0114-KDIP3-2.4011.875.2022.2.JK3 - Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 8 listopada 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-2.4011.875.2022.2.JK3 Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

12 września 2022 r. wpłynął Pani wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy opodatkowania sprzedaży nieruchomości. Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 18 października 2022 r. (wpływ 21 października 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Pani oraz Pani siostra 29 marca 2004 r. aktem notarialnym, tj. umową darowizny nabyły od rodziców - po 1/4 udziału w zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 1 o obszarze 0,0631 ha położonej przy ul. w (...). Z wpisów w księdze wieczystej przedmiotowej nieruchomości wynika, że K. i H. B. (Pani dziadkowie) mieli prawo użytkowania pięciu izb w domu murowanym, oraz dwóch komórek od strony wschodniej i połowy sieni w tymże domu, oraz połowy strychu od strony wschodniej, a pozostałe cztery izby, całą pralnię i dwie komórki, oraz połowę nieruchomości od strony zachodniej były objęte prawem użytkowania przez małżeństwo H. i H. K. W księdze wieczystej widnieje również zapis, że wszelkie remonty oraz konserwacje budynków ponosić będą strony każda od swojej części, którą użytkuje (wpis dokonany 29 grudnia 1960 r. (...).

Z kolei z mapy podziału wpisanej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - ewidencji Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii Starosty w dniu 9 marca 2020 r. wynika, że działka nr 1 o obszarze 0,0631 ha została podzielona (potwierdzono to decyzją Prezydenta Miasta (...)) na działki nr:

- 1/1 o obszarze 0,0333 ha - działka zabudowana jest wybudowanym w latach trzydziestych ubiegłego wieku, jednokondygnacyjnym, murowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni zabudowy około 80 m2 oraz wybudowanym w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku jednokondygnacyjnym, murowanym budynkiem niemieszalnym o powierzchni zabudowy około 30 m2.

- 1/2 o obszarze 0,0298 ha - działka zabudowana jest wybudowanymi w latach trzydziestych ubiegłego wieku murowanym, jednokondygnacyjnym budynkiem jednorodzinnym o powierzchni zabudowy około 160 m2 oraz murowanym jednokondygnacyjnym, budynkiem niemieszkalnym o powierzchni zabudowy 19 m2.

Kolejno aktem notarialnym z dnia 24 czerwca 2020 r. doszło do zawarcia umowy zniesienia współwłasności, bez spłat i wzajemnych roszczeń w przyszłości, nieruchomości położonej przy ul. (...) w (...) tj. działki nr 1 o obszarze 0,0631 ha.

Wskutek ww. umowy doszło do zniesienia współwłasności w ten sposób, że nieruchomość stanowiąca działkę nr 1/2 o obszarze 0,0298 ha na współwłasność w udziale po 1/2 nabyła Pani wraz z siostrą. Wartość ustalono na 160.000 zł.

Na mocy tej samej umowy działkę nr 1/1 o obszarze 0,0333 ha nabyła na wyłączną własność S.T. Wartość ustalono na 80.000 zł.

Następnie aktem notarialnym (...) dnia 27 kwietnia 2022 r. Pani wraz z siostrą zbyły każda po 1/2 udziału w działce nr 1/2 za łączną kwotę 270.000 zł. Zatem Pani stosownie do posiadanego udziału 1/2 otrzymała kwotę 135.000 zł. Sprzedaż nie nastąpiła w warunkach działalności gospodarczej.

W 2022 r. poniosła Pani wydatki na prace wykończeniowe (m.in. tynkowanie, wymianę blach, wykonanie balkonów) w domu stanowiącym współwłasność Pani i Pani męża, w kwocie ok. 18.800 zł.

Ponadto zamierza Pani jeszcze w 2022 r. zakupić pompę ciepła do domu stanowiącego współwłasność Pani i Pani męża za kwotę ok. 30.000 zł. Wyżej określone wydatki zostały/zostaną poniesione na dom, który jest przedmiotem wspólności małżeńskiej.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu stanu faktycznego

Wskutek otrzymania darowizny od rodziców 29 marca 2004 r. nabyła Pani 1/4 udziału w działce nr 1 o obszarze 631 m2, która zlokalizowana jest przy ul. w (...)

Na działce nr 1 znajdował się wybudowany w latach trzydziestych ubiegłego wieku, jednokondygnacyjny, murowany budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni zabudowy około 80 m2 oraz jednokondygnacyjny, murowany budynek niemieszkalny o powierzchni zabudowy około 30 m2 (obecnie działka nr 1/1).

Ponadto na przedmiotowej działce znajdował się wybudowany w latach trzydziestych ubiegłego wieku murowany jednokondygnacyjny budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej 74 m2, oficyna murowana o powierzchni 86 m2 - wybudowana w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku oraz jednokondygnacyjny budynek niemieszkalny o powierzchni zabudowy 19 m2 (obecnie działka nr (1/2)).

Przy czym zgodnie z zapisami zawartymi w dziale III księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości działki nr 1 (tj....) widniał zapis dotyczący ograniczonych praw rzeczowych, zgodnie z którym:

"Strony umawiają się, że z przedmiotowej nieruchomości korzystać będą w ten sposób, że K. i H. małżonkowie B. użytkować będą pięć izb w domu murowanym, oraz dwie komórki od strony wschodniej i połowę sieni w tymże domu, oraz połowę strychu od strony wschodniej przy nieruchomości J. P. i K. P., a pozostałe cztery izby, całą pralnię i dwie komórki, oraz połowę nieruchomości od strony zachodniej użytkować będą H. i H. małżonkowie K. przy nieruchomości A. W., wszelkie remonty, oraz konserwacje budynków ponosić będą strony każda od swojej części, którą użytkuje. Na podstawie wniosku wpisano dnia 29 grudnia 1960 r. Nr (...)."

Tytułem wyjaśnienia wskazuje Pani, że K. i H. B. byli Pani dziadkami, zaś kolejno posiadany przez nich udział 1/2 w rzeczonej nieruchomości należał do I. i K. B., czyli Pani rodziców, którzy ten udział 1/2 w działce 1 przekazali w drodze darowizny Pani i Pani siostrze (otrzymały Panie równo po 1/4 każda).

Stąd posiadany przez Pani dziadków, a następnie rodziców udział 1/2 oraz wskazany w księdze wieczystej sposób użytkowania nieruchomości pokrywał się obszarem z obecną działką nr 1/2, którą nabyła Pani na współwłasność z siostrą po 1/2 udziału każda.

Zgodnie z ostateczną decyzją Prezydenta Miasta (...) z 2 kwietnia 2020 r. działka nr 1 o obszarze 0,0631 ha została podzielona na dwie działki nr: 1/1 oraz nr 1/2.

W wyniku dokonania umowy o zniesieniu współwłasności 24 czerwca 2020 r. nabyła Pani na współwłasność wraz z siostrą (po 1/2 każda) działkę nr 1/2 o obszarze 0,0298 ha. Jak już wspomniała Pani wyżej, na działce tej znajdował się wybudowany w latach trzydziestych ubiegłego wieku murowany jednokondygnacyjny budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej 74 m2, oficyna o powierzchni użytkowej 86 m2 - wybudowana w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku oraz jednokondygnacyjny, budynek niemieszkalny o powierzchni zabudowy 19 m2.

Zaś drugiej stronie umowy zniesienia współwłasności, tj. Pani S. T. przypadła działka nr 1/1 o obszarze 0,0333 ha, na której znajdował się wybudowany w latach trzydziestych ubiegłego wieku, jednokondygnacyjny, murowany budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni zabudowy około 80 m2 oraz jednokondygnacyjny, murowany budynek niemieszkalny o powierzchni zabudowy około 30 m2 (obecnie działka nr 1/1).

Reasumując tę część:

Majątek otrzymany przez Panią w drodze darowizny obejmował 1/4 udziału w działce nr 1 wraz z ograniczonym prawem rzeczowym użytkowania nieruchomości, o którym mowa wyżej (zapis pochodzący z księgi wieczystej (...)). Całość działki nr 1 obejmowała obszar 0,0631 ha na którym znajdował się budynek mieszkalny około 80 m2, budynek niemieszkalny około 30 m2 oraz budynek mieszkalny około 160 m2, budynek niemieszkalny około 19 m2.

Zaś w wyniku umowy zniesienia współwłasności nabyła Pani wraz z siostrą na współwłasność (po 1/2 każda) działkę (1/2 o obszarze 0,0298 ha, na której znajdował się budynek mieszkalny około 160 m2 oraz budynek niemieszkalny około 19 m2.

Wobec czego twierdzi Pani, że wartość udziału, która przypadła Pani w wyniku zniesienia współwłasności jest taka sama, jaka przypadała w wyniku otrzymania darowizny po rodzicach. Posiadany wówczas przez Panią i Pani siostrę udział wynosił łącznie 1/2 w nieruchomości działce nr 1 oraz ustanowiony był sposób użytkowania tejże nieruchomości przez małżeństwo K. i H. B. (Pani dziadków) wynikający z zapisów w księdze wieczystej - wszystkie wskazane tam pomieszczenia przeznaczone do użytku dla K. i H. B. były położone na obszarze działki nr 1/2 - którą w wyniku zniesienia współwłasności nabyła Pani wraz z siostrą na współwłasność po 1/2 każda).

Wydatki jakie poniosła/poniesie Pani na prace wykończeniowe należy rozumieć jako:

a) Prace budowlane i w części remontowe

b) Szczegółowy wykaz poniesionych przez Panią wydatków obejmuje:

* Zakup cegły elastycznej, kleju SDPK, impregnatu w związku z wykonaniem elewacji zewnętrznej;

* Zakup listew przypodłogowych, łączników, narożników, zaślepek w związku z pracami wykończeniowymi wewnątrz budynku;

* Zakup łuków, rynien, zaślepek, wylotów, kolanek, rur, łączników, haków, blach, płytek ceramicznych w związku z remontem balkonów;

* Zakupu tynku, masy tynkarskiej, płytek, klejów i fug w związku z pracami tynkarskimi oraz remontem balkonów;

* Zakup preparatów WD-40, siatki podtynkowej, zaprawy klejowej, taśm tynkarskich, silikonu, silikonu sanitarnego, siatki, siatki ociepleniowej, kleju do styropianu, ostrzy, unigruntu, składników hydroizolacji, kotw, folii samoprzylepnej, zaprawy klejowej, folii budowlanej w związku z pracami tynkarskimi;

* Zakup wyłączników nadprądowych, stycznika, kabli, uchwytów, przewodów, programatora czasowego, przewodów, rozdzielni, przekaźnika, gniazda wtykowego, kołków rozporowych, lampki kontrolnej, skrzynki rozdzielczej, przetwornicy w związku z wykonaniem wewnątrz budynku instalacji elektrycznej do zasilania pompy ciepła;

* Zakup usługi budowlanej tynkowania elewacji oraz położenia kleju i siatki na budynku;

* Zakup usługi instalacji CO montaż pompy ciepła w domu;

* Zakup usługi wykonania instalacji centralnego ogrzewania i wody ciepłej użytkowej w związku z montażem pompy ciepła.

Ponadto zamierza Pani zakupić instalację fotowoltaiczną, która będzie zaopatrywać w energię elektryczną dom stanowiący Pani współwłasność. Instalacja będzie posadowiona na gruncie działki przynależącej do tegoż domu.

c) W związku pracami wykończeniowymi domu nie poniosła Pani wydatków na zakup i montaż:

* kuchenki gazowej, kuchenki elektrycznej lub gazowo-elektrycznej, płyty indukcyjnej, płyty ceramicznej, piekarnika, zmywarki, pralki, lodówki - w zabudowie lub wolnostojących;

* szafki stanowiącej element mocowania umywalki będącej kompletem z tą umywalką;

* oświetlenia sufitowego i ściennego wewnętrznego, w tym taśm LED i oczek halogenowych, z wyłączeniem lamp wolnostojących;

* okapów kuchennych - wyciągów i pochłaniaczy, w tym okapu podszafkowego;

* mebli, które charakteryzuje trwały związek z obiektem budowlanym lub jego częścią (lokalem), wykonanych na indywidualne zlecenie, tj. szafy wnękowe, pawlacze, zabudowa garderoby;

* mebli w zabudowie kuchennej.

Wydatki zostaną poniesione w okresie od 27 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2025 r.

W domu stanowiącym współwłasność realizuje Pani własne cele mieszkaniowe poprzez zamieszkiwanie w nim.

Pytania

1. Czy wskutek odpłatnego zbycia udziału 1/2 w nieruchomości - działce nr 1/2 w dniu 27 kwietnia 2022 r. po Pani stronie dojdzie do powstania przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy będzie Pani zobligowana do wykazania tej sprzedaży w zeznaniu rocznym PIT-39 i zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości?

2. Czy w przypadku powstania przychodu, o którym mowa w pytaniu Nr 1 będzie Pani uprawniona do zaliczenia wydatków poniesionych na pompę ciepła oraz prace remontowo-budowlane jako wydatki na tzw. własne cele mieszkaniowe o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Pani stanowisko w sprawie

Pani zdaniem nie będzie Pani zobowiązana do złożenia deklaracji PIT-39 i zapłaty podatku z tytułu sprzedaży udziału 1/2 w zabudowanej nieruchomości tj. działce nr 1/2, ponieważ odpłatne zbycie nieruchomości nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie - w tym przypadku od końca 2004 r. - stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uważa Pani również, że nieodpłatne zniesienie współwłasności, które miało miejsce w 2020 r. nie spowodowało po Pani stronie nabycia nieruchomości ponad posiadany wcześniej udział 1/4, w związku z czym nie zaistnieje obowiązek zapłaty podatku w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto podział działek na działki nr 1/1 i 1/2 jaki miał miejsce w 2020 r., wynikający z Decyzji Prezydenta Miasta (...) i odwzorowywał sposób faktycznego użytkowania działek określony w prawie użytkowania nieruchomości, jakie wynikało z zapisów w księdze wieczystej nieruchomości działki nr 1.

Stąd też w Pani ocenie nie może być w tym przypadku mowy o nabyciu ponad udział. Zaś różnica w wartości pomiędzy działkami nr 1/1 i 1/2 wynika z faktu, że każda ze stron stosownie do swojej części oddzielnie ponosiła odrębnie nakłady na wspomniane nieruchomości. Przy czym należy wskazać, że nieruchomość działka nr 1/1 pozostawała przez długi czas niezamieszkana, przez co jej stan ulegał znacznemu pogorszeniu, co przełożyło się ostatecznie na niższą wartość w porównaniu z działką nr 1/2.

Z kolei w zakresie poniesionych wydatków, o których mowa w stanie faktycznym uważa Pani, że stanowią one wydatki na własne cele mieszkaniowe o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Co więcej uważa Pani, że cała wydatkowana przez Panią kwota na własne cele mieszkaniowe podlega odliczeniu oraz bez znaczenia pozostaje fakt, że środki pochodzące ze sprzedaży Pani majątku odrębnego zostały wydatkowane na prace wykończeniowe domu stanowiącego wspólny majątek dorobkowy małżonków.

Podobne stanowisko zostało zaprezentowane w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 lipca 2012 r. Nr IPPB4/415-334/12-2/JK.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy:

Źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d. innych rzeczy, - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, zgodnie z którą nienastępujące w wykonaniu działalności gospodarczej odpłatne zbycie nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub praw określonych w tym przepisie przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub ww. praw nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub ww. praw w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Zatem, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ww. ustawy, decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma ustalenie daty ich nabycia.

Aby ustalić czy w przedmiotowej sprawie dokonana przez Panią sprzedaż nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, należy ustalić, od jakiego momentu liczy się bieg pięcioletniego terminu, o którym mowa w powołanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie precyzuje pojęcia "nabycie", nie wskazuje, czy ma to być nabycie odpłatne, czy nieodpłatne. Nie określa również, na podstawie jakiej czynności prawnej może nastąpić nabycie nieruchomości, ich części oraz udziału w nieruchomości lub praw majątkowych. Zatem, pojęcie to należy rozumieć szeroko, co oznacza, że z nabyciem nieruchomości lub praw majątkowych wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mamy do czynienia z chwilą uzyskania prawa własności do nieruchomości lub tych praw, bez względu na charakter czynności prawnej, na podstawie której doszło do przysporzenia majątkowego w postaci własności rzeczy lub praw. Zatem, poprzez "nabycie", należy rozumieć każde zwiększenie aktywów podatnika.

Interpretacja pojęcia "nabycie" została przedstawiona w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 listopada 2009 r., sygn. akt II FSK 1489/08, w którym Sąd stwierdził, że aby ustalić, jaka czynność prawna wyznacza początek biegu pięcioletniego terminu należy odwołać się do regulacji zawartych w prawie cywilnym. Według Kodeksu cywilnego nabycie jest to uzyskanie prawa własności rzeczy. Zatem, aktywa majątkowe ulegają zwiększeniu. Zdaniem Sądu, przez pojęcie "nabycie" użyte w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć, każde zwiększenie aktywów majątku podatnika.

Jak wskazano powyżej, moment przeniesienia prawa własności w prawie podatkowym określany jest zgodnie z normami prawa cywilnego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że 29 marca 2004 r. Pani oraz Pani siostra otrzymała umową darowizny od rodziców po 1/4 udziału w zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr (1...). Z mapy podziału wpisanej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - w dniu 9 marca 2020 r. wynika, że działka nr (1...) o obszarze 0,0631 ha została podzielona na działki nr:

* 1/1 o obszarze 0,0333 ha - działka zabudowana jest wybudowanym w latach trzydziestych ubiegłego wieku, jednokondygnacyjnym, murowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni zabudowy około 80 m2 oraz wybudowanym w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku jednokondygnacyjnym, murowanym budynkiem niemieszalnym o powierzchni zabudowy około 30 m2.

* 1/2 o obszarze 0,0298 ha - działka zabudowana jest wybudowanymi w latach trzydziestych ubiegłego wieku murowanym, jednokondygnacyjnym budynkiem jednorodzinnym o powierzchni zabudowy około 160 m2 oraz murowanym jednokondygnacyjnym, budynkiem niemieszkalnym o powierzchni zabudowy 19 m2.

Kolejno aktem notarialnym z 24 czerwca 2020 r. doszło do zawarcia umowy zniesienia współwłasności, bez spłat i wzajemnych roszczeń w przyszłości, nieruchomości, tj. działki (...) o obszarze 0,0631 ha.

Następnie aktem notarialnym 27 kwietnia 2022 r. Pani wraz z siostrą zbyły udziały w działce nr 1/2 za łączną kwotę 270.000 zł. Zatem Pani stosownie do posiadanego udziału otrzymała kwotę 135.000 zł. Sprzedaż nie nastąpiła w warunkach działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360):

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku.

Zgodnie z prawem cywilnym darowizna dochodzi do skutku w drodze umowy jednostronnie zobowiązującej, której treścią jest zarówno zobowiązanie darczyńcy do spełnienia świadczenia pod tytułem darmym na rzecz obdarowanego, czyli do dokonania rozporządzenia i wydania przedmiotu darowizny, jak i oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny.

Jeżeli przedmiotem darowizny jest nieruchomość, to umowa darowizny pod rygorem nieważności, powinna mieć formę aktu notarialnego. Tym samym zawarcie umowy darowizny nieruchomości powoduje przejście jej własności na obdarowanego z chwilą zawarcia aktu notarialnego, w którym darczyńca daruje tę nieruchomość obdarowanemu, a obdarowany darowiznę przyjmuje.

Natomiast z art. 195 Kodeksu cywilnego:

Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność).

W świetle art. 196 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego:

Współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika.

Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy niniejszego działu (Działu IV Księgi drugiej Kodeksu cywilnego).

Artykuł 210 ww. Kodeksu cywilnego stanowi, że:

Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Uprawnienie to może być wyłączone przez czynność prawną na czas nie dłuższy niż lat pięć. Jednakże w ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu dopuszczalne jest jego przedłużenie na dalsze lat pięć; przedłużenie można ponowić.

W myśl art. 211 Kodeksu cywilnego:

Każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości.

Z art. 212 § 2 ww. Kodeksu wynika zaś, że:

Rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Co do zasady, zniesienie współwłasności jest formą nowego nabycia tylko wówczas, gdy-w wyniku tego zniesienia - podatnik otrzymuje nieruchomość, której wartość po dokonanym podziale przekracza wartość udziału, jaki pierwotnie mu przysługiwał.

Podobne wnioski wynikają z ukształtowanej już linii orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego, który twierdzi, że nabyciem rzeczy w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest przyznanie jej na wyłączną własność jednemu ze współwłaścicieli w wyniku zniesienia współwłasności, jeśli:

a)

podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty, lub

b)

wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku dokonanego podziału mieści się w wartości udziału, jaki przysługiwał tej osobie.

Zatem, zniesienie współwłasności nie stanowi nabycia rzeczy tylko wówczas, jeżeli mieści się w ramach udziału jaki przypadał byłym współwłaścicielom w rzeczy wspólnej i odbyło się bez spłat i dopłat. Za datę nabycia nieruchomości - w przypadku jej sprzedaży, która przypadła danej osobie w wyniku zniesienia współwłasności, należy zatem przyjąć datę jej pierwotnego nabycia, ale tylko wówczas gdy wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości mieści się w udziale, jaki przysługiwał jej przed dokonaniem tej czynności oraz zniesienie współwłasności nastąpiło bez spłat i dopłat. Natomiast, jeżeli udział danej osoby ulega powiększeniu (nawet bez spłat i dopłat) to traktowany jest w kategorii nabycia, ponieważ w ten sposób ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością), jak i stan jej majątku osobistego. Tak więc co do zasady, zniesienie współwłasności jest formą nowego nabycia wówczas, gdy w wyniku tego zniesienia podatnik otrzymuje nieruchomość (udział w nieruchomości), której (którego) wartość po dokonanym podziale przekracza wartość udziału jaki pierwotnie podatnikowi przysługiwał. Jeżeli zatem, w drodze zniesienia współwłasności współwłaściciel nabywa nieruchomości lub prawa ponad udział, który uprzednio posiadał to nabycie w drodze zniesienia współwłasności, w części przekraczającej posiadany udział, należy traktować jako nabycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, jeżeli przy dokonaniu zniesienia współwłasności wystąpiło przysporzenie majątku ponad udział posiadany przed dokonaniem tej czynności oznacza to, że dla udziału w nieruchomości lub prawie nabytego w drodze zniesienia współwłasności ponad pierwotnie posiadany udział, dniem nabycia będzie dzień, w którym nastąpiło zniesienie współwłasności.

O tym zaś czy udział uległ powiększeniu nie decyduje subiektywne odczucie dotychczasowego współwłaściciela bądź wielkość (powierzchnia) nieruchomości, lecz obiektywne kryteria odwołujące się do cen rynkowych udziałów przed i po dokonaniu zniesienia współwłasności.

W przedmiotowej sprawie, jak Pani wskazała, wartość udziału, która przypadła Pani w wyniku zniesienia współwłasności, jest taka sama, jaka przypadała Pani w wyniku otrzymania darowizny po rodzicach. Zniesienie współwłasności odbyło się bez spłat i dopłat. Zatem za moment nabycia przez Panią udziału w działce nr 1/2 uznać należy otrzymanie przez Panią darowizny, tj. 29 marzec 2004 r.

Reasumując, nienastępujące w wykonaniu działalności gospodarczej odpłatne zbycie 27 kwietnia 2022 r. udziału w działce Nr 1/2, nie będzie stanowić źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Okres pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie, upłynął bowiem 31 grudnia 2009 r. Zatem nie będzie Pani zobligowana do wykazania tej sprzedaży w zeznaniu rocznym PIT- 39 i zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży udziału w ww. nieruchomości.

Stanowisko Pani w zakresie pyt. Nr 1 jest prawidłowe.

Nie udziela się odpowiedzi na pytanie Nr 2, gdyż oczekiwała Pani na nie odpowiedzi wyłącznie w sytuacji, gdy z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości powstanie przychód.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Panią i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy - Ordynacja podatkowa. Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Pani sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i musi się Pani zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a, art. 14b § 1 i art. 14r. ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl