0114-KDIP3-2.4011.936.2022.2.MJ - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 2 stycznia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-2.4011.936.2022.2.MJ Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części nieprawidłowe i w części prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych zaistniałego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest:

- nieprawidłowe - w części dotyczącej określenia stawki ryczałtu w odniesieniu do przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.02.20.0,

- prawidłowe - w części dotyczącej określenia stawki ryczałtu w odniesieniu do przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.09.20.0.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

27 września 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 27 września 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy możliwości opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według odpowiedniej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 22 listopada 2022 r. (data wpływu 22 listopada 2022 r.) oraz pismem z 7 grudnia 2022 r. (data wpływu 7 grudnia 2022 r.)

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Jest Pan osobą fizyczną podlegającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Złożył Pan oświadczenie o wyborze w roku 2022 zryczałtowanego opłacania podatku w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Od 1 stycznia 2022 r. zmianie uległ kod przeważającej działalności gospodarczej z 70.22.Z - "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" na 62.09.Z - "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".

Wykonywana działalność obejmuje również: 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.

Przedmiotem działalności gospodarczej jest świadczenie usług konsultingu w zakresie oprogramowania dotyczącego obszarów telekomunikacji i centrum kontaktów, (...), kolejek w kanale cyfrowym, technik biometrii głosowej, rejestracji interakcji i ich analityki oraz innych rozwiązań związanych z komunikacją cyfrową. Konsulting w praktyce oznacza wdrażanie oraz rozwój gotowych systemów lub ich elementów dla wymienionych powyżej technologii oraz wprowadzanie zmian konfiguracyjnych, celem dostosowania systemu do wymagań klienta lub obowiązujących przepisów.

Wykonuje Pan usługi związane z systemami IT, w szczególności usługi o charakterze wdrożeniowym, doradczym, szkoleniowym oraz serwisowym, w tym usługi administracji systemami. W ramach świadczonych usług konsultingowych współpracuje Pan z wyznaczonymi przez Zleceniodawców podmiotami (klientami Zleceniodawcy) w celu określenia ich potrzeb projektowych, tak by zaproponować usługi Zleceniodawcy, pozyskać nowe projekty IT dla Zleceniodawcy oraz pomóc w rozwoju biznesu Zleceniodawcy - pośrednictwo w sprzedaży usług Zleceniodawcy. Jednocześnie w celu pozyskania informacji zwrotnej od klientów Zleceniodawcy współpracuje Pan z pracownikami oraz kontrahentami Zleceniodawcy, którzy wdrażają rozwiązania IT. Pośredniczy Pan w sprzedaży projektów informatycznych, które mają charakter indywidualny, wdrażane są przez zespół informatyczny na zamówienie klientów Zleceniodawcy. W ramach umowy o współpracy reprezentuje Pan Zleceniodawcę w rozmowach z jego stałymi klientami, zbiera Pan wymagania projektowe oraz przedstawia wyceny projektów. Dba Pan jednocześnie o satysfakcję klientów podczas realizacji usług Zleceniodawcy, poprzez nawiązywanie długofalowej relacji między klientami Zleceniodawcy, a Zleceniodawcą.

Oświadcza Pan, że realizowane usługi w ramach PKWiU 62.09 oraz 62.02 nie są związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), nie są związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), nie są objęte grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), nie są związane z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), nie są w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), oraz nie są związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Oświadcza Pan, że przychód nie przekroczy też limitu określonego w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wymienionego w art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, który to limit dotyczy możliwości skorzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Oświadcza Pan także, że przy świadczeniu Pana działalności nie zachodzą żadne negatywne przesłanki wskazane w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Usługi świadczone przez Pana nie mieszczą się także w katalogu usług wykazanych w Załączniku nr 2 do ustawy.

Uzupełnienie opisu stanu faktycznego

1. Przedmiotem zapytana jest bieżący rok podatkowy - od 2022 r. rozlicza się Pan na zasadach ryczałtu.

2. Usługi świadczone są przez Pana na podstawie PKWiU:

- 62.02.20.0 Usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego,

- 62.09.20.0 Pozostałe usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, gdzie indziej niesklasyfikowane.

3. Usługi wykonywane w ramach grupowania PKWiU 62.09.20.0 obejmują usługi konsultingu w zakresie oprogramowania dotyczącego obszarów telekomunikacji i centrum kontaktów, (...), kolejek w kanale cyfrowym, technik biometrii głosowej, rejestracji interakcji i ich analityki oraz innych rozwiązań związanych z komunikacją cyfrową. Konsulting w praktyce oznacza wdrażanie oraz rozwój gotowych systemów lub ich elementów dla wymienionych powyżej technologii oraz wprowadzanie zmian konfiguracyjnych, celem dostosowania systemu do wymagań klienta lub obowiązujących przepisów. Wykonuje Pan usługi związane z systemami IT, w szczególności usługi o charakterze wdrożeniowym, doradczym, szkoleniowym oraz serwisowym, w tym usługi administracji systemami. W ramach świadczonych usług konsultingowych współpracuje Pan z wyznaczonymi przez Zleceniodawców podmiotami (klientami Zleceniodawcy) w celu określenia ich potrzeb projektowych, tak by zaproponować usługi Zleceniodawcy, pozyskać nowe projekty IT dla Zleceniodawcy oraz pomóc w rozwoju biznesu Zleceniodawcy - pośrednictwo w sprzedaży usług Zleceniodawcy. Jednocześnie w celu pozyskania informacji zwrotnej od klientów Zleceniodawcy współpracuje Pan z pracownikami oraz kontrahentami Zleceniodawcy, którzy wdrażają rozwiązania IT. Pośredniczy Pan w sprzedaży projektów informatycznych, które mają charakter indywidualny, wdrażane są przez zespół informatyczny na zamówienie klientów Zleceniodawcy. W ramach umowy o współpracy reprezentuje Pan Zleceniodawcę w rozmowach z jego stałymi klientami, zbiera Pan wymagania projektowe oraz przedstawia wyceny projektów. Dba Pan jednocześnie o satysfakcję klientów podczas realizacji usług Zleceniodawcy, poprzez nawiązywanie długofalowej relacji między klientami Zleceniodawcy, a Zleceniodawcą.

4. Usługi wykonywane w ramach grupowania PKWiU 62.02.20.0 obejmują doradztwo przy wyborze gotowego oprogramowania (stworzonego przez producentów oprogramowania) i/lub jego modułów tak, aby jak najlepiej spełnić wymagania klientów Zleceniodawcy.

5. Wykonywane przez Pana usługi nie są usługami związanymi z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70).

6. Oprócz wskazanej działalności gospodarczej nie uzyskuje Pan innych dochodów podlegających opodatkowaniu.

7. Nie uzyskuje Pan oraz nie uzyska przychodów ze świadczenia usług związanych z wydawaniem: pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line, pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1), pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2), oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line.

8. Nie uzyskuje Pan oraz nie uzyskam przychodów ze świadczenia usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60).

9. Usługi opisane we wniosku: 62.02.20.0 Usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego, 62.09.20.0 Pozostałe usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, gdzie indziej niesklasyfikowane są odrębnymi usługami. W bieżącym roku podatkowym świadczył Pan usługi dla PKWiU 62.09.20.0. Usługi dla PKWiU 62.02.20.0 zdarzały się w ubiegłych latach oraz mogą się zdarzyć w przyszłości - wszystko jest uzależnione od tego, jak będzie się kształtowała sytuacja na rynku, jakie projekty będą realizowane przez klientów Zleceniodawcy i czy będzie konieczność doradztwa w zakresie oprogramowania komputerowego.

10. W uzupełnieniu do wniosku z dnia 22 listopada 2022 r. wkradł się błąd, zamiast: (...) realizowane usługi w ramach PKWiU 62.09 oraz 62.02 nie są związane z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02) (...) powinno być: (...) realizowane usługi w ramach PKWiU 62.09 nie są związane z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02) (...).

Pytanie

Czy prawidłowym jest zastosowanie stawki zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych 8,5% dla:

- 62.02.20.0 Usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego,

- 62.09.20.0 Pozostałe usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, gdzie indziej niesklasyfikowane?

Pana stanowisko w sprawie

Uważa Pan, że prowadzone przez Pana usługi sklasyfikowane pod numerem PKWiU 62.02.20.0 i 62.09.20.0, stanowią przychody z działalności usługowej, które zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy powinny być objęte 8,5% stawką podatku.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest:

- nieprawidłowe - w części dotyczącej określenia stawki ryczałtu w odniesieniu do przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.02.20.0,

- prawidłowe - w części dotyczącej określenia stawki ryczałtu w odniesieniu do przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.09.20.0.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Stosownie do art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2540):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy:

Przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Na podstawie art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647):

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z kolei, zgodnie z treścią art. 5b ust. 1 ww. ustawy:

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Według art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, "działalność usługowa" to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r., poz. 2453, z 2018 r., poz. 2440, z 2019 r., poz. 2554 oraz z 2020 r., poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy zgodnie z art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540) mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2.000.000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2.000.000 euro.

Zgodnie natomiast z treścią art. 6 ust. 4 pkt 2 tej ustawy:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z tym przepisem:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)

prowadzenia aptek,

b)

uchylony

c)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)

- e) uchylony

f)

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)

samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

6) (uchylony)

Stosownie do art. 8 ust. 2 tej ustawy:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Z kolei wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1)

W tym miejscu wyjaśnić należy, że ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu - o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Jeżeli podatnik obowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami określonymi w ust. 1, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem, że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności. W przypadku gdy podatnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, z tym że w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w:

1)

ust. 1 pkt 1, ryczałt wynosi 17%;

2)

ust. 1 pkt 2, ryczałt wynosi 15%;

2a) ust. 1 pkt 2a, ryczałt wynosi 14%;

2b) ust. 1 pkt 2b, ryczałt wynosi 12%;

3)

ust. 1 pkt 3, ryczałt wynosi 10%;

4)

ust. 1 pkt 4, ryczałt wynosi 12,5%.

Wyjaśniam, że w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg różnych stawek, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych na podstawie prowadzonej ewidencji przychodów ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności.

Możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług lub wytwarzanych wyrobów. Przy czym, jak wyjaśniono wyżej, klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Z treści wniosku wynika, że:

1. Od 2022 r. rozlicza się Pan na zasadach ryczałtu.

2. Usługi świadczone są przez Pana na podstawie PKWiU:

- 62.02.20.0 Usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego,

- 62.09.20.0 Pozostałe usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, gdzie indziej niesklasyfikowane.

3. Realizowane usługi w ramach PKWiU 62.09 oraz 62.02 nie są związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), nie są związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), nie są objęte grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), nie są związane z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), nie są w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), oraz nie są związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

4. Nie uzyskuje Pan oraz nie uzyska przychodów ze świadczenia usług związanych z wydawaniem: pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line, pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1), pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2), oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line.

5. Przychód nie przekroczy też limitu określonego w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

6. Przy świadczeniu usług w ramach Pana działalności nie zachodzą żadne negatywne przesłanki wskazane w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

7. Usługi opisane we wniosku: 62.02.20.0 Usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego, 62.09.20.0 Pozostałe usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, gdzie indziej niesklasyfikowane są odrębnymi usługami.

W odniesieniu do grupy usług świadczonych przez Pana oznaczonych symbolem PKWiU 62.02.20.0 - Usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego zwracam uwagę, że z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wynika, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02).

Przedstawione okoliczności sprawy wskazują, że opisane we wniosku czynności sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 62.02.20.0 są związane z doradztwem w zakresie oprogramowania. Za uznaniem tych usług za związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania świadczy opis przedstawionych przez Pana usług, tj. wskazanie, że obejmują one doradztwo przy wyborze gotowego oprogramowania (stworzonego przez producentów oprogramowania) i/lub jego modułów tak, aby jak najlepiej spełnić wymagania klientów Zleceniodawcy.

Dlatego też uzyskiwane przez Pana przychody ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU 62.02.20.0 powinny być opodatkowane 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W odniesieniu natomiast do świadczonych przez Pana usług oznaczonych symbolem PKWiU - 62.09.20.0 - Pozostałe usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, gdzie indziej niesklasyfikowane mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Końcowo, zaznaczyć należy, że załącznik nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym z dniem 1 stycznia 2021 r. został uchylony.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna jest wydana przy założeniu, że poprawnie zakwalifikował Pan świadczone usługi do odpowiedniego klasyfikowania PKWiU. Interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości tej klasyfikacji (zasady formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego nie są przepisami prawa podatkowego).

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Pana sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i musi się Pan zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl