0114-KDIP3-2.4011.67.2024.3.AC - Źródło przychodów z licencji na wykorzystanie projektów wnętrz

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 8 kwietnia 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-2.4011.67.2024.3.AC Źródło przychodów z licencji na wykorzystanie projektów wnętrz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych w części dotyczącej określenia źródła przychodów jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

20 stycznia 2024 r. wpłynął Pani wniosek z 20 stycznia 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 29 marca 2024 r. (wpływ 29 marca 2024 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzeń przyszłych

Wnioskodawczyni jest polskim rezydentem podatkowym i nie prowadzi działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni prowadziła taką działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z.), jednak zawiesiła ją 27 kwietnia 2018 r. - z chwilą rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego. Wnioskodawczyni nie wróciła do prowadzenia działalności. Działalność została trwale wykreślona z CEIDG 21 listopada 2023 r. W ramach działalności Wnioskodawczyni zajmowała się architekturą (projektowaniem) wnętrz. Przyczyną zaniechania działalności gospodarczej była nieregularność zleceń, a co za tym idzie, niedostateczne przychody. Działalność Wnioskodawczyni nie była na tyle ciągła i zorganizowana, aby zapewnić pełne pokrycie podstawowych wydatków, jak chociażby składki ZUS czy księgowość.

Wnioskodawczyni jest zatrudniona na pełen etat w (...). Obecnie Wnioskodawczyni przebywa jednak na urlopie wychowawczym i skupia się na dbaniu o wspólne gospodarstwo domowe z mężem, który uzyskuje dochody z pracy etatowej oraz na opiece nad dziećmi.

Wnioskodawczyni obecnie planuje uczynić pożytek ze swojej wiedzy i doświadczenia w zakresie projektowania wnętrz, uzyskując dodatkowy dochód (poza wynagrodzeniem męża) dla wspólnego gospodarstwa domowego. Wnioskodawczyni zamierza rozpocząć wykonywanie projektów wnętrz na rzecz klientów. Zamierza pozyskać klientów drogą rekomendacji i poszerzania sieci kontaktów (wykorzystując marketing szeptany - polecenia znajomych oraz dawnych klientów). Wnioskodawczyni nie będzie reklamowała swoich usług w prasie, radiu czy telewizji. Wnioskodawczyni zamierza jednak utrzymywać stworzone wcześniej profile w mediach społecznościowych (...) wskazujące na wykonywanie przez nią projektów wnętrz. Nie zamierza przy tym organizować swojej działalności i prowadzić jej w sposób ciągły. Nie zamierza ponownie rejestrować działalności gospodarczej w CEIDG. Dochód uzyskany z wykonanych projektów Wnioskodawczyni zamierza rozliczać jako dochód prywatny. Wnioskodawczyni trudno jest oszacować liczbę projektów, jakie będzie wykonywała. Początkowo może to być 1-2 projekty miesięcznie, a z czasem może to być nawet kilka projektów miesięcznie. Co za tym idzie, Wnioskodawczyni nie jest też w stanie oszacować wysokości dochodu, jaki uzyska. W każdym razie wykonanie projektów będzie miało charakter dorywczy, generując jedynie dodatkowy dochód dla gospodarstwa domowego Wnioskodawczyni.

Wnioskodawczyni będzie wykonywała projekty samodzielnie, przy wykorzystaniu własnej wiedzy i umiejętności.

Wnioskodawczyni nie musi kupować specjalistycznego sprzętu lub wyposażenia biurowego. Projekty będzie wykonywała we własnym domu, pracując także "w terenie" - m.in. wizytując pomieszczenia i podczas spotkań z klientem. Wnioskodawczyni nie potrzebuje biura i nie zamierza wynajmować przestrzeni biurowej.

Klientami Wnioskodawczyni najpewniej będą głównie inwestorzy prywatni, urządzający lokale lub budynki mieszkalne. Niewykluczone jednak, że Wnioskodawczyni pozyska klientów zainteresowanych wykonaniem projektu wnętrza dla budynku usługowego lub budynku wielomieszkaniowego.

Wnioskodawczyni będą przysługiwały prawa autorskie do projektu, który będzie utworem w rozumieniu prawa autorskiego. Projekty wnętrz będą wykonywane w oparciu o pisemną umowę. Zgodnie z jej treścią, z chwilą przekazania dokumentacji technicznej projektu Wnioskodawczyni przeniesie na klienta majątkowe prawa autorskie do projektu "na polach eksploatacji pozwalających na wykorzystanie projektu w celu realizacji wyłącznie jednej inwestycji, na potrzeby której projekt został wykonany". Przewidziane umową wynagrodzenie, będzie stanowiło honorarium Wnioskodawczyni za przeniesienie praw autorskich do projektu.

Wnioskodawczyni będzie tworzyć trzy rodzaje utworów, do których będzie przenosić prawa autorskie na klientów:

1)

projekt koncepcyjny, którego efektem są wizualizacje wnętrz;

2)

projekt kompleksowy, którego efektem oprócz wizualizacji są rysunki techniczne dla wykonawców różnych branż oraz wykaz użytych materiałów;

3)

projekt tzw. zmian lokatorskich obejmujących rysunki techniczne dla wykonawców.

Na potrzeby zdarzenia przyszłego należy założyć, że otrzymywane przez Wnioskodawczynię w trakcie roku wynagrodzenie za wykonane projekty nie przekroczy kwoty 200.000 zł rocznie.

Uzupełnienie zdarzeń przyszłych

Profile Wnioskodawczyni w mediach społecznościowych nie będą służyły celom reklamowym/marketingowym. Będą one służyły prezentowaniu dorobku artystycznego i portfolio Wnioskodawczyni. Będą one prezentowały efekt prac Wnioskodawczyni oraz jej wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania. Jest to niezbędny element pracy projektowej, gdyż każdy klient przed zamówieniem projektu ma prawo do oceny czy prace i styl danego projektanta mu odpowiadają. W ocenie Wnioskodawczyni fakt, że wykona nawet kilka projektów miesięcznie (choć początkowo działalność Wnioskodawczyni będzie daleka od takiego pułapu) nie wpływa na "zorganizowanie" i "ciągłość" jej działalności. Nadal bowiem wykonanie projektów będzie miało dla Wnioskodawczyni charakter incydentalny, okazjonalny i nie będzie głównym źródłem zarobkowania. Ze względu na wiek dzieci, którymi Wnioskodawczyni się zajmuje, będą okresy (nawet kilkumiesięczne podczas chorób, wakacji i przerw zimowych) w których nie będzie możliwe przyjmowanie zleceń. Nie ma również możliwości przewidzenia ciągłości zleceń na projekty. Tak więc nie będzie to działalność wykonywana w sposób ciągły.

Odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat oraz wykonywanie przez Wnioskodawczynię czynności będzie ponosiła Wnioskodawczyni. Będą to umowy o wykonanie projektu (dominujący charakter ma umowa o dzieło), w której wynagrodzenie zostanie określona jako honorarium za przeniesienie majątkowych praw autorskich do stworzonego w wykonaniu umowy projektu.

Zlecone Wnioskodawczyni czynności nie będą wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności. Ryzyko gospodarcze będzie ponosiła Wnioskodawczyni.

Wnioskodawczyni nie wie ile zarobi na działalności projektowej. Przytoczony próg zarobkowy miał za zadanie wskazać, że Wnioskodawczyni na pewno nie zarobi więcej niż limit zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu wskazany w art. 22 ust. 9a u.p.d.o.f. Przychody Wnioskodawczyni mogą wynosić np. 1.500 zł w jednym miesiącu, zero w kilku następnych miesiącach, aby potem wynieść np. 2.000 w kolejnym miesiącu lub dwóch.

Wnioskodawczyni będzie twórcą w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym.

Pytania

1) Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, przychody Wnioskodawczyni z tytułu honorarium za udzielenie licencji na wykorzystanie projektu wnętrz zgodnie z jego przeznaczeniem będą stanowiły przychody z praw majątkowych?

2) Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, koszty uzyskania przychodów Wnioskodawczyni z tytułu honorarium za udzielenie licencji na wykorzystanie projektu wnętrz zgodnie z jego przeznaczeniem będą wynosiły 50% uzyskanego przychodu?

3) Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, udzielenie przez Wnioskodawczynię licencji na wykorzystanie projektu zgodnie z jego przeznaczeniem będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 1. W zakresie pytania Nr 2 i 3 zostaną/zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Pani stanowisko w sprawie

Ad 1

W ocenie Wnioskodawczyni, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, przychody Wnioskodawczyni z tytułu honorarium za udzielenie licencji na wykorzystanie projektu wnętrz zgodnie z jego przeznaczeniem będą stanowiły przychody z praw majątkowych.

Zgodnie bowiem z art. 18 u.p.d.o.f.:

Za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawczyni będzie uzyskiwała dochód - honorarium za udzielenie licencji na wykorzystanie projektu wnętrz zgodnie z jego przeznaczeniem. Dlatego też uzyskiwane przez Wnioskodawczynię wynagrodzenie za realizację umowy o wykonanie projektu, będzie pochodziło ze źródła przychodu, jakim są prawa majątkowe (art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f.).

Dochód uzyskiwany przez Wnioskodawczynię w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie będzie należał do żadnego z innych źródeł przychodu wskazanych w art. 10 ust. 1 u.p.d.o.f. W szczególności, nie będzie to działalność wykonywana osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.). Przychód Wnioskodawczyni z udzielenia licencji nie został bowiem wymieniony w art. 13 u.p.d.o.f.

Ponadto, o kwalifikacji przychodu do źródła decyduje świadczenie charakterystyczne dla danego stosunku prawnego. W przypadku umów zawieranych przez Wnioskodawczynię, takim elementem charakterystycznym będzie udzielenie licencji na wykorzystanie projektu. Dla klienta Wnioskodawczyni istotny będzie bowiem efekt pracy Wnioskodawczyni (gotowy do wykorzystania projekt), a nie sama praca, która dla klienta Wnioskodawczyni będzie bezwartościowa bez końcowego rezultatu.

Uzyskiwane przez Wnioskodawczynię honorarium za udzielenie licencji nie będzie również przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.). Definicja tego pojęcia została zawarta w art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. Zgodnie z tym przepisem:

Działalność gospodarcza oznacza m.in. usługową działalność zarobkową prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 u.p.d.o.f.

W pierwszej kolejności trzeba wskazać za wyrokiem NSA z dnia 18 maja 2010 r., sygn. II FSK 47/09, że:

Nawet w sytuacji spełnienia przez podatnika warunku przewidzianego w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazującego na to, że w ramach działalności wykonywanej zarobkowo, w sposób zorganizowany i ciągły, we własnym imieniu, na własny lub cudzy rachunek, podatnik osiąga przychody, które jednocześnie odpowiadają opisowi przychodów z innego niż pozarolnicza działalność gospodarcza źródła przychodu i nie zostały zaliczone w sposób jednoznaczny do przychodów z tej działalności, to przychody te stanowią przychód z tego innego źródła.

Ponieważ przychody osiągane przez Wnioskodawczynię można zakwalifikować do źródła prawa majątkowe, to rozważanie pozostałych przesłanek działalności gospodarczej jest zbędne. Warto jednak wskazać, że podstawowe przesłanki działalności gospodarczej nie zostaną spełnione w opisanym zdarzeniu przyszłym. Kluczowymi cechami jest prowadzenie działalności w sposób zorganizowany i ciągły. Chodzi tutaj o powtarzalność podejmowanych działań, prowadzonych w określonej formie, podporządkowanej regule gospodarności i racjonalności.

Zorganizowany sposób działania w obrocie gospodarczym to prowadzenie tej działalności w sposób metodyczny, zaplanowany, systematyczny czy uporządkowany. Działania takie mogą być realizowane, przykładowo, poprzez wykorzystywanie profesjonalnych usług, np. w zakresie prowadzenia księgowości, czy też poprzez prowadzenie strony internetowej. Ciągłość działalności gospodarczej polega z kolei na jej powtarzalnym i stałym charakterze.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, działalność projektowa Wnioskodawczyni nie będzie miała charakteru zorganizowanego i ciągłego. Wnioskodawczyni nie będzie bowiem dokonywała żadnych czynności, które będą nadawały jej działalności projektowej cechy powtarzalności, systematyczności, planowania, czy uporządkowania. W szczególności, Wnioskodawczyni nie będzie prowadziła biura projektowego - jej działania będą wykonywane w domu oraz "w terenie". Wnioskodawczyni nie będzie również prowadziła swojej strony internetowej czy korzystała z usług księgowego. Wnioskodawczyni nie będzie również reklamowała swoich usług, a osiągane przychody będą nieregularne. Wykonywanie przez Wnioskodawczynię projektów nie będzie również miało stałego charakteru. Wnioskodawczyni będzie bowiem wykonywała projekty tylko jeśli znajdą się na nie klienci. Ponadto, Wnioskodawczyni nie będzie zatrudniała pracowników, wykonując wszystkie prace projektowe samodzielnie.

Takie stanowisko, w bardzo podobnej sprawie, zostało potwierdzone w interpretacji indywidulanej z 13 listopada 2023 r. nr 0112-KDIL2-2.4011.639.2023.3.AG.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 226 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł.

Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 7:

3)

pozarolnicza działalność gospodarcza,

7)

kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c)

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Działalność jest wtedy zarobkowa, gdy jest zdolna do potencjalnego generowania zysku, a jej przeznaczeniem jest zapewnienie określonego dochodu. Działalność musi być tak prowadzona i ukierunkowana, aby była w stanie zyski faktycznie osiągnąć. Jednak brak zysku z podjętych działań noszących znamiona działalności gospodarczej nie oznacza, że działalność taka nie była faktycznie prowadzona. Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze wiąże się z ryzykiem nieosiągnięcia dochodów. Zarobkowego charakteru nie mają natomiast działania, których wyłącznym celem jest zaspokojenie własnych potrzeb osoby podejmującej określone czynności.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla uznania danej działalności za działalność gospodarczą wymagają również, aby czynności były wykonywane w sposób zorganizowany i ciągły, przy czym możliwe jest osiąganie dochodów z tego rodzaju działalności bez spełnienia niektórych formalnych elementów organizacji (np. rejestracji urzędowej), gdyż prowadzenie działalności gospodarczej jest kategorią obiektywną, niezależnie od tego, jak działalność tę ocenia sam prowadzący ją podmiot i jak ją nazywa oraz, czy dopełnia ciążących na nim obowiązków z działalnością tą związanych. Za takim rozumieniem pojęcia "zorganizowany" przemawia również definicja słownikowa. Zgodnie z Nowym Słownikiem Poprawnej Polszczyzny Wydawnictwa Naukowego PWN pod redakcją Andrzeja Markowskiego Warszawa 2000 - organizować to przygotowywać, zakładać jakieś przedsięwzięcie bądź w znaczeniu drugim nadawać czemuś reguły, wprowadzać porządek (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 7 maja 2008 r., sygn. akt I SA/Op 18/08).

Co do kryterium ciągłości w wykonywaniu działalności gospodarczej to jego wprowadzenie przez ustawodawcę miało na celu wyeliminowanie z pojęcia działalności gospodarczej przedsięwzięć o charakterze incydentalnym i sporadycznym. Ciągłość w wykonywaniu działalności gospodarczej oznacza względnie stały zamiar jej wykonywania. Nie wyklucza on jednak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej tylko sezonowo lub do czasu osiągnięcia postawionego przez dany podmiot celu i to bez względu na okres, w którym cel ten miałby być realizowany. Do zachowania ciągłości wystarczające jest, aby z całokształtu okoliczności sprawy wynikał zamiar powtarzania określonego zespołu konkretnych działań w celu osiągnięcia efektu w postaci zarobku. Natomiast przez powtarzalność rozumie się cały szereg wielokrotnie powtarzanych czynności podejmowanych w konkretnym celu. Taki zespół wielokrotnie powtarzanych czynności (nie natomiast czynności sporadyczne, oderwane od siebie, niepowiązane ze sobą) w dziedzinie wytwórczej, usługowej lub handlowej podejmowanych w celach zarobkowych i na własny rachunek, można uznać za prowadzenie działalności gospodarczej.

Ponadto wskazuję, że w myśl art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Stąd - istotne jest również dla aktywności zarobkowej podatnika - mieszczącej się w zakresie zdefiniowanym w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - nieistnienie przeszkód określonych w art. 5b ust. 1 tej ustawy. Aby dana aktywność nie została uznana za działalność gospodarczą, konieczne jest łączne spełnienie tych przesłanek.

Natomiast, jak stanowi art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

W rozumieniu tego przepisu przychodem z praw majątkowych będzie każdy przychód, którego bezpośrednim źródłem jest prawo majątkowe, nawet jeśli prawo to nie zostało w sposób wyraźny wskazane w ustawie.

O kwalifikacji do danego źródła przychodów przesądza dana umowa, nie natomiast forma zawiązania stosunku prawnego (umowa o dzieło, czy umowa zlecenia). Gdy przedmiotem umowy są prawa autorskie, to przychody z tego tytułu zalicza się do praw majątkowych, bez względu na podmiot, z którym zawarta została umowa, jak i na moment jej zawarcia (przed stworzeniem utworu - dzieła, czy też po jego powstaniu).

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęć takich jak np. "twórca", "korzystanie przez twórców z praw autorskich" lub pojęć z nimi związanych jak np. "utwór", natomiast ustawodawca odsyła w tym względzie do odrębnych przepisów, przez które należy rozumieć ustawę z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

W świetle art. 1 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

1)

wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);

2)

plastyczne;

3)

fotograficzne;

4)

lutnicze;

5)

wzornictwa przemysłowego;

6)

architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;

7)

muzyczne i słowno-muzyczne;

8)

sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;

9)

audiowizualne (w tym filmowe).

Ustawodawca, wyszczególniając przykładowe kategorie utworów, posłużył się porządkującym kryterium przedmiotu twórczości i użytych w niej środków wyrazu. Oznacza to, że niektóre dzieła chronione mogą być przyporządkowane do więcej niż jednego przedziału klasyfikacyjnego. Utwory wyrażone w sposób określony w art. 1 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy stanowią niejednorodną grupę utworów będących przedmiotem prawa autorskiego. Grupa ta została wyodrębniona ze względu na stosowane przez twórcę techniczne środki wyrazu, czyli utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi. W grupie tej wyodrębniono podkategorie wg przedmiotu twórczości, czyli literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną.

W myśl art. 1 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności.

Na podstawie art. 1 ust. 21 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia, nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne.

W myśl art. 17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Stosownie do art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej "licencją", obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione.

Zatem, w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedmiotem tego prawa są wszelkie przejawy działalności twórczej o indywidualnym charakterze bez względu na to, czy są to dzieła artystyczne, utwory naukowe lub literackie. Podkreślam, że jako utwory w rozumieniu powołanych przepisów mogą zostać potraktowane projekty, które - nawet jeżeli zawierają nietwórcze materiały - mają twórczy charakter ze względu na przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie treści.

Zauważam także, że przychody z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub artystów wykonawców z praw pokrewnych albo rozporządzania tymi prawami występują wówczas, gdy spełnione są dwie przesłanki:

1)

konieczne jest wystąpienie przedmiotu praw majątkowych w postaci utworu lub artystycznego wykonania;

2)

osiągnięty przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich lub pokrewnych albo rozporządzaniem nimi, stanowić skutek takiego korzystania albo rozporządzenia w postaci odpowiedniego wynagrodzenia autorskiego lub wykonawczego; w umowach, które towarzyszą zamawianiu utworów, strony powinny wyraźnie postanowić, że przedmiotem zamówienia jest właśnie dobro niematerialne, podlegające ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W piśmiennictwie eksponuje się, że rozporządzanie prawami polega na przeniesieniu tych praw (autorskich praw majątkowych lub pokrewnych) na inną osobę (por. Komentarz PIT, Wydanie 2, A. Bartosiewicz, R. Kubacki).

Jednocześnie zwracam uwagę na fakt, że choć prawa majątkowe zostały wymienione w odrębnym źródle przychodów, nie oznacza to, że przychody z tych praw osiągane przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie mogą stanowić przychodów z działalności gospodarczej. Jeżeli umowy, co do których podatnikowi przysługują autorskie prawa majątkowe, są zawierane w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, to przychody uzyskane z tego tytułu należy kwalifikować do źródła przychodów "pozarolnicza działalność gospodarcza".

Z informacji wskazanych we wniosku wynika, że zamierza Pani rozpocząć wykonywanie projektów wnętrz na rzecz klientów, których zamierza Pani pozyskać drogą rekomendacji i poszerzania sieci kontaktów (wykorzystując marketing szeptany - polecenia znajomych oraz dawnych klientów). Nie będzie Pani reklamowała swoich usług w prasie, radiu czy telewizji. Zamierza Pani utrzymywać stworzone wcześniej profile w mediach społecznościowych (...) wskazujące na wykonywanie projektów wnętrz. Dochód uzyskany z wykonanych projektów zamierza Pani rozliczać jako dochód prywatny. Wykonanie projektów będzie miało charakter dorywczy, generując jedynie dodatkowy dochód dla gospodarstwa domowego. Pani profile w mediach społecznościowych będą służyły prezentowaniu Pani dorobku artystycznego i portfolio. Odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat oraz wykonywanie przez Panią czynności będzie ponosiła Pani. Będzie Pani podpisywała w większości umowy o dzieło, w których wynagrodzenie zostanie określone jako honorarium za przeniesienie majątkowych praw autorskich do stworzonego w wykonaniu umowy projektu. Zlecone Pani czynności nie będą wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności. Ryzyko gospodarcze będzie ponosiła Pani. Będzie Pani twórcą w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym.

Będzie Pani wykonywała projekty samodzielnie, przy wykorzystaniu własnej wiedzy i umiejętności. Projekty będzie Pani wykonywała we własnym domu oraz wizytując pomieszczenia podczas spotkań z klientem. Będą Pani przysługiwały prawa autorskie do projektu, który będzie utworem w rozumieniu prawa autorskiego. Projekty wnętrz będą wykonywane w oparciu o pisemną umowę. Zgodnie z jej treścią, z chwilą przekazania dokumentacji technicznej projektu przeniesie Pani na klienta majątkowe prawa autorskie do projektu. Przewidziane umową wynagrodzenie będzie stanowiło honorarium za przeniesienie praw autorskich do projektu. Otrzymywane przez Wnioskodawczynię w trakcie roku wynagrodzenie za wykonane projekty nie przekroczy kwoty 200.000 zł rocznie.

Z przedstawionego przez Panią opisu sprawy wynika zatem, że nie będzie Pani wykonywać projektów wnętrz w sposób zorganizowany i ciągły, zatem nie będzie Pani wykonywać ich w sposób określony w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie, skoro będzie Pani wykonywać projekty wnętrz i przenosić autorskie prawa majątkowe do tych projektów, uzyskane z tego tytułu przychody powinna Pani zakwalifikować do źródła przychodów z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem przychody, które będzie Pani uzyskiwać z tytułu przeniesienia praw autorskich do projektu wnętrz, będą stanowić przychody z praw majątkowych, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pani stanowisko w zakresie pyt. Nr 1 jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pani przedstawiła, i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Wniosek w części dotyczącej możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów oraz w części dotyczącej podatku od towarów i usług podlega odrębnemu rozstrzygnięciu.

Powołana przez Panią interpretacja została wydana w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do Pani sprawy, ani do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...).

Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl