0114-KDIP3-2.4011.416.2022.3.JM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 14 lipca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-2.4011.416.2022.3.JM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

7 kwietnia 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 15 marca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy opodatkowania dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwania - pismem z 14 czerwca 2022 r. (data wpływu 14 czerwca 2022 r.), pismem z 13 czerwca 2022 r. (data wpływu 17 czerwca 2022 r.), pismem z 21 czerwca 2022 r. (data wpływu 21 czerwca 2022 r.), pismem z 21 czerwca 2022 r. (data wpływu 23 czerwca 2022 r.), pismem z 23 czerwca 2022 r. (data wpływu 23 czerwca 2022 r.) oraz pismem z 21 czerwca 2022 r. (data wpływu 27 czerwca 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Posiada Pan ("Twórca") aktualnie miejsce zamieszkania w Niemczech. Mieszka Pan na terenie Niemiec wraz z rodziną od 2019 r. W Niemczech podejmuje Pan także aktywność zawodową. Od 2019 r. wynajmował Pan, a obecnie jest także właścicielem nieruchomości w Niemczech. Nie przebywa Pan na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Posiada Pan na terytorium Niemiec centrum interesów osobistych i interesów gospodarczych:

- swoją aktywność zawodową realizuje Pan stale przebywając w Niemczech;

- cała Pana rodzina mieszka i funkcjonuje w Niemczech z zamiarem stałego tam przebywania - Pana małżonka pracuje w Niemczech, a córka uczęszcza tam do szkoły.

Posiada Pan także certyfikat rezydencji za 2020 i 2021 r. potwierdzający rezydencję podatkową w Niemczech. Będzie Pan posiadać certyfikaty rezydencji za następne lata. Nieruchomości, których jest Pan właścicielem - wynajmuje Pan osobom trzecim - w konsekwencji nie ma Pan także do swojej dyspozycji nieruchomości w Polsce. Na terytorium Polski uzyskuje Pan jedynie przychód z tytułu ww. wynajmu domu w Polsce. Jednocześnie - nie wyklucza Pan w przyszłości osiągania innych rodzajów przychodów w Polsce.

Jako twórca gier współpracuje Pan z producentem - Spółką (...) Sp. z o.o. z siedzibą w (...) ("Spółka", "Producent"), (...), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy (...), Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (...), NIP (...), REGON (...). Przedmiotem działalności (...) Sp. z o.o. jest:

- 62.02.Z - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

- 62.03.Z - działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

- 62.09.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

- 63.11.Z - przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

- 63.12.Z - działalność portali internetowych

- 47.91.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

- 58.29.Z - działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

- 74.30.Z - działalność związana z tłumaczeniami

- 73.12.C - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

- 73.12.D - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach.

Zawarł Pan ze Spółką umowę ("Umowa"), która powołała wspólną inwestycję (wspólne przedsięwzięcie), a którego celem jest doprowadzenie do powstania gry ("Gra") i jej komercjalizacja. Umowa pomiędzy Panem i Spółką została zawarta w 2021 r.

Zgodnie z Umową, Producent oraz Twórca zobowiązali się do wyprodukowania wspólnym wysiłkiem Gry oraz do jej eksploatacji. Producent zobowiązuje się do wykonania Gry zgodnie z Dokumentacją Projektową Gry (...) przy współudziale Twórcy.

Wśród głównych postanowień tej Umowy wskazać należy, że:

- Producent zobowiązał się do wykonania Gry zgodnie z Dokumentacją Projektową Gry (...) przy Pana współudziale.

- Producent zobowiązał się przedstawić Panu gotową Grę wykonaną zgodnie z ostatecznie uzgodnionym w toku negocjacji projektem, w terminie uzgodnionym w harmonogramie w celu przeprowadzenia testów akceptacyjnych na przeglądarkach i urządzeniach wskazanych w Dokumentacji Projektowej

- Zobowiązany jest Pan do udzielenia Producentowi licencji do korzystania z Gry. Jest Pan przy tym uprawiony do zatwierdzania i dokonywania odbiorów Prac w ramach procesu produkcji Gry oraz podejmowania ostatecznych decyzji związanych z produkcją i wydaniem Gry.

- Zobowiązuje się Pan do współpracy z Producentem zarówno w obszarze kreacji gry jak i pomocy w konsultowaniu wszelkich aspektów produkcji, a wspólnym celem Pana i Producenta jest wyprodukowanie gry o jak najlepszej jakości.

- Za wykonane prace doradcze i kreatywne dla Spółki pobiera Pan od Producenta miesięczne stałe wynagrodzenie. Uzyskuje Pan comiesięczne stałe wynagrodzenia za działalność konsultacyjnoprodukcyjną w zakresie Gry, której produkcji dotyczy Umowa.

- Czynności faktyczne i prawne Producenta i Twórcy zmierzają w szczególności do:

a)

przygotowania i wyprodukowania Gry w oparciu o Grę (...);

b)

eksploatacji Gry na obszarze całego świata,

c)

finansowania przez Producenta produkcji Gry;

d)

rozdziału Przychodu Netto.

- Twórca zobowiązuje się dzielić z Producentem Przychodem Netto zgodnie z następującą proporcją:

a) Producent otrzyma 70% Przychodu Netto, zaś

b) Twórca otrzyma 30% Przychodu Netto.

- Przychód Netto oznacza Przychód Brutto pomniejszony o koszty obejmujące: podatki należne z tytułu Gry (z wyłączeniem podatku dochodowego Producenta), Wydatki Marketingowe oraz wszystkie koszty mające związek z produkcją i eksploatacją Gry w tym: prowizje i opłaty na rzecz platform dystrybucyjnych, opłaty z tytułu transakcji bezgotówkowych dokonywanych przez graczy, koszty związane z utrzymaniem serwerów, wynagrodzenie dla pracowników oraz współpracowników Producenta zaangażowanych w proces produkcji Gry liczone od daty produkcyjnego uruchomienia Gry.

- Umowę zawarto na 7 lat od daty produkcyjnego uruchomienia Gry, przy okres ten może zostać przedłużony.

Podkreślenia wymaga, że Umowa ze Spółką została zawarta przez Pana w ramach prowadzonej od 1 lutego 2003 r. jednoosobowej działalności gospodarczej zarejestrowanej w Polsce - funkcjonującej pod firmą (...) prowadzonej od dnia 1 lutego 2003 r.

Przeważającym przedmiotem prowadzonej działalności jest działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z). Ponadto do zakresu przedmiotu prowadzonej działalności należą:

- 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,

- 18.11.Z Drukowanie gazet,

- 18.12.Z Pozostałe drukowanie,

- 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,

- 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,

- 58.11.Z Wydawanie książek

- 58.13.Z Wydawanie gazet,

- 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

- 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,

- 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

- 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,

- 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

- 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

- 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

- 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,

- 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,

- 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),

- 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,

- 74.20.Z Działalność fotograficzna,

- 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.

Zarejestrowane stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce to (...). Jednocześnie - w związku ze zmianą miejsca zamieszkania (ujawnionym także CEIDG) oraz centrum interesów życiowych - nie posiada Pan w Polsce jakiekolwiek stałej placówki związanej z ww. działalnością gospodarczą ani jakiegokolwiek zaplecza technicznego.

Wykonuje Pan wszelkie czynności faktyczne związane z ww. współpracą w Niemczech. Nie korzysta Pan także z pomieszczeń oraz urządzeń technicznych Spółki w Polsce.

W całości prowadzi Pan faktyczną działalność oraz aktywność w realizacji Umowy ze Spółką, zawartej w ramach ww. jednoosobowej działalności gospodarczej w Niemczech, pod adresem: (...) Niemcy.

Nie zatrudnia Pan pracowników z terytorium Polski. Księgowość jest prowadzona przez podmiot trzeci - (...).

Nie jest Pan wspólnikiem Spółki (...) Sp. z o.o., ani udziałowcem jakiejkolwiek spółki, która jest wspólnikiem Spółki.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu stanu faktycznego.

Przedmiot zapytania dotyczy roku 2022, a wskazany we wniosku opis dotyczy aktualnego/ zaistniałego stanu faktycznego. Umowę będącą podstawą współpracy stanowiącej przedmiot wniosku zawarto w 2021 r.

Pozostaje Pan niemieckim rezydentem podatkowym i dysponuje certyfikatem rezydencji podatkowej dotyczącym zarówno 2020, 2021 jak i 2022 r. oraz będzie dysponować certyfikatami rezydencji dotyczącymi lat następnych.

Posiada Pan aktualnie miejsce zamieszkania w Niemczech, będąc niemieckim rezydentem podatkowym. Uiszcza Pan zobowiązania podatkowe na terytorium Niemiec.

Mieszka Pan na terenie Niemiec wraz z rodziną od 2019 r. W Niemczech podejmuje Pan także aktywność zawodową. Od 2019 r. wynajmuje, a obecnie jest Pan także właścicielem nieruchomości w Niemczech.

W konsekwencji - posiada Pan na terytorium Niemiec centrum interesów osobistych i interesów gospodarczych - swoją aktywność zawodową realizuje stale przebywając w Niemczech, gdzie mieszka i funkcjonuje Pana małżonka oraz dzieci. Prowadzi Pan działalność zawodową pracując we własnym domu w Niemczech, na co pozwala charakter Pana aktywności zawodowej.

Dysponuje Pan we własnym domu w Niemczech pomieszczeniami oraz sprzętem niezbędnym do prowadzenia swojej działalności zawodowej.

Nie posiada Pan w Polsce jakiekolwiek stałej placówki związanej z ww. działalnością gospodarczą ani jakiegokolwiek zaplecza technicznego. Wykonuje Pan wszelkie czynności faktyczne związane z ww. współpracą w Niemczech. Nie korzysta Pan także z pomieszczeń oraz urządzeń technicznych Spółki w Polsce.

W całości prowadzi Pan faktyczną działalność oraz aktywność w realizacji Umowy ze Spółką, zawartej w ramach ww. jednoosobowej działalności gospodarczej w Niemczech, pod adresem: (...), Niemcy. Tym samym, dysponuje Pan na terytorium Niemiec pomieszczeniami, urządzeniami do wykonywania działalności w tym państwie.

Niemcy są głównym miejscem prowadzenia Pana działalności. Zgodnie z treścią wniosku całość czynności i aktywności zawodowej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje Pan w swoim domu w Niemczech.

Jako przedsiębiorca nie posiada Pan w Polsce przedstawicielstwa ani przedstawiciela.

Pytania:

Czy na gruncie przedstawionego stanu faktycznego otrzymany przez Pana dochód z tytułu zawarcia Umowy ze Spółką dotyczącej wspólnego wyprodukowania Gry podlega opodatkowaniu w Polsce?

Pana stanowisko w sprawie

Wnosi Pan o potwierdzenie, czy na gruncie przedstawionego stanu faktycznego otrzymany dochód z tytułu zawarcia Umowy ze Spółką dotyczącej wspólnego wyprodukowania Gry podlega opodatkowaniu w Polsce (jako dochód nierezydenta osiągnięty w Polsce).

W Pana ocenie, Pana Dochód jako rezydenta Niemiec z tytułu wyprodukowania Gry wraz ze Spółką z siedzibą w Polsce nie podlega opodatkowaniu w Polsce, z uwagi na brak podstaw do uznania, że Dochód zostaje osiągnięty przez Pana w Polsce.

Przepisy Ustawy o PIT

Nieograniczony obowiązek podatkowy/Ograniczony obowiązek podatkowy

Zgodnie z art. 3 ust. 1-2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350 z późn. zm.; dalej "Ustawa o PIT"), które definiują podatników podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce:

1. "Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

1a. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która.

1)

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2)

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym"

Tymczasem - osoby fizyczne, które nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy) - w świetle art. 3 ust. 2a Ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 3 ust. 2b Ustawy o PIT, za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w ust. 2a, uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

1)

pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

2)

działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,

3)

działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;

4)

położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości;

5)

papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;

6)

tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej i praw o podobnym charakterze lub z tytułu należności będących następstwem posiadania tych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw - jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów tej spółki, spółki niebędącej osobą prawną, tego funduszu inwestycyjnego, tej instytucji wspólnego inwestowania lub osoby prawnej bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości;

6a) tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze w spółce nieruchomościowej;

7)

tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia;

8)

niezrealizowanych zysków, o których mowa w art. 30da.

Jednocześnie w świetle art. 4a Ustawy o PIT, ww. przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b Ustawy o PIT stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie zaś z art. 4 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku z 14 maja 2003 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90; dalej "Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania" lub "UPO"), osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie to osoba, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, miejsce zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze i obejmuje również to Państwo, każdą jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny. Jednakże określenie to nie obejmuje osób, które podlegają opodatkowaniu w tym Państwie, w zakresie dochodu osiąganego tylko ze źródeł w tym Państwie lub z tytułu majątku położonego w tym Państwie.

Należy także podkreślić treść art. 8 ust. 1 Ustawy o PIT, zgodnie z którym przychody m.in. ze wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Przenosząc powyższe uwagi na grunt analizowanej sytuacji - stwierdzić należy, że:

(1)Jako niemiecki rezydent podatkowy podlega Pan w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Opodatkowaniu w Polsce podlegać mogą jedynie te dochody, które należy uznać - na gruncie Ustawy o PIT oraz UPO - za osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

(2)Dla dalszej oceny analizowanej sytuacji kluczowe pozostaje rozstrzygnięcie - czy przychody osiągnięte przez Podatnika ze wspólnego przedsięwzięcia ze Spółką należy uznać za osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez położony tam zakład Podatnika.

2. Pojęcie zakładu na tle Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

W świetle przywołanego powyżej art. 3 ust. 2b pkt 3 Ustawy o PIT, za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w ust. 2a, uważa się w szczególności m.in. dochody (przychody) z działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład.

Jako że regulację art. 3 Ustawy o PIT, należy jednak stosować z uwzględnieniem regulacji UPO, na uwagę zasługuje - w związku z rozpatrywaniem niniejszej sprawy - art. 7 UPO, zgodnie z którym:

" (1) Zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

(2) Jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa wykonuje działalność w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład, to, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3 niniejszego artykułu, w każdym Umawiającym się Państwie należy przypisać temu zakładowi takie zyski, które mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem.

(3) Przy ustalaniu zysków zakładu dopuszcza się odliczanie nakładów ponoszonych dla tego zakładu włącznie z kosztami zarządzania i ogólnymi kosztami administracyjnymi niezależnie od tego, czy powstały w tym Państwie, w którym położony jest zakład, czy gdzie indziej."

Przez "przedsiębiorstwo jednego Umawiającego się Państwa" i przez "przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa" należy rozumieć przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie lub przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie.

Biorąc pod uwagę powyższą regulację, Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania reguluje podstawowe zasady opodatkowania zysku z transgranicznej działalności danego podmiotu:

(1) Co do zasady, tylko państwo, w którym siedzibę ma przedsiębiorstwo (państwo siedziby), może opodatkować zyski tego przedsiębiorstwa.

(2) Jeżeli jednak przedsiębiorstwo prowadzi w drugim umawiającym się państwie działalność gospodarczą poprzez położony tam zakład, to również państwo położenia zakładu może opodatkować zyski przedsiębiorstwa w takiej mierze, w jakiej można je przypisać temu zakładowi.

(3) Wynika z tego, że w państwie źródła (położenia zakładu) opodatkowaniu podlegają wyłącznie zyski powstałe w związku z działalnością wykonywaną poprzez zakład.

Przenosząc powyższe na grunt analizowanej sprawy - kluczowe pozostaje rozstrzygnięcie, czy realizuje i osiąga Pan przychody w związku z analizowaną Umową poprzez położony w Polsce zakład.

Aby uznać, że podmiot posiada zakład w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w danym państwie muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

- istnienie placówki, poprzez którą prowadzona jest działalność gospodarcza;

- stały charakter placówki;

- działalność gospodarcza danego przedsiębiorstwa jest w całości albo przynajmniej w części prowadzona za pośrednictwem tej stałej placówki.

Powyższe wynika to z definicji zakładu zawartej w Umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zakład został zdefiniowany w art. 5 ust. 1 UPO, jako stała placówka, przez którą całkowicie albo częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa.

Jak stanowi art. 5 ust. 2 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania określenie zakład obejmuje w szczególności:

1.

miejsce zarządu

2.

filię

3.

biuro,

4.

fabrykę,

5.

warsztat i

6.

kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu ziemnego, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych.

Jednocześnie pozostałe ustępy art. 5 UPO, wskazują dodatkowo sytuacje szczególne, które mogą prowadzić do powstania zakładu:

(3) Plac budowy lub prace budowlane albo instalacyjne stanowią zakład tylko wtedy, jeżeli trwają one dłużej niż dwanaście miesięcy.

(4) Bez względu na poprzednie postanowienia tego artykułu, określenie "zakład" nie obejmuje.

a)

użytkowania placówek, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania lub dostarczania dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa,

b)

utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub dostarczania,

c)

utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu obróbki lub przerobu przez inne przedsiębiorstwo,

d)

utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo zbierania informacji dla przedsiębiorstwa,

e)

utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia dla przedsiębiorstwa jakiejkolwiek innej działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym;

f)

utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia któregokolwiek rodzaju działalności, o których mowa pod literami od a) do e), pod warunkiem jednak, że całkowita działalność stałej placówki, wynikająca z takiego połączenia rodzajów działalności, ma charakter przygotowawczy lub pomocniczy.

(5)Jeżeli osoba, z wyjątkiem niezależnego przedstawiciela w rozumieniu ustępu 6, działa w imieniu przedsiębiorstwa oraz posiada i zwyczajowo wykonuje pełnomocnictwo do zawierania umów w Umawiającym się Państwie w imieniu przedsiębiorstwa, to uważa się, że przedsiębiorstwo to, bez względu na postanowienia ustępów 1 i 2 niniejszego artykułu, posiada zakład w tym Państwie w zakresie prowadzenia każdego rodzaju działalności, który osoba ta podejmuje dla przedsiębiorstwa, chyba że czynności wykonywane przez tę osobę ograniczają się do rodzajów działalności, wymienionych w ustępie 4, które gdyby były wykonywane za pośrednictwem stałej placówki nie powodowałyby uznania tej placówki za zakład na podstawie postanowień tego ustępu.

(6)Nie uważa się, że przedsiębiorstwo posiada zakład w Umawiającym się Państwie tylko z tego powodu, że prowadzi ono w tym Państwie działalność poprzez maklera, komisanta albo innego niezależnego przedstawiciela pod warunkiem, że takie osoby działają w ramach swojej zwykłej działalności.

(7)Fakt, że spółka mająca siedzibę w Umawiającym się Państwie kontroluje lub jest kontrolowana przez spółkę, która ma siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie albo która prowadzi działalność w tym drugim Państwie (przez posiadany tam zakład albo w inny sposób), nie wystarcza, aby którąkolwiek z tych spółek uważać za zakład drugiej spółki.

Przenosząc powyższe na grunt analizowanej sytuacji stwierdzić należy, że biorąc pod uwagę, że:

1) Realizuje Pan Umowę podejmując czynności wyłącznie w Niemczech;

2) Dysponuje Pan w Niemczech pełnym zapleczem technicznym pozwalającym na realizację niniejszej Umowy;

3) Nie posiada Pan w Polsce jakiegokolwiek stałego zaplecza technicznego/stałej placówki dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, w konsekwencji nie można mówić o istnieniu jakiegokolwiek zakładu w Polsce;

4) W związku z zawartą Umową - nie będzie Pan także korzystać z jakiegokolwiek zaplecza technicznego Spółki w Polsce, w konsekwencji - w związku z zawarciem Umowy ze Spółką nie dojdzie także do powstania jakiegokolwiek zakładu w Polsce;

5) Pomimo uznania, że w związku z zawarciem Umowy dojdzie do powstania wspólnego przedsięwzięcia/konsorcjum, jako że całość swojego udziału w nim będzie Pan realizował w Niemczech i nie dojdzie tym samym do powstania Pana zakładu podatkowego w Polsce;

6) Przepisy Ustawy o PIT oraz UPO nie pozwalają na uznanie wspólnego przedsięwzięcia jako skutkującego per se powstaniem zakładu w Polsce, w sytuacji gdy w ramach tego przedsięwzięcia nie dochodzi do powstania w Polsce stałej placówki, przez którą jest prowadzona działalność;

- Realizuje Pan Umowę w Niemczech, jako niemiecki rezydent podatkowy, w konsekwencji czego przychody wygenerowane w związku z tą aktywnością powinny być w całości opodatkowane jedynie w Niemczech;

- Nie posiada Pan w Polsce zakładu i nie dojdzie także do powstania zakładu w Polsce w związku z zawarciem Umowy ze Spółką, niezależnie od tego, czy sama Umowa może być kwalifikowana jako wspólne przedsięwzięcie w rozumieniu artykułu 8 Ustawy o PIT/ artykuły 5 Ustawy o CIT.

- W konsekwencji czego - przychody z ww. Umowy nie będą mogły być opodatkowane w Polsce jako przychody nierezydenta powstałe poza terytorium Polskim (zgodnie z art. 3 ust. 2a Ustawy o PIT).

Podsumowanie

1) Biorąc pod uwagę, że:

- nie ma Pan miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- nie przebywa Pan na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym,

- nie posiada Pan na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych),

oraz że:

- posiada Pan aktualnie miejsce zamieszkania w Niemczech,

- posiada Pan certyfikat rezydencji podatkowej niemiecki za 2020 rok,

- posiada Pan na terytorium Niemiec centrum interesów osobistych (małżonka wraz z córką mieszkają razem z Panem),

- posiada Pan na terytorium Niemiec centrum interesów gospodarczych wykonując pracę zawodową na terytorium Niemiec,

posiada Pan w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy.

2) Opodatkowaniu w Polsce podlegają jedyne te dochody, które są osiągnięte w Polsce.

3) Wobec zawarcia Umowy ze Spółką i jej realizacji w całości w Niemczech, w ramach istniejącego w Niemczech zakładu Pana przedsiębiorstwa - przychody wygenerowane w ramach ww. działalności pozostaną opodatkowane w Niemczech (zgodnie z art. 7 pkt 1 i 2 UPO). W związku zawarciem Umowy, której przedmiotem będzie powołanie wspólnego przedsięwzięcia ze Spółką, nie dojdzie do powstania zakładu w Polsce, w konsekwencji - przychody osiągnięte przez Pana w związku ze współpracą ze Spółką nie powinny być uznane za osiągnięte w Polsce.

4) Pana dochód jako rezydenta Niemiec z tytułu wyprodukowania Gry wraz ze Spółką z siedzibą w Polsce nie podlega więc opodatkowaniu w Polsce, z uwagi na brak podstaw do uznania. że dochody zostają osiągnięte przez Pana w Polsce.

Ocena stanowiska

Stanowisko dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 3 ust. 1a ww. ustawy:

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1)

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2)

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Według art. 3 ust. 2a ww. ustawy:

Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Jak wynika z art. 3 ust. 2b ustawy

Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w ust. 2a, uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

1)

pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

2)

działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

3)

działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;

4)

położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości;

5)

papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;

6)

tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej i praw o podobnym charakterze lub z tytułu należności będących następstwem posiadania tych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw - jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów tej spółki, spółki niebędącej osobą prawną, tego funduszu inwestycyjnego, tej instytucji wspólnego inwestowania lub osoby prawnej, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości;

6a)tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze w spółce nieruchomościowej;

7)

tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia;

8)

niezrealizowanych zysków, o których mowa w art. 30da.

Katalog dochodów (przychodów) wymienionych w cytowanym wyżej art. 3 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest katalogiem zamkniętym; wymienia jedynie przykładowe, najczęściej podejmowane czynności służące uzyskaniu przychodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Główna zasada dotycząca ograniczonego obowiązku podatkowego wyrażona jest w art. 3 ust. 2a ww. ustawy, natomiast ust. 2b podaje tylko przykładowe rodzaje dochodów, które podlegają opodatkowaniu w Polsce i nie jest to wyliczenie wyczerpujące.

W świetle art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Należy zwrócić uwagę na treść art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym:

Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Z ust. 2 tego przepisu wynika, że:

Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do:

1)

rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat;

2)

ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną.

Zatem, uzyskiwanie dochodów w Polsce za pośrednictwem zakładu prowadzi do powstania źródła przychodów w Polsce, które powinny być opodatkowane w Polsce.

Zgodnie z definicją zagranicznego zakładu zawartą w art. 5a pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pojęcie to oznacza:

a)

stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych,

b)

plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium innego państwa,

c) osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje - chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej.

Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy właściwa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Polska, nie stanowi inaczej.

Jak Pan poinformował w stanie faktycznym:

1) Posiada Pan miejsce zamieszkania w Niemczech.

2) Mieszka Pan na terenie Niemiec wraz z rodziną od 2019 r. Cała Pana rodzina mieszka i funkcjonuje w Niemczech z zamiarem stałego tam przebywania - Pana małżonka pracuje w Niemczech, a córka uczęszcza tam do szkoły.

3) W Niemczech podejmuje Pan także aktywność zawodową.

4) Nie przebywa Pan na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

5) Pozostaje Pan niemieckim rezydentem podatkowym i dysponuje certyfikatem rezydencji podatkowej dotyczącym zarówno 2020, 2021 jak i 2022 r. oraz będzie dysponować certyfikatami rezydencji dotyczącymi lat następnych.

6) Nieruchomości, których jest Pan właścicielem - wynajmuje Pan osobom trzecim - w konsekwencji nie ma Pan także do swojej dyspozycji nieruchomości w Polsce. Na terytorium Polski uzyskuje Pan jedynie przychód z tytułu ww. wynajmu domu w Polsce. Jednocześnie - nie wyklucza Pan w przyszłości osiągania innych rodzajów przychodów w Polsce.

7) Jako twórca gier współpracuje Pan z polskim producentem (Spółką) na podstawie umowy zawartej w 2021 r. o wspólną inwestycję (wspólne przedsięwzięcie - doprowadzenie do powstania gry i jej komercjalizacja).

8) Umowa ze Spółką została zawarta przez Pana w ramach prowadzonej od 1 lutego 2003 r. jednoosobowej działalności gospodarczej zarejestrowanej w Polsce. Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej zarejestrowane jest w Polsce. Faktycznie działalność jest prowadzona na terytorium Niemiec.

9) Jako przedsiębiorca nie posiada Pan w Polsce przedstawicielstwa ani przedstawiciela.

W związku z powyższym, analiza czy posiada Pan zakład w Polsce powinna zostać przeprowadzona na gruncie postanowień umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku z 14 maja 2003 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90, dalej "polsko - niemiecka umowa" lub "UPO")

W myśl art. 7 ust. 1 umowy polsko - niemieckiej:

Zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Stosownie do art. 7 ust. 2 tej umowy:

Jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa wykonuje działalność w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład, to, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3 niniejszego artykułu, w każdym Umawiającym się Państwie należy przypisać temu zakładowi takie zyski, które mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 umowy:

Przy ustalaniu zysków zakładu dopuszcza się odliczanie nakładów ponoszonych dla tego zakładu włącznie z kosztami zarządzania i ogólnymi kosztami administracyjnymi niezależnie od tego, czy powstały w tym Państwie, w którym położony jest zakład, czy gdzie indziej.

Ustęp 4 tego artykułu stanowi, że:

Jeżeli w Umawiającym się Państwie istnieje zwyczaj ustalania zysków zakładu przez podział całkowitych zysków przedsiębiorstwa na jego poszczególne części, to postanowienia ustępu 2 niniejszego artykułu nie wykluczają ustalenia przez to Umawiające się Państwo zysku do opodatkowania według zwykle stosowanego podziału; sposób stosowanego podziału zysku musi jednak być taki, żeby wynik był zgodny z zasadami zawartymi w tym artykule.

Oznacza to, że co do zasady, dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Niemiec podlega opodatkowaniu w Niemczech chyba, że działalność gospodarcza na terytorium Polski prowadzona jest przez położony tam "zakład".

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Umowy należy rozumieć:

W rozumieniu niniejszej umowy określenie "zakład" oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa.

Jak wynika z art. 5 ust. 2 Umowy:

Określenie "zakład" obejmuje w szczególności:

a)

miejsce zarządu,

b)

filię,

c)

biuro,

d)

fabrykę,

e)

warsztat i

f)

kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu ziemnego, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych.

Stosownie do art. 5 ust. 3 Umowy:

Plac budowy lub prace budowlane albo instalacyjne stanowią zakład tylko wtedy, jeżeli trwają one dłużej niż dwanaście miesięcy.

W świetle ust. 4 art. 5 Umowy:

Bez względu na poprzednie postanowienia tego artykułu, określenie "zakład" nie obejmuje:

a)

użytkowania placówek, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania lub dostarczania dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa;

b)

utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub dostarczania;

c)

utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu obróbki lub przerobu przez inne przedsiębiorstwo;

d)

utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo zbierania informacji dla przedsiębiorstwa;

e)

utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia dla przedsiębiorstwa jakiejkolwiek innej działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym;

f)

utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia któregokolwiek rodzaju działalności, o których mowa pod literami od a) do e), pod warunkiem jednak, że całkowita działalność stałej placówki, wynikająca z takiego połączenia rodzajów działalności, ma charakter przygotowawczy lub pomocniczy.

Dokonując interpretacji postanowień polsko - niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania należy zwrócić uwagę na tekst Modelowej Konwencji stanowiącej wzór umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawieranych przez Polskę, jak również brzmienie Komentarza do niej. Zostały one wypracowane w drodze konsensusu przez wszystkie państwa członkowskie OECD, które zobowiązały się tym samym do stosowania zawartych w nich postanowień. Modelowa Konwencja, jak i Komentarz do niej nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa, natomiast stanowią wskazówkę, jak należy interpretować zapisy umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Zatem, obowiązki podatkowe podmiotów z siedzibą w odrębnych państwach niż miejsce zamieszkania należy rozpatrywać z uwzględnieniem postanowień umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz Modelowej Konwencji OECD wraz z Komentarzem.

Z Komentarza do art. 5 Modelowej Konwencji wynika, że pojęcie "zakład" jest stosowane głównie w celu określenia prawa umawiającego się państwa do opodatkowania zysków przedsiębiorstwa drugiego umawiającego się państwa. Na mocy artykułu 7 umawiające się państwo nie może opodatkować zysków przedsiębiorstwa drugiego umawiającego się państwa, chyba że przedsiębiorstwo to prowadzi działalność gospodarczą za pośrednictwem zakładu położonego w pierwszym państwie.

Przepis art. 5 określa znaczenia pojęcia "zakład", tj. podaje podstawowe elementy zakładu w rozumieniu konwencji. Określenie "zakład" oznacza "stałą placówkę, przez którą przedsiębiorstwo prowadzi całkowicie lub częściowo swoją działalność". Definicja ta zawiera następujące warunki:

- istnieje placówka działalności gospodarczej, tj. pomieszczeń, a w pewnych okolicznościach maszyn i urządzeń (miejsce gdzie działalność jest prowadzona)

- placówka musi mieć charakter stały, tzn. musi być utworzona w określonym miejscu z pewnym stopniem trwałości;

- prowadzenie działalności przedsiębiorstwa za pośrednictwem tej stałej placówki, oznacza to, że osoby, które w taki lub inny sposób są zależne od przedsiębiorstwa, prowadzą działalność przedsiębiorstwa w państwie, w którym stała placówka jest położona.

Zasadniczo wszystkie wyżej wymienione przesłanki prowadzące do uznania, że dana osoba ma na terenie Polski stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej powinny być spełnione łącznie. Brak spełnienia któregokolwiek spośród wymienionych warunków oznacza, że nie powstanie zakład w postaci stałej placówki w rozumieniu właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Określenie "placówka" obejmuje każde pomieszczenie, środki lub urządzenia wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, niezależnie od tego, czy są wykorzystywane wyłącznie w tym celu. Placówka - jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej - może istnieć również wtedy, gdy nie ma żadnych pomieszczeń lub gdy nie są one wymagane do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa; wystarczy posiadanie pewnej przestrzeni do własnej dyspozycji. Nie ma znaczenia, czy przedsiębiorstwo jest właścicielem czy najemca lokalu, środków lub urządzeń, czy dysponuje nimi w inny sposób.

Sam fakt, że przedsiębiorstwo ma do własnej dyspozycji pewną przestrzeń służącą jego działalności gospodarczej, wystarczy aby zaistniała stała placówka gospodarcza.

Określenie "za pośrednictwem" należy interpretować w szerokim sensie, mającym zastosowanie do każdej sytuacji, w której działalność gospodarcza jest prowadzona w konkretnym pomieszczeniu, czy przestrzeni pozostającej w tym celu do dyspozycji przedsiębiorstwa. Aby placówka mogła stać się zakładem, przedsiębiorstwo musi prowadzić własną działalność całkowicie lub częściowo za jej pośrednictwem.

Zgodnie z definicją placówka musi być "stała". Musi istnieć więź między placówką a określonym punktem geograficznym. Ponieważ placówka musi być stała, zakład może istnieć tylko wówczas, gdy placówka ma określony stopień trwałości, tzn. nie ma charakteru tymczasowego. Placówka może stanowić zakład nawet wówczas, gdy w rzeczywistości istnieje przez krótki okres, jeśli ze względu na szczególny rodzaj działalności jest prowadzona tylko przez bardzo krótki okres. Nawet jeżeli praktyka państw członkowskich nie jest jednolita, jeżeli chodzi o kryterium czasu, to jednak doświadczenie wskazuje, że zwykle nie uważa się, że zakład istnieje, jeżeli działalność była wykonywana w państwie za pośrednictwem stałej placówki utrzymywanej krócej niż sześć miesięcy.

Jednym z wyjątków od tej reguły jest sytuacja, gdy działalność ma charakter powtarzalny, w takim przypadku każdy okres, w którym placówka była użytkowana, powinien być brany pod uwagę w połączeniu z ilością wszystkich okresów, w których była użytkowana (okres może się rozciągnąć na wiele lat).

Inny wyjątek dotyczy działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie w danym państwie. W takiej sytuacji działalność gospodarcza może trwać krótko z uwagi na jej charakter, lecz ponieważ jest ona prowadzona całkowicie w tym państwie, to jej związek z tym państwem jest silniejszy.

Obok opisanej powyżej zasadniczej formy zakładu, umowa polsko - niemiecka przewiduje także alternatywny sposób ustalania istnienia zakładu, na podstawie którego można uznać, że zagraniczne przedsiębiorstwo posiada zakład, nawet jeśli nie dysponuje stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w drugim państwie.

W oparciu o art. 5 ust. 5 umowy:

Jeżeli osoba, z wyjątkiem niezależnego przedstawiciela w rozumieniu ustępu 6, działa w imieniu przedsiębiorstwa oraz posiada i zwyczajowo wykonuje pełnomocnictwo do zawierania umów w Umawiającym się Państwie w imieniu przedsiębiorstwa, to uważa się, że przedsiębiorstwo to, bez względu na postanowienia ustępów 1 i 2 niniejszego artykułu, posiada zakład w tym Państwie w zakresie prowadzenia każdego rodzaju działalności, który osoba ta podejmuje dla przedsiębiorstwa, chyba że czynności wykonywane przez tę osobę ograniczają się do rodzajów działalności, wymienionych w ustępie 4, które gdyby były wykonywane za pośrednictwem stałej placówki nie powodowałyby uznania tej placówki za zakład na podstawie postanowień tego ustępu.

Jak wynika z powyższego, zakład może powstać także w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej za pośrednictwem tzw. zależnego przedstawiciela (tj. podmiotu działającego w drugim Państwie w imieniu zagranicznego przedsiębiorstwa). Cytowane postanowienie umowne znajduje zastosowanie "bez względu na postanowienia ustępów 1 i 2", co oznacza, że wobec braku zakładu w sensie przedmiotowym (stałej placówki) należy badać ustanowienie zakładu pod kątem działalności przedstawiciela przedsiębiorstwa. Użyte w treści ust. 5 pojęcie "osoba" oznacza w myśl art. 3 ust. 1 pkt b) umowy:

osobę fizyczną, spółkę oraz każde inne zrzeszenie osób.

Warunkiem zastosowania art. 5 ust. 5 Umowy jest, aby osoba działała "w imieniu przedsiębiorstwa", czyli występowała w roli przedstawiciela, a także posiadała i zwyczajowo wykonywała pełnomocnictwo do zawierania umów w umawiającym się państwie. Z taką sytuacją mamy do czynienia, jeżeli oświadczenie woli tej osoby wywołuje dla reprezentowanego przedsiębiorstwa stan związania. Wystarczające jest, że reprezentowany godzi się na dokonanie czynności cywilnoprawnych przez przedstawiciela. Dla oceny, czy osoba ma pełnomocnictwo do zawierania umów, bardziej miarodajny jest całokształt okoliczności i zachowań osób uczestniczących w dokonywaniu czynności prawnych, niż umocowanie cywilnoprawne.

Zgodnie z komentarzem do Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku, która stanowiła podstawę dla postanowień Umowy polsko - niemieckiej zgodnie z powszechnie przyjętą zasadą przedsiębiorstwo powinno być traktowane jako posiadające zakład w danym państwie, jeżeli w tym państwie, w ramach określonych warunków, działa na jego rzecz osoba, nawet gdy przedsiębiorstwo to nie ma stałej placówki w rozumieniu ustępów 1 i 2. Celem tego przepisu jest przyznanie państwu prawa do opodatkowania w takich przypadkach. Tak więc postanowienia ustępu 5 ustalają warunki niezbędne do stwierdzenia, że przedsiębiorstwo posiada zakład w danym państwie, i to niezależnie od rodzaju działalności wykonywanej dla niego przez wyżej wymienioną osobę.

Zgodnie z ust. 32 komentarza do art. 5 Modelowej Konwencji OECD, osoby, których działalność może stanowić zakład przedsiębiorstwa, nazywa się zależnymi przedstawicielami, to jest "osobami", bez względu na to, czy są zatrudnione, czy nie; nie są one niezależnymi przedstawicielami w rozumieniu ustępu 6.

Podmiot działający w imieniu przedsiębiorcy musi być odrębnym bytem prawnym. Zależnym przedstawicielem może być zarówno osoba prawna, jak i osoba fizyczna, którą przedsiębiorca umocował do działania w jego imieniu. Zależny przedstawiciel nie musi mieć miejsca zamieszkania lub siedziby ani utrzymywać stałej placówki w państwie, w którym prowadzi działalność na rzecz przedsiębiorstwa. Osoba działająca w imieniu przedsiębiorcy może mieć dowolną rezydencję (tj. może być rezydentem państwa, w którym podejmuje działania, może być rezydentem tego samego państwa co przedsiębiorca albo rezydentem państwa trzeciego). Dla przyznania danej osobie zdolności do bycia zakładem przesądzające jest posiadanie przez taką osobę podmiotowości na gruncie podatku dochodowego.

W opisie sprawy oraz jego uzupełnieniu wskazał Pan, że:

1) Posiada Pan miejsce zamieszkania w Niemczech. W 2021 r. zawarł Pan w ramach prowadzonej działalności gospodarczej umowę z polską Spółką.

2) Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej zarejestrowane jest w Polsce. Jednakże w związku ze zmianą miejsca zamieszkania oraz centrum interesów życiowych - nie posiada Pan w Polsce jakiekolwiek stałej placówki związanej z ww. działalnością gospodarczą ani jakiegokolwiek zaplecza technicznego. Wykonuje Pan wszelkie czynności faktyczne związane z ww. współpracą w Niemczech. Nie korzysta Pan także z pomieszczeń oraz urządzeń technicznych Spółki w Polsce. Dysponuje Pan na terytorium Niemiec pomieszczeniami, urządzeniami do wykonywania działalności w tym państwie.

3) W całości prowadzi Pan faktyczną działalność oraz aktywność w realizacji Umowy ze Spółką, zawartej w ramach ww. jednoosobowej działalności gospodarczej w Niemczech. Nie zatrudnia Pan pracowników z terytorium Polski. Nie jest Pan wspólnikiem Spółki, ani udziałowcem jakiejkolwiek spółki, która jest wspólnikiem Spółki. Dysponuje Pan we własnym domu w Niemczech pomieszczeniami oraz sprzętem niezbędnym do prowadzenia swojej działalności zawodowej.

4) Niemcy są głównym miejscem prowadzenia Pana działalności. Całość czynności i aktywności zawodowej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje Pan w swoim domu w Niemczech.

5) Jako przedsiębiorca nie posiada Pan w Polsce przedstawicielstwa ani przedstawiciela.

Mając powyższe na uwadze, uznaję, że Pan jako rezydent Niemiec nie będzie posiadać zakładu na terytorium Polski. W opisie sprawy wskazał Pan, że w całości prowadzi Pan faktyczną działalność oraz aktywność w realizacji Umowy ze Spółką, zawartej w ramach ww. jednoosobowej działalności gospodarczej w Niemczech. Dysponuje Pan we własnym domu w Niemczech pomieszczeniami oraz sprzętem niezbędnym do prowadzenia swojej działalności zawodowej. Niemcy są głównym miejscem prowadzenia Pana działalności. Całość czynności i aktywności zawodowej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje Pan w swoim domu w Niemczech.

Ponadto brak jest również na terytorium Polski przedstawiciela - osoby działającej w Pana imieniu w zakresie zawierania umów w Pana imieniu.

W rezultacie przy uwzględnieniu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego stwierdzam, że nie posiada na terytorium Polski zakładu w rozumieniu polsko - niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W konsekwencji, Pana dochód jako osoby mającej miejsce zamieszkania w Niemczech z tytułu wyprodukowania Gry wraz ze Spółką z siedzibą w Polsce nie podlega opodatkowaniu w Polsce.

Dodatkowe informacje

Podkreślenia wymaga, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy - Ordynacja podatkowa, jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem, przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie Pana chroniła w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego. Należy też zauważyć, że to na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia w toku ewentualnego postępowania podatkowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Pana sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i musi się Pana zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329, 655; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl