0114-KDIP4-1.4012.219.2024.1.DP

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 4 czerwca 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP4-1.4012.219.2024.1.DP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

8 maja 2024 r. wpłynął Państwa wniosek z 7 maja 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy braku prawa do odliczenia VAT od zakupów związanych z przedsięwzięciem pn. " (...)".

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca - Instytut (dalej Instytut, (...)) jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Instytut istnieje od (...) r. W (...) r. otrzymał status Państwowego Instytutu Badawczego. Instytut dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą pracowników posiadających wiedzę w zakresie objętym wnioskiem, tj.: (...).

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinach: (...), przystosowywanie wyników tych badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki oraz udział we wdrażaniu wyników tych badań i prac, a w szczególności:

1)

upowszechnianie wyników prowadzonych przez Instytut badań naukowych i prac rozwojowych, w tym poprzez działalność wydawniczą i sprzedaż wydawnictw Instytutu;

2)

wykonywanie badań i analiz technicznych;

3)

opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie prowadzonych przez Instytut badań naukowych i prac rozwojowych;

4)

działalność kartograficzna, opracowywanie map tematycznych, w tym również w oparciu o prowadzone przez Instytut badania naukowe;

5)

działalność bibliotek innych niż publiczne;

6)

gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych w zakresie prowadzonej działalności, w tym prowadzenie i rozwój baz danych;

7)

działalność wspierająca administrację rządową w zakresie realizacji zobowiązań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej i z podpisanych i ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów dotyczących (...);

8)

działalność wspierająca administrację publiczną w zakresie (...);

9)

prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej m.in. poprzez organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji, sympozjów.

Wnioskodawca jako państwowa jednostka organizacyjna, która prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe posiada osobowość prawną, nabytą z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (...), przez co jest podmiotem praw i obowiązków oraz może dokonywać czynności prawnych we własnym imieniu.

Działania wykonywane przez Instytut wynikają z kompetencji określonych w następujących aktach prawnych:

* ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2024 r. poz. 534 z późn. zm.),

* rozporządzenia Rady Ministrów z dnia (...) w sprawie nadania (...) statusu państwowego instytutu badawczego ((...)),

* zatwierdzonego przez Ministra (...) Statutu Instytutu (...).

Instytut działa pod nadzorem Ministra (...) (Obwieszczenie Ministra (...)).

Ponadto Instytut funkcjonuje w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).

Aktualnie Wnioskodawca będzie realizował przedsięwzięcie pod nazwą: "(...))" ze środków własnych oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach których wymagana jest interpretacja organu podatkowego dla tego przedsięwzięcia. Wnioskodawca, zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nie może posłużyć się interpretacją wydaną na rzecz innych projektów m.in.:

1)

(...) (interpretacja indywidualna Dyrektora KIS znak 0114-KDIP1-1.4012.155.2017.1.DG dla (...), pismo z dnia 22 czerwca 2017 r.)

2)

(...) (interpretacja indywidualna Dyrektora KIS znak 0114-KDIP1-2.4012.582.2017.1.RD dla (...), pismo z dnia 30 listopada 2017 r.)

3)

(...) (interpretacja indywidualna Dyrektora KIS znak 0114-KDIP4-2.4012.467.2021.1.WH dla (...), pismo z dnia 21 lipca 2021 r.)

4)

(...) (interpretacja indywidualna Dyrektora KIS znak 0114-KDIP4-1.4012.393.2021.1.SK dla (...), pismo z dnia 21 lipca 2021 r.)

5)

(...) (interpretacja indywidualna Dyrektora KIS znak 0114-KDIP4-2.4012.434.2021.1.MB dla (...), pismo z dnia 13 sierpnia 2021 r.)

6)

(...) (interpretacja indywidualna Dyrektora KIS znak 0114-KDIP4-3.4012.424.2021.1.DM dla (...), pismo z dnia 12 sierpnia 2021 r.)

7)

(...) (interpretacje indywidualne Dyrektora KIS znak 0114-KDIP4-2.4012.442.2021.1.AA oraz 0114-KDIP4-1.4012.396.2021.1.AM dla (...), pisma z dnia 20 sierpnia 2021 r.).

Wnioskodawca będzie realizował przedsięwzięcie pod nazwą: "(...)". Projekt ma być finansowany w 95% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostałe 5% zostanie pokryte ze środków własnych Wnioskodawcy.

Przedsięwzięcie będzie polegało na przeprowadzeniu kampanii edukacyjnej, w formie dotacji w ramach programu priorytetowego " (...)" Część 1) (...).

Nadrzędnym celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa oraz podnoszenie kwalifikacji grup zawodowych mających największy wpływ na realizację (...). Kluczowymi grupami docelowymi projektu są: producenci, wprowadzający produkty na teren kraju, przedsiębiorcy przetwarzający odpady w procesach sortowania i recyklingu, przedsiębiorcy zarządzający gospodarką odpadami. Nie bez znaczenia jest również dotarcie do ogółu społeczeństwa w celu zwiększenia społecznej świadomości nt. (...).

Planowany zasięg działań: ponad 1 mln osób. Czas trwania kampanii: 12 m-cy. Kampania będzie realizowana za pośrednictwem takich kanałów i narzędzi jak: kampania w Internecie, kampania w prasie, na portalach internetowych i w radiu, kurs e-learningowy, szkolenia w trybie hybrydowym oraz webinary, prelekcje podczas wydarzeń zewnętrznych związanych tematycznie z (...). Kampania ma charakter otwarty, każda osoba zainteresowana gospodarką o obiegu zamkniętym będzie mogła skorzystać z materiałów edukacyjnych, które powstaną w trakcie realizacji Projektu. Jest to zgodne z wymogami naboru wniosków w ramach programu priorytetowego " (...)": przedsięwzięcie musi zapewniać dostęp uczestnikom z obszaru całej Polski.

Prace będą finansowane w ramach programu priorytetowego dotacji z NFOŚiGW, którego celem jest wsparcie działań (...).

W ramach realizacji Projektu przewidziano następujące kategorie kosztów, w tym związane z zarządzaniem i koordynacją projektu: koszty wynagrodzeń osobowych, usług, materiałów, podróży służbowych, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (m.in. licencje i oprogramowanie). Zakupy te są niezbędne dla realizacji przedmiotowego projektu, jak również do jego utrzymania w okresie trwałości. Wytworzone w ramach projektu materiały i infrastruktura nie będą służyć sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT.

Jednocześnie, zgodnie z wytycznymi, w ramach prowadzonej rachunkowości, Instytut wyodrębni wszystkie zakupy związane z projektem.

W wyniku prowadzonego Projektu, Instytut nie będzie świadczył odpłatnych usług, w związku z czym nie będzie uzyskiwał przychodów z Projektu. Cele Projektu są zbieżne z zadaniami Ministerstwa (...) w obszarze edukacji (...). Opisana forma działań edukacyjnych znajduje również umocowanie w ustawie (...). Projekt ma charakter wspierający działania (...) co wynika z zadań statutowych Instytutu.

Instytut, w związku z realizacją Projektu, dokonuje określonych zakupów towarów i usług od podmiotów zewnętrznych, udokumentowanych fakturami zawierającymi podatek VAT. Jak wskazano powyżej, zakupy towarów i usług opodatkowane podatkiem VAT będą stanowić część kosztów ponoszonych przez Instytut w związku z Projektem, nie będą jednak służyły działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Pytanie

Czy Instytut nie będzie miał prawa odliczenia VAT od zakupów, w związku z tym, że projekt nie będzie generował sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT?

Państwa stanowisko w sprawie

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Brak związku wydatków poniesionych w ramach realizacji Projektu przesądza zatem o braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stanowisko wnioskodawcy potwierdza wydana interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej znak 0114-KDIP1-1.4012.155.2017.1.DG dla Instytutu w ramach projektu " (...)", pismo z 22 czerwca 2017 r. W interpretacji stwierdzono prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy: w związku z nabyciem towarów i usług wykorzystywanych do realizacji projektu ze względu na brak związku ponoszonych wydatków z działalnością opodatkowaną Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego.

Stanowisko wnioskodawcy potwierdza również wydana interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej znak 0114-KDIP1-2.4012.582.2017.1.RD dla Instytutu w ramach projektu " (...)", pismo z 30 listopada 2017 r. W interpretacji stwierdzono prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy: w związku z nabyciem towarów i usług wykorzystywanych do realizacji projektu ze względu na brak związku ponoszonych wydatków z działalnością opodatkowaną Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego.

Również w licznych interpretacjach Dyrektora KIS wydanych dla Instytutu w roku 2021-2024 potwierdzono stanowisko wnioskodawcy.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361) - zwanej dalej "ustawą":

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Artykuł 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje gdy:

* odliczenia dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług,

* towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Ta zasada wyłącza jednocześnie możliwość odliczania podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli gdy są wykorzystywane do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje pod warunkiem, że:

* spełnione zostały przesłanki pozytywne, wynikające z art. 86 ust. 1 ustawy oraz

* nie zaistniały przesłanki negatywne, określone w art. 88 ustawy.

Treść art. 88 określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług zakupionych na potrzeby wykonania określonej czynności, podmiot musi wykonywać tę czynność jako podatnik podatku od towarów i usług, który działa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Artykuł 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Artykuł 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że będą Państwo realizować przedsięwzięcie pn. " (...)", które będzie polegało na przeprowadzeniu kampanii edukacyjnej. Projekt ma być finansowany w 95% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w 5% z Państwa środków własnych.

Nadrzędnym celem projektu jest:

* podnoszenie poziomu (...),

* kształtowanie postaw (...),

* podnoszenie kwalifikacji grup zawodowych, które mają największy wpływ na realizację (...).

Kampania będzie realizowana za pośrednictwem takich kanałów i narzędzi jak: Internet, prasa, portale internetowe i radio, kurs e-learningowy, szkolenia w trybie hybrydowym oraz webinary, prelekcje podczas wydarzeń zewnętrznych związanych tematycznie z (...). Kampania ma charakter otwarty, każda osoba zainteresowana gospodarką o obiegu zamkniętym będzie mogła skorzystać z materiałów edukacyjnych, które powstaną w trakcie realizacji Projektu.

W wyniku prowadzonego Projektu, nie będą Państwo świadczyć odpłatnych usług, w związku z czym nie będą uzyskiwać przychodów z Projektu. Wytworzone w ramach projektu materiały i infrastruktura nie będą służyć sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT.

Państwa wątpliwości dotyczą prawa do odliczenia VAT od zakupów dotyczących projektu.

Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego czynnego podatnika podatku od towarów i usług w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W analizowanej sprawie związek taki nie wystąpi.

We wniosku wskazali Państwo, że wytworzone w ramach projektu materiały i infrastruktura nie będą służyć sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT. Wskazane we wniosku zakupy niezbędne dla realizacji przedmiotowego projektu i jego utrzymania w okresie trwałości, nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Tym samym, nie zostaną spełnione przesłanki z art. 86 ust. 1 ustawy, które uprawniają do odliczenia podatku naliczonego.

W konsekwencji, nie będą Państwo mieć prawa do odliczenia VAT od zakupów związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. " (...)".

Państwa stanowisko jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili, i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl