0114-KDIP3-2.4011.579.2022.1.BM - Obliczanie uproszczonych zaliczek na PIT

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 26 lipca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-2.4011.579.2022.1.BM Obliczanie uproszczonych zaliczek na PIT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

25 maja 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 25 maja 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy sposobu obliczania uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą. W 2022 r. wybrał Pan opodatkowanie podatkiem liniowym (art. 30c Ustawy p.d.o.f.).

Zdecydował się Pan i kontynuuje w 2022 r. na wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej, o której mowa w art. 44 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem art. 44 ust. 6h w związku z wyborem opodatkowania podatkiem liniowym, o którym mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Prowadzi Pan działalność od 2019 r. Zgodnie z art. 44 ust. 6b oraz ust. 6h opłaca Pan zaliczkę miesięczną na podatek od dochodu stanowiącego 1/12 dochodu wykazanego w zeznaniu rocznym złożonym w 2021 r., czyli zeznaniu rocznym złożonym za 2020 rok.

W 2020 rok opłacał Pan podatek na zasadach ogólnych. W 2021 r., za 2020 rok został złożony PIT-36.

Uzyskiwał Pan także w 2020 r. dochody ze zbycia praw własności intelektualnej, w związku z powyższym jednym z załączników do zeznania za 2020 rok był PIT-IP.

W zeznaniu za 2020 rok poza dochodem z pozarolniczej działalności gospodarczej został wykazany także dochód z kwalifikowanych praw opodatkowany zgodnie z art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dla obliczenia zaliczki uproszczonej, do opłacania w 2022 r., do obliczenia kwoty podatku przyjął Pan dochód wykazany w zeznaniu za 2020 rok w poz. 79, czyli dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Do dochodu nie został doliczony kwalifikowany dochód ze zbycia kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Kontynuuje Pan opłacanie w 2022 r. zaliczek w oparciu o wyznaczoną "kwotę obliczoną".

Pytanie

Czy prawidłowym było przy obliczaniu zaliczki uproszczonej na rok 2022, na podstawie dochodów z roku 2020, branie pod uwagę wyłącznie dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym w PIT/B (przeniesionych do PIT36 w poz. 79), czyli dochodów z pozycji "Pozarolnicza działalność gospodarcza" z pominięciem kwalifikowanych dochodów wykazanych w załączniku PIT/IP?

Pana stanowisko w sprawie

Pana zdaniem kwota dochodu stanowiąca podstawę dla obliczenia kwoty zaliczki uproszczonej została prawidłowo określona na podstawie zeznania złożonego za rok 2020.

W art. 44 ust. 6b napisano " (...) dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (...)". Ustawodawca do ustalenia podstawy (dochodu) do obliczenia zaliczki uproszczonej odnosi się do dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu.

Dochodem, wykazanym jako dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu jest wyłącznie ten, który został wykazany w załączniku PIT/B, a następnie przeniesiony do pozycji 79 PIT-36.

Dochód kwalifikowany, wykazany w PIT/IP, zgodnie z art. 30ca jest wprawdzie kwalifikowanym dochodem osiągniętym w ramach prowadzonej dzałalności gospodarczej, nie jest jednak dochodem wykazanym w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu jako dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, gdyż został wykazany jako kwalifikowany dochód ze zbycia kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Zgodnie z brzmieniem art. 44 ust. 6b za dochód do obliczeń zaliczki uproszczonej należy przyjmować ten, który został wykazany jako dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednym ze źródeł przychodów jest wskazana w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku zaliczki na podatek według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h

Stosownie do art. 44 ust. 3f ww. ustawy:

Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, opodatkowani na zasadach określonych w art. 30c, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy naczelnik urzędu skarbowego, zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonym zgodnie z art. 30c, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące, z uwzględnieniem art. 27b.

Zgodnie z art. 44 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem przedsiębiorstw w spadku, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 kwoty obliczonej, z zastrzeżeniem ust. 6h i 6i, przy zastosowaniu skali podatkowej obowiązującej w danym roku podatkowym określonej w art. 27 ust. 1, od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), o którym mowa w art. 45 ust. 1, lub w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 2, złożonym:

1)

w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo

2)

w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata - jeżeli w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz najniższej stawki podatkowej określonej w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1; jeżeli również w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód z tego źródła w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz najniższej stawki podatkowej określonej w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.

Stosownie do art. 44 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, są obowiązani:

1)

(uchylony);

2)

stosować uproszczoną formę wpłacania zaliczek przez cały rok podatkowy;

3)

wpłacać zaliczki w terminach określonych w ust. 6;

4)

dokonać rozliczenia podatku za rok podatkowy zgodnie z art. 45.

W świetle art. 44 ust. 6d:

O wyborze formy wpłacania zaliczek według zasad, o których mowa w ust. 6b, podatnicy informują w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, składanym za rok podatkowy, w którym wpłacali zaliczki w uproszczonej formie.

W myśl art. 44 ust. 6h:

Podatnicy opodatkowani w danym roku podatkowym na zasadach określonych w art. 30c, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, kwotę zaliczek obliczają, z zastrzeżeniem ust. 6i, od dochodu, o którym mowa w ust. 6b, przy zastosowaniu stawki podatku w wysokości 19%.

Podstawą obliczenia wysokości zaliczki miesięcznej odprowadzanej przez podatnika uzyskującego przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, który wybrał uproszczoną formę wpłacania zaliczek, jest jego dochód z zeznania złożonego w poprzednim roku podatkowym, albo złożonym w roku poprzedzającym poprzedni rok podatkowy. Miesięczna zaliczka na podatek jest określana w wysokości 1/12 zobowiązania podatkowego obliczonego od tak ustalonego dochodu.

Dochód został zdefiniowany - w odniesieniu do każdego źródła - w art. 9 ust. 2 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem:

Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 23o, art. 23u, art. 24-24b, art. 24c, art. 24e, art. 30ca, art. 30da oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Z kolei art. 30ca ww. ustawy reguluje sposób ustalania osiągniętego w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Stosownie do art. 30ca ust. 1 ww. ustawy:

Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

Wobec powyższego art. 30ca stanowi, że podatnicy korzystający z opodatkowania zgodnie z ust. 1 są obowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w którym osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę).

Zatem podstawą do obliczenia zaliczki uproszczonej będzie wykazany w zeznaniu rocznym dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej obejmujący również dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Zgodnie art. 30ca ust. 4:

Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według podanego w przepisie wzoru.

Z objaśnień podatkowych z 15 lipca 2019 r. dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej IP BOX wynika: "Należy zauważyć, że wskaźnik nexus jest obliczany oddzielnie dla dochodów z poszczególnych kwalifikowanych IP. W sytuacji zatem, gdy podatnik uzyskuje dochód z patentu oraz dochód z prawa ochronnego na wzór użytkowy, ma obowiązek obliczyć wskaźnik nexus odrębnie dla tych dwóch dochodów (będą więc dwa odrębne wskaźniki nexus). Następnie podatnik w załączniku do zeznania podatkowego wykaże łączną kwotę dochodu podlegającą opodatkowaniu preferencyjną stawką 5%. Natomiast pozostała część dochodu, która nie będzie podlegać opodatkowaniu preferencyjną stawką, zostanie wykazana w zeznaniu podatkowym i opodatkowana łącznie z pozostałymi dochodami z działalności gospodarczej." (akapit 104 objaśnień).

Biorąc pod uwagę powyższe zaznaczyć należy, że w poz. 18 informacji PIT-IP wykazywany jest kwalifikowany dochód z kwalifikowanych praw obliczony zgodnie z art. 30ca ust. 4 ustawy podlegający opodatkowaniu stawką 5%.

Zatem podstawę do obliczenia zaliczek uproszczonych będzie stanowić dochód wykazany w poz. 79 zeznania PIT-36 składanego za 2020 r. oraz w poz. 18 załącznika PIT-IP.

Tym samym odnosząc się do Pana zapytania, uznać należy, że przy obliczaniu zaliczki uproszczonej na rok 2022 należy brać pod uwagę dochody wykazane w poz. 79 zeznania PIT-36 (przeniesione z załącznika PIT-B) oraz dochody z kwalifikowanych praw doliczonych zgodnie z art. 30ca ust. 4 wykazanych w poz. 18 załącznika PIT-IP.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

- stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia oraz

- zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl