0114-KDIP3-3.4011.73.2017.2.PP, Pięcioletni okres w związku ze zbyciem lokalu mieszkalnego. - Pismo wydane przez: Dyrektor... - OpenLEX

0114-KDIP3-3.4011.73.2017.2.PP - Pięcioletni okres w związku ze zbyciem lokalu mieszkalnego.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 6 czerwca 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-3.4011.73.2017.2.PP Pięcioletni okres w związku ze zbyciem lokalu mieszkalnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 marca 2017 r. (data wpływu 3 kwietnia 2017 r.) uzupełniony pismem z dnia 15 maja 2017 r. (data nadania 15 maja 2017 r., data wpływu 19 maja 2017 r.), na wezwanie z dnia 8 maja 2017 r., Nr 0114-KDIP3-3.4011.73.2017.1.PP oraz uzupełniony pismem z dnia 24 maja 2017 r. (data nadania 24 maja 2017 r., data wpływu 30 maja 2017 r.) na wezwanie telefoniczne z dnia 24 maja 2017 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

Z uwagi na braki formalne pismem z dnia 8 maja 2017 r. Nr 0114-KDIP3-3.4011.73.2017.1.PP wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku.

Pismem z dnia 15 maja 2017 r. (data nadania 15 maja 2017 r., data wpływu 19 maja 2017 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

W związku z dalszymi wątpliwościami, w dniu 24 maja 2017 r. wezwano telefonicznie Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego oraz wyjaśnienie własnego stanowiska (na tę okoliczność została sporządzona notatka służbowa).

Pismem z dnia 24 maja 2017 r. (data nadania 24 maja 2017 r., data wpływu 30 maja 2017 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.) (dalej: Ustawa PIT).

Na podstawie prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wydanego przez Sąd Rejonowy, Wydział Cywilny, z 8 listopada 1989 r. oraz ugody o dział spadku, objętej protokołem Sądu Rejonowego z 13 listopada 1990 r. Wnioskodawca nabył w dniu 12 kwietnia 1991 r. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnegoo łącznej powierzchni użytkowej 31 m2 (dalej: Lokal).

Po kilkunastu latach, Wnioskodawca podjął decyzję o przekształceniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność.

W związku ze złożonym wnioskiem o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność lokalu, w dniu 30 stycznia 2013 r. została ustanowiona odrębna własność ww. lokalu i przeniesienie jego własności na rzecz Wnioskodawcy. W konsekwencji dla lokalu została założona księga wieczysta, w której została wpisana własność na rzecz Wnioskodawcy.

Obecnie Wnioskodawca rozważa sprzedaż lokalu.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że spadkodawca był jeden i zmarł w dniu 23 czerwca 1989 r. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że spadek przypadł w całości matce Wnioskodawcy, która to zrzekła się całego spadku na rzecz Wnioskodawcy oraz brata Wnioskodawcy po połowie. Brat Wnioskodawcy otrzymał inną nieruchomość o takiej samej wartości zadeklarowanej w protokole z posiedzenia Sądu Rejonowego w dniu 13 listopada 1990 r. Na podstawie prawomocnego postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku wydanego przez Sąd Rejonowy, Wydział Cywilny, z 8 listopada 1989 r. oraz ugody o dział spadku, objętej protokołem Sądu Rejonowego z 13 listopada 1990 r. Wnioskodawca nabył w dniu 12 kwietnia 1991 r. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Wartość nabytego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego mieściła się w wartości udziału, jaki przysługiwał Wnioskodawcy w spadku.

Wnioskodawca podkreślił, że działowi spadku nie towarzyszyły spłaty ani dopłaty.

Wnioskodawca wskazał, że nie prowadzi działalności gospodarczej i nie będzie prowadził działalności gospodarczej w dniu podpisywania umowy sprzedaży nieruchomości. Lokal nie był w przeszłości i nie jest w chwili obecnej wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej.

Pismem z dnia 24 maja 2017 r. Wnioskodawca w sposób jednoznaczny wskazał, że prawo do lokalu mieszkalnego przypadło w spadku matce Wnioskodawcy, która to zrzekła się spadku na rzecz syna. Nadto, Wnioskodawca podkreślił, że nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w dniu 12 kwietnia 1991 r. i od tamtego momentu pozostaje jego jedynym właścicielem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym stanie faktycznym sprzedaż lokalu będzie stanowić źródło przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy PIT i w związku z tym wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedmiotowym stanie faktycznym sprzedaż Lokalu nie będzie stanowić źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w rozumieniu przepisu z art. 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy PIT i w związku z tym nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego (dalej: PIT).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustaw PIT, opodatkowaniu PIT podlegają wszelkie rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d.

innych rzeczy

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c) - przed upływem pięciu lat, Ucząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W związku z powyższym każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy PIT, stanowi co do zasady źródło przychodu w rozumieniu tego przepisu, jeżeli tylko zostanie dokonana w określonym czasie, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Dla określenia podstawy prawnej normującej zasady opodatkowania sprzedaży Lokalu, istotne jest zatem ustalenie daty jego nabycia.

Zdaniem Wnioskodawcy, co potwierdza przedstawiony stan faktyczny, nabył on spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 12 kwietnia 1991 r. Następnie, 30 stycznia 2013 r., została ustanowiona odrębna własność Lokalu i przeniesienie jego własności na rzecz Wnioskodawcy.

Wnioskodawca wskazał, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, które przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości gruntowej. Wobec powyższego należy stwierdzić, że w sytuacji, w której Wnioskodawca nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie nastąpiło ustanowienie na jego rzecz prawa odrębnej własności tego lokalu w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 z późn. zm.), za datę nabycia lokalu, potrzebną do obliczenia terminu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy PIT należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Zdaniem Wnioskodawcy, ustanowienie 30 stycznia 2013 r. odrębnej własności Lokalu wraz z przynależnymi udziałami we współwłasności w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt oraz części wspólne budynku, jest tylko inną formą własności, a nie nowym nabyciem. Dlatego też, przekształcenie lokalu mieszkalnego w odrębną własność w formie aktu notarialnego jest jedynie zmianą formy prawnej dysponowania lokalem mieszkalnym.

Za prawidłowością przedstawionego przez Wnioskodawcę stanowiska przemawia, Jego zdaniem treść interpretacji indywidualnych wydanych z upoważnienia Ministra Finansów przez Dyrektorów Izb Skarbowych.

Tytułem przykładu Wnioskodawca wskazuje na interpretację indywidualną z dnia 16 stycznia 2015 r. o Nr IBPBII/2/415935/14/MZa, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził m.in. że: "Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy stwierdzić, że nabycie wskazanego lokalu mieszkalnego nastąpiło w 2007 r., kiedy Wnioskodawca nabył spółdzielcze własnościowe prawo do łokalu mieszkalnego. Natomiast ustanowienie w 2010 r. odrębnej własności tego lokalu nie wywołuje skutku w postaci nabycia przez Wnioskodawcę w tej dacie nieruchomości (prawa), stanowi jedynie zmianę formy własności. To samo dotyczy udziału w gruncie związanego z tym lokalem. A zatem termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy w niniejszej sprawie powinien być liczony od końca 2007 r. i upłynął z końcem 2012 r.".

W interpretacji indywidualnej z dnia 21 lutego 2017 r. o Nr 2461-IBPB-2-2.4511.1125.2016.2.IN, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wskazał m.in. że: "Mając na względzie powołane uregulowania prawne oraz opisany we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, że ustanowienie w 2012 r. odrębnej własności przedmiotowego lokalu mieszkalnego i przeniesienie na Wnioskodawcę tego prawa stanowi tylko zmianę formy własności na inną, a nie nowe nabycie w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Innymi słowy stwierdzić należy, że za datę nabycia przez Wnioskodawcę lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość należy uznać 2005 r., a więc datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Z powyższego wynika zatem, że zbycie w chwili obecnej przedmiotowej nieruchomości w ogóle nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy źródła przychodu, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca 2005 r., w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Tym samym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podsumowując powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, w oparciu o przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy PIT za datę nabycia lokalu mieszkalnego należy uznać moment pierwotnego nabycia prawa do Lokalu, tj. 12 kwietnia 1991 r. - datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Dlatego też pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy upłynął z dniem 31 grudnia 1996 r. W związku z powyższym, przyszła sprzedaż Lokalu nie będzie stanowiła źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT. Analogicznie, nie powstanie obowiązek zapłaty PIT od przychodu, który Wnioskodawca uzyska ze sprzedaży prawa do Lokalu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl