0114-KDIP3-2.4011.586.2021.2.MR - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - sprzedaż cyfrowych kluczy aktywacyjnych do gier komputerowych

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 12 sierpnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-2.4011.586.2021.2.MR Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - sprzedaż cyfrowych kluczy aktywacyjnych do gier komputerowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 lipca 2021 r. (data wpływu 10 lipca 2021 r.) uzupełnione pismem z 26 lipca 2021 r. (data wpływu 26 lipca 2021 r.), w odpowiedzi na wezwanie tut. Organu z 21 lipca 2021 r. Nr 0114-KDIP3-2.4011.586.2021.1.MR (data nadania 22 lipca 2021 r., data doręczenia 22 lipca 2021 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów ze sprzedaży cyfrowych kluczy aktywacyjnych do gier komputerowych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według 3% stawki ryczałtu-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lipca 2021 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania przychodów ze sprzedaży cyfrowych kluczy aktywacyjnych do gier komputerowych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według 3% stawki ryczałtu.

Z uwagi na braki formalne, pismem z 21 lipca 2021 r. (data nadania 22 lipca 2021 r., data doręczenia 22 lipca 2021 r.) Nr 0114-KDIP3-2.4011.586.2021.1.MR, tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych.

Pismem z 26 lipca 2021 r. (data wpływu 26 lipca 2021 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod symbolem klasyfikacyjnym PKD 47.91.Z w zakresie handlu hurtowego oraz detalicznego cyfrowych kluczy aktywacyjnych do gier komputerowych, które są aktywowane na platformach Steam i tym podobnych. Obecnie do rozliczenia podatku dochodowego Wnioskodawca stosuje 19% podatek liniowy i jest czynnym płatnikiem podatku VAT. Sprzedaż odbywa się poprzez zagraniczne internetowe serwisy, które specjalizują się na takiego typu towarach. Towary pozyskiwane są przez zakup od sprzedawców hurtowych krajowych, jak i zagranicznych. Dowodem ich zakupu jest krajowa faktura VAT lub zagraniczne rachunki (Invoice) oraz przelewy bankowe. Przedmioty wysyłane są drogą elektroniczną do klienta w takiej samej formie w jakiej zostały zakupione. Towary nie są przekształcone - nie zostają zatem podjęte czynności, w wyniku których dochodzi do zmiany (przekształcenia, powstania nowego wyrobu) nabytych uprzednio towarów wirtualnych, zostają one odsprzedane w takiej samej formie w jakiej zostały zakupione. Odbiorcami przedmiotów są kontrahenci zagraniczni, przy czym transakcje są pozbawione fizycznej wysyłki przedmiotów. Zapłata za sprzedane przedmioty występuje za pośrednictwem przelewów bankowych. Problem przedstawiony przez Wnioskodawcę nie jest objęty postępowaniem podatkowym, kontrolą podatkową lub celno-skarbową, w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.

Pismem z 26 lipca 2021 r. (data wpływu 26 lipca 2021 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z 21 lipca 2021 r. 0114-KDIP3-2.4011.586.2021.1.MR Wnioskodawca doprecyzował przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe poprzez udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Od kiedy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, o której mowa we wniosku?

Odpowiedź: Wnioskodawca prowadzi działalność od 1 maja 2012 r.

2. Pod jakim symbolem PKWiU - według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676, z późn. zm.) - sklasyfikowane są usługi, które Wnioskodawca świadczy w ramach działalności gospodarczej?

Odpowiedź: Wykonywana przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza jest sklasyfikowana wg PKWiU pod symbolem 47.00.89.0.

3. Czy do wykonywanej działalności przez Wnioskodawcę będą miały zastosowanie wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905 z późn. zm.)?

Odpowiedź: Do wykonywanej działalności przez Wnioskodawcę nie będą miały zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905 z późn. zm.)

4. Czy Wnioskodawca złoży właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenie o wyborze formy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne? Jeśli tak, to kiedy?

Odpowiedź: Wnioskodawca złoży właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenie o wyborze formy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne do 20 lutego 2022 r.

5. Jaki okres podatkowy jest przedmiotem zapytania Wnioskodawcy?

Odpowiedź: Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy są okresy podatkowe które nastąpią po złożeniu wniosku do Naczelnika Urzędu Skarbowego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

6. Czy przychód Wnioskodawcy nie przekracza limitu określonego w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wymienionego w art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Odpowiedź: Przychód Wnioskodawcy nie przekracza limitu określonego w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wymienionego w art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy Wnioskodawca może zastosować od nowego okresu rozliczeniowego zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 3%?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionej sytuacji stawka ryczałtu w wysokości 3% jest właściwa ze względu na art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a ww. ustawy oraz art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b ww. ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zasady opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne uregulowane zostały w przepisach ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, reguluje on opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:

1.

w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a.

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b.

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro,

2.

rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Kwoty wyrażone w euro przelicza się na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy (art. 4 ust. 2 ww. ustawy).

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przez działalność usługową należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Natomiast, stosownie do treści art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, działalność usługowa w zakresie handlu - to sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a ww. ustawy, towary handlowe to towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odsprzedaży, w stanie nieprzetworzonym.

Podkreślić przy tym należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Treść art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stanowi, że: opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1.

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2.

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3.

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a.

prowadzenia aptek,

b.

(uchylona),

c.

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d.

(uchylona),

e.

(uchylona),

f.

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4.

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5.

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

6.

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

a.

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

b. samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka - jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Powołana w zdaniu poprzednim regulacja zawiera katalog okoliczności dotyczących m.in. przedmiotu działalności gospodarczej, które powodują, że podatnik nie może skorzystać, w związku z jej prowadzeniem, z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wszystkie okoliczności negatywne zostały sprecyzowane w tym przepisie.

Przepisy art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne określają wysokość ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Rodzaj prowadzonej działalności sklasyfikowanej do określonego typu wyznacza wysokość zryczałtowanej stawki podatkowej.

Z opisu sprawy nie wynika, aby te negatywne okoliczności miały zastosowanie w opisanej przez Wnioskodawcę sprawie.

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. b tej ustawy - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności usługowej w zakresie handlu wynosi 3,0% przychodów, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie precyzuje znaczenia słowa "przetwarzanie". Zatem, aby je zdefiniować, należy ustalić, jaki zakres znaczeniowy ma ten zwrot w języku potocznym. Sięgając do definicji słownikowej użytego przez ustawodawcę słowa "przetwarzanie" (formy rzeczownikowej czasownika "przetwarzać"), zawartej w Słowniku języka polskiego PWN (dostęp na stronie: www.sjp.pwn.pl), czytamy, że słowo "przetwarzać" ("przetworzyć", "przetwarzać") oznacza:

1.

przekształcić coś twórczo,

2.

zmienić coś, nadając inny kształt, wygląd,

3.

opracować zebrane dane, informacje itp., wykorzystując technikę komputerową.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego oraz detalicznego cyfrowych kluczy aktywacyjnych do gier komputerowych. Według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług działalność gospodarcza Wnioskodawcy sklasyfikowana jest symbolem 47.00.89 - sprzedaż detaliczna towarów niekonsumpcyjnych, nieżywnościowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych. Sprzedaż odbywa się poprzez zagraniczne internetowe serwisy. Towary pozyskiwane są przez zakup od sprzedawców hurtowych. Przedmioty wysyłane są drogą elektroniczną do klienta w takiej samej formie w jakiej zostały zakupione. Towary nie są przekształcone - nie zostają zatem podjęte czynności, w wyniku których dochodzi do zmiany (przekształcenia, powstania nowego wyrobu) nabytych uprzednio towarów wirtualnych, zostają one odsprzedane w takiej samej formie w jakiej zostały zakupione. Zapłata za sprzedane przedmioty następuje za pośrednictwem przelewów bankowych. Obecnie jako formę rozliczania Wnioskodawca stosuje 19% podatek liniowy.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli w wyniku czynności podjętych przez Wnioskodawcę nie dochodzi do przetworzenia nabytych przez Niego rzeczy (towarów), to rzeczy te (towary) przeznaczone do dalszej odsprzedaży traktowane będą jako towary - odpowiadające definicji zawartej w art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zatem, działalność polegającą na sprzedaży cyfrowych kluczy aktywacyjnych do gier komputerowych należy zaliczyć do działalności usługowej w zakresie handlu.

Wobec powyższego, jeżeli Wnioskodawca spełnia pozostałe przesłanki ustawowe, w szczególności, jeżeli przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przewyższyły kwoty 2 000 000 euro, o której mowa w art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, to zastosowanie przez Niego zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych według stawki 3%, określonej w art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. b ww. ustawy, jako formy rozliczenia podatku dochodowego od przychodów ze sprzedaży cyfrowych kluczy aktywacyjnych do gier komputerowych, należy uznać za zgodne z obowiązującymi przepisami.

Jednocześnie należy zauważyć, że aby skorzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania, o której mowa w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, należy złożyć pisemne oświadczenie o jej wyborze, stosownie do przepisu art. 9 ust. 1 tej ustawy. Przepis ten stanowi, że pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji będzie pokrywać się ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.), przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w... za pośrednictwem organu, który ją wydał (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43- 300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego.

Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl