0114-KDIP3-2.4011.353.2022.3.BM

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 24 czerwca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-2.4011.353.2022.3.BM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części nieprawidłowe i w części prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej jest nieprawidłowe w części dotyczącej możliwości odliczenia zakupu szlifierki kątowej i prawidłowe w pozostałej części.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

22 marca 2022 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej.

Uzupełnienia wniosku w odpowiedzi na wezwania dokonał Pan pismami z:

* 5 maja 2022 r. (wpływ 9 maj 2022 r.), oraz

* 9 czerwca 2022 r. (wpływ 9 czerwca 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Jest Pan współwłaścicielem domu jednorodzinnego wolnostojącego. Dom jest do kapitalnego remontu. Planuje Pan remont przeprowadzić metodą gospodarczą, w której część prac wykona Pan sam.

W 2021 r. wymienił Pan pokrycie dachowe na blachodachówkę. Konieczna była wymiana części drewna. Położona została membrana izolacyjna, nowe rynny spustowe, rynny dachowe, wyłaz dachowy, gąsiory oraz inne drobne materiały potrzebne do montażu dachu m.in. taśma kalenicowa, wkręty, denka do rynny, rury spustowe.

Następnie dach będzie ocieplany styropianem na poddaszu, gdzie będą dwa pomieszczenia użytkowe. W jednym z pomieszczeń zostały odnowione ściany i zostaną położone panele wraz z izolacją.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu stanu faktycznego:

Dom został zakupiony przez Pana i Pana żonę w 23 lipca 2020 r. Jest Pan wraz z żoną współwłaścicielami tej nieruchomości. Chce Pan dokonać rozliczenia podatku za 2021 rok. Objęty jest Pan opodatkowaniem według skali podatkowej. Pana wydatki na modernizację nie przekroczą kwoty 53 000 zł. Poniósł Pan następujące wydatki na termomodernizację: haki do rynien, impregnat do drewna, wyłaz dachowy, taśma dekarska, wkręty i gwoździe, rynny PCV, łączniki rynien, zaślepki rynien, gąsiory, membrana dachowa, blacha powlekana, krawędziaki, tarcica, łaty.

Dach będzie Pan ocieplał styropianem. Na poddaszu będzie pomieszczenie użytkowe.

Wymieniając pokrycie dachowe konieczne było wyburzenie przez Pana oraz postawienie nowej ścianki szczytowej. Zakupił Pan w tym celu: cement, wapno, zaprawa tynkarska, bloczki, cegły.

Z narzędzi zakupił Pan szlifierkę kątową, którą uważał Pan za niezbędną do wykonywania tego rodzaju prac.

Wymienił Pan okna zgodnie z normą uw = 0,82 W/m2. Data ich zakupu 3 grudnia 2021 r.

W związku z remontem wykończone zostało jedno z pomieszczeń, aby można było zamieszkać w czasie remontu. Zostały zbite i położone na nowo tynki. Wysypana podsypka żwirowo - piaskowa, wylana została wylewka pod podłogę. Podkład pod panele 3mm CN: 39259010, panele 8 mm CN: 44187900.

Twierdzi Pan, że wszystkie prace jakie Pan wykonuje mają na celu sprawić jak najmniejszą stratę ciepła w budynku, co przełoży się na niższe koszty utrzymania. Remont wykonuje Pan metodą gospodarczą, w części są one wykonywane samodzielnie. Wszystkie prace planuje Pan ukończyć w ciągu trzech lat. Nie korzystał Pan z żadnych dotacji. Na wszystkie materiały posiada Pan faktury od płatnika VAT.

Wydatki zostały poniesione przez Pana w związku z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2021 r. poz. 554).

Budynek został wybudowany szacunkowo przed 1950 r., ponieważ nieznana jest Panu dokładna data budowy domu, ani też, w którym roku został on oddany do użytku.

Poszycie dachowe zostało wymienione z uwagi na zły stan blachy, którą był pokryty dach.

Na remont dachu oraz budynku nie potrzebował Pan projektu, ani zgody urzędu, ponieważ nie rozbudował, nie nadbudował, ani nie podnosił Pan ścian.

Kubatura budynku, wysokość budynku, wysokość ścian i kształt dachu pozostała taka sama.

Aby móc remontować budynek "metodą gospodarczą", czyli część prac wykonuje Pan sam, bo musi Pan jakoś funkcjonować. Odległość pomiędzy adresem zamieszkania a adresem domu, który jest remontowany wynosi ok. 60 km Dojazd codzienny jest niemożliwy.

W związku z tym wyremontował Pan jeden pokój. W tym pokoju zostały: położone nowe tynki, wylana wylewka na podłodze, wysypana podsypka żwirowo - piaskowa, ułożony podkład izolacyjny pod panele podłogowe 3mm CN:39259010 oraz panele podłogowe AC4 CN: 44187900 (8 mm).

Pytania

1. Czy może Pan odliczyć materiały do remontu dachu (tj. blachodachówka, membrana, wyłaz dachowy, tarcica, rynny spustowe, kominek wentylacyjny, rynny dachowe, rynny PCV, oraz drobne materiały tj. Łączniki rynien, zaślepki rynien, haki do rynien, zaślepki do rynien, impregnat do drewna, gąsiory, taśma kalenicowa, taśma dekarska, denka do rynny blacha powlekana, krawędziaki, łaty, okna, kolanka, rury, wkręty i gwoździe?

2. Czy może Pan odliczyć zakup narzędzia, tj. szlifierki kątowej?

3. Czy może Pan odliczyć materiały użyte do izolacji termicznej w pomieszczeniach tj. wapno, cement, klej, panele podłogowe, cegła klinkierowa, cegła zwykła, pianka pod panele podłogowe, zaprawa tynkarska, bloczki?

Pana stanowisko

Ad. 1.

Tak, uważa Pan, że może odliczyć ww. materiały, ponieważ jeśli nie wymieni Pan poszycia dachu, to nie ociepli Pan dachu oraz stropu. Pomieszczenie będzie zbyt zimne, aby mógł Pan na poddaszu zrobić pomieszczenie użytkowe.

Uważa Pan też, że materiały te są zdecydowanie potrzebne do termomodernizacji pomieszczeń.

Ad. 2.

Uważa Pan, że może odliczyć zakupione narzędzie, tj. szlifierkę kątową, która jest niezbędna do prac remontowych budynku.

Ad. 3.

Twierdzi Pan, że może odliczyć materiały budowlane do izolacji termicznej, ponieważ zostały one użyte do wybudowania ściany szczytowej, która była zbyt słaba, aby mocować materiał izolacyjny (styropian).

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest w części nieprawidłowe i w części prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

W myśl art. 26h ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Adresatami ulgi termomodernizacyjnej są podatnicy podatku dochodowego opłacający podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Zgodnie z art. 5a pkt 18b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, budynek mieszkalny jednorodzinny, o którym mowa w ww. art. 26h ust. 1 ww. ustawy to:

Budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.4).

Zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:

Ilekroć w ustawie jest mowa o budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje "remontu". Dla wyjaśnienia tego pojęcia, należy odnieść się do jego znaczenia funkcjonującego w języku powszechnym. I tak, "remont" to "doprowadzenie jakiegoś budynku lub urządzenia do stanu używalności; naprawa, odnawianie (czegoś)". Synonimami tego pojęcia są m.in. "naprawa, przebudowa, odrestaurowanie, modernizacja".

Pojęcie remontu zostało zdefiniowane w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), jako wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym. Niemniej jednak, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie odwołuje się do tego przepisu. Tym samym, definicja "remontu" funkcjonująca na gruncie Prawa budowlanego nie może być wprost przenoszona na grunt omawianej ustawy podatkowej. Może być natomiast uwzględniona jako jeden z elementów służących ustaleniu znaczenia pojęcia "remontu" dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych.

Za "remont" budynku mieszkalnego, należy więc uznać prace dotyczące tego budynku jako nieruchomości i jej części składowych (tj. wszystkiego, co nie może być odłączone od niego bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego), służące utrzymaniu budynku we właściwym stanie, doprowadzeniu go do pożądanej zdolności użytkowej, modernizacji jego elementów składowych. W każdym przypadku remont dotyczy "materii" budynku mieszkalnego, a więc jego ścian, podłóg, sufitu, okien, drzwi, wyposażenia technicznego takiego jak instalacje: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, grzewcza, gazowa bądź innych elementów trwale połączonych konstrukcyjnie z elementami budowlanymi budynku.

Z kolei art. 5a pkt 18c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje przedsięwzięcie termomodernizacyjne jako:

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W myśl art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438 z późn. zm.)

Użyte w ustawie określenie przedsięwzięcia termomodernizacyjne oznacza przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:

a)

ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,

b)

ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

c)

wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,

d)

całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2489 z późn. zm.).

Odliczeniu podlegają wydatki na materiały budowlane i urządzenia poniesione na:

1)

materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;

2)

węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;

3)

kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

4)

kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

5)

zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;

6)

kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2021 r. poz. 133, 694, 1093 i 1642), spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U.UE.L 193 z 21.07.2015, str. 100, z późn. zm.) - jeżeli eksploatacji takiego kotła nie zakazuje uchwała przyjęta na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 i 2127);

7)

przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;

8)

materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;

9)

materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

10)

materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;

11)

pompa ciepła wraz z osprzętem;

12)

kolektor słoneczny wraz z osprzętem;

13)

ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;

14)

stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;

15)

materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Powyższym odliczeniem objęte są również wydatki poniesione na następujące usługi:

1)

wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;

2)

wykonanie analizy termograficznej budynku;

3)

wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;

4)

wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;

5)

docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;

6)

wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;

7)

wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

8)

montaż kotła gazowego kondensacyjnego;

9)

montaż kotła olejowego kondensacyjnego;

10)

montaż pompy ciepła;

11)

montaż kolektora słonecznego;

12)

montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;

13)

montaż instalacji fotowoltaicznej;

14)

uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;

15)

regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;

16)

demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

W myśl art. 26h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Stosownie do art. 26h ust. 3 ww. ustawy:

Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Na podstawie art. 26h ust. 4 komentowanej ustawy - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.:

Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Natomiast, zgodnie z art. 26h ust. 5 cytowanej ustawy:

Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

1)

sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;

2)

zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Powyższa regulacja wskazuje na brak możliwości odliczenia wydatków, których podatnik nie poniósł, gdyż zostały mu zrefinansowane (zwrócone). Odliczeniu podlegają te wydatki, których ciężar ekonomiczny ponosi podatnik (uszczuplają jego majątek). Nie ma także możliwości odliczenia wydatków, które w jakiejkolwiek formie pomniejszyły już zobowiązanie podatkowe podatnika.

Artykuł 26h ust. 6 ww. ustawy stanowi, że:

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki.

W myśl art. 26h ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Zgodnie z art. 26h ust. 8 ww. ustawy:

Podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Stosownie zaś do art. 26h ust. 9 cytowanej ustawy:

W przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie, o którym mowa w ust. 1, podatnik dolicza kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin.

Z powyższych względów, dla celów zastosowania przedmiotowej ulgi konieczne jest powiązanie wydatku związanego z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego z budynkiem, który już istnieje - wzgląd na art. 3 pkt 2a ustawy - Prawo budowlane.

Z podanych przez Pana informacji wynika m.in., że:

* jest Pan współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego, służącego do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, stanowiącego konstrukcyjnie samodzielną całość,

* wskazana we wniosku nieruchomość, zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy - Prawo budowlane stanowi budynek mieszkalny jednorodzinny,

* na remont dachu oraz budynku nie potrzebował Pan projektu ani zgody urzędu, ponieważ nie rozbudował, nie nadbudował i nie podniósł Pan ścian przez co kubatura budynku i kształt dachu pozostały takie same,

* w 2021 r. rozpoczął Pan przedsięwzięcie termomodernizacyjne tj. wymianę pokrycia dachowego,

* zamierza Pan ocieplić dach styropianem na poddaszu, gdzie będą dwa pomieszczenia użytkowe, gdzie w jednym z pomieszczeń zostały już odnowione ściany i położone panele podłogowe wraz z izolacją, aby mógł Pan zamieszkać w czasie remontu,

* wyburzył Pan oraz postawił nową ściankę szczytową,

* zbił Pan i na nowo położył tynki, wysypał Pan podsypkę żwirowo-piaskową, wylał Pan wylewkę pod podłogę, położył podkład pod panele i położył Pan panele podłogowe,

* na wszystkie materiały posiada Pan faktury od płatnika VAT,

* zakupił Pan szlifierkę kątową,

* wymienił Pan okna zgodnie z normą uw = 0,82 W/m2,

* do remontu dachu zakupił Pan następujące materiały tj. blachodachówkę, membranę, wyłaz dachowy, tarcicę, rynny spustowe, kominek wentylacyjny, rynny dachowe, rynny PCV, oraz drobne materiały tj. łączniki rynien, zaślepki rynien, haki do rynien, impregnat do drewna, gąsiory, taśma kalenicowa, taśma dekarska, denka do rynny, blacha powlekana, krawędziaki, łaty, okna, kolanka, rury, wkręty i gwoździe,

* do izolacji termicznej w pomieszczeniach zakupił Pan: wapno, cement, klej, panele podłogowe, cegłę klinkierową, cegłę zwykłą, piankę pod panele podłogowe, zaprawę tynkarską, bloczki,

* wydatki na termomodernizację nie przekroczą 53.000 zł

* w ramach ulgi termomodernizacyjnej zamierza Pani dokonać odliczenia za 2021 r. Jeśli kwota odliczenia nie znajdzie pokrycia w rocznym dochodzie będzie podlegała odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek,

* od dnia nabycia nieruchomości, tj. 23 lipca 2020 r., poza opisanymi robotami nie przeprowadził Pan innych prac modernizacyjnych,

* wydatki zostały poniesione przez Pana w związku z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

W opisie sprawy podał Pan, że w ramach ulgi termomodernizacyjnej zamierza Pani dokonać odliczenia za 2021 rok. Jeśli kwota odliczenia nie znajdzie pokrycia w rocznym dochodzie będzie podlegała odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju nie zawiera szczegółowego wykazu konkretnych materiałów budowlanych. Wskazuje ogólnie na materiały budowlane wykorzystane do ściśle określonego w rozporządzeniu celu. Tym celem jest modernizacja istniejącego budynku polegająca na wykonaniu docieplenia i modernizacji systemu grzewczego.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa ma Pan możliwość odliczenia - w ramach ulgi termomodernizacyjnej, zgodnie z art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - wydatków poniesionych na termomodernizację dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego, związanych z usunięciem starego pokrycia dachowego, termoizolacją dachu za pomocą folii oraz membrany dachowej, zainstalowaniem tarcicy, ułożeniem nowego pokrycia dachowego z blachodachówki z wykorzystaniem gąsiorów dachowych, wymianą całego orynnowania budynku (rynny dachowe, rynny PCV, rury spustowe, kolanka, uchwyty rynnowe, złącza rur), montażu kominka wentylacyjnego oraz wykorzystaniem materiałów pomocniczych jak łączniki rynien, zaślepki rynien, haki do rynien, impregnat do drewna, gąsiory, taśma kalenicowa, taśma dekarska, denka do rynny, blacha powlekana, krawędziaki, łaty, okna kolanka, rury, wkręty i gwoździe.

Ma Pan także możliwość odliczenia materiałów użytych do izolacji termicznej w pomieszczeniach tj. wapna, cementu, kleju, paneli podłogowych, cegły klinkierowej, cegły zwykłej, pianki pod panele podłogowe, zaprawę tynkarską oraz bloczki.

Nie będzie miał Pan możliwości odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, wskazanej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatku poniesionego na zakup szlifierki kątowej, gdyż ww. wydatek nie został wymieniony w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Jakkolwiek zakup narzędzia jest niezbędny do przeprowadzenia remontu, to jednak powyższe narzędzie nie ma bezpośredniego wpływu na udział w przywróceniu lub poprawie stanu technicznego remontowanego budynku mieszkalnego, a nadto może być nadal używany po zakończeniu remontu albo służyć innym celom.

Wobec powyższego Pana stanowisko należało uznać w części za nieprawidłowe i w części za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...).

Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329, dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl