0114-KDIP3-2.4011.514.2023.3.JK2 - Status spółki nieruchomościowej

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 14 sierpnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-2.4011.514.2023.3.JK2 Status spółki nieruchomościowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

25 maja 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 22 maja 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia sposobu kalkulacji wartości nieruchomości posiadanych pośrednio, a co za tym idzie ustalenia czy spółka, w której jest Pan wspólnikiem będzie spełniać definicję spółki nieruchomościowej oraz obowiązku ograniczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych na podstawie art. 22 ust. 8 zd. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 2 sierpnia 2023 r. (wpływ 2 sierpnia 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Jest Pan wspólnikiem spółki jawnej (...) (dalej: "Spółka") mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pana udział w zyskach Spółki wynosi 48%.

Jest Pan polskim rezydentem podatkowym.

Spółka jest podmiotem obowiązanym do sporządzania bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest wynajem i zarządzenie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 23 grudnia 2020 r. Spółka powstała na skutek przekształcenia (...) sp. z o.o. (...) sp.k. z siedzibą (...) w spółkę jawną (...) sp.j. Z kolei (...) sp. z o.o. (...) sp.k. powstała (data wpisu 3 stycznia 2018 r.) w wyniku przekształcenia (...) sp. z o.o. z siedzibą (...) w spółkę komandytową, tj. (...) sp. z o.o. (...) sp.k. na podstawie art. 551 § 1 k.s.h.

Rok obrotowy Spółki jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Rok obrotowy 2021 zakończył się 31 grudnia 2021 r. (dalej: "Rok Obrotowy 2021").

Spółka jest podmiotem transparentnym podatkowo. Status podatnika podatku dochodowego posiadają jej wspólnicy.

Spółka na koniec roku obrotowego 2021 jest udziałowcem (...) sp. z o.o., w której posiada 40% udziałów (dalej: "Spółka zależna").

Spółka i Spółka zależna posiadają w swoim majątku nieruchomości położone w Polsce.

Zgodnie z bilansem sporządzonym przez Spółkę na koniec roku obrotowego 2021 wartość bilansowa nieruchomości stanowiących bezpośrednie aktywa Spółki wynosi 6 259 301,90 zł. Natomiast wartość bilansowa aktywów ogółem posiadanych bezpośrednio przez Spółkę wynosi 17 359 691,33 zł.

Wartość bilansowa udziałów w Spółce Zależnej posiadanych przez Spółkę, wykazanych w bilansie sporządzonym na koniec 2021 r. wynosi 860 000,00 zł.

Z kolei zgodnie z bilansem sporządzonym przez Spółkę Zależną na koniec roku obrotowego 2021, wartość bilansowa aktywów to 31 333 747,26. Wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych stanowiących aktywa Spółki zależnej wynosi 30 627 220,35 zł, w tym wartość nieruchomości (grunty, budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej) to 24 980 981.39 zł. Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe Spółki zależnej to urządzenia techniczne i maszyny oraz inne środki trwałe.

Spółka zależna nie posiada innych nieruchomości niż stanowiących rzeczowe aktywa trwałe.

Spółka w 2021 r. uzyskała przychody m.in. z najmu lokali i ze sprzedaży nieruchomości. Przychody z najmu lokali i ze sprzedaży nieruchomości stanowiły co najmniej 60% przychodów ujętych w wyniku finansowym netto.

Uzupełnienie opisu stanu faktycznego

W pierwszej kolejności wskazuje Pan, że pytanie zadane we wniosku o interpretację odnosiło się do sposobu kalkulacji wartości nieruchomości posiadanych pośrednio i nie odnosiło się do danych z konkretnego roku podatkowego.

Jednakże, jeśli dla Organu podatkowego istotne jest wskazanie wartości odnoszących się do konkretnego roku podatkowego, to wskazuje Pan, że przedmiotem zainteresowania jest określenie, jakie wartości należy brać pod uwagę kalkulując status spółki jawnej jako spółki nieruchomościowej w 2022 r. Dlatego poniżej przedstawiono dane liczbowe według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wartość bilansowa aktywów ogółem posiadanych bezpośrednio przez (...) sp.j. (dalej: "Spółka") wynosi 17 359 691,33 zł.

Wartość bilansowa nieruchomości stanowiących bezpośrednie aktywa Spółki wynosi 6 259 301,90 zł.

Natomiast wartość bilansowa nieruchomości posiadanych pośrednio zależy od tego, w jaki sposób dla celów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy kalkulować tę wartość, tj.

a.

na podstawie bilansu Spółki, tj. według wartości bilansowej udziałów w Spółce Zależnej posiadanych przez Spółkę, czyli w kwocie 860 000,00 zł;

b.

z uwzględnieniem wartości bilansowej nieruchomości wynikającej z bilansu Spółki zależnej (24 980 981,39) i udziału kapitałowego w tej Spółce Zależnej (40%), czyli w kwocie 9.992.392,56 zł, obliczonej według równania 24 980 981,39 * 40% = 9.992.392.,56 zł.

Przedmiotem wątpliwości podatnika jest to, w jaki sposób określić wartość nieruchomości pośrednio posiadanych przez Spółkę, co zostało wprost wyartykułowane w pytaniu zawartym we wniosku o interpretację i to od odpowiedzi na to pytanie zależy, czy Spółka będzie posiadać status spółki nieruchomościowej.

Jednakże w 2022 r. z ostrożności przyjęto, że Spółka jest spółką nieruchomościową.

W 2023 r. z uwagi na niespełnienie przesłanki udziału przychodów z nieruchomości w przychodach ogółem, Spółka ma statusu spółki nieruchomościowej.

Pan jako wspólnik spółki jawnej dokonywał odpisów amortyzacji środków trwałych zaliczonych do grupy 1 Klasyfikacji.

W 2022 r. amortyzacji dokonywano z uwzględnieniem art. 22 ust. 8 zdanie drugie ustawy o PIT, tj. podatkowe odpisy amortyzacyjne nie były wyższe od odpisów amortyzacyjnych dokonywanych na cele rachunkowe.

W przypadku niektórych środków trwałych posiadanych przez Spółkę, w tym środków trwałych sklasyfikowanych do 1 grupy KŚT, amortyzacja podatkowa mogła przewyższać amortyzację dokonywaną na cele rachunkowe.

Jednakże w 2022 r., tj. w roku, w którym przyjęto ostrożnościowo, że Spółka ma status spółki nieruchomościowej, przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych uwzględniono postanowienie art. 22 ust. 8 ustawy o PIT i w konsekwencji od środków trwałych zaliczonych do grupy 1 Klasyfikacji nie dokonywano odpisów amortyzacyjnych w wysokości wyższej niż wynikałoby to z przepisów o rachunkowości.

Pytania

1. Czy ustalając, czy Spółka będzie spełniać kryteria określone w art. 5a pkt 49 ustawy o PIT (dla ustalenia obowiązku składania informacji, o której mowa w art. 45 ust. 3f ustawy o PIT), dla celów określenia wskaźnika udziału wartości bilansowej nieruchomości położonych na terytorium Polski lub praw do takich nieruchomości w całkowitej wartości bilansowej aktywów Spółki, jako wartość aktywów Spółki, którą pośrednio stanowią nieruchomości położone na terytorium Polski lub prawa do takich nieruchomości, powinien Pan przyjąć wartość bilansową aktywów Spółki prezentowanych zgodnie z regulacjami prawa rachunkowego w księgach rachunkowych Spółki jako aktywa finansowe, w szczególności w jednostkowym bilansie Spółki, obejmujących posiadane przez Spółkę udziały, akcje i udziały kapitałowe w, odpowiednio, spółkach kapitałowych oraz spółkach osobowych, w przypadku których co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów danego podmiotu bezpośrednio lub pośrednio stanowi wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium Polski lub praw do takich nieruchomości?

2. Czy obliczając dochód ze Spółki za 2022 rok miał Pan obowiązek ograniczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych dotyczących środków trwałych zaliczonych do grupy 1 Klasyfikacji do wysokości odpisów amortyzacyjnych określonej przepisami o rachunkowości obciążających w 2022 r. podatkowym wynik finansowy Spółki?

Pana stanowisko w sprawie

Ad. 1

Ustalając, czy Spółka będzie spełniać kryteria określone w art. 5a pkt 49 ustawy o PIT (dla ustalenia obowiązku składania informacji, o której mowa w art. 45 ust. 3f ustawy o PIT), dla celów określenia wskaźnika udziału wartości bilansowej nieruchomości położonych na terytorium Polski lub praw do takich nieruchomości w całkowitej wartości bilansowej aktywów Spółki, jako wartość aktywów Spółki, którą pośrednio stanowią nieruchomości położone na terytorium Polski lub prawa do takich nieruchomości, powinien Pan przyjąć wartość bilansową aktywów Spółki prezentowanych zgodnie z regulacjami prawa rachunkowego w księgach rachunkowych Spółki jako aktywa finansowe, w szczególności w jednostkowym bilansie Spółki, obejmujących posiadane przez Spółkę udziały, akcje i udziały kapitałowe w, odpowiednio, spółkach kapitałowych oraz spółkach osobowych, w przypadku których co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów danego podmiotu bezpośrednio lub pośrednio stanowi wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium Polski lub praw do takich nieruchomości.

Ad. 2

Obliczając dochód ze Spółki za 2022 rok nie miał Pan obowiązku ograniczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych dotyczących środków trwałych zaliczonych do grupy 1 Klasyfikacji do wysokości odpisów amortyzacyjnych określonej przepisami o rachunkowości obciążających w 2022 r. podatkowym wynik finansowy Spółki, ponieważ Spółka w 2022 r. nie miała statusu spółki nieruchomościowej.

UZASADNIENIE

Pana stanowiska

Zgodnie z art. 5a punkt 49 ustawy o PIT, przez spółkę nieruchomościową rozumie się podmiot inny niż osoba fizyczna, obowiązany do sporządzania bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości, w którym:

a)

na pierwszy dzień roku podatkowego, a w przypadku gdy spółka nieruchomościową nie jest podatnikiem podatku dochodowego - na pierwszy dzień roku obrotowego, co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości oraz wartość rynkowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł albo równowartość tej kwoty określoną według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego pierwszy dzień roku podatkowego - w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność,

b)

na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego - na ostatni dzień roku poprzedzającego rok obrotowy, co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości i wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł albo równowartość tej kwoty określoną według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego odpowiednio rok podatkowy albo rok obrotowy oraz w roku poprzedzającym odpowiednio rok podatkowy albo rok obrotowy przychody podatkowe, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego - przychody ujęte w wyniku finansowym netto, z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości, o których mowa w art. 3 ust. 2b pkt 6, oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, stanowiły co najmniej 60% ogółu odpowiednio przychodów podatkowych albo przychodów ujętych w wyniku finansowym netto - w przypadku podmiotów innych niż określone w lit. a.

Pana zdaniem, dla celów właściwego ustalenia wartości aktywów posiadanych przez Spółkę, należało będzie uwzględniać wartości bilansowe prezentowane w bilansie Spółki sporządzonym na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy Spółki.

W Pana ocenie, weryfikując przesłankę posiadania przez Spółkę pośrednio aktywów, których wartość w co najmniej 50% stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości, należy odnieść się do udziałów i akcji w spółkach kapitałowych, a także udziałów kapitałowych w spółkach osobowych, które w swoich aktywach Spółka rozpoznaje jako aktywa inwestycyjne.

I tak w Pana ocenie, pojęcie "pośrednio" należy interpretować w taki sposób, że wyliczając udział, o którym mowa w art. 5a pkt 49 ustawy o PIT, należy uwzględnić te aktywa, które dają w sposób pośredni prawa do dysponowania majątkiem związanym z nieruchomościami zlokalizowanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Odnosząc powyższe do analizowanego zdarzenia przyszłego, takimi aktywami będą udziały, akcje i udziały kapitałowe w spółkach zależnych, których majątek związany z nieruchomościami zlokalizowanymi na terytorium Polski (lub prawami do tych nieruchomości) stanowi bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 50% wartości aktywów. W takim przypadku, w Pana ocenie, o bezpośrednim udziale majątku związanego z nieruchomościami zlokalizowanymi w Polsce (lub prawami do tych nieruchomości) będzie można mówić, jeżeli spółki zależne będą bezpośrednio posiadały te nieruchomości (lub prawa do tych nieruchomości). Z kolei, po stronie Spółki pośredni udział majątku związanego z nieruchomościami zlokalizowanymi w Polsce (lub prawami do tych nieruchomości) wystąpi, jeżeli spółki zależne będą posiadać udziały, akcje i udziały kapitałowe w innych podmiotach, których co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów stanowią bezpośrednio lub pośrednio nieruchomości zlokalizowane w Polsce (lub prawa do tych nieruchomości).

W opisanych powyżej sytuacjach, wartość udziałów, akcji i udziałów kapitałowych tych podmiotów wykazana w bilansie Spółki będzie kwalifikowała się jako wartość aktywów związanych pośrednio z nieruchomościami położonymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawami do tych nieruchomości.

Powyżej prezentowane podejście, w Pana ocenie, odpowiada także literalnemu rozumieniu art. 5a pkt 49 ustawy o PIT, w świetle którego pod kątem wypełnienia definicji spółki nieruchomościowej należy rozpatrywać poza nieruchomościami posiadanymi bezpośrednio, wartość bilansową tych udziałów, akcji lub udziałów kapitałowych w podmiotach, których nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości stanowią bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 50% wartość bilansowej aktywów tych podmiotów.

Odnosząc powyżej zaprezentowane rozważania do zdarzenia przyszłego zaprezentowanego przez Pana należy stwierdzić, że przy weryfikacji przesłanek z art. 5a pkt 49 ustawy o PIT, przy ustalaniu wartości aktywów Spółki związanych z nieruchomościami, ustalając współczynnik wartości bilansowej nieruchomości w aktywach, należy:

* w liczniku zsumować wartość pozycji bilansu dotyczących nieruchomości (nieruchomości posiadane bezpośrednio, tj. 6 259 301,90 zł) oraz wartość pozycji bilansu dotyczące udziałów, akcji i udziałów kapitałowych w spółkach zależnych, których majątek związany z nieruchomościami zlokalizowanymi na terytorium Polski stanowi bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 50% wartości aktywów (tj. wartość bilansowa udziałów w Spółce Zależnej w kwocie 860 000,00 zł)

* w mianowniku wskazać wartość pozycji "aktywa" Spółki.

Jednocześnie, Pana zdaniem, nie ma obowiązku zwiększania licznika o kwotę stanowiącą iloczyn udziału kapitałowego i wartości bilansowej nieruchomości Spółki zależnej, jak również mianownika o iloczyn udziału kapitałowego oraz wartości aktywów Spółki zależnej.

Zatem dla celów określenia wskaźnika udziału wartości bilansowej nieruchomości położonych na terytorium Polski lub praw do takich nieruchomości w całkowitej wartości bilansowej aktywów Spółki jako wartość aktywów Spółki, którą pośrednio stanowią nieruchomości położone na terytorium Polski lub prawa do takich nieruchomości, należy przyjąć wartość bilansową aktywów Spółki prezentowanych zgodnie z regulacjami prawa rachunkowego w księgach rachunkowych Spółki, w szczególności w jednostkowym bilansie Spółki jako aktywa finansowe, obejmujących posiadane przez Spółkę udziały, akcje i udziały kapitałowe w, odpowiednio, spółkach kapitałowych oraz spółkach osobowych, w przypadku których co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów danego podmiotu stanowi bezpośrednio lub pośrednio wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium Polski lub praw do takich nieruchomości (według stanu na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy Spółki).

Podsumowując, przy ocenie, czy Spółka będzie spełniać kryteria określone w art. 5a pkt 49 ustawy o PIT, dla celów określenia wskaźnika udziału nieruchomości położonych na terytorium Polski lub praw do takich nieruchomości w całkowitej wartości aktywów Spółki jako wartość aktywów Spółki, którą pośrednio stanowią nieruchomości położone na terytorium Polski lub prawa do takich nieruchomości, należy przyjąć wartość bilansową aktywów Spółki prezentowanych zgodnie z regulacjami prawa rachunkowego w księgach rachunkowych Spółki, w szczególności w jednostkowym bilansie Spółki jako aktywa finansowe, obejmujących posiadane przez Spółkę udziały, akcje i udziały kapitałowe w, odpowiednio, spółkach kapitałowych oraz spółkach osobowych, w przypadku których co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów danego podmiotu stanowi bezpośrednio lub pośrednio wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium Polski lub praw do takich nieruchomości.

Warunki jakie muszą być spełnione, aby uznać Spółkę za spółkę nieruchomościową:

Mając na uwadze definicję spółki nieruchomościowej z art. 5a pkt 49 lit. b ustawy PIT, aby można było uznać Spółkę za spółkę nieruchomością, należy zbadać, czy Spółka spełnia łącznie następujące warunki:

1)

na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości (warunek 1),

2)

wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10.000.000 zł albo równowartość tej kwoty określoną według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego odpowiednio rok podatkowy (warunek 2),

3)

w roku poprzedzającym rok podatkowy (obrotowy) przychody podatkowe z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości, o których mowa w art. 3 ust. 2b pkt 6, oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, stanowiły co najmniej 60% ogółu odpowiednio przychodów podatkowych (warunek 3).

Analiza poszczególnych warunków:

Warunek 1:

Wskazał Pan, że ustawa o PIT nie zawiera definicji aktywów, niemniej jednak w art. 5a pkt 2 ustawy PIT w zakresie definicji składników majątkowych ustanawia odniesienie do pojęcia aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (dalej: "UoR"). Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 12 UoR przez aktywa należy z kolei rozumieć kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Kierując się dyrektywami wykładni systemowej oraz funkcjonalnej, które zakładają wewnętrzną spójność aktu prawnego należy uznać, iż na potrzeby ustalenia definicji pojęcia aktywów, należy kierować się przywołaną UoR.

Stoi Pan na stanowisku, iż do określenia wartości nieruchomości będących własnością Spółki bezpośrednio lub pośrednio, Spółka powinna wziąć pod uwagę ich wartości bilansowe. Wniosek taki można wywieść z treści samego art. 5a pkt 49 lit. b ustawy o PIT, który wprost odwołuje się do pojęcia wartości bilansowej.

W Pana ocenie, ustalając współczynnik wartości bilansowej nieruchomości posiadanych bezpośrednio i pośrednio w aktywach, należy:

* w liczniku zsumować wartość pozycji bilansu dotyczących nieruchomości (nieruchomości posiadane bezpośrednio) oraz wartość pozycji bilansu dotyczące udziałów, akcji i udziałów kapitałowych w spółkach zależnych, których majątek związany z nieruchomościami zlokalizowanymi na terytorium Polski (lub prawami do tych nieruchomości) stanowi bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 50% wartości aktywów,

* w mianowniku wskazać wartość pozycji "aktywa" Spółki.

Mając na względzie, że zgodnie z bilansem sporządzonym przez Spółkę na dzień 31 grudnia 2021 r.:

* wartość bilansowa nieruchomości posiadanych bezpośrednio wynosi 6 259 301,90 zł;

* wartość bilansowa udziałów w Spółce Zależnej wynosi 860 000,00 zł,

* wartość bilansowa aktywów ogółem wynosi 17 359 691,33 zł

- to warunek 1 nie jest spełniony, ponieważ wartość bilansowa nieruchomości posiadanych bezpośrednio i pośrednio w aktywach ogółem wynosi 41% (6 259 301,90 + 860 000,00) / 17 359 691,33).

Warunek 2:

Mając na względzie, że wartość bilansowa nieruchomości posiadanych bezpośrednio i pośrednio wynosi 7 119 301,90 zł (suma wartości bilansowej nieruchomości posiadanych bezpośrednio oraz udziałów w Spółce zależnej, której aktywa składają się ponad 50% z nieruchomości), to warunek należy uznać za niespełniony.

Wartość bilansowa nieruchomości (suma bilansowa nieruchomości posiadanych bezpośrednio oraz udziałów w spółkach nieruchomościowych) Spółki na ostatni dzień roku obrotowego 2021 była niższa od 10.000.000 zł.

W związku z tym, Pana zdaniem, warunek 2 nie jest spełniony.

Warunek 3:

Zgodnie z warunkiem 3, przychody podatkowe z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości, o których mowa w art. 3 ust. 2b pkt 6, oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, powinny stanowić co najmniej 60% ogółu odpowiednio przychodów podatkowych.

Warunek 3 w przypadku Spółki jest spełniony.

Według bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r. Spółka nie spełnia wszystkich warunków przewidzianych przepisem art. 5a pkt 49 lit. b ustawy o PIT.

W konsekwencji należy uznać, że Spółka nie jest spółką nieruchomościową.

Z tego też powodu, Pana zdaniem nie znajdzie zastosowania przepis art. 22 ust. 8 dz. 2 ustawy o PIT, zgodnie z którym: "W przypadku spółek nieruchomościowych odpisy dotyczące środków trwałych zaliczonych do grupy 1 Klasyfikacji nie mogą być w roku podatkowym wyższe niż dokonywane zgodnie z przepisami o rachunkowości odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z tytułu zużycia środków trwałych, obciążające w tym roku podatkowym wynik finansowy jednostki".

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 45 ust. 3f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.):

Spółki nieruchomościowe oraz podatnicy posiadający, bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze są obowiązani przekazywać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego - do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego spółki nieruchomościowej, informację:

1)

o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze, wraz z podaniem liczby posiadanych przez każdego z nich takich praw - w przypadku informacji przekazywanych przez spółki nieruchomościowe,

2)

o liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze - w przypadku informacji przekazywanych przez podatników będących wspólnikami spółek nieruchomościowych

- według stanu na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego - na ostatni dzień jej roku obrotowego.

Powziął Pan wątpliwość, jaki należy przyjąć sposób kalkulacji wartości nieruchomości posiadanych pośrednio, a co za tym idzie, czy spółka, w której jest Pan wspólnikiem będzie spełniać definicję spółki nieruchomościowej.

Definicja spółki nieruchomościowej

Zgodnie z art. 5a pkt 49 ww. ustawy:

Ilekroć w ustawie jest mowa o spółce nieruchomościowej - oznacza to podmiot inny niż osoba fizyczna, obowiązany do sporządzania bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości, w którym:

a)

na pierwszy dzień roku podatkowego, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego - na pierwszy dzień roku obrotowego, co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości oraz wartość rynkowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł albo równowartość tej kwoty określoną według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego pierwszy dzień roku podatkowego - w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność,

b)

na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego - na ostatni dzień roku poprzedzającego rok obrotowy, co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości i wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł albo równowartość tej kwoty określoną według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego odpowiednio rok podatkowy albo rok obrotowy oraz w roku poprzedzającym odpowiednio rok podatkowy albo rok obrotowy przychody podatkowe, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego - przychody ujęte w wyniku finansowym netto, z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości, o których mowa w art. 3 ust. 2b pkt 6, oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, stanowiły co najmniej 60% ogółu odpowiednio przychodów podatkowych albo przychodów ujętych w wyniku finansowym netto - w przypadku podmiotów innych niż określone w lit.a.

Oceniając, czy spółka będzie spełniać kryteria warunkujące uznanie jej za spółkę nieruchomościową, w pierwszej kolejności należy odnieść się do pojęcia wartości aktywów spółki.

Pojęcie wartości aktywów spółki

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji aktywów, jednakże art. 5a pkt 2 ww. ustawy ustanawia odniesienie do pojęcia aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości i stanowi, że:

Ilekroć w ustawie jest mowa o składnikach majątkowych - oznacza to aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy, o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie nabycia, o której mowa w art. 22g ust. 3.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.):

Przez aktywa rozumie się kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

W art. 3 ust. 1 pkt 13 zawarto definicję aktywów trwałych, w myśl której:

Rozumie się przez to aktywa jednostki, które nie są zaliczane do aktywów obrotowych, o których mowa w pkt 18.

Natomiast przez aktywa obrotowe, zgodnie z pkt 18, rozumie się:

Tę część aktywów jednostki, które w przypadku:

a)

aktywów rzeczowych, o których mowa w pkt 19 - są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy,

b)

aktywów finansowych, o których mowa w pkt 24 - są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne,

c)

należności krótkoterminowych - obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,

d)

rozliczeń międzyokresowych - trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Z kolei jako rzeczowe aktywa obrotowe, zdefiniowane w pkt 19, rozumie się:

Materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odprzedaży w stanie nieprzetworzonym.

Mając na uwadze literalne brzmienie wskazanych powyżej przepisów odnoszących się wprost do "wartości aktywów spółki", za właściwe należy uznać podejście, wedle którego przy kalkulacji wysokości udziału wartości bilansowej nieruchomości w całości wartości bilansowej aktywów uwzględnia się dane z ksiąg rachunkowych. Dane te prezentują bowiem aktualną sytuację finansową podmiotu na określony dzień bilansowy.

Zatem, skoro w świetle regulacji prawa rachunkowego w bilansie prezentowane są aktywa na podstawie danych pochodzących z ksiąg rachunkowych, to wartości wskazane w tym bilansie będą prezentować wartość aktywów aktualną na dzień, na który bilans jest sporządzany.

W cytowanym powyżej w art. 5a pkt 49 ustawodawca posługuje się pojęciem "aktywów", nie dokonując podziału na aktywa trwałe i obrotowe. W związku z tym należy przyjąć, że ustalając wartość bilansową nieruchomości trzeba uwzględnić zarówno te nieruchomości, które w bilansie ujęto jako aktywa trwałe jak i aktywa obrotowe (rzeczowe aktywa obrotowe).

Natomiast weryfikując przesłankę posiadania pośrednio aktywów, których wartość w co najmniej 50% stanowią nieruchomości położone na terytorium RP lub prawa do takich nieruchomości, należy odnieść się do definicji słowa "pośredni".

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego, słowo "pośredni" definiuje się jako: "niedotyczący czegoś bezpośrednio", "mający charakter przejściowy", "znajdujący się między dwoma etapami, elementami, stopniami jakiegoś procesu" itp.

Odnosząc się do wątpliwości dotyczących sformułowania "pośrednio", oceniając posiadanie pośrednie jako kryterium kwalifikującego uzyskanie przez podmiot statusu spółki nieruchomościowej, uwzględnić należy także wartość nieruchomości położonych na terytorium Polski, posiadanych przez spółki, do których ten podmiot ma tytuły uczestnictwa w ich zyskach w proporcji do wielkości posiadanego udziału w takich spółkach.

Wskazać należy, że ustawa o podatku dochodowym nie definiuje pojęcia nieruchomości lub pojęcia praw do nieruchomości.

Pojęcie nieruchomości i praw do nieruchomości

Zasadne jest zatem ustalenie znaczenia pojęcia nieruchomości w oparciu o przepisy innych gałęzi prawa, w szczególności sięgnięcie do przepisów prawa cywilnego.

Definicję nieruchomości zawiera art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), zgodnie z którą:

Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Również pojęcie "prawa do nieruchomości" którym posłużył się ustawodawca w art. 3 ust. 2b pkt 6, nie zostało zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem poprzez "prawa do nieruchomości" należy rozumieć inne niż własność prawa majątkowe do nieruchomości, pod warunkiem że prawa te stanowią mienie w rozumieniu polskiego prawa cywilnego.

Z informacji przedstawionych przez Państwa wynika, że:

1. Spółka jest zobowiązana do sporządzania bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości;

2.

przedmiotem działalności Spółki w przeważającej części jest wynajem i zarządzenie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, a rok obrotowy spółki jest tożsamy z rokiem kalendarzowym;

3.

rok obrotowy 2021 zakończył się 31 grudnia 2021 r.;

4. Spółka jawna i Spółka zależna posiadają w swoim majątku nieruchomości położone w Polsce;

5. Spółka jawna nie jest spółką rozpoczynającą prowadzenie działalności.

Aby określić status Spółki w oparciu o art. 5a pkt 49 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy dokonać analizy warunków, o których mowa w tym przepisie.

Określenie statusu Spółki w oparciu o art. 5a pkt 49 lit. b - analiza warunków

Analizując spełnienie warunków, o których mowa w cytowanym powyżej artykule, w zakresie spółki jawnej wskazano, że:

* wartość bilansowa nieruchomości, które są bezpośrednimi aktywami Spółki jawnej to 6 259 301,90 zł;

* wartość bilansowa bezpośrednich aktywów Spółki jawnej ogółem to 17 359 691,33 zł.

W zakresie spółki zależnej wskazano, że:

* udział Spółki jawnej w Spółce zależnej to 40%;

* wartość bilansowa udziałów w Spółce Zależnej, które są bezpośrednimi aktywami spółki jawnej to 860 000,00 zł;

* wartość bilansowa nieruchomości, które posiada Spółka zależna to 24 980 981,39 zł;

* wartość bilansowa aktywów Spółki zależnej ogółem to 31 333 747,26.

Warunek pierwszy:

na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości.

Jak już wcześniej wykazano, ustalając wartość bilansową nieruchomości trzeba uwzględnić zarówno te nieruchomości, które w bilansie ujęto jako aktywa trwałe jak i aktywa obrotowe (rzeczowe aktywa obrotowe) oraz uwzględnić również wartość nieruchomości położonych na terytorium Polski, posiadanych przez spółki, do których ten podmiot ma tytuły uczestnictwa w ich zyskach w proporcji do wielkości posiadanego udziału w takich spółkach.

Należy zatem przyjąć następujące wyliczenie: * Licznik:

Wartość bilansowa nieruchomości w spółce jawnej: 6 259 301,90 zł + wartość bilansowa nieruchomości, które są pośrednimi aktywami 9 992 392,56 zł (wartość bilansową nieruchomości, które posiada Spółka zależna: 24 980 981,39 zł x udział Spółki jawnej w Spółce zależnej: 40%).

Suma wartości bilansowych nieruchomości, które są bezpośrednimi i pośrednimi aktywami wynosi: 16 251 694,46 zł (6 259 301,90 zł + 9 992 392,56 zł) * Mianownik:

W mianowniku należy uwzględnić: 29 893 190,23 zł (wartość bilansowa bezpośrednich aktywów Spółki jawnej: 17 359 691,33 zł oraz wartość bilansowa pośrednich aktywów: 31 333 747,26 zł x 40% = 12 533 498,94 zł)

(6 259 301,90 zł + 9 992 392, 56 zł)/ (17 359 691,33 zł + 12 533 498,94 zł) x 100% = 54,36%

Oznacza to, że 54,36% wartości bilansowej aktywów Spółki jawnej, bezpośrednio lub pośrednio, stanowi wartość bilansowa nieruchomości.

Zatem warunek 1 został spełniony.

Warunek drugi:

wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10.000.000 zł albo równowartość tej kwoty określoną według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego odpowiednio rok podatkowy.

Suma wartości bilansowych nieruchomości, które są bezpośrednimi i pośrednimi aktywami wynosi: 16 251 694,46 zł (6 259 301,90 zł + 9 992 392,56 zł).

Wartość tych nieruchomości przekracza 10 000 000 zł.

Zatem warunek 2 został spełniony.

Warunek trzeci:

w roku poprzedzającym rok podatkowy (obrotowy) przychody podatkowe z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości, o których mowa w art. 3 ust. 2b pkt 6, oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, stanowiły co najmniej 60% ogółu odpowiednio przychodów podatkowych.

W 2021 r. Spółka uzyskała przychody m.in. z najmu lokali i ze sprzedaży nieruchomości. Przychody z najmu lokali i ze sprzedaży nieruchomości stanowiły co najmniej 60% przychodów ujętych w wyniku finansowym netto.

Zatem warunek 3 również został spełniony.

Pana stanowisko w zakresie sposobu kalkulacji wartości nieruchomości posiadanych pośrednio wymienione w punkcie a) należało więc uznać za nieprawidłowe.

Tym samym w analizowanej sprawie należy więc uznać, że Spółka jawna, w której jest Pan wspólnikiem jest spółką nieruchomościową, o której mowa w art. 5a pkt 49 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ograniczenie wysokości odpisów amortyzacyjnych

Przechodząc do pytania drugiego wskazać należy, że zgodnie z art. 22 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.:

Kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23. W przypadku spółek nieruchomościowych odpisy dotyczące środków trwałych zaliczonych do grupy 1 Klasyfikacji nie mogą być w roku podatkowym wyższe niż dokonywane zgodnie z przepisami o rachunkowości odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z tytułu zużycia środków trwałych, obciążające w tym roku podatkowym wynik finansowy jednostki.

Nowelizacja powyższego przepisu została wprowadzona ustawą z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105) i objęła spółki nieruchomościowe.

Zatem nie można się zgodzić z Pana stanowiskiem, że nie znajdzie zastosowania przepis art. 22 ust. 8 zd. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem jak zostało wykazane w niniejszej interpretacji, Spółka, w której jest Pan wspólnikiem jest spółką nieruchomościową.

Wobec powyższego, obliczając dochód ze Spółki za 2022 rok miał Pan obowiązek ograniczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych dotyczących środków trwałych zaliczonych do grupy 1 Klasyfikacji do wysokości odpisów amortyzacyjnych określonej przepisami o rachunkowości obciążających w 2022 r. podatkowym wynik finansowy Spółki.

Zatem w zakresie pytania nr 2 Pana stanowisko również należało uznać za nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Pana sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i musi się Pan zastosować do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma prawo wnieść skargę na tę interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a."). Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl