0114-KDIP3-2.4011.539.2020.1.JK2 - PIT w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu pełnienia funkcji pełnomocnika spółki przez osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Niemiec.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 20 października 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-2.4011.539.2020.1.JK2 PIT w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu pełnienia funkcji pełnomocnika spółki przez osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Niemiec.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2020 r. (data wpływu 20 sierpnia 2020 r.) uzupełniony pismem z dnia 20 sierpnia 2020 r. (data wpływu 25 sierpnia 2020 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu pełnienia funkcji pełnomocnika spółki przez osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Niemiec - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 sierpnia 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu pełnienia funkcji pełnomocnika spółki przez osobę mającą miejsca zamieszkania na terytorium Niemiec.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca, będący obywatelem Niemiec pełni funkcję członka zarządu w polskiej spółce sp. z o.o. Na stałe zamieszkuje on poza Polską i jest niemieckim rezydentem podatkowym. Spółka z o.o. jest polską spółką kapitałową, mającą status polskiego rezydenta podatkowego. W skład zarządu spółki wchodzi obecnie trzech obywateli Niemiec, rezydentów podatkowych tego kraju. Spółka dokonała zmiany struktury zarządczej spółki. Przedmiotowa reorganizacja była wynikiem wewnętrznych ustaleń między dotychczasowymi członkami zarządu. Intencją tych osób było dalsze pozostawanie w strukturach firmy, aczkolwiek przy ograniczeniu ich wpływu na sprawy spółki i możliwości decydowania z jednoczesnym zamiarem pozostawienia tych funkcji w rękach pozostałych członków zarządu.

W związku z powyższym, Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwały, na mocy których z dniem 1 czerwca 2020 r. zostali odwołani dwaj dotychczasowi członkowie zarządu (w tym Wnioskodawca). Jednocześnie osoby te, odrębną uchwałą, zostały powołane do działania w spółce w roli pełnomocników. Nowo powołani pełnomocnicy uzyskali prawo do miesięcznego wynagrodzenia z tytułu pełnionej przez siebie funkcji.

Wnioskodawca nie jest związany ze spółką żadną umową, w szczególności umową o pracę, umową zlecenia lub umową o świadczenie usług. Podstawą jego działania jako pełnomocnika na rzecz spółki jest jedynie uchwała zarządu o jego powołaniu oraz o określeniu należnego mu wynagrodzenia. Celem reorganizacji było zminimalizowanie więzów prawnych łączących spółkę z dotychczasowymi członkami zarządu jak również ograniczenie zakresu ich umocowania. W szczególności spółka chciała zachować możliwość dyskrecjonalnego odwołania pełnomocników w każdym momencie, przy zachowaniu minimum formalności. Jednocześnie, co warto podkreślić, spółce jak i przyszłym pełnomocnikom nie zależało na utrzymywaniu szerokiego umocowania do działania, jakie przysługuje prokurentowi. Każdorazowo bowiem, w razie zaistnienia takiej potrzeby, spółka będzie udzielać odrębnego pełnomocnictwa szczególnego do dokonania danej czynności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wynagrodzenie za sprawowanie funkcji pełnomocnika otrzymywane przez Wnioskodawcę od spółki na podstawie uchwały zarządu spółki można zaliczyć do przychodów, o których mowa w art. 16 ust. 2 umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku i tym samym jego wynagrodzenie może być opodatkowane w Polsce jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie za sprawowanie funkcji pełnomocnika otrzymywane od spółki na podstawie uchwały zarządu spółki można zaliczyć do przychodów, o których mowa w art. 16 ust. 2 umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku i tym samym jego wynagrodzenie może być opodatkowane w Polsce jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o PIT, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów nieograniczony obowiązek podatkowy). Stosownie do treści art. 3 ust. 1a cytowanej ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1.

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2.

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o PIT, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w ust. 2a, uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

1.

pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

2.

działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

3.

działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;

4.

położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości;

7.

tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia;

8.

niezrealizowanych zysków, o których mowa w art. 30da.

Powyższy katalog nie jest katalogiem zamkniętym. Tak więc ustawodawca dopuszcza istnienie także innych dochodów, które należy uznać za osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W świetle art. 4a ustawy o PIT, przepisy art. 3 ust. 1, la, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zgodnie z art. 16 ust. 1 DTT PL-DE wynagrodzenia członków rady nadzorczej lub zarządu i inne podobne płatności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej lub zarządzie spółki, mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Artykuł 16 ust. 2 powyższej umowy stanowi z kolei, że uposażenia, płace i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu pełnienia obowiązków pełnomocnika spółki, mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

W obrocie gospodarczym zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, jak i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (spółki osobowe) nie muszą działać osobiście; dopuszczalne jest działanie przez pełnomocnika. Istota pełnomocnictwa w prawie cywilnym polega na tym, że pewna osoba dokonuje w imieniu i na rzecz innego podmiotu czynności prawnych. Osoba, która dokonuje czynności, określana jest mianem pełnomocnika, natomiast osoba, w imieniu której czynność jest dokonywana - mianem reprezentowanego.

Jeżeli czynność dokonana przez pełnomocnika mieści się w granicach umocowania udzielonego przez reprezentowanego, wywołuje ona bezpośredni skutek dla podmiotu, który udzielił pełnomocnictwa.

Instytucja pełnomocnika uregulowana została w Rozdziale II ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Zgodnie z art. 98 Kodeksu Cywilnego można wyróżnić trzy rodzaje pełnomocnictwa. Są nimi: pełnomocnictwo ogólne (obejmujące umocowanie do czynności zwykłego zarządu), pełnomocnictwo rodzajowe (określające rodzaj czynności, do dokonywania których umocowany ma być pełnomocnik) oraz pełnomocnictwo szczególne (do dokonania konkretnej czynności w imieniu mocodawcy). Pełnomocnictwo rodzajowe powinno określać rodzaj (typ, grupę) czynności prawnych, do których dokonywania umocowany został pełnomocnik oraz przedmiot tych czynności. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.

Za pełnomocnictwo ogólne należy uznać tylko takie, w treści którego pełnomocnik zostaje umocowany do dokonywania nieokreślonych indywidualnie ani niesprecyzowanych co do rodzaju czynności prawnych. Przy czym, jako że ustawa limituje dopuszczalność udzielenia takiego pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu, czynnościami tymi będą zawsze czynności o takim właśnie charakterze.

Przepisy prawa cywilnego nie definiują pojęcia czynności zwykłego zarządu, niemniej powszechnie przyjmuje się, że są nimi bieżące, drobne czynności związane z prowadzeniem działalności. Natomiast jeżeli dana czynność przekracza zwykły zarząd (np. nabycie lub zbycie nieruchomości, zaciągnięcie kredytu), wówczas pełnomocnik ogólny nie jest uprawniony do jej dokonania. W takim wypadku konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa uprawniającego do dokonania konkretnej czynności lub tzw. pełnomocnictwa rodzajowego upoważniającego do dokonywania czynności określonego rodzaju - np. do podpisywania w imieniu mocodawcy pewnej kategorii umów, składania zamówień, podpisywania ofert.

Pełnomocnictwem ogólnym jest przede wszystkim pełnomocnictwo, w którym w ogóle nie sprecyzowano czynności prawnych, do jakich zostaje umocowany pełnomocnik, poprzestając na stwierdzeniu, że umocowuje ono do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Zgodnie z art. 99 ust. 2 Kodeksu Cywilnego pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie.

Jak zostało to wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, spółka ustanowiła dwóch pełnomocników, którymi zostali dwaj dotychczasowi członkowie zarządu, obywatele Niemiec (w tym Wnioskodawca). Wolą obu stron było rozluźnienie więzów prawnych łączących te osoby z polską spółką, poprzez ograniczenie wpływu tych osób na sprawy spółki. Jak wynika ze stanu faktycznego opisanego we wniosku:

* rezydenci podatkowi Republiki Federalnej Niemiec zostali powołani uchwałą zarządu spółki do pełnienia funkcji pełnomocników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej status polskiego rezydenta podatkowego, osoby te nie są związane ze spółką żadną umową (umowa o pracę, umowa zlecenia, czy umowa o świadczenie usług),

* podstawą działania tych osób jako pełnomocników jest jedynie uchwała o ich powołaniu oraz o określeniu należnego im wynagrodzenia.

Zatem w przedmiotowej sprawie spełnione zostaną przesłanki wymienione w art. 16 ust. 2 omawianej umowy międzynarodowej, a więc przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji pełnomocnika polskiej spółki mogą podlegać opodatkowaniu w Polsce. W konsekwencji konieczna jest kwalifikacja prawnopodatkowa dochodu pełnomocnika spółki na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Katalog źródeł przychodów został określony w art. 10 ust. 1 ww. ustawy. Jednym ze źródeł przychodów są tzw. "inne źródła", określone w pkt 9 ust. 1 art. 10 cyt. ustawy, do których zalicza się te wszystkie przychody, które nie mogą być zakwalifikowane do ściśle określonej kategorii wymienionej w pkt 1-8 cyt. przepisu.

Stosownie do treści art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17.

Zwrot "w szczególności" użyty w art. 20 ust. 1 ustawy oznacza, że ustawodawca jedynie przykładowo wskazał, jakie przychody należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9. Katalog ten nie jest więc zamknięty. Oznacza to, że do "innych źródeł" należy zakwalifikować wszelkie przychody, których nie można zaliczyć do któregokolwiek z pozostałych źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy. Odnosząc powyższe regulacje prawne na grunt omawianej sprawy stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji pełnomocnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wyłącznie na podstawie uchwały zarządu to oznacza, że jego wynagrodzenie stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że przychody uzyskiwane przez pełnomocnika (rezydenta Republiki Federalnej Niemiec) spółki będącej rezydentem Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do art. 16 ust. 2 polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania podlegają opodatkowaniu w Polsce, jako przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Stanowisko to znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 marca 2020 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.164.2019.2.JK, która została wydana na wniosek tej samej spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski uważa się przy tym - stosownie do art. 3 ust. 1a ustawy osobę fizyczną, która:

1.

posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2.

przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Zgodnie z art. 3 ust. 2b, za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

1.

pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

2.

działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

3.

działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;

4.

położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości;

5.

papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;

6.

tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej lub z tytułu należności będących następstwem posiadania tych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków lub tytułów uczestnictwa - jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów takiej spółki, spółki niebędącej osobą prawną, funduszu inwestycyjnego, instytucji wspólnego inwestowania lub osoby prawnej, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości;

7.

tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia;

8.

niezrealizowanych zysków, o których mowa w art. 30da.

Wyżej wymieniony katalog jest katalogiem otwartym, a więc może mieścić w sobie również inne przychody wprost w nim nie wskazane.

Wyżej wymienione przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca - rezydent Niemiec, na podstawie uchwały pełni funkcję członka zarządu w polskiej spółce. Na podstawie odrębnej uchwały Wnioskodawca pełni również funkcję pełnomocnika.

Mając powyższe na uwadze w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdą przepisy umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90)

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, wynagrodzenie członków rady nadzorczej lub zarządu i inne podobne płatności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej lub zarządzie spółki, mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Natomiast stosownie do art. 16 ust. 2 ww. umowy uposażenia, płace i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu pełnienia obowiązków pełnomocnika spółki, mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Z powyższego wynika, że przepis art. 16 ust. 2 umowy będzie miał zastosowanie, jeżeli zostaną spełnione łącznie trzy przesłanki, tj.:

1.

osoba ma miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie;

2.

osoba jest pełnomocnikiem spółki, która ma siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie;

3.

osoba ta otrzymuje uposażenie, płace i inne podobne wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy należy zauważyć, że:

* Wnioskodawca - rezydent Niemiec-zostanie powołany uchwałą zarządu spółki do pełnienia funkcji pełnomocnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej status polskiego rezydenta podatkowego,

* Wnioskodawca nie będzie związany ze spółką żadną umową (umowa o pracę, umowa zlecenia, czy umowa o świadczenie usług),

* podstawą działania tych Wnioskodawcy jako pełnomocnika będzie jedynie uchwała o jego powołaniu oraz o określeniu należnego Mu wynagrodzenia.

Zatem w przedmiotowej sprawie spełnione zostaną przesłanki wymienione w art. 16 ust. 2 omawianej umowy międzynarodowej, a więc przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji pełnomocnika w polskiej spółce mogą podlegać opodatkowaniu w Polsce.

W konsekwencji należy dokonać kwalifikacji prawnopodatkowej dochodu Wnioskodawcy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Katalog źródeł przychodów został określony w art. 10 ust. 1 ww. ustawy.

Jednym ze źródeł przychodów są tzw. "inne źródła", określone w pkt 9 ust. 1 art. 10 cyt. ustawy, do których zalicza się te wszystkie przychody, które nie mogą być zakwalifikowane do ściśle określonej kategorii wymienionej w pkt 1-8 cyt. przepisu.

Stosownie natomiast do treści art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście. Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się ściśle określone kategorie przychodów wymienione w art. 13 ww. ustawy.

W myśl postanowień art. 13 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się m.in. wymienione w pkt 7, 8 i 9 tego przepisu przychody:

* otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (pkt 7),

* z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

a.

osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

b.

właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9 (pkt 8),

- uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7 (pkt 9).

Źródłem przychodów jest również wymieniony w art. 10 ust. 1 pkt 1 tej ustawy stosunek pracy, przy czym zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy - za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Natomiast stosownie do treści art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17.

Zwrot "w szczególności" użyty w art. 20 ust. 1 ustawy oznacza, że ustawodawca jedynie przykładowo wskazał, jakie przychody należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9. Katalog ten nie jest więc zamknięty. Oznacza to, że do "innych źródeł" należy zakwalifikować wszelkie przychody, których nie można zaliczyć do któregokolwiek z pozostałych źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca został ustanowiony pełnomocnikiem polskiej spółki. Wnioskodawca nie jest związany ze spółką żadną umową, w szczególności umową o pracę, umową zlecenia lub umową o świadczenie usług. Podstawą działania Wnioskodawcy jako pełnomocnika na rzecz spółki polskiej jest jedynie uchwała Zgromadzenia Wspólników o Jego powołaniu oraz o określeniu należnego Mu wynagrodzenia.

Odnosząc powyższe regulacje prawne na grunt omawianej sprawy stwierdzić należy, że skoro istotnie jak wskazuje Wnioskodawca, wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji pełnomocnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będzie otrzymywać wyłącznie na podstawie uchwały zarządu to oznacza, że Jego wynagrodzenie będzie stanowić przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca będzie zobligowany wykazać dochód z tytułu wynagrodzenia otrzymanego z tytułu pełnienia na podstawie uchwały zarządu funkcji pełnomocnika ("inne źródła") wraz z innymi dochodami i od łącznej sumy obliczyć należny za dany rok podatek. Stosownie bowiem do przepisu art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 1aa, 7 i 8.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę - pełnomocnika spółki polskiej stosownie do art. 16 ust. 2 polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania będą podlegały opodatkowaniu w Polsce, jako przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...) dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl