0114-KDIP3-2.4011.47.2022.2.BM, Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi pośrednictwa komercyjnego - Pismo wydane... - OpenLEX

0114-KDIP3-2.4011.47.2022.2.BM - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi pośrednictwa komercyjnego

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 16 marca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-2.4011.47.2022.2.BM Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi pośrednictwa komercyjnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych zdarzenia przyszłego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

5 stycznia 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 5 stycznia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy możliwości opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 15%.

Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 7 marca 2022 r. (data wpływu 8 marca 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Pana intencją jest potwierdzenie prawa do opodatkowania osiąganych w Polsce przychodów w roku 2022 (i w latach następnych) zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu świadczonych usług ("zryczałtowanym podatkiem"), a także właściwej stawki podatku od przychodów osiąganych tytułem świadczenia opisanych niżej usług.

Jest Pan osobą fizyczną i będzie Pan pozostawać polskim rezydentem podatkowym, a także prowadzić będzie (w dalszym ciągu) tzw. jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której świadczyć będzie usługi na rzecz polskich i zagranicznych klientów ("Klientów"). Podstawowym przedmiotem Pana działalności będzie świadczenie usług doradczych i pośrednictwa komercyjnego - pośrednictwa w interesach, transakcjach, inwestycjach - negocjowaniem ich warunków, nadzorem nad ich realizacją, a także wsparciem w tworzeniu zespołów odpowiedzialnych za wdrażanie strategii obranych przez Pana Klientów. W zależności od bieżącego zapotrzebowania Klientów zakres Pana usług ulegać może zmianie, a przedmiotem tego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej są przychody osiągane ze świadczenia następujących usług doradczych (zwanych dalej łącznie "Usługami"), polegających w szczególności (lecz nie wyłącznie) na:

1)

analizowaniu rynku (rynków) pod kątem potencjału rozwoju, wymogów ekonomicznych i prawnych, barier i szans biznesowych, konkurentów oraz potencjalnych kontrahentów Klienta,

2)

doradzaniu Klientom w zakresie sposobu pozyskiwania inwestycji i w zakresie strategii handlowej i marketingowej, a także komunikacji z kontrahentami,

3)

ocenie możliwości inwestycyjnych Nabywcy poprzez analizę strategiczną, finansową oraz inwestycyjną, a także sporządzenie modelów prognoz finansowych,

4)

doradztwie w zakresie przeprowadzenia inwestycji i usprawniania ich przeprowadzenia, w tym w zakresie ustalenia optymalnych warunków handlowych dla poszczególnych klientów, doboru narzędzi, zespołu i sposobu organizacji sprzedaży na dany rynek,

5)

monitorowanie i analizowanie postępów oraz wyników inwestycji oraz przedstawianie wniosków z tych działań,

6)

dostarczanie analiz dotyczących zbycia inwestycji - zgodnie z wymaganiami Klienta, w tymi terminów i warunków, na jakich takie inwestycje powinny zostać rozwiązane,

7)

doradztwo w procedurach "due diligence", strukturyzacji i negocjowaniu takich zbyć inwestycji,

8)

doradztwo w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji w powyższych procesach.

Usługi nie stanowią usług doradczych związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym.

Rezultatami wykonywanych Usług mogą być w szczególności podsumowania emailowe, prezentacje, bieżące konsultacje i spotkania - realizowane osobiście, zdalnie lub telefoniczne, przedstawianie treści i wyników badań, statystyk czy danych liczbowych.

Ponosi Pan odpowiedzialność za poprawność dostarczonych danych oraz należytą staranność przy realizowaniu Usług, nie ponosi Pan zaś odpowiedzialności za rezultaty biznesowe Klientów, choć za pozytywne wyniki może Pan być dodatkowo wynagradzany.

Wskaże Pan w CEIDG następujące kody PKD dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, istotne dla Usług będących przedmiotem tej interpretacji:

1)

70.22.Z - pozostałe doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

2)

73.20.Z - badanie rynku i opinii publicznej,

3)

74.90.Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

4)

63.99.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

5)

64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

6)

66.19.Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

7)

78.10.Z - działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników.

Dodaje Pan jednocześnie, że powyższa klasyfikacja ma charakter jedynie pomocniczy i nie stanowi Pana oceny odnośnie klasyfikacji Usług według kodów PKD.

Zamierza Pan świadczyć jednocześnie także inne usługi niż Usługi opisane powyżej podlegające opodatkowaniu ryczałtem, osiągając w szczególności inne przychody z działalności usługowej opisane w art. 12 ust. 5 lit. a ustawy, mogące polegać w szczególności na pośrednictwie w interesach.

W ramach opisu interpretowanego zdarzenia przyszłego dodaje Pan, że złoży w ustawowym terminie oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 w zw. z ust. 1c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowymi od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej: "ustawy"), nie zrezygnuje Pan z tego wyboru i nie wybierze innego sposobu opodatkowania, na podstawie art. 9 ust. 1a-1b tej ustawy.

W 2021 r. Pana przychody podatkowe z tytułu działalności gospodarczej były niższe niż 2 000 000 euro oraz nie prowadził Pan w 2021 r. działalności gospodarczej w formie spółki, a także nie wykonywał Pan (i nie będzie w roku 2022 wykonywać) czynności na rzecz swojego pracodawcy (byłego pracodawcy).

Nie zachodzą w stosunku do Pana inne okoliczności wskazane w art. 8 ustawy, tj. nie będzie Pan opłacać (nie opłaca) podatku w formie karty podatkowej, nie skorzysta Pan z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego, nie osiągnie Pan przychodów z prowadzenia aptek, działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych czy działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, wytwarzania wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym oraz nie zmieni formy wykonywania działalności, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 5 ustawy.

Jednocześnie Pan przewiduje, że w opisywanym zdarzeniu przyszłym nie zajdą też okoliczności wskazane w art. 8 w przyszłości, podobnie jak też nie złoży Pan oświadczeń, o których mowa w art. 9 ust. 1a-1b ustawy oraz spełniony pozostanie warunek wskazany w art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy. Pana działalność nie będzie stanowić wykonywania wolnego zawodu w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego

Wskazał Pan, że:

1)

opisane we wniosku Usługi, tj. usługi doradcze (związane z zarządzaniem), klasyfikuje Pan do grupowania PKWiU 70.22.13.0 "Usługi doradztwa związane z zarządzaniem rynkiem";

2)

będzie Pan świadczył usługi w Polsce i za granicą;

3)

w przypadku świadczenia usług poza granicami Polski nie będzie Pan posiadał zakładu lub oddziału w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych pomiędzy Polską, a tymi państwami.

Pytania

1) Czy Pana przychody z jednoosobowej działalności gospodarczej będą mogły zostać opodatkowane zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych począwszy od 2022 r.?

2) Czy przychody ze świadczenia opisanych Usług Doradczych będą mogły, począwszy od 2022 r., zostać opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wynoszącym 15% przychodów?

Pana stanowisko w sprawie

Ad. 1

Zgodnie z art. 6 ust. 1 w zw. z ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy, podatnicy (osoby fizyczne) mogą opodatkowywać przychody z jednoosobowej działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych po spełnieniu następujących warunków: (i) w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, (ii) złożą w terminie ustawowym oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy (oraz brak rezygnacji z tego wyboru i brak wyboru innego sposobu opodatkowania, na podstawie art. 9 ust. 1a -1b ustawy) - pod warunkiem, że nie zachodzą równocześnie okoliczności wskazane w art. 8 ustawy.

Jak wskazał Pan w opisie zdarzenia przyszłego oraz Usług, wszystkie powyższe przesłanki pozytywne są przez Pana spełnione i będą spełnione w 2022 r., podobnie jak nie wystąpiły i nie wystąpią przesłanki negatywne. Nie powinno być zatem wątpliwości, że ma Pan prawo do opodatkowania przychodów z ww. działalności zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne począwszy od 2021 r., pod warunkiem, że nie zajdą w przyszłości okoliczności wskazane w art. 8 i art. 9 ust. 1a-1b ustawy oraz będzie spełniony warunek wskazany w art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy.

Zastosowaniu opodatkowania ryczałtowego nie stoi na przeszkodzie także fakt planowanego świadczenia przez Pana usług, do których znajdą zastosowanie różne stawki zryczałtowanego podatku. W takiej sytuacji ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem, że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności - na zasadzie art. 12 ust. 3 ustawy.

Ad. 2

Stawkę ryczałtu odpowiednią dla opisanych Usług Doradczych wyznacza w Pana ocenie, art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. m ustawy, ustalający stawkę 15% ryczałtu m.in. dla usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70), z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16.), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów.

Z opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego wynika, że Usługi Doradcze nie są wykonywane w ramach wolnego zawodu (w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) oraz nie stanowią usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym.

Dopasowanie Usług Doradczych do działu 70 PKWiU, konkretnie do klasy 70.22.1 "Usługi doradztwa związane z zarządzaniem" ustalił Pan posługując się Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług oraz jej interpretacją, która wskazuje zasady metodyczne tzw. PKWiU 2015 - stanowiące integralną część klasyfikacji. Stosownie do pkt 5.3.2 zasad metodycznych, każdą usługę należy zaliczać do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu PKD, pod którym został zaklasyfikowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON podmiot gospodarczy wykonujący usługę. Ze względu na możliwość zaklasyfikowania opisanych Usług do kilku grupowań, na podstawie pkt 7.6.2 zasad metodycznych wybrano dla opisanej Usługi o złożonym charakterze grupowanie, które zawiera bardziej dokładny opis czynności i jednocześnie do takiej, która nadaje całości zasadniczy charakter i dotyczy usługi o najbardziej zbliżonym charakterze.

I tak, zgodnie z tytułem Sekcji M PKWiU 2015, sekcja ta obejmuje "Usługi Profesjonalne, Naukowe i Techniczne", gdzie zawarto m.in.: usługi prawne, usługi rachunkowo-księgowe i w zakresie audytu, usługi doradztwa podatkowego, usługi firm centralnych (head offices), usługi doradztwa związane z zarządzaniem, usługi architektoniczne i inżynierskie i związane z nimi doradztwo techniczne, usługi w zakresie badań i analiz technicznych, usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, usługi reklamowe, usługi badania rynku i opinii publicznej, usługi fotograficzne, usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych, usługi w zakresie prognozowania pogody i usługi meteorologiczne, usługi profesjonalne, naukowe i techniczne wymagające wiedzy specjalistycznej, gdzie indziej niesklasyfikowane, usługi weterynaryjne. W sekcji tej zawarty jest m.in. dział 70 Usługi Firm Centralnych (Head Offices);

Usługi Doradztwa Związane z Zarządzaniem, który obejmuje: (i) usługi doradztwa i bezpośredniej pomocy dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie planowania strategicznego i organizacyjnego, prowadzenia rachunkowości i kontroli wydatków, planowania, organizacji pracy, efektywności zarządzania oraz strategii i działalności marketingowej, (ii) usługi firm centralnych zajmujących się kontrolowaniem i zarządzaniem innymi jednostkami spółki lub przedsiębiorstwa.

W dziale PKWiU 70 mieści się klasa 70.22 "Pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i usługi zarządzania", a pod pozycją PKWiU 70.22.1 skalsyfikowane zostały "Usługi doradztwa związane z zarządzaniem". Zgodnie z wyjaśnieniami do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) pozycja ta obejmuje m.in. grupowanie 70.22.13.0 "Usługi doradztwa związane z zarządzaniem rynkiem". Grupowanie to obejmuje usługi doradztwa i pomoc operacyjną z zakresu strategii i działalności marketingowej danej organizacji. Usługi doradztwa marketingowego mogą dotyczyć jednego lub kilku następujących zagadnień:

(a) analizy i formułowania strategii marketingowej,

(b) formułowania programów obsługi klientów, polityki cen, polityki reklamowej i organizowania kanałów dystrybucyjnych,

(c) sprzedaży i szkolenia personelu prowadzącego sprzedaż,

(d) organizacji kanałów marketingowych (sprzedaż hurtownikom lub bezpośrednio detalistom, sprzedaż wysyłkowa, franczyza itp.), projektowania opakowań i innych zagadnień związanych ze strategią marketingową i działalnością organizacji.

W każdym przypadku, uwzględniając powyższe, opisane Usługi Doradcze spełniają kryteria PKWiU dział 70, wobec czego od przychodów ze świadczenia Usług Doradczych należało będzie stosować 15% stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Podobne stanowisko w zakresie opodatkowania ryczałtem usług doradczych Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zajął m.in. w interpretacji z dnia 25 czerwca 2021 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.447.2021.1.MD.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993):

Ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy:

Użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest między innymi od niespełnienia przesłanek negatywnych określonych

w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z ww. art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)

prowadzenia aptek,

b)

uchylony

c)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)

- e) uchylony

f)

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)

samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

6) (uchylony)

W myśl art. 8 ust. 2 ww. ustawy:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Jak stanowi art. 9 ust. 1 ww. ustawy:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. m ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 15% przychodów ze świadczenia usług firm centralnych (head office); usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70), z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16.), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów.

Ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu - o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Jak stanowi art. 12 ust. 3 ww. ustawy:

Jeżeli podatnik obowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami określonymi w ust. 1, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem, że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności. W przypadku gdy podatnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, z tym że w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w:

1)

ust. 1 pkt 1, ryczałt wynosi 17%;

2)

ust. 1 pkt 2, ryczałt wynosi 15%;

2a) ust. 1 pkt 2a, ryczałt wynosi 14%;

2b) ust. 1 pkt 2b, ryczałt wynosi 12%

3)

ust. 1 pkt 3, ryczałt wynosi 10%;

4)

ust. 1 pkt 4, ryczałt wynosi 12,5%

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenie "działalność usługowa" oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

W przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia wskazał Pan, że:

1.

prowadzona przez Pana działalność będzie się mieściła w grupowaniu PKWiU 70.22.13.0 - Usługi Doradcze;

2.

do wykonywanej przez Pana działalności nie znajdują zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

3.

złoży Pan w ustawowym terminie oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu;

4. W 2021 r. Pana przychody z tytułu działalności gospodarczej były niższe niż 2 000 000 euro.

Mając powyższe na względzie, Pana przychody z jednoosobowej działalności gospodarczej będą mogły zostać opodatkowane zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych począwszy od 2022 r.

Uzyskiwane przez Pana przychody z tytułu usług doradztwa, zakwalifikowanych pod symbolem PKWiU 70.22.13.0 będą mogły zostać opodatkowane 15% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Pana w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Organ nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Kwestie dotyczące zaklasyfikowania usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa. Tak więc interpretację wydano na podstawie wskazanego przez Pana we wniosku grupowania PKWiU. Niniejsza interpretacja odnosi się do treści zadanego pytania, obejmującego konkretny rodzaj usług wg wskazanego w nim PKWiU, nie dotyczy innych kwestii podanych w opisie sprawy.

W odniesieniu do powołanej przez Pana interpretacji indywidualnej, tut. Organ informuje, że została ona wydane w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Pana sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i musi się Pan zastosować do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny

co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl