0114-KDIP3-2.4011.550.2023.2.JK3 - Zwolnienie z PIT renty wdowiej z Irlandii

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 18 sierpnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-2.4011.550.2023.2.JK3 Zwolnienie z PIT renty wdowiej z Irlandii

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

5 czerwca 2023 r. wpłynął Pani wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy opodatkowania renty wdowiej z Irlandii. Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 21 lipca 2023 r. (wpływ 26 lipca 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

W grudniu 2021 r. zmarł Pani mąż osierocając dwie córki. Razem z córkami mieszka Pani na stałe w Polsce. Tutaj Pani pracuje i płaci podatki, a córki uczęszczają do szkoły. W styczniu 2022 r. złożyła Pani w ZUS wniosek o rentę rodzinną. Z racji tego, że Pani mąż przez kilkanaście lat legalnie pracował w Irlandii, płacił składki na ubezpieczenie społeczne oraz podatek, ZUS skierował wniosek w Pani imieniu również do urzędu w Irlandii. Dnia 8 marca 2022 r. została wydana decyzja przez irlandzki urząd o przyznaniu świadczenia rodzinnego "renty wdowiej" od dnia 3 grudnia 2021 r. w wysokości 303,80 euro tygodniowo. Renta wdowia z Irlandii wpływała i nadal wpływa do polskiego banku na rachunek w euro i jest przewalutowywana na złotówki. Bank w Polsce od otrzymanego świadczenia pobiera zaliczkę na podatek dochodowy. Na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych w Irlandii jest to świadczenie rodzinne, tym samym zwolnione jest z podatku dochodowego. Rentę wypłaca Zakład Opieki Społecznej - Wydział Ochrony Socjalnej (Social Welfare Services Office). Renta wdowia otrzymywana z Irlandii przez wdowę mieszkającą w Polsce podlega opodatkowaniu tylko w Polsce. Jeśli renta wypłacana jest na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w Irlandii to jest ona zwolniona z opodatkowania polskim podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Opierając się na wspomnianych wyżej przepisach uznać należy, że polski bank nie jest uprawniony do pobierania zaliczki na podatek od osób fizycznych od tego świadczenia. Wniosek dotyczy lat: 2022, roku obecnego i lat następnych.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego

Urząd Skarbowy w Polsce za pośrednictwem banku od otrzymanego świadczenia pobiera zaliczkę na podatek dochodowy. Na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych w Irlandii jest to świadczenie rodzinne, tym samym zwolnione jest z podatku dochodowego. Rentę wypłaca Zakład Ochrony Socjalnej. Renta "wdowia", którą Pani otrzymuje jest wypłacana na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w Irlandii. Złożyła Pani zeznanie podatkowe za rok 2022.

Pytania

1. Czy w świetle przedstawionych okoliczności i przepisów prawnych renta wdowia, którą otrzymuje Pani z Irlandii po zmarłym mężu i ojcu Pani dzieci, na polski rachunek bankowy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce? Jeśli tak, to prosi Pani o wskazanie podstawy prawnej.

2. Czy polski bank jest uprawniony do potrącania zaliczki na podatek dochodowy?

3. Czy w myśl zapisów prawnych może Pani ubiegać się o zwrot niesłusznie pobranego podatku?

Pani stanowisko w sprawie

Pani zdaniem, świadczenie rodzinne tzw. "renta wdowia" powinno być zwolnione z odprowadzania podatku dochodowego w myśl art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a polski bank niesłusznie go potrąca z Pani rachunku bankowego. Pani zdaniem w myśl obowiązujących przepisów prawa, jeśli został pobrany podatek pomimo przysługującej Pani ulgi z art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, należy to traktować jako nienależnie pobrany podatek. W związku z powyższym może Pani ubiegać się o jego zwrot.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.):

Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 3 ust. 1a ww. ustawy:

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1)

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2)

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Według art. 3 ust. 2a ww. ustawy:

Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Z art. 4a ww. ustawy wynika, że:

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z uwagi na fakt, że świadczenie wypłacane jest z Irlandii w niniejszej sprawie znajdą zastosowanie postanowienia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Madrycie dnia 13 listopada 1995 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 29, poz. 129), zmodyfikowanej przez Konwencję wielostronną implementującą środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, podpisaną przez Polskę oraz przez Irlandię dnia 7 czerwca 2017 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1006, dalej: "Konwencja MLI", dalej: "umowa polsko-irlandzka").

W myśl art. 18 ust. 1 ww. Umowy:

Z uwzględnieniem postanowień artykułu 19 ustęp 2, emerytury i inne podobne świadczenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu wcześniejszego zatrudnienia oraz każda renta wypłacana takiej osobie podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. Umowy:

Określenie "renta" oznacza określoną kwotę wypłacaną okresowo w ustalonych terminach dożywotnio lub przez konkretny lub dający się wymierzyć okres, jako spełnienie zobowiązania dokonywania płatności w zamian za uprzednio w pełni wykonane świadczenie pieniężne lub w równoważniku pieniężnym.

Jak wynika z art. 22 ust. 1 ww. Umowy:

Części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, skąd są one osiągane, a które nie zostały objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

W związku z powyższym, otrzymywane przez Panią świadczenie wdowie z Irlandii, z uwagi na to, że miejscem Pani zamieszkania jest Polska, podlega opodatkowaniu w Polsce.

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści powyższego przepisu wynika, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych, zawartym w tej ustawie, bądź od których zaniechano poboru podatku.

Z kolei stosownie do treści art. 11 ustawy:

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Natomiast z treści art. 12 ust. 7 cyt. ustawy wynika, że:

Przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych.

Artykuł 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że:

Wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów oraz świadczenie wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

Do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy - od wypłacanych przez nie emerytur i rent.

Jak Pani wskazała we wniosku:

1) Miejscem Pani zamieszkania jest Polska.

2) Pani mąż przez kilkanaście lat pracował w Irlandii.

3) W 2021 r. Pani mąż zmarł.

4) Otrzymuje Pani rentę wdowią po mężu.

5) Rentę wypłaca Social Welfare Services Office z siedzibą w Irlandii.

6) Renta wpływa do polskiego banku w walucie euro i jest przewalutowana na złotówki.

7) Renta wdowia z Irlandii wypłacana jest na podstawie obowiązujących w Irlandii przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Skoro świadczenie wdowie jest Pani przyznane i wypłacane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w Irlandii - to świadczenie jest w Polsce zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem nie jest Pani zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od tych świadczeń. Ponadto świadczenia zwolnionego z opodatkowania nie wykazuje się w zeznaniu rocznym. Zatem, bank jako płatnik niezasadnie dokonuje potrącenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od otrzymanych przez Panią świadczeń w formie renty wdowiej.

Odnosząc się natomiast do kwestii zwrotu nienależnie pobranego podatku, stwierdzić należy, że kwestię tę regulują przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 72 § 1 Ordynacji podatkowej, za nadpłatę uważa się kwotę:

1.

nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku;

2.

podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej;

3.

zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji, o której mowa w art. 30 § 4, określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej;

4.

zobowiązania zapłaconego przez osobę trzecią lub spadkobiercę, jeżeli w decyzji o ich odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej.

Stosowanie do art. 73 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej:

Nadpłata powstaje, z zastrzeżeniem § 2, z dniem pobrania przez płatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej.

W myśl art. 75 § 1 Ordynacji podatkowej:

Jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.

Natomiast art. 75 § 2 Ordynacji podatkowej stanowi:

Uprawnienie do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty przysługuje podatnikom, płatnikom i inkasentom oraz osobom, które były wspólnikami spółki cywilnej w momencie rozwiązania spółki w zakresie zobowiązań spółki. Płatnik lub inkasent jest uprawniony do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, jeżeli wpłacony podatek nie został pobrany od podatnika.

Jak wynika z wniosku złożyła Pani zeznanie podatkowe za 2022 r. wykazując w nim przychody uzyskane tytułem świadczenia wdowiego z Irlandii i pobrane zaliczki, w celu zwrotu niezasadnie pobranego podatku ma Pani prawo do sporządzenia korekty tego zeznania i wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. W takiej korekcie złożonego już zeznania podatkowego za 2022 r. powinna Pani wykazać wyłącznie pobrane przez płatnika zaliczki od świadczenia z Irlandii.

Wobec powyższego stanowisko Pani jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

* stanu faktycznego, który Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia;

* zdarzenia przyszłego, które Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Pani sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i musi się Pani zastosować do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...).

Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl