu określenia proporcji.

W rozporządzeniu tym zostali wskazani podatnicy, do których przepisy w nim zawarte się odnoszą. Są to: jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury, państwowe instytucje kultury, uczelnie publiczne, instytuty badawcze.

Powołany art. 86 ust. 2a ustawy wprost określa, co stanowi kwotę podatku naliczonego w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż ta działalność. Zgodnie z tą normą, w przypadku nabycia towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (z wyjątkiem wykorzystania na cele osobiste, do których może mieć zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy), w sytuacji gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej.

W przypadku wykonywania w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz zwolnionych z opodatkowania tym podatkiem, należy mieć na uwadze uregulowania zawarte w art. 90 ustawy. Powyższe przepisy stanowią również uzupełnienie regulacji art. 86 ustawy.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy:

W stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Artykuł 90 ust. 2 ustawy:

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, to podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy:

Proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Ponadto, zgodnie z art. 90 ust. 10a ustawy:

W przypadku jednostki samorządu terytorialnego proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego. Przepisy ust. 3-6 i 8-10 stosuje się odpowiednio.

W myśl art. 90 ust. 10b ustawy:

Przez jednostki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w ust. 10a, rozumie się:

1)

utworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego samorządową jednostkę budżetową lub samorządowy zakład budżetowy;

2)

urząd gminy, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski.

Na zakres prawa do odliczenia w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Wobec tego należy stwierdzić, że za podatnika VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów opodatkowanej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu.

Ponadto należy zauważyć, że na mocy art. 15 ust. 6 ustawy:

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 ust. 1 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347 str. 1 z późn. zm.), zgodnie z którym:

Krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji (...).

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem jednostki samorządu terytorialnego podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Tylko w tym zakresie ich czynności mają bowiem charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Stosownie do treści art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.):

Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym:

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Katalog zadań własnych gminy został określony w art. 7 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym.

Z przedstawionych przez Państwa informacji wynika, że zakończyli Państwo realizację Projektu, którego celem było usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności Urzędu Gminy.

W ramach realizacji projektu uruchomiono dostępne dla wszystkich systemy teleinformatyczne:

1. Centralna Platforma e-Usług Mieszkańca, która pozwala bez wychodzenia z domu załatwić sprawy urzędowe w tym m.in.: związane ze złożeniem deklaracji podatkowych, złożeniem wniosku o ustalenie numeru porządkowego, sprawdzeniem zaległości podatkowych,

2. Elektroniczny System Obiegu Dokumentów.

Ponadto projekt objął również:

1.

zakup licencji centralnej platformy e-usług mieszkańca,

2.

zakup licencji Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów,

3.

wyposażenie serwerowni - zakup klastra serwerowego, zakup macierzy NAS, zakup UPS, zakup przełącznika sieciowego, zakup urządzenia UTM,

4.

wyposażenie stanowisk pracowniczych - zakup zestawu komputerowego (4szt.),

5.

wyposażenie stanowiska w biurze podawczym i sekretariacie - zakup zestawu komputerowego (1 szt.), skanera (2 szt.), zakup czytnika kodów kreskowych (2 szt.), zakup drukarki etykiet (2 szt.),

6.

szkolenia pracowników z zakresu:

a.

obsługi i zarządzania Systemem (Portalem, EOD, Integracją) - administratorzy,

b.

obsługi EOD - pracownicy.

Do wydatków które służą zarówno do wykonywania czynności zwolnionych, podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem należy zaliczyć wydatki zrealizowane w celu wdrożenia i uruchomienia Elektronicznego Obiegu Dokumentów. W ramach tej części projektu zostało uruchomione biuro podawcze, które zostało wyposażone w zestaw komputerowy, skaner, czytnik kodów kreskowych, drukarki etykiet, gdzie jedną umieszczono w sekretariacie w celu usprawnienia pracy, oraz przeszkolono pracowników Urzędu Gminy z obsługi ww. systemu. Wskazane urządzenia służą pracownikowi Urzędu Gminy do obsługi spraw i dokumentów związanych z wykonywaniem czynności zwolnionych (np. rejestracja dokumentów związanych z najmem nieruchomości mieszkalnych), podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (obsługa dokumentacji związanej ze sprzedażą, najmem, dzierżawą nieruchomości) i do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem (tj. spraw z zakresu podatków i opłat lokalnych, wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, obsługą wniosków o podział nieruchomości).

W odniesieniu do ww. wydatków nie posiadają Państwo możliwości jednoznacznego ich przyporządkowania do działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz do działalności niepodlegającej temu podatkowi.

W odniesieniu do ww. wydatków nie mają Państwo obiektywnej możliwości odrębnego przyporządkowania kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT i z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT.

Efekty Projektu w części dotyczącej wdrożenia systemu teleinformatycznego Centralna Platforma e-Usług Mieszkańca są wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Faktury za towary i usługi związane z realizacją projektu wystawiane były na Państwa.

Państwa wątpliwości dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją Projektu dotyczącego wdrożenia systemu teleinformatycznego Centralna Platforma e-Usług Mieszkańca oraz Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów.

W celu odliczenia podatku naliczonego w pierwszej kolejności podatnik powinien przyporządkować ponoszone wydatki do poszczególnych rodzajów działalności (opodatkowanej podatkiem VAT, zwolnionej i niepodlegającej opodatkowaniu tym podatkiem).

Jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe, podatnikowi, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej, brak jest natomiast takiego prawa w stosunku do podatku naliczonego związanego z zakupem towarów i usług wykorzystywanych wyłącznie do wykonywania czynności zwolnionych z opodatkowania oraz niepodlegających temu podatkowi.

Natomiast w sytuacji, gdy takie przyporządkowanie nie jest możliwe, a wydatki służą zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, podatnik winien ustalić proporcję, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy, a w przypadku wystąpienia także czynności zwolnionych z opodatkowania tym podatkiem - proporcję, o której mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy.

Odnosząc powyższe uwagi do sytuacji wskazanej we wniosku, w zakresie obejmującym wdrożenia systemu teleinformatycznego Centralna Platforma e-Usług Mieszkańca, są spełnione warunki do zastosowania prawa do częściowego odliczenia podatku z faktur dokumentujących wydatki związane z realizowanym Projektem, bowiem - jak państwo wskazali - wydatki poniesione na zrealizowanie Projektu są powiązane zarówno z działalnością nieopodatkowaną (Centralna Platforma e-Usług Mieszkańca, Elektroniczny System Obiegu Dokumentów) oraz opodatkowaną i zwolnioną (Elektroniczny System Obiegu Dokumentów), nie ma możliwości wydzielenia tych wydatków z całości wydatków na realizację projektu i przyporządkowanie ich tylko do części dotyczącej wdrożenia systemu teleinformatycznego Centralna Platforma e-Usług Mieszkańca. Wydatki te zostały poniesione na m.in. zakup serwerów, macierzy, przełącznika sieciowego i szafy serwerowej i będą one służyły zarówno do działalności niepodlegającej opodatkowaniu jaki i działalności opodatkowanej i zwolnionej.

Z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że obowiązkiem podatnika w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych wydatków do określonych rodzajów działalności, z którymi wydatki te są związane. Zatem podatnik ma obowiązek odrębnego określenia, czy podatek wynikający z otrzymanych faktur związany jest z czynnościami opodatkowanymi, zwolnionymi czy z czynnościami nieobjętymi ustawą o podatku od towarów i usług, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji.

Jeżeli podatnik jest w stanie przypisać bezpośrednio wydatki ponoszone (np. na realizację Projektu) do działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (czynności opodatkowanych), to ma prawo do całkowitego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących te wydatki. Natomiast w odniesieniu do wydatków przyporządkowanych do czynności niepodlegających opodatkowaniu i zwolnionych z opodatkowania, nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Natomiast jeżeli dokonanie bezpośredniej alokacji nie jest możliwe, czyli w przypadku gdy dokonane zakupy towarów i usług służyć będą obu rodzajom działalności, podatnik jest uprawniony do odliczenia tylko tej części podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom dającym prawo do odliczenia. Zasada proporcjonalnego odliczania podatku ma bowiem zastosowanie do tej kategorii wydatków, których nie da się jednoznacznie przypisać do konkretnego rodzaju działalności.

Wskazali Państwo, że nie mają Państwo możliwości wydzielenia wydatków poniesionych na zrealizowanie Projektu w części dotyczącej wdrożenia systemu teleinformatycznego Centralna Platforma e-Usług Mieszkańca, z całości wydatków poniesionych na realizację projektu pn. " (...)".

Zatem pomimo wskazania, że Centralna Platforma e-Usług Mieszkańca służy czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu, w związku z brakiem możliwości wydzielenia wydatków związanych z tą częścią Projektu z całości wydatków ponoszonych na realizację całego Projektu, należy uznać, że całość wydatków związanych z Projektem (zarówno dotyczących części Projektu pn. Centralna Platforma e-Usług Mieszkańca, jak i części Projektu pn. Elektroniczny System Obiegu Dokumentów) związana jest z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, niepodlegającymi opodatkowaniu VAT oraz zwolnionymi z tego podatku.

Ponadto, jak Państwo wskazali, wydatki dotyczące wdrożenia i uruchomienia Elektronicznego Obiegu Dokumentów służą równocześnie realizacji Państwa zadań związanych z działalnością opodatkowaną, w tym zwolnioną z VAT, jak i z działalnością niepodlegającą opodatkowaniu i nie mają Państwo możliwości bezpośredniego przyporządkowania tych wydatków do odpowiedniej grupy czynności.

Tym samym, w odniesieniu do całości wydatków ponoszonych na realizację Projektu, a więc zarówno do wydatków w części dotyczącej wdrożenia systemu teleinformatycznego Centralna Platforma e-Usług Mieszkańca jak i do wydatków w części dotyczącej wdrożenia systemu teleinformatycznego Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów, są Państwo zobowiązani do stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a i następne ustawy oraz Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników. W dalszym etapie, skoro nabywane towary i usługi wykorzystywane będą również do czynności zwolnionych od podatku, winien nastąpić kolejny podział podatku naliczonego w oparciu o zasady wskazane w art. 90 ustawy.

Zatem, przysługuje Państwu prawo do częściowego odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z realizacją Projektu w części dotyczącej wdrożenia systemu teleinformatycznego Centralna Platforma e-Usług Mieszkańca jak i w części dotyczącej wdrożenia systemu teleinformatycznego Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów, na podstawie art. 86 ust. 2a ustawy z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników oraz na podstawie art. 90 ustawy.

Tym samym Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 1 jest nieprawidłowe a w zakresie pytania nr 2 jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili, i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), ul. (...), (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl