0114-KDIP3-2.4011.779.2022.2.JK2 - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi pośrednictwa dla podmiotów świadczących usługi finansowe

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 10 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-2.4011.779.2022.2.JK2 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi pośrednictwa dla podmiotów świadczących usługi finansowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych zdarzenia przyszłego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

5 sierpnia 2022 r. wpłynął Pani wniosek z 25 lipca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy możliwości opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%.

Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 5 września 2022 r. (data wpływu 5 września 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Od 17 lutego 2022 r. prowadzi Pani jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: (...). Na podstawie wpisu w CEiDG przeważającym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest działalność sklasyfikowana kodem PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. Działalność ta realizowana jest w oparciu o zawartą umowę współpracy z spółką A. sp. z o.o. (dalej: A.) w zakresie świadczenia usług pośrednictwa dla podmiotów świadczących usługi finansowe. Aktualnie osiągane przez Panią przychody z jednoosobowej działalności gospodarczej są opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. Planuje Pani dodatkowo rozszerzenie swojej działalności gospodarczej o świadczenie usług koordynacji projektów sprzedażowych w zakresie realizowanych inwestycji deweloperskich, które należy zaklasyfikować do usług pod kodem PKWiU 74.90.19.0 Pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowane oraz PKWiU 74.90.20.0 - Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane. W ramach wskazanej działalności rozpocznie Pani współpracę z Panią prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: B oraz Panem prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: C.

Będzie Pani świadczyła usługi na rzecz obu Zleceniodawców w postaci:

- koordynacji projektów w trakcie realizacji inwestycji od fazy koncepcyjnej po realizacyjną, w zakresie prowadzenia procesu handlowego, finansowego, technicznego, prawnego i administracyjnego zgodnie z obowiązującymi procedurami;

- organizacji i koordynacji pracy zespołów wewnętrznych i zewnętrznych (projektanci, architekci, konsultanci, wykonawcy, inspektorzy nadzoru, administracja);

- tworzenia wstępnych budżetów inwestycji;

- analizy nieruchomości pod kątem przygotowania inwestycji;

- dbałości o realizację projektów zgodnie z harmonogramami, założeniami budżetowymi, projektowymi oraz standardami jakościowymi;

- tworzenia raportów okresowych;

- tworzenia i aktualizacja dokumentacji projektowej;

- współpracy z architektami, kontrahentami zewnętrznymi i urzędami a także wykonawcami, podwykonawcami i klientami;

- kształtowania poprawnych relacji sąsiedzkich;

- reprezentowania inwestora przed podmiotami zewnętrznymi, urzędami i instytucjami w sprawach związanych z prowadzonym procesem inwestycyjnym;

- reprezentowani inwestora w kontaktach z mediami: planowanie, negocjacje, zakup, kontrola mediów offline i cyfrowych, partnerstwa medialne;

- aktywnego udziału w procesie przekazywania lokali klientom;

- wspierania innych działów firmy w procesach usuwania usterek gwarancyjnych i obsługi zgłoszeń reklamacyjnych.

Wynagrodzeniem Pani w ramach świadczonych usług będzie stanowiło uzgodniony między stronami procent od sprzedaży, a przychody z działalności gospodarczej będą udokumentowane fakturami wystawionymi przez Panią na wskazane podmioty tj. B. oraz C.

Będzie Pani świadczyć usługi na własny rachunek i własne ryzyko oraz ponosić odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. W zakresie planowanych usług sklasyfikowanych pod kodem PKWIU 74.90.19.0 Pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowane oraz PKWiU 74.90.20.0 - Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane oraz w zakresie usług dla firmy A., które Pani prawdopodobnie w roku 2023 nadal będzie świadczyć, zamierza w roku 2023 rozliczać się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Panią oraz wskazane podmioty nie łączy obecnie żaden stosunek pracy. W roku podatkowym 2021 oraz w roku w którym został złożony przedmiotowy wniosek, tj. 2022 nie świadczyła i nie będzie świadczyć Pani żadnych usług/czynności w ramach stosunku pracy, bądź w ramach spółdzielczego stosunku pracy na rzecz wskazanych we wniosku Zleceniodawców, w związku z czym nie będzie miało zastosowania ograniczenie z art. 8 ust. 2. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w roku 2021 nie uzyskała Pani przychodów wyższych niż 2 000 000 euro zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 20 listopada 1998 r. Ponadto w niniejszej sprawie żadna z okoliczności wskazanych w art. 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905 z późn. zm.) w zakresie niestosowania opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b w stosunku do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)

prowadzenia aptek,

b)

uchylony

c)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)

uchylony

e)

uchylony

f)

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej: a) samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem, b) w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków, c) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka - jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach, nie ma zastosowania w stosunku do Pani oraz prowadzonej i planowanej przez nią działalności gospodarczej.

Stąd w odniesieniu do art. 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne brak jest prawnych przeciwskazań do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w zakresie planowanej oraz prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej.

Uzupełnienie opisu zdarzenia przyszłego

Ad. I

Stosownie do art. 3 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) ma Pani nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce.

Ad. II

Nie złożyła Pani do tej pory właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, bowiem aktualnie osiągane przychody z działalności gospodarczej w roku podatkowym 2022 są opodatkowane na zasadach ogólnych. W związku z planowanym rozszerzeniem swojej działalności gospodarczej o świadczenie usług koordynacji projektów sprzedażowych w zakresie realizowanych inwestycji deweloperskich, które zostały sklasyfikowane pod kodem PKWIU 74.90.19.0 Pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowane oraz PKWiU 74.90.20.0 - Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane, oświadczenie to zostanie złożone przez Panią w 2023 r., stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 2021.1993).

Ad. III

Zgodnie z zawartą umową o współpracę z spółką A. sp. z o.o., świadczy Pani usługi polegające na informowaniu zainteresowanych o usługach spółki oraz ułatwianiu nawiązania kontaktu potencjalnego klienta z A. sp. z o.o., odpowiadające PKWiU 64.99.19.0 - Usługi finansowe (z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych), gdzie indziej niesklasyfikowane. Natomiast w zakresie planowanej działalności będą to usługi sklasyfikowane pod kodem PKWIU 74.90.19.0 Pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowane oraz PKWiU 74.90.20.0 - Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane. W myśl z 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3, stąd należy uznać, że działalność gospodarcza prowadzona przez Panią spełnia definicję działalności usługowej.

Ad. IV

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej uzyskuje i zamierza uzyskiwać dochody podlegające opodatkowaniu, wyłącznie w zakresie wskazanym w punkcie III tj.:

a)

w roku podatkowym 2022 - usługi świadczone w ramach zawartej umowy z spółką A. sp. z o.o., polegające na informowaniu zainteresowanych o usługach spółki oraz ułatwianiu nawiązania kontaktu potencjalnego klienta z A. sp. z o. o sklasyfikowane pod kodem PKWIU 64.99.19.0 - Usługi finansowe (z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych), gdzie indziej niesklasyfikowane;

b)

w roku podatkowym 2023 - usługi wskazane w punkcie (a) oraz usługi koordynacji projektów sprzedażowych w zakresie realizowanych inwestycji deweloperskich, które zostały sklasyfikowane pod kodem PKWIU 74.90.19.0 Pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowane oraz PKWiU 74.90.20.0 - Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Ad. V

Zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego Spółki A. sp. z o.o., nie jest Pani powiązana kapitałowo ze wskazaną spółką, stąd zagadnienia poruszone w punkcie V - czy jest Pani powiązana kapitałowo ze Spółką A. sp. z o.o., w tym podpunkt

a)

- czy jest Pani udziałowcem i jakie funkcje pełni Pani w Spółce, oraz

b)

- czy zakres usług wykonywanych w ramach działalności gospodarczej na rzecz Spółki z o.o.

będzie się pokrywał z Pani obowiązkami jakie pełni Pani w Spółce z o.o., czy będą to zupełnie odrębne czynności - nie będą miały zastosowania do stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika.

Ad. VI

Aktualnie osiągane przychody uzyskiwane ze świadczonych usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, sklasyfikowane pod kodem PKWIU 64.99.19.0 - Usługi finansowe (z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych), gdzie indziej niesklasyfikowane, zgodnie z art. 12 ust. 1, pkt 2 lit. j ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, będą podlegać, w przypadku wyboru tej formy opodatkowania, ryczałtowi w wysokości 15%. Stąd w związku z planowanym, jednoczesnym świadczeniem w 2023 r. usług sklasyfikowanych pod kodem PKWIU 74.90.19.0 Pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowane oraz PKWiU 74.90.20.0 - Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane, w przypadku uznania przez Organ Podatkowy za właściwe stanowisko podatnika w zakresie zastosowania stawki 8,5% (stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) spowoduje konieczność prowadzenia ewidencji przychodów z każdego rodzaju działalności stosownie do art. 12 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W związku z zawartą umową współpracy z spółką A. sp. z o.o., w tym określeniem w niej zleconych zadań, odmiennych od zadań w ramach planowanego podjęcia współpracy z Panią prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: B. oraz Panem prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: B., będzie Pani w stanie prowadzić ewidencję przychodów w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności.

Pytanie

Czy opisana działalność, którą będzie Pani prowadzić w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej pod kodem PKWiU 74.90.19.0 Pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowane oraz PKWiU 74.90.20.0 - Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane, oraz działalność w ramach usług świadczonych na rzecz firmy A. może być opodatkowana ryczałtem, stawką 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 2021.1993)?

Pani stanowisko w sprawie

Pani zdaniem, działalność, którą będzie prowadziła pod kodem PKWIU 74.90.19.0 Pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowane oraz PKWiU 74.90.20.0 - Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane oraz działalność w ramach świadczonych usług pośrednictwa dla firm świadczących usługi finansowe zgodnie z umową ze spółką A. może być opodatkowana ryczałtem - stawką 8,5%, ponieważ PKWiU 74.90.19.0 oraz PKWiU 74.90.20.0 nie jest wyłączone z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej w skrócie "u.z.p.d."), ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Artykuł 4 ust. 1 pkt 12 u.z.p.d. stanowi, że przez pozarolniczą działalność gospodarczą, należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c)

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4- 9. Przy czym w art. 5b ustawy o PIT wskazano, że za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością. Tym niemniej, wskazała Pani, że powyższe warunki decydujące o wyłączeniu określonej działalności z zakresu pozarolniczej działalności gospodarczej nie znajdują zastosowania w przedstawionej sprawie, gdyż będzie Pani:

- ponosić odpowiedzialność wobec swoich Zleceniodawców oraz osób trzecich za rezultat czynności wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług koordynacji projektów sprzedażowych w zakresie realizowanych inwestycji deweloperskich,

- świadczyć usługi koordynacji projektów sprzedażowych w zakresie realizowanych inwestycji deweloperskich nie podlegając pod kierownictwo żadnego z Zleceniodawców,

- ponosić w całości ryzyko gospodarcze związane z wykonywanymi usługami.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 u.z.p.d. ustawy mogą wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podatnicy, będący osobami fizycznymi oraz przedsiębiorstwami w spadku osiągającymi przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 6 ust. 1 u.z.p.d, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

Przy czym art. 4 ust. 1 pkt 1 u.z.p.d. stanowi, że za działalność usługową należy uważać pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest uzależniona od spełnienia określonych przesłanek ustawowych pozytywnych i negatywnych, które zostały sprecyzowane odpowiednio w art. 6 ust. 4 u.z.p.d. oraz art. 8 u.z.p.d.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)

prowadzenia aptek,

b)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

c)

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)

samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka - jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Żadna z okoliczności wymienionych w art. 8 ust. 1 u.z.p.d. nie dotyczy prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności, w tym roku podatkowym 2021 oraz w roku 2022 nie wykonywała Ona i nie będzie wykonywać w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzących w zakres działalności gospodarczej, którą będzie prowadzić na rzecz Zleceniodawców oraz działalności prowadzonej na podstawie umowy zawartej z A. Z powyższego przepisu wynika, że brak jest prawnych przeciwskazań do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w zakresie planowanej oraz prowadzonej przez Nią w roku 2022 działalności gospodarczej. Podatnicy mają uprawnienie do korzystania z tej formy opodatkowania, o ile zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro. Jak przedstawiono w opisie stanu faktycznego, nie uzyskała Pani przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, które w ciągu roku podatkowego 2021 przekroczyłyby kwotę 2 000 000 euro. Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 u.z.p.d.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% w przypadku przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8. Pani zdaniem, jest Pani uprawniona do opodatkowania przychodów z działalności polegającej na koordynowaniu projektów sprzedażowych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i może stosować stawkę 8,5%. W świetle powyższego uważa Pani, że spełnia warunki i jest uprawniona do opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 8,5% w ramach prowadzonej i planowanej działalności pod kodem PKWiU 74 90.19.0. oraz PKWiU 74 90.20.0.

Przedstawione stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach podatkowych wydanych przez organy podatkowe w podobnych sprawach:

- Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 25 marca 2022 r., 0114-KDIP2-1.4011.80.2022.2.MR;

- Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 15 marca 2022 r., 0114-KDIP3-2.4011.31.2022.3.MG;

- Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 8 września 2021 r., 0114-KDIP3-2.4011.501.2021.2.MJ;

- Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 23 sierpnia 2021 r., 0113-KDIPT2-1.4011.429.2021.2.MAP;

- Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 14 lipca 2021 r., 0115-KDIT1.4011.335.2021.1.k.r.;

- Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 4 czerwca 2021 r., 0113-KDIPT2-1.4011.271.2021.2.ISL;

- Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 16 lutego 2021 r., 0114-KDIP3-2.4011.744.2020.3.JM;

- Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 6 listopada 2020 r., 0115-KDWT.4011.90.2020.1.MJ;

- Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 20 marca 2020 r., 0113-KDIPT2-1.4011.85.2020.1.AP;

- Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 9 maja 2019 r., 0115- KDIT2-3.4011.125.2019.2.MJ;

- Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 8 lutego 2019 r., 0115- KDIT3.4011.567.2018.1.WM.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Stosownie do art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy:

Przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Na podstawie art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z kolei, zgodnie z treścią art. 5b ust. 1 ww. ustawy:

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Według art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, "działalność usługowa" to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r., poz. 2453, z 2018 r., poz. 2440, z 2019 r., poz. 2554 oraz z 2020 r., poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług pod pojęciem usług rozumie:

- wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych - usługi na rzecz produkcji;

- wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy zgodnie z art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540) mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2.000.000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2.000.000 euro.

Zgodnie natomiast z treścią art. 6 ust. 4 pkt 2 tej ustawy:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z tym przepisem:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)

prowadzenia aptek,

b)

uchylony

c)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)

- e) uchylony

f)

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)

samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

6) (uchylony)

Stosownie do art. 8 ust. 2 tej ustawy:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Z kolei wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 3 ww. ustawy:

Jeżeli podatnik obowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami określonymi w ust. 1, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem, że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności. W przypadku gdy podatnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, z tym że w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w:

1)

ust. 1 pkt 1, ryczałt wynosi 17%;

2)

ust. 1 pkt 2, ryczałt wynosi 15%;

2a) ust. 1 pkt 2a, ryczałt wynosi 14%;

2b) ust. 1 pkt 2b, ryczałt wynosi 12%

3)

ust. 1 pkt 3, ryczałt wynosi 10%;

4)

ust. 1 pkt 4, ryczałt wynosi 12,5%.

Możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług lub wytwarzanych wyrobów. Przy czym, jak wyjaśniono wyżej, klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

W przedstawionym we wniosku opisie sprawy wskazała Pani, że:

- Prowadzi Pani jednoosobową działalność gospodarczą od 17 lutego 2022 r. pod kodem PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.

- Planuje Pani dodatkowo rozszerzenie swojej działalności gospodarczej o świadczenie usług koordynacji projektów sprzedażowych w zakresie realizowanych inwestycji deweloperskich, które należy zaklasyfikować do usług pod kodem PKWIU 74.90.19.0 Pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowane oraz PKWiU 74.90.20.0 - Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane.

- Działalność gospodarcza prowadzona przez Panią spełnia definicję działalności usługowej.

- Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zostanie złożone przez Panią w 2023 r., stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

- W odniesieniu do Pani nie występują negatywne przesłanki wynikające z art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku przychody uzyskiwane przez Panią ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej - usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 74.90.19.0 oraz 74.90.20.0 - może Pani opodatkować 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zastrzec jednak należy, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Pana usług będzie prawidłowe wyłącznie, jeżeli spełnione są pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie, tzn. uzyskane przez Panią przychody nie są przychodami ze świadczenia usług wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, do których ma zastosowanie wyższa stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pani przedstawiła i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna jest wydana przy założeniu, że poprawnie zakwalifikowała Pani świadczone usługi do odpowiedniego klasyfikowania PKWiU. Interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości tej klasyfikacji (zasady formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego nie są przepisami prawa podatkowego).

W odniesieniu do powołanych przez Panią interpretacji stwierdzamy, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego tą interpretację.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy - Ordynacja podatkowa. Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Pani sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) i musi się Pani zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.),

albo - w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.)

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl