0114-KDIP3-2.4011.318.2022.2.MJ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 6 maja 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-2.4011.318.2022.2.MJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych przedstawionego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

7 marca 2022 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy obowiązków płatnika związanych z przekazywaniem pracownikom i zleceniobiorcom informacji PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Jesteście Państwo podmiotem działającym w branży informatycznej. Jesteście pracodawcą zatrudniającym pracowników oraz zleceniobiorców, w związku z czym jesteście płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w rozumieniu art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z rozwojem działalności gospodarczej wprowadzacie Państwo procesy usprawniające pracę.

Państwa pracownicy oraz zleceniobiorcy mają uzyskać dostęp do zabezpieczonej platformy internetowej, będącej systemem kadrowo-płacowym (dalej "Platforma").

Po zalogowaniu przy użyciu indywidualnego loginu oraz hasła pracownicy oraz zleceniobiorcy będą mogli sprawdzić informacje m.in. o swoim zatrudnieniu czy nieobecnościach oraz składać wnioski. Dostęp do platformy zostanie nadany wraz z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Realizowany będzie natomiast przez przeglądarkę internetową za pośrednictwem komputera, telefonu bądź tabletu. W ramach tej Platformy, planujecie Państwo udostępnić pracownikom oraz zleceniobiorcom imienne informacje o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. informacje PIT-11). Przed wprowadzeniem systemu przeprowadzona zostanie kampania informacyjna (obejmująca m.in. wysłanie e-mailem instrukcji obsługi platformy) o zmianę sposobu przekazywania informacji. Informacja PIT-11 dla byłych pracowników/zleceniobiorców zostanie przesłana pocztą, chyba że uprzednio wyrażą oni zgodę na wysyłkę PIT-11 w formie elektronicznej.

Po zakończeniu roku podatkowego informacje PIT-11 dla pracowników i zleceniobiorców zostaną wygenerowane w formie nieedytowalnych plików w formacie PDF, zgodnie z obowiązującym wzorem informacji określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów. Następnie informacje PIT-11 zostaną podpisane za pomocą podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu przez osobę wyznaczoną do obliczenia i poboru podatku oraz umieszczone na Platformie, do której dostęp ma wyłącznie pracownik poprzez indywidualnie nadany login i osobiste hasło. Taka forma dostępu będzie zarówno usprawnieniem pracy, jak i wygodą dla pracowników, z uwagi na fakt, że w każdym momencie będą mieli dostęp do platformy. Ponadto wpłynie to na ochronę środowiska przez zmniejszoną ilość wykorzystywanego papieru. Pracownicy zostaną powiadomieni o dostępie do swojej informacji PIT-11 po wprowadzeniu ich na Platformie.

Będzie Państwo posiadali generowany przez system raport (wraz z datą) potwierdzający odebranie informacji PIT-11 przez pracowników i zleceniobiorców.

Pytania

1. Czy przekazanie pracownikom informacji PIT-11 w sposób opisany powyżej stanowi realizację obowiązku wynikającego z art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2. Czy pracownik/zleceniobiorca musi wyrazić zgodę na otrzymanie informacji PIT-11 w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy?

3. Czy w razie konieczności uzyskania zgody pracownika/zleceniobiorcy na otrzymanie informacji PIT-11 w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, może ona zostać wyrażona w formie oświadczenia woli pracownika złożonego na Platformie poprzez zaznaczenie "zgoda na wysyłkę PIT drogą elektroniczną"?

4. Czy wygenerowany przez system informatyczny raport z datą odebrania informacji PIT-11 na platformie internetowej będzie wystarczającym potwierdzeniem przekazania informacji PIT-11 podatnikom?

Państwa stanowisko w sprawie

Ad 1.

Zdaniem Państwa opisany sposób przekazywania pracownikom/zleceniobiorcom informacji PIT-11, tj. za pomocą Platformy w formie nieedytowalnego pliku PDF zawierającego informację PIT-11 podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stanowi realizację obowiązku wynikającego z art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na gruncie przepisów podatkowych nie ma regulacji nakazującej płatnikom przekazywać deklaracje podatnikom w określonej formie (w tym przypadku w formie papierowej), ustawodawca nie wyklucza możliwości przekazywania przez Państwa deklaracji podatnikom w formie elektronicznej. Nie reguluje zasad przekazywania/przesyłania informacji do podmiotów niepublicznych.

Zgodnie z art. 8 ustawy - Ordynacja podatkowa, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Przepis art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "zakładami pracy", są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. Na podstawie art. 39 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35 są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46, 74 i 148. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Ustawodawca nałożył więc na płatnika obowiązek sporządzenia informacji PIT-11 według ustalonego wzoru, określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów. W sytuacji, gdy informacja jest sporządzania zgodnie z obowiązującym wzorem w nieedytowalnym pliku PDF, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu przez osobę wyznaczoną do obliczenia i poboru podatku i zamieszczona na platformie internetowej płatnik spełnia swój obowiązek.

Stanowisko Państwa znajduje potwierdzenie w indywidualnych interpretacjach Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, takich jak: 0115-KDIT2.4011.494.2020.1.ENB, 0115-KDIT2.4011.472.2020.1.HD, 0115-KDIT2.4011.484.2020.1.HD, 0114-KDIP3-2.4011.528.2020.1.JK2.

Ad 2.

Zdaniem Państwa zgoda nie jest wymagana, ponieważ przepisy zobowiązują płatnika do przekazania informacji podatnikowi, nie regulując w jaki sposób ma to nastąpić, jak również nie uzależniając przekazania od zgody podatnika na formę w jakiej informacja ma zostać przekazana. Liczy się skutek w postaci uzyskania informacji PIT-11 przez podatnika.

Dodatkowo, chcecie Państwo usprawnić pracę oraz ułatwić pracownikom dostęp do informacji dotyczących ich zatrudnienia. Konieczność wyrażenia zgody przez pracowników spowolni proces informatyzacji oraz wprowadzania zmian. Można także uznać, że korzystanie z Platformy będzie obowiązkiem pracowników, wynikającym z samego faktu zatrudnienia.

Znajduje to również potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wymienionych w ad 1.

Ad 3.

W razie konieczności uzyskania zgody pracownika na przekazywanie informacji PIT-11 w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, zdaniem Państwa zaznaczenie "zgoda na wysyłkę PIT drogą elektroniczną" jest wystarczające. Inną opcją do wyboru jest "odmowa na wysyłkę PIT drogą elektroniczną".

Powyższa odpowiedź stanowi formę oświadczenia woli wyrażoną przez pracownika. Zgodnie z art. 60 Kodeksu Cywilnego, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli). Wybór przez pracownika opcji przedstawionej powyżej winno więc zostać uznane za prawidłowo wyrażone oświadczenie woli, ponieważ w dostateczny sposób wyraża wolę składającego.

Nie ulega bowiem wątpliwości, że wybranie opcji "zgoda na wysyłkę PIT drogą elektroniczną" oznacza, że pracownik chce otrzymać informację PIT-11 w formie elektronicznej. W Państwa opinii, uzyskana w ten sposób zgoda jest właściwa do wypełnienia obowiązku uzyskania zgody przez płatnika.

Ad 4.

Zdaniem Państwa raport wygenerowany przez system informatyczny z datą odebrania informacji PIT-11 na platformie internetowej będzie wystarczającym dowodem przesłania informacji PIT-11 do podatnika.

Przepisy nie zobowiązują płatnika do przesłania informacji PIT-11 za potwierdzeniem odbioru. Płatnik będzie jednak posiadał dowód przekazania podatnikowi wiadomości elektronicznej, w której przesłano informację PIT-11.

Potwierdzeniem Państwa stanowiska jest m.in. WSA w Bydgoszczy z dnia 25 sierpnia 2015 r., sygn. I SA/Bd 505/15 (wyrok prawomocny): "(...) ustawodawca posługuje się jedynie pojęciem "przesłania" bez dalszego uściślenia co ewentualnie wchodziłoby w jego zakres. Potocznie rzecz pojmując, z pewnością nie musi ono oznaczać nałożenie obowiązku legitymowania się dowodem doręczenia. (...) przepisy prawa mogą jedynie nasuwać uwagi co do tego, że wnioskodawca powinien się liczyć z potrzebą wykazania, że informację przesłał tak jak wymaga tego art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednak nie należy tego automatycznie utożsamiać z obowiązkiem wynikającym z przepisów podatkowych". Podobne stanowisko zajął również WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 26 lipca 2018 r., sygn. I SA/Po 418/18.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiliście Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.):

Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Na podstawie art. 31 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "zakładami pracy", są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Na mocy art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46, 74, 148 i 152-154. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Natomiast na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Stosownie do treści art. 42 ust. 2 ww. ustawy:

Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa:

1)

w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym przy pomocy których naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika wykonują swoje zadania - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru;

2)

w art. 3 ust. 2a, oraz urzędom skarbowym, przy pomocy których naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonują swoje zadania, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, również gdy płatnik w roku podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w ust. 4.

Zgodnie z art. 42g ust. 1 ww. ustawy:

Płatnicy oraz podmioty, o których mowa w art. 42a, przesyłają roczne obliczenie podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, oraz informacje, o których mowa w art. 34 ust. 8, art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 oraz art. 42e ust. 6:

1)

urzędowi skarbowemu - w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym;

2)

podatnikowi - w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Z opis sprawy wynika, że:

1. Jesteście Państwo podmiotem działającym w branży informatycznej.

2. Jesteście pracodawcą zatrudniającym pracowników oraz zleceniobiorców, w związku z czym jesteście płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w rozumieniu art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

3. Państwa pracownicy oraz zleceniobiorcy mają uzyskać dostęp do zabezpieczonej platformy internetowej, będącej systemem kadrowo-płacowym (dalej "Platforma").

4. Po zalogowaniu przy użyciu indywidualnego loginu oraz hasła pracownicy oraz zleceniobiorcy będą mogli sprawdzić informacje m.in. o swoim zatrudnieniu czy nieobecnościach oraz składać wnioski. Dostęp do platformy zostanie nadany wraz z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Realizowany będzie natomiast przez przeglądarkę internetową za pośrednictwem komputera, telefonu bądź tabletu.

5. W ramach tej Platformy, planujecie Państwo udostępnić pracownikom oraz zleceniobiorcom imienne informacje o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. informacje PIT-11).

6. Po zakończeniu roku podatkowego informacje PIT-11 dla pracowników i zleceniobiorców zostaną wygenerowane w formie nieedytowalnych plików w formacie PDF, zgodnie z obowiązującym wzorem informacji określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów. Następnie informacje PIT-11 zostaną podpisane za pomocą podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu przez osobę wyznaczoną do obliczenia i poboru podatku oraz umieszczone na Platformie, do której dostęp ma wyłącznie pracownik poprzez indywidualnie nadany login i osobiste hasło. Taka forma dostępu będzie zarówno usprawnieniem pracy, jak i wygodą dla pracowników, z uwagi na fakt, że w każdym momencie będą mieli dostęp do platformy. Ponadto wpłynie to na ochronę środowiska przez zmniejszoną ilość wykorzystywanego papieru. Pracownicy zostaną powiadomieni o dostępie do swojej informacji PIT-11 po wprowadzeniu ich na Platformie.

7. Będzie Państwo posiadali generowany przez system raport (wraz z datą) potwierdzający odebranie informacji PIT-11 przez pracowników i zleceniobiorców.

W kontekście ww. zagadnienia w pierwszej kolejności wskazać należy, że niewywiązanie się przez płatnika z obowiązku przekazania podatnikowi i organowi podatkowemu przewidzianych prawem informacji stanowi przesłankę do pociągnięcia go do odpowiedzialności karno-skarbowej.

Zgodnie bowiem z art. 80 § 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2021 r. poz. 408 z późn. zm.):

Płatnik oraz podmiot, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, niepełniący funkcji płatnika, który wbrew obowiązkowi nie składa w terminie podatnikowi lub właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej lub informacji, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 powołanej ustawy, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

Konieczne jest, aby w przypadku wystawienia informacji PIT-11 w formie elektronicznej:

* informacja taka sporządzona była według ustalonego wzoru;

* podatnicy wyrazili zgodę na otrzymanie informacji w formie elektronicznej;

* informacja ta opatrzona była bezpiecznym podpisem elektronicznym przez osobę wyznaczoną do obliczenia i pobrania podatku.

Tylko bowiem w przypadku spełnienia wszystkich wskazanych wyżej warunków możliwe jest uznanie, że płatnik w sposób prawidłowy wykonał ciążący na nim obowiązek przekazania pracownikowi lub zleceniobiorcy informacji PIT-11.

Warto zauważyć, że w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 22 października 2010 r., sygn. akt I SA/Po 486/10, Sąd wskazał, że w przepisach prawa nie można doszukać się przeszkód w uznaniu, że przekazanie deklaracji podatnikowi przez płatnika może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w sytuacji gdy wiadomość jest przesyłana w formie wiadomości elektronicznej z podpisem elektronicznym na adres podatnika (pracownika) podanym w tym celu, pod warunkiem że zachowano wzór deklaracji. Ze słów "na adres podatnika (pracownika) podany w tym celu" można wywodzić, że Sąd założył, że płatnik uzyskał zgodę podatnika na przesłanie informacji PIT-11 w wersji elektronicznej, bowiem w przeciwnym wypadku podatnik nie podałby w tym celu swojego adresu.

Z powołanych powyżej przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że do obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych należy:

* obliczenie podatku,

* pobranie od podatnika podatku,

* wpłacenie podatku we właściwym terminie organowi podatkowemu,

* sporządzenie we właściwej formie informacji o wysokości osiągniętych dochodów i przekazanie jej podatnikowi i organowi podatkowemu.

Dokonując zatem interpretacji art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że nakładają one na płatników obowiązek przesłania/przekazania podatnikom i odpowiednim urzędom skarbowym - imiennej informacji sporządzonej według ustalonego wzoru (PIT-11).

Jednocześnie przepisy te nie określają zasad przekazywania podatnikom (tj. pracownikom oraz zleceniobiorcom) informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 przez płatników, tj. nie regulują zasad przekazywania informacji pomiędzy podmiotami niebędącymi podmiotami publicznymi. W przepisach tych ustawodawca wprowadził jedynie wymóg sporządzenia takich informacji według ustalonego wzoru i przekazania ich podatnikom przez płatników. Również przepisy Ordynacji podatkowej oraz przepisy wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych regulacji takich nie zawierają - tak jak ma to miejsce w przypadku składania przez płatników do właściwych urzędów skarbowych m.in. ww. informacji PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 3a, art. 3b Ordynacji podatkowej). Z tych względów należy uznać, że przekazanie/przesłanie podatnikom informacji PIT-11 przez płatników może nastąpić nie tylko przez bezpośrednie jej doręczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w każdym miejscu, w którym zastanie się adresata, czy też przez operatora pocztowego, ale również za pomocą środków komunikacji elektronicznej z podpisem elektronicznym na adres podatnika (podany w tym celu).

Zatem przekazanie pracownikom informacji PIT-11 w opisany we wniosku sposób, tj. poprzez uzyskanie dostępu do zabezpieczonej platformy internetowej, będącej systemem kadrowo-płacowym przy użyciu indywidualnego loginu oraz hasła, w ramach której, planujecie Państwo udostępnić pracownikom oraz zleceniobiorcom imienne informacje, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. informacje PIT- 11), które po zakończeniu roku podatkowego wygenerowane zostaną w formie nieedytowalnych plików w formacie PDF, zgodnie z obowiązującym wzorem informacji określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów, a następnie informacje PIT-11 zostaną podpisane za pomocą podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu przez osobę wyznaczoną do obliczenia i poboru podatku oraz umieszczone na Platformie, do której dostęp ma wyłącznie pracownik poprzez indywidualnie nadany login i osobiste hasło oraz w związku z przeprowadzeniem kampanii informacyjnej (obejmującej m.in. wysłanie e-mailem instrukcji obsługi platformy) o zmianę sposobu przekazywania informacji - stanowi realizację obowiązku wynikającego z art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Skoro dostęp do ww. platformy będącej systemem kadrowo-płacowym - jak podajecie Państwo - zostanie nadany wraz z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Realizowany będzie natomiast przez przeglądarkę internetową za pośrednictwem komputera, telefonu bądź tabletu, a po zalogowaniu przy użyciu indywidualnego loginu oraz hasła pracownicy oraz zleceniobiorcy będą mogli sprawdzić informacje m.in. o swoim zatrudnieniu czy nieobecnościach oraz składać wnioski - można zatem rzec, że korzystanie przez pracownika z ww. platformy jest jego obowiązkiem (wynika z faktu zatrudnienia). Oznacza to, że pracownik zaakceptował takie warunki wykonywania swojej pracy i dostępu do informacji. W rezultacie przekazanie przez płatnika informacji PIT- 11 za pośrednictwem opisanej we wniosku platformy nie wymaga uzyskania od pracownika dodatkowej zgody w tym zakresie.

Z wniosku wynika również, że jako potwierdzenie wywiązania się z obowiązku przekazania informacji PIT-11 pracownikom oraz zleceniobiorcom, będziecie Państwo posiadali generowany przez system raport wraz z datą potwierdzający odebranie informacji PIT-11 przez pracowników i zleceniobiorców. Przepisy nie wskazują sposobu potwierdzania przekazania pracownikom informacji PIT-11. Jednakże w sytuacji, gdy z wygenerowanego przez system informatyczny raportu wynikać będzie data przekazania informacji PIT-11, a więc udostępnienia informacji PIT-11 przez płatnika, co z kolei umożliwi swobodne jej pobranie przez pracownika poprzez przeglądarkę internetową za pośrednictwem komputera, telefonu bądź tabletu - to uznać należy, że raport ten potwierdzi realizację przez Państwa obowiązku przekazania informacji podatnikom.

Jednocześnie tut. organ odstępuje od odpowiedzi na zawarte we wniosku pytanie nr 3, gdyż uwarunkowana ona była negatywną oceną stanowiska w odniesieniu do pytania nr 2, co w przedmiotowej sprawie nie miało miejsca.

Dodatkowe informacje

W odniesieniu do przywołanych przez Państwa interpretacji indywidualnych oraz wyroków, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnej sprawie i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, przedstawionego przez Państwa i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Pani sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i musi się Pani zastosować do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl