0114-KDIP3-2.4011.35.2020.2.MJ - Ulga inwestycyjna w PIT.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 27 kwietnia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-2.4011.35.2020.2.MJ Ulga inwestycyjna w PIT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) w zw. z art. 15zzs ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2020 r. (data wpływu 20 stycznia 2020 r.) uzupełnionym pismem z dnia 24 marca 2020 r. (data nadania 25 marca 2020 r., data wpływu 25 marca 2020 r.) na wezwanie z dnia 17 marca 2020 r. (data nadania 17 marca 2020 r., data odbioru 18 marca 2020 r.) Nr 0114-KDIP3-2.4011.35.2020.1.MG o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu od którego zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącego wsparcia nowych inwestycji, będzie przysługiwać Wnioskodawcy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącego wsparcia nowych inwestycji.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 17 marca 2020 r. Nr 0114-KDIP3-2.4011.35.2020.1.MG (data odbioru 18 marca 2020 r.), tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych.

Pismem z dnia 24 marca 2020 r. (data nadania 25 marca 2020 r., data wpływu 25 marca 2020 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie indywidualnej działalności gospodarczej, której przeważającym przedmiotem jest produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKWiU 22.23). Są to listwy przypodłogowe z pvc oraz zakończenia do tych listew, listwy do glazury, listwy kątowe, dylatacyjne, nawannowe, do mebli kuchennych, listwy aluminiowe (progowe, schodowe i inne), listwy wykończeniowe mosiężne i ze stali nierdzewnej. Podstawowymi maszynami produkcyjnymi są linie wytłaczarkowe i wtryskarki.

Dodatkowo, w ramach indywidualnej działalności gospodarczej, Wnioskodawca uzyskuje przychody z:

* produkcji podkładu pod panele podłogowe z XPS,

* produkcji elementów do budowy gazowych instalacji samochodowych LPG,

* prowadzenia Hotelu położonego w A.,

* wynajmu nieruchomości oraz wynajmu samolotu,

* handlu towarami.

Działalność produkcyjna jest prowadzona w E. oraz S.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, który podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca opodatkowuje dochody uzyskiwane z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PIT, czyli tzw. podatkiem liniowym.

Mając na uwadze rozwój swojego przedsiębiorstwa, w celu zwiększenia mocy produkcyjnych Wnioskodawca, zamierza realizować nową inwestycję (dalej Inwestycja) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (dalej powoływana również jako "ustawa WNI") oraz uzyskać na podstawie przepisów tej ustawy decyzję o wsparciu. Decyzja o wsparciu określać będzie okres jej obowiązywania, przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki, które Wnioskodawca jest obowiązany spełnić, dotyczące m.in. poniesienia przez przedsiębiorcę w określonym terminie kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji oraz maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych, jakie mogą być uwzględnione przy określeniu maksymalnej wysokości pomocy publicznej.

Jako przedmiot działalności Wnioskodawcy, którego dotyczyć będzie decyzja o wsparciu, zostaną wskazane wyroby o odpowiednim symbolu PKWiU, które odpowiadać będą wyrobom aktualnie produkowanym przez Wnioskodawcę. W ramach Inwestycji zostanie również uruchomiona produkcja nowych wyrobów tzn. listew wykończeniowych z mdf (dalej wyroby z mdf).

Inwestycja jest konieczna z uwagi na gwałtownie rosnącą sprzedaż, w szczególności do krajów Unii Europejskiej.

Inwestycja będzie obejmowała:

a. Wybudowanie na posiadanym gruncie magazynu wysokiego składowania (MWS) dedykowanego wyrobom produkowanym przez firmę, o powierzchni około 6.200 m2 w celu obsługi zwiększonej produkcji, wyposażonego w system regałów, wózki widłowe i inne niezbędne wyposażenie. Magazyn ten pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych koniecznych ze względu na obsługę szybko wzrastającej sprzedaży do krajów Unii Europejskiej. Dzięki budowie magazynu MWS i zakupowi wyposażenia będzie możliwe sprawniejsze zarządzanie procesami związanymi z realizacją zleceń produkcyjnych i zamówień. Magazyn MWS będzie obsługiwał:

* Sprzedaż wyrobów wytwarzanych przy użyciu dotychczasowych składników majątkowych;

* Sprzedaż wyrobów wytwarzanych przy użyciu składników majątkowych wymienionych poniżej w pkt b), c) i d);

b. Zakup zabudowanej budynkiem produkcyjnym nieruchomości, graniczącej z posiadanymi działkami oraz wyposażenie jej w linie produkcyjne (frezarka, drukarnia i inne) do produkcji wyrobów z MDF.

c. Zakup i uruchomienie trzech linii wytłaczarkowych do produkcji listew wykończeniowych z tworzyw sztucznych (PCV), które będą umieszczone w dotychczasowym zakładzie produkcyjnym. W obecnej chwili Wnioskodawca wykorzystuje do celów produkcyjnych ponad 90 linii wytłaczarkowych.

d. Zakup od 2 do 5 wtryskarek do produkcji akcesoriów budowlanych z tworzyw sztucznych (polistyren), które będę umieszczone w dotychczasowym zakładzie produkcyjnym. Obecnie Wnioskodawca wykorzystuje do celów produkcyjnych 11 wtryskarek.

Zgodnie z decyzję o wsparciu Inwestycja zostanie zrealizowana na poniższych działkach Wnioskodawcy zlokalizowanych w E.:

* ul...., działka...,

* ul...., działka...,

* ul...., działka...,

* ul...., działka...,

* ul...., działka.

oraz, jeżeli. Specjalna Strefa Ekonomiczna nie skorzysta z prawa pierwokupu, na działce nr... położonej przy ulicy..., którą Wnioskodawca planuje kupić na potrzeby Inwestycji, a która jest na sprzedaż. Przedmiotowa działka wraz z położonym na niej budynkiem produkcyjnym stanowi część Inwestycji, o której mowa w ww. pkt b).

Nakłady inwestycyjne dotyczące kosztów kwalifikowanych będę obejmowały:

* Budowę hali magazynowej MWS wraz z wyposażeniem, o których mowa w ww. pkt a);

* Zakup gruntu, na którym jest położony budynek produkcyjny, o którym mowa w ww. pkt b)

* zakup nowych linii wytłaczarkowych i wtryskarek, o których mowa w ww. pkt b), c) i d).

Wnioskodawca będzie prowadził ewidencję, na podstawie której będzie w stanie ustalić odrębnie koszty kwalifikowane:

* Inwestycji, o której mowa w ww. pkt a), c) i d).

* Inwestycji, o której mowa w ww. pkt b).

Wnioskodawca przewiduje rozpoczęcie Inwestycji w 2020 r., przy czym nastąpi to nie wcześniej niż po uzyskaniu decyzji o wsparciu.

Pismem z dnia 24 marca 2020 r. (data wpływu 25 marca 2020 r.) Wnioskodawca dokonał uzupełnienia braków formalnych wniosku poprzez wskazanie, że:

Po złożeniu wniosku o wydanie interpretacji zmieniła się koncepcja planowanej Inwestycji.

Wnioskodawca w czasie opracowywania założeń techniczno-ekonomicznych Inwestycji dokonał analizy dotychczasowych powierzchni produkcyjno-magazynowych oraz danych urządzeń.

Wnioskodawca rezygnuje z zakupu zabudowanej budynkiem produkcyjnym nieruchomości. Inwestycja zostanie przeprowadzona na terenie działek i obiektów będących w posiadaniu Wnioskodawcy.

Ponadto Wnioskodawca przedstawił na nowo zdarzenie przyszłe poprzez wskazanie, że prowadzi działalność gospodarczą w formie indywidualnej działalności gospodarczej, której przeważającym przedmiotem jest produkcja wyrobów dla budownictwa. Są to w większości różnego rodzaju listwy służące do wykańczania powierzchni ścian i podłóg w budownictwie. Listwy produkowane są z różnego rodzaju materiałów. Przeważającym przedmiotem jest produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (PKWiU 22.23.Z). Są to listwy przypodłogowe z PVC oraz zakończenia do nich, listwy do glazury, listwy dylatacyjne, nawannowe, do mebli kuchennych. Przykładami listew z innych materiałów są aluminiowe listwy progowe, schodowe, do glazury, ponadto produkowane są listwy mosiężne i ze stali nierdzewnej. Podstawowymi maszynami produkcyjnymi są linie wytłaczarkowe, wtryskarki, linie do rollformingu, drukarnie, malarnie, oklejarki.

Wnioskodawca uzyskuje ponadto przychody z:

* produkcji podkładu pod panele podłogowe z XPS (spieniony polistyren),

* produkcji elementów do budowy gazowych instalacji samochodowych LPG,

* prowadzenia hotelu położonego w A.,

* wynajmu nieruchomości oraz wynajmu samolotu,

* handlu towarami.

Działalność produkcyjna jest prowadzona w E. oraz S.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, który podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca opodatkowuje dochody uzyskiwane z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PIT, czyli tak zwanym podatkiem liniowym.

Mając na uwadze rozwój swojego przedsiębiorstwa, Wnioskodawca zamierza zrealizować nową inwestycję (dalej "Inwestycja") w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (dalej powoływana również jako "ustawa WNI"). Celem Inwestycji jest zwiększenie mocy produkcyjnych przedsiębiorstwa. Wnioskodawca zamierza na podstawie przepisów tej ustawy uzyskać decyzję o wsparciu. Decyzja o wsparciu określać będzie okres jej obowiązywania, przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki, które przedsiębiorca zobowiązany jest spełniać, dotyczące m.in. poniesienie przez przedsiębiorcę w odpowiednim terminie kosztów kwalifikowanych nowej Inwestycji oraz maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych, jakie mogą być uwzględnione przy określeniu maksymalnej wysokości pomocy publicznej. Jako przedmiot działalności Wnioskodawcy, którego dotyczyć będzie decyzja o wsparciu, zostaną wskazane wyroby o odpowiednim symbolu PKWiU, które odpowiadać będą wyrobom aktualnie produkowanym przez Wnioskodawcę. W ramach przedsięwzięć planowanej Inwestycji zostanie również uruchomiona produkcja listew przypodłogowych i wykończeniowych z nowego rodzaju materiału - MDF (dalej "wyroby z MDF").

Inwestycja jest konieczna z uwagi na gwałtownie rosnącą sprzedaż, w szczególności do krajów Unii Europejskiej. Wnioskodawca w roku 2019 uczestniczył i wygrał przetargi na dostawy o zasięgu europejskich do sieci sklepów... oraz sieci sklepów grupy....

Obroty Wnioskodawcy w 2019 r. wzrosły o 21% w stosunku do roku 2018.

Sercem projektowanej Inwestycji jest wybudowanie na posiadanym gruncie magazynu wysokiego składowania (MWS) dedykowanego wyrobom produkowanym przez firmę w celu sprawnej obsługi zwiększonej produkcji. Zorganizowanie w nowo wybudowanym magazynie odpowiednich procesów logistycznych pozwoli obsłużyć zwiększoną produkcję. Jednocześnie z wybudowaniem magazynu na uwolnionych powierzchniach magazynowych zostaną uruchomione nowe maszyny pozwalające zwiększyć produkcję. Maszyny te będą uzupełnieniem istniejących ciągów produkcyjnych.

Inwestycja będzie obejmowała:

a. Wybudowanie magazynu wysokiego składu (MWS) o powierzchni ok. 6200 m2 dedykowanego wyrobom produkowanym przez firmę (specyficzne wymiary i kształty) i wyposażonego w system regałów, wózki widłowe i inne niezbędne wyposażenie. Magazyn pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych poprzez szybszy przepływ wyrobów, materiałów i surowców. Dzięki budowie MWS i jego odpowiedniemu wyposażeniu będzie możliwe sprawniejsze zarządzanie procesami logistycznymi związanymi z realizacją celów i zamówień. Magazyn MWS będzie obsługiwał: 1. sprzedaż wyrobów wytwarzanych przy użyciu dotychczasowych składników majątkowych; 2. sprzedaż wyrobów wytwarzanych przy użyciu nowych składników majątkowych wymienionych poniżej w punktach b, c i d. Nowe maszyny i linie produkcyjne zostaną ustawione w istniejących budynkach na zwolnionych starych powierzchniach magazynowych (wyroby dotychczas tam składowane zostaną przeniesione do nowego magazynu MWS wskazanego w punkcie a.

b. Zakup i uruchomienie trzech linii wytłaczarkowych do produkcji listew z tworzyw sztucznych PVC.

W obecnej chwili Wnioskodawca wykorzystuje do celów produkcyjnych ok. 90 linii wytłaczarkowych.

c. Zakup od 2 do 5 wtryskarek do produkcji akcesoriów budowlanych z tworzyw sztucznych (poliestyren), które zostaną umieszczone w dotychczasowym zakładzie produkcyjnym. Obecnie Wnioskodawca wykorzystuje do celów produkcyjnych 11 wtryskarek.

d. Zakup linii produkcyjnej składającej się z frezarki, malarni i innych do produkcji listew przypodłogowych i wykończeniowych z MDF. Linia ta zostanie umieszczona w dotychczasowym zakładzie produkcyjnym.

Zgodnie z decyzją o wsparciu Inwestycja zostanie zrealizowana na poniższych działkach Wnioskodawcy zlokalizowanych w E:

* ..., działka...;

* ..., działka...;

* ..., działka...;

* ...., działka...;

* ...,....

Nakłady inwestycyjne dotyczące kosztów kwalifikowanych będą obejmowały:

* budowę hali magazynowej MWS wraz z wyposażeniem, o których mowa w punkcie a;

* zakup nowych linii produkcyjnych, o który mowa w punktach b, c i d.

Wnioskodawca będzie prowadził ewidencję, na podstawie której będzie w stanie ustalić odrębnie koszty kwalifikowane:

* inwestycji, o której mowa w punkcie a,

* inwestycji, o których mowa w punkcie b, c i d.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

1. Czy w przypadku uzyskania decyzji o wsparciu uprawniającej do korzystania z pomocy publicznej oraz przy założeniu spełnienia przez Wnioskodawcę warunków wskazanych w decyzji, zwolniony z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy o PIT będzie cały dochód z działalności wskazanej w decyzji o wsparciu, prowadzonej na terenie wskazanym w decyzji o wsparciu do limitu przyznanej pomocy publicznej?

2. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy o PIT, począwszy od miesiąca, w którym zostały poniesione koszty kwalifikowane w ramach Inwestycji (do limitu przysługującej pomocy publicznej), niezależnie od momentu, w którym Wnioskodawca zakończy Inwestycję?

Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że ogranicza wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej do dwóch pytań.

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie Nr 2. Natomiast wniosek w zakresie pytania Nr 1 będzie rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z § 9 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1713) wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy, począwszy od miesiąca, w którym poniósł te koszty po dniu wydania decyzji o wsparciu, aż do wygaśnięcia decyzji o wsparciu lub wyczerpania maksymalnej dopuszczalnej pomocy regionalnej, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi wcześniej. W przekonaniu Wnioskodawcy paragraf ten należy interpretować wprost.

Zatem w ocenie Wnioskodawcy pomoc publiczna w postaci zwolnienia z podatku PIT z tytułu uzyskania decyzji o wsparciu będzie mu przysługiwać, począwszy od pierwszego miesiąca, w którym zacznie ponosić pierwsze koszty kwalifikowane Inwestycji w części dotyczącej budowy magazynu MWS oraz zakupu nowych linii produkcyjnych, o których mowa w punktach b, c i d po dniu wydania Decyzji, aż do jej wygaśnięcia lub wyczerpania maksymalnej dopuszczalnej pomocy regionalnej, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 9 ust. 2 tej ustawy stanowi, że dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 23o, art. 23u, art. 24-24b, art. 24c, art. 24e, art. 30ca, art. 30da oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zatem wszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione od podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 63b ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 5a-5cd, uzyskane z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1162), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Na podstawie art. 21 ust. 5a ww. ustawy, zwolnienia podatkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 63a i 63b, przysługują podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy lub na terenie określonym w decyzji o wsparciu.

Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1162, dalej: "ustawa o WNI"), został wprowadzony mechanizm wsparcia dla przedsiębiorców w postaci zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu nowej inwestycji.

Jak wynika z art. 2 pkt 1 ustawy o WNI, przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa, z wyłączeniem przedsiębiorstwa, wobec którego wszczęte zostało postępowanie upadłościowe lub został złożony wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości.

Stosownie do art. 3 ustawy o WNI, wsparcie na realizację nowej inwestycji, zwane dalej "wsparciem", jest udzielane w formie zwolnienia od podatku dochodowego, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych albo w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wsparcie nie może być udzielone w sytuacji lokalizacji inwestycji na obszarach występowania niezagospodarowanych złóż kopalin, z wyjątkiem inwestycji dotyczących tych złóż.

Natomiast, w myśl art. 13 ust. 1 tej ustawy, wsparcie udzielane jest przedsiębiorcy realizującemu nową inwestycję, w drodze decyzji, zwanej dalej "decyzją o wsparciu".

Przedmiotem decyzji o wsparciu - w myśl art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o WNI - jest nowa inwestycja podatnika, realizowana w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, która nie została wyłączona stosownymi regulacjami, wydanymi na podstawie ust. 3 pkt 1 tego przepisu.

Treść decyzji o wsparciu została wskazana w art. 15 ustawy o WNI i określa okres obowiązywania decyzji, przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki, które przedsiębiorca jest obowiązany spełnić, wymienione w punktach od 1 do 6.

Z powyższych przepisów wynika, że decyzja o wsparciu nowych inwestycji, uprawniająca do korzystania z pomocy publicznej jest udzielana przedsiębiorcom.

Przedsiębiorcą w świetle art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.) jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.

Wskazać należy, że zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1713), wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy, począwszy od miesiąca, w którym poniósł te koszty po dniu wydania decyzji o wsparciu, aż do wygaśnięcia decyzji o wsparciu lub wyczerpania maksymalnej dopuszczalnej pomocy regionalnej, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi wcześniej.

Odnosząc cytowane powyżej przepisy do przedstawionego opisu sprawy należy stwierdzić, że dla ustalenia momentu, od którego Wnioskodawca będzie uprawniony do stosowania zwolnienia istotne znaczenie ma moment uzyskania przez Wnioskodawcę dochodu z realizowanej Inwestycji. Należy bowiem zauważyć, że jedynie dochody uzyskane w związku z realizacją nowej inwestycji podlegają zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, brak jest możliwości stosowania zwolnienia podatkowego w stosunku do innych dochodów uzyskiwanych z pozostałej działalności gospodarczej, niezależnie od tego, czy rodzaj prowadzonej działalności jest zbieżny z określonym w zezwoleniu/decyzji o wsparciu albo czy nowa inwestycja realizowana jest na tym samym terenie.

Tym samym, nie można zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, że ww. zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych będzie mu przysługiwać już począwszy od pierwszego miesiąca, w którym zacznie ponosić pierwsze koszty kwalifikowane.

Jak wskazano powyżej, Wnioskodawca będzie uprawniony do korzystania ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych określonego w art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy, począwszy od miesiąca, w którym poniósł koszty kwalifikowane po dniu wydania decyzji o wsparciu, aż do wygaśnięcia decyzji o wsparciu lub wyczerpania maksymalnej dopuszczalnej pomocy regionalnej, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi wcześniej, od momentu uzyskania dochodu z realizowanej nowej inwestycji.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należy uznać za nieprawidłowe.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...) w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się do dnia zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID (art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

Jednocześnie, stosownie do art. 15zzs ust. 7 ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r., czynności dokonane w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID są skuteczne. Tym samym, Strona może skutecznie wnieść skargę pomimo wstrzymania biegu powyższego terminu.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl