0114-KDIP3-2.4011.32.2019.6.AK1 - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - OpenLEX

0114-KDIP3-2.4011.32.2019.6.AK1

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 22 lipca 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-2.4011.32.2019.6.AK1

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, po wydaniu w dniu 19 lipca 2019 r. postanowienia Nr 0114-KDIP3-2.4011.32.2019.5.AK1.MZ uchylającego postanowienie z dnia 3 czerwca 2019 r. Nr 0114-KDIP3-2.4011.32.2019.4.JG1 o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 stycznia 2019 r. (data wpływu 15 stycznia 2019 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 lutego 2019 r. (data wpływu 25 lutego 2019 r.) na wezwanie organu z dnia 11 lutego 2019 r. Nr 0114-KDIP3-2.4011.32.2019.1.MM, pismem z dnia 5 kwietnia 2019 r. (data wpływu 10 kwietnia 2019 r.) na wezwanie organu z dnia 25 marca 2019 r. Nr 0114-KDIP3-2.4011.32.2019.2.MM oraz pismem z dnia 27 maja 2019 r. (data wpływu 6 czerwca 2019 r.) na wezwanie z dnia 7 maja 2019 r. Nr 0114-KDIP3-2.4011.32.2019.3.AK1, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika oraz obowiązków informacyjnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika oraz obowiązków informacyjnych.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 7 maja 2019 r., Nr 0114-KDIP3-2.4011.32.2019.3.AK1 (doręczonym w dniu 21 maja 2019 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W wymaganym terminie w dniu 6 czerwca 2019 r. wpłynęło tut. organu pismo z dnia 27 maja 2019 r. (data nadania 28 maja 2019 r.) stanowiące odpowiedź na ww. wezwanie.

W dniu 3 czerwca 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał dla Wnioskodawcy postanowienie Nr 0114-KDIP3-2.4011.32.2019.4.JG1 o pozostawieniu wniosku z dnia 8 stycznia 2019 r. (data wpływu 15 stycznia 2019 r.) bez rozpatrzenia, stwierdzając, że w ustawowym terminie Wnioskodawca nie uzupełnił wniosku.

Nie zgadzając się z powyższym rozstrzygnięciem Wnioskodawca pismem z dnia 7 czerwca 2019 r. (data nadania 7 czerwca 2019 r., data wpływu 11 czerwca 2019 r.) wniósł zażalenie na ww. postanowienie.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy na skutek złożonego środka odwoławczego, mając na uwadze treść wystosowanego wezwania oraz zakres uzupełnienia tut. organ stwierdził, że zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

W konsekwencji w dniu 19 lipca 2019 r. wydano postanowienie Nr 0114-KDIP3-2.4011.32.2019.5.AK1.MZ uchylające w całości zaskarżone postanowienie z dnia 3 czerwca 2019 r., Nr 0114-KDIP3-2.4011.32.2019.4.JG1.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka Akcyjna (Dalej: Wnioskodawca lub Spółka) prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Podstawowym zakresem działalności Spółki są usługi maklerskie w zakresie prowadzenia rachunków papierów wartościowych (z wyjątkiem rachunków zbiorczych) i dokonywania rozliczeń transakcji na papierach wartościowych. Swoje usługi Spółka świadczy zarówno na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i nie prowadzących działalności gospodarczej a także osób prawnych - posiadających w Polsce miejsce zamieszkania i siedzibę (tzw. rezydentów) albo nie posiadających w Polsce miejsca zamieszkania/siedziby (tzw. nierezydentów). Wnioskodawca oferuje klientom zakup papierów wartościowych notowanych na Polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz na giełdach zagranicznych. W przypadku kupna i sprzedaży papierów wartościowych notowanych na giełdach zagranicznych Spółka korzysta z pośrednictwa belgijskiego domu maklerskiego, który prowadzi dla Spółki zbiorczy rachunek papierów wartościowych. Emitentami papierów wartościowych są podmioty z siedzibą w Polsce oraz w krajach innych niż Polska (w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w krajach spoza Unii Europejskiej). Zagraniczne papiery wartościowe emitowane przez emitentów zagranicznych oferowane są na rynku polskim zgodnie z wymogami m.in. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639).

Nabywane papiery wartościowe generują dla klientów przychód w postaci odsetek, dywidend lub dochodów będących różnicą pomiędzy wartością papieru wartościowego z dnia zakupu oraz dnia sprzedaży.

Przy czym, papiery wartościowe emitowane przez emitentów zagranicznych notowane są wyłącznie na rynkach zagranicznych, co oznacza, że nie będą wprowadzane do obrotu na rynku polskim.

Wnioskodawca wykonuje szereg czynności w procesie oferowania i nabywania przez klientów papierów wartościowych oraz obsłudze posprzedażowej. Spółka przechowuje papiery wartościowe na rachunkach maklerskich klientów, dokonuje zakupu/sprzedaży papierów wartościowych, pośredniczy w zakupie/sprzedaży papierów wartościowych notowanych na zagranicznych giełdach oraz dokonuje bezpośrednio lub pośrednio wypłaty ewentualnych pożytków od tych papierów wartościowych. Przy czym, w pewnych przypadkach Spółka pełnić będzie jedynie rolę pomocniczo-techniczną, nie będzie mieć żadnego wpływu na świadczenia związane z papierami wartościowymi notowanymi na giełdach zagranicznych. W związku z powyższym Wnioskodawca ma wątpliwości w jakim zakresie i w odniesieniu do jakich sytuacji pełni funkcję płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przychodów/dochodów uzyskiwanych z zysków kapitałowych.

Ponieważ złożony wniosek zawierał braki formalne, tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 11 lutego 2019 r. Nr 0114-KDIP3-2.4011.32.2019.1.MM wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez m.in.:

* Wskazanie adresu elektronicznego pełnomocnika w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym przez organ podatkowy, tj. w systemie ePUAP.

* Wyjaśnienie, czy złożony wniosek dotyczący stanu faktycznego dotyczy przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r., czy też dotyczy przepisów ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

* Doprecyzowanie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego poprzez wskazanie:

* Czy Wnioskodawca dokonuje sprzedaży papierów wartościowych w swoim imieniu, czy w imieniu klientów?

* Na czym polega pośredniczenie przez Wnioskodawcę w transakcjach z klientami?

* Czy z tytułu wypłacanych na rzecz klientów środków pieniężnych Wnioskodawca pełni wyłącznie czynności techniczne, czy wypłaca te środki z własnych środków, czy ze środków Domu Maklerskiego zagranicznego?

* W jakich przypadkach Wnioskodawca pełni tylko rolę pomocniczo-techniczną, na czym to polega?

Pismem z dnia 11 lutego 2019 r. (data nadania 21 lutego 2017 r., data wpływu 25 lutego 2019 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie. W nadesłanym uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że złożony wniosek dotyczy przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

Odnośnie doprecyzowania stanu faktycznego Wnioskodawca wskazał, iż:

a. W działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę występują sytuacje, gdy zlecenie zbycia papierów wartościowych złożone przez klienta zostaje zrealizowane jeszcze "w starym roku" (np. 30 grudnia), natomiast rozliczenie transakcji (T+2) następuje w "nowym roku", np. dnia 3 stycznia. W takich sytuacjach zapisy na rachunkach (rachunek klienta Wnioskodawcy oraz rachunek zbiorczy Wnioskodawcy prowadzony przez zewnętrznego brokera) i przepływy gotówki zawsze mają miejsce w tym samym dniu - dniu realizacji zlecenia (transakcji sprzedaży). Środki ze sprzedaży akcji również dostępne są na rachunku klienta Wnioskodawcy po zrealizowaniu zlecenia sprzedaży.

Przykład: sprzedaż akcji następuje w dniu 31 grudnia 2018 r., transakcja zostaje rozliczona po dwóch dniach roboczych, czyli 3 stycznia 2019 r. i wówczas:

* klient w systemie Wnioskodawcy składa zlecenie sprzedaży, które przekazywane jest do brokera zewnętrznego, który prowadzi rachunek zbiorczy dla Wnioskodawcy,

* broker przekazuje zlecenie na odpowiednią giełdę, po realizacji zlecenia sprzedaży Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie transakcji, saldo akcji na rachunku zbiorczym prowadzonym dla Wnioskodawcy zostaje dostosowane (uwzględniona sprzedaż akcji), środki gotówkowe na rachunku przyrastają o kwotę równą wartości sprzedanych akcji,

* Wnioskodawca otrzymując potwierdzenie wykonania transakcji sprzedaży przez brokera odzwierciedla sprzedaż na rachunku klienta przez wyksięgowanie akcji i zaksięgowanie środków ze sprzedaży.

Podsumowując zaksięgowanie środków ze sprzedaży na rachunku klienta u Wnioskodawcy, oraz rachunku zbiorczym Wnioskodawcy prowadzonym przez brokera następuje w dniu transakcji.

b. Wnioskodawca działa w imieniu klienta. Klient składa zlecenie w systemie transakcyjnym Wnioskodawcy wskazując instrument, rodzaj zlecenia (kupno/sprzedaż), wolumen, itd., a Wnioskodawca przekazuje zlecenie do brokera, który posiada dostęp do giełd papierów wartościowych, na których zlecenie może być wykonane.

c. Dzięki współpracy z brokerem, Wnioskodawca, pośrednicząc oferuje swoim klientom możliwość zakupu akcji spółek notowanych na giełdach w Warszawie oraz innych krajach w Europie i USA.

Salda papierów wartościowych ewidencjonowane są na rachunkach klientów Wnioskodawcy w systemie transakcyjnym Wnioskodawcy (indywidualne salda rachunków klientów) oraz na rachunku zbiorczym (omnibus) prowadzonym przez brokera dla Wnioskodawcy (salda zbiorcze bez rozbicia na indywidualnych klientów Wnioskodawcy).

Wnioskodawca ewidencjonuje każdą operację na papierach wartościowych na indywidualnym rachunku swojego klienta, ale nie kupuje/sprzedaje własnych papierów wartościowych, lecz przekazuje zlecenia na rynek za pośrednictwem brokera. Innymi słowy Wnioskodawca wykonuje dyspozycje klienta w zakresie kupna/sprzedaży.

d. Ekonomiczny ciężar wypłat pokrywany jest co do zasady z dostępnych środków na rachunku u brokera (sprzedaż papierów wartościowych z rachunku zbiorczego skutkuje uwolnieniem środków). Może zdarzyć się, że Wnioskodawca na jakiś czas podstawi własne środki do dyspozycji klienta (środki ze sprzedaży dostępne do wypłaty lub zawierania transakcji kupna zaraz po realizacji transakcji sprzedaży, bez konieczności oczekiwania na rozliczenie transakcji po dwóch dniach roboczych), jednakże środki dostępne po sprzedaży papierów wartościowych na rachunku zbiorczym zawsze są dostępne na rachunku zbiorczym. Tym samym środki dostępne na rachunku zbiorczym zawsze kompensują środki udostępnione klientom Wnioskodawcy.

e. W ocenie Wnioskodawcy jego rola pomocniczo-techniczna polega na tym, że klient składa zlecenie, a Wnioskodawca je realizuje za pośrednictwem brokera. To klient decyduje, jaki papier wartościowych chce kupić/sprzedać i składa zlecenie w dedykowanym programie Wnioskodawcy, a Wnioskodawca w jego imieniu przekazuje brokerowi zlecenie do realizacji.

Następnie pismem z dnia 25 marca 2019 r. Nr 0114-KDIP3-2.4011.32.2019.2.MM tut. Organ ponownie wezwał Wnioskodawcę o uzupełnienie braków formalnych w terminie 7 dni od dnia doręczenia poprzez doprecyzowanie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i wskazanie, jakie papiery wartościowe są przedmiotem transakcji zbycia.

Pismem z dnia 5 kwietnia 2019 r. (data nadania 5 kwietnia 2019 r., data wpływu 10 kwietnia 2019 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie. W nadesłanym uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że Wnioskodawca oferuje swoim klientom nabywanie instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynkach zorganizowanych. Są to m.in. akcje oraz papiery wartościowe nadające właścicielom prawa tożsame z własnością akcji spółki (np. ADR-additional drawing rights), ETP (exchange traded products), w tym ETF (exchange traded funds), ETC (exchange traded commodities), itp.

W związku z powyższym uzupełnieniem ponownie pismem z dnia 7 maja 2019 r. Nr 0114-KDIP3-2.4011.32.2019.3.AK1 wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez, przedstawienie własnego stanowiska adekwatnego do zadanego pytania: "Czy w związku z wypłatą świadczeń polskim rezydentom podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (akcji spółek notowanych na zagranicznych giełdach papierów wartościowych zarówno w krajach UE, jak i poza UE) osobom fizycznym nabywającym akcje spółek zagranicznych na cele nie związane z działalnością gospodarczą, na Spółce ciążą obowiązki płatnika oraz obowiązki sporządzenia i przesłania klientom informacji, o których mowa w art. 39 ust. 3, tj. obowiązek wystawienia osobom fizycznym, które nabywają akcje poza działalnością gospodarczą informacji indywidualnej PIT-8C?".

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie pismem z dnia 27 maja 2019 r. (data nadania 28 maja 2019 r., data wpływu 6 czerwca 2019 r.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z wypłatą świadczeń polskim rezydentom podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (akcji spółek notowanych na zagranicznych giełdach papierów wartościowych zarówno w krajach UE, jak i poza UE) osobom fizycznym nabywającym akcje spółek zagranicznych na cele nie związane z działalnością gospodarczą, na Spółce ciążą obowiązki płatnika oraz obowiązki sporządzenia i przesłania klientom informacji, o których mowa w art. 39 ust. 3, tj. obowiązek wystawienia osobom fizycznym, które nabywają akcje poza działalnością gospodarczą informacji indywidualnej PIT-8C?

Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca będzie zobowiązany do sporządzania i przesyłania klientom informacji indywidualnej PIT-8C. Jednocześnie Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do poboru zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń.

Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy o PIT osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie zaś z art. 3 ust. 1a za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1.

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2.

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przepisy te stanowią, że opodatkowaniu na terytorium Polski podlegają wszelkiego rodzaju dochody osiągnięte przez polskich rezydentów podatkowych, włącznie z dochodami uzyskanymi ze źródeł położonych poza granicami RP. Do dochodów tych zaliczają się również dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych notowanych na giełdach zagranicznych. Wątpliwości Spółki dotyczą jej obowiązków w zakresie poboru zaliczek na podatek od wypłacanych świadczeń z tytułu przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (akcji).

Artykuł 10 ust. 1 pkt 7 obok innych źródeł uzyskania przychodów wymienia kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c, oraz przychody z realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub z pochodnych instrumentów finansowych.

Artykuł 17 ustawy o PIT wskazuje natomiast, jakie przychody uznawane są za przychody z kapitałów pieniężnych. Do katalogu tego zalicza się:

1.

odsetki od pożyczek;

2.

odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 5;

3.

odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych;

4.

dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również:

a.

dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,

b.

oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,

c.

podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,

d.

wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b;

5.

przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c;

6.

przychody z:

a.

odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych,

b.

realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

7.

przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu;

8.

przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy;

9.

wartość wkładu określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określoną w innym dokumencie o podobnym charakterze - w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, za przychód uważa się wartość rynkową takiego wkładu określoną na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 19 ust. 3 stosuje się odpowiednio;

10.

przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Definicja papierów wartościowych znajduje się w słowniczku ustawowym zawartym w art. 5a ust. 11. Przez papiery wartościowe rozumie się papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.), a zatem będą to:

a.

akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,

b.

inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego, odnoszące się do papierów wartościowych określonych w lit. a, walut, stóp procentowych, stóp zwrotu, towarów oraz innych wskaźników lub mierników (prawa pochodne).

W ocenie Wnioskodawcy przychody z obrotu akcjami na giełdach zaliczyć należy do przychodów ze źródła kapitały pieniężne, a konkretnie do przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit.a.

Co do zasady przychody z kapitałów pieniężnych opodatkowane są według 19% stawki podatku. Trzeba jednak zastrzec, że różna może być podstawa opodatkowania. Mówiąc o papierach wartościowych, należy mieć tu na uwadze zarówno akcje, jak i papiery dłużne (np. obligacje). Papiery dłużne mogą generować dwa rodzaje przysporzenia podatkowego: odsetki bądź dyskonto. Natomiast w przypadku odpłatnego zbycia papierów wartościowych opodatkowany stawką liniową w wysokości 19% będzie dochód, a więc przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty jego uzyskania.

Stosownie zaś do art. 30b ust. 1 od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), z odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Z przepisu tego wynika, że dochód ze sprzedaży akcji na giełdach papierów wartościowych będzie podlegał opodatkowaniu od dochodu (przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania) wg. stawki liniowej 19%.

Kluczowe znaczenie dla obowiązków Wnioskodawcy jako płatnika ma art. 30b ust. 6. Przepis ten stanowi, że:

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni, oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy.

Zgodnie z tym przepisem podatek od dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych jest rozliczany w deklaracji rocznej przez samego podatnika, który po zakończonym roku podatkowym, w terminie do końca kwietnia danego roku będzie musiał złożyć zeznanie podatkowe. W tym konkretnym przypadku będzie to deklaracja PIT-38. W trakcie roku podatkowego od ww. dochodów nie pobiera się zaliczek na podatek. Dochodów tych jak wskazuje art. 30b ust. 5 nie łączy się z dochodami opodatkowanymi wg skali lub podatkiem liniowym. Jednocześnie jak wskazuje art. 30b ust. 5a i 5b jeżeli polski rezydent podatkowy osiąga dochody z odpłatnego zbycia akcji i innych papierów wartościowych zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, dochody te łączy się i od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu za granicą. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą. Tą samą zasadę stosuje się w przypadku osiągania dochodów ze sprzedaży akcji wyłącznie za granicą.

Oznacza to, że Wnioskodawca w ramach operacji polegających na pośrednictwie w kupnie i sprzedaży akcji notowanych na Polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych nie będzie zobowiązany do pełnienia obowiązków płatnika, a więc poboru zaliczek na podatek dochodowy. Jednakże, Spółka będzie zobowiązana do wypełnienia pewnych obowiązków sprawozdawczych. Co jest następstwem tego, że podatnik samodzielnie rozlicza podatek. Musi zatem posiadać odpowiednie informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach. Informacją taką jest dla podatnika deklaracja PIT-8C.

Stosownie bowiem do art. 39 ust. 3: Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru.

Z przepisu tego wynika, że Wnioskodawca będzie zobowiązany do sporządzenia i przesłania klientom ww. informacji. W informacji takiej wskazuje się wysokość osiągniętych przychodów oraz koszty ich uzyskania, przy czym podatnik dokonujący rozliczenia podatku może w deklaracji PIT-38 wskazać dodatkowe koszty, które poniósł w związku z osiągniętym przychodem.

W związku z wypłatą świadczeń polskim rezydentom podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (akcji spółek notowanych na zagranicznych giełdach papierów wartościowych zarówno w krajach UE, jak i poza UE) osobom fizycznym nabywającym te akcje na cele nie związane z działalnością gospodarczą, na Spółce nie ciąży obowiązek pobrania zaliczek na podatek dochodowy, lecz jedynie obowiązki wystawienia dla podatnika informacji PIT-8C, o której mowa w art. 39 ust. 3 ustawy o PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 2a ww. ustawy, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w ust. 2a, uważa się w szczególności dochody (przychody) z papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających (art. 3 ust. 2b pkt 5).

W świetle art. 4a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ww. przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska.

W myśl art. 9 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 5a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych - oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768).

W myśl art. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. z 2018 r., poz. 2286 z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych - rozumie się przez to akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 oraz z 2018 r. poz. 398, 650 i 1544), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, źródłem przychodu są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c).

Natomiast za przychody z kapitałów pieniężnych, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ww. ustawy, uważa się przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych.

Stosownie do art. 17 ust. 1ab pkt 1 cytowanej ustawy, przychód określony w ust. 1 pkt 6 z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych.

Na podstawie art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), z odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14.

Stosowanie do zapisu art. 30b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy m.in. ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowani, których strona jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Z kolei z treści art. 30b ust. 6 pkt 1 ww. ustawy wynika, że po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część i obliczyć należny podatek dochodowy.

W myśl art. 39 ust. 3 ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-8C).

Zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w terminie od 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego oraz jego uzupełnień wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Podstawowym zakresem działalności Spółki są usługi maklerskie w zakresie prowadzenia rachunków papierów wartościowych (z wyjątkiem rachunków zbiorczych) i dokonywania rozliczeń transakcji na papierach wartościowych. Wnioskodawca oferuje klientom zakup papierów wartościowych notowanych na Polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz na giełdach zagranicznych. W przypadku kupna i sprzedaży papierów wartościowych notowanych na giełdach zagranicznych Spółka korzysta z pośrednictwa belgijskiego domu maklerskiego, który prowadzi dla Spółki zbiorczy rachunek papierów wartościowych. Emitentami papierów wartościowych są podmioty z siedzibą w Polsce oraz w krajach innych niż Polska (w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w krajach spoza Unii Europejskiej). Zagraniczne papiery wartościowe emitowane przez emitentów zagranicznych oferowane są na rynku polskim zgodnie z wymogami m.in. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639). Wnioskodawca działa w imieniu klienta. Klient składa zlecenie w systemie transakcyjnym wskazując instrument, rodzaj zlecenia (kupno/sprzedaż), wolumen, itd., a Wnioskodawca przekazuje zlecenie do brokera, który posiada dostęp do giełd papierów wartościowych, na których zlecenie może być wykonane. Dzięki współpracy z brokerem, Wnioskodawca, pośrednicząc oferuje swoim klientom możliwość zakupu akcji spółek notowanych na giełdach w Warszawie oraz innych krajach w Europie i USA. Wnioskodawca oferuje swoim klientom nabywanie instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynkach zorganizowanych. Są to m.in. akcje oraz papiery wartościowe nadające właścicielom prawa tożsame z własnością akcji spółki (np. ADR-additional drawing rights), ETP (exchange traded products), w tym ETF (exchange traded funds), ETC (exchange traded commodities), itp.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia ciążących na nim obowiązków płatnika w zakresie poboru zaliczek na podatek od wypłacanych świadczeń polskim rezydentom podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (akcji spółek notowanych na zagranicznych giełdach papierów wartościowych zarówno w krajach UE, jak i poza UE) osobom fizycznym nabywającym akcje spółek zagranicznych na cele nie związane z działalnością gospodarczą lub obowiązków informacyjnych związanych z wypłatą ww. świadczeń.

W przedmiotowej sprawie, biorąc pod uwagę treść ww. art. 3 ust. 2b pkt 5, klienci Wnioskodawcy (polscy rezydenci podatkowi - osoby fizyczne nabywające akcje spółek zagranicznych na cele nie związane z działalnością gospodarczą) przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych - akcji spółek notowanych na zagranicznych giełdach papierów wartościowych zarówno w krajach UE, jak i poza UE, osiągają poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wypłata świadczenia za pośrednictwem Wnioskodawcy nie powoduje, że miejscem powstania przychodu jest Polska.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku oraz jego uzupełnieniach opis stanu faktycznego, należy wskazać, że w związku z wypłatą przez Wnioskodawcę świadczeń polskim rezydentom podatkowym - osobom fizycznym nabywającym akcje spółek zagranicznych na cele nie związane z działalnością gospodarczą z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (akcji spółek notowanych na zagranicznych giełdach papierów wartościowych zarówno w krajach UE, jak i poza UE), Wnioskodawca nie pełni obowiązków płatnika. Na Wnioskodawcy nie spoczywa również obowiązek sporządzenia i przesłania klientowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu imiennej informacji o wysokości dochodu z tytułu sprzedaży papierów wartościowych (akcji), tj. wystawienia informacji PIT-8C.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. W ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego organ nie przeprowadza postępowania dowodowego, lecz opiera się jedynie na stanie faktycznym przedstawionym we wniosku. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie złożenia wniosku.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl