0114-KDIP3-2.4011.28.2017.1.AK - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - OpenLEX

0114-KDIP3-2.4011.28.2017.1.AK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 11 maja 2015 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-2.4011.28.2017.1.AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 16 marca 2017 r. (data wpływu 17 marca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków poniesionych w związku z budową budynku mieszkalnego na podstawie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi w zakresie ustalenia prawa do ubiegania się o zwrot - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków poniesionych w związku z budową budynku mieszkalnego na podstawie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi w zakresie ustalenia prawa do ubiegania się o zwrot.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

W grudniu 2016 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem dostali pozwolenie na budowę, które uprawomocniło się w styczniu 2017 r. Dnia 4 marca 2017 r. rozpoczęła się budowa. Dom, który budują małżonkowie ma 99,37 m2 powierzchni użytkowej - według projektu X. (odbicie lustrzane) zakupionego w Biurze Projektowym. W związku z tą budową mażonkowie ponoszą różnego rodzaju wydatki, między innymi na materiały budowlane objęte podatkiem VAT w stawce 23%. Małżonkowie planują po zakończeniu budowy ubiegać się o zwrot części zapłaconego VAT. Zgodnie z Rozdziałem 4 "Zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania" ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi spełniają następujące wymogi:

1.

wydatki ponoszone są na budowę domu jednorodzinnego

2.

pozwolenie na budowę zostało wydane po 01.01.2014

3.

powierzchnia użytkowa domu nie przekracza 100 m2 (ma dokładnie 99,37 m2, a Wnioskodawczyni z małżonkiem nie posiadają na obecną chwilę dzieci)

4.

żadne z małżonków do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego nie ukończyło 36 lat (w roku 2016 Wnioskodawczyni ukończyłam 30 lat, mąż 34)

5.

do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków małżonkowie nie byli:

a.

właścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

b.

osobami, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,

c.

właścicielami lub współwłaścicielami budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny

d.

mąż Wnioskodawczyni w 2008 r. w wyniku postanowienia Sądu Rejonowego nabył spadek po zmarłym ojcu Zbigniewie K. - spadek ten to 1/5 udziału w połowie własności lokalu mieszkalnego - czyli 1/10 udziału w całości. Wspomniany lokal mieszkalny, jego powierzchnia to 54,28 m2. Mąż Wnioskodawczyni zrzekł się swojego udziału w tym mieszkaniu już w zeszłym roku na rzecz mamy - Adeli K. - ale jedynie nieformalnie, bez notarialnego potwierdzenia. Na obecną chwilę lokal jest wystawiony na sprzedaż i pojawiła się osoba chętna do zakupu za cenę 35 tys. zł. W ciągu najbliższych tygodni zostaną dokonane formalności dotyczące notarialnej darowizny udziału męża na rzecz jego mamy oraz sprzedaży całości lokalu. Do dnia dzisiejszego mąż nie uzyskiwał ani nie uzyskuje żadnych korzyści majątkowych z tytułu posiadania 1/10 części tego lokalu mieszkalnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

1. Czy w związku z faktem posiadania przez męża Wnioskodawczyni 1/5 udziału w połowie własności lokalu mieszkalnego (czyli 1/10 udziału w całości) o powierzchni 54,28 m2 małżonkowie mogą ubiegać się o zwrot niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego domu?

2. Czy jeśli mąż Wnioskodawczyni przeniesie prawo własności posiadanego udziału w lokalu mieszkalnym (1/10 udziału w całości) o powierzchni 54,28 m2 na inną osobę (mamę bądź kupca mieszkania) to małżonkowie będą mogli ubiegać się o zwrot niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego domu?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1. Według małżonków, fakt posiadania przez męża 1/5 udziału w połowie własności lokalu mieszkalnego (czyli 1/10 udziału w całości) o powierzchni 54,28 m2 w dniu składania wniosku nie wyklucza prawa do zwrotu niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego domu (zwrot części VAT od materiałów budowlanych) zgodnie z Ustawą z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Ad 2. Według małżonków, fakt posiadania przez męża 1/5 udziału w połowie własności lokalu mieszkalnego (czyli 1/10 udziału w całości) o powierzchni 54,28 m2 w przeszłości tym bardziej nie wyklucza prawa do zwrotu niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego domu (zwrot części VAT od materiałów budowlanych) zgodnie z Ustawą z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 1304 z późn. zm.) ustawa określa zasady udzielania ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, będącego pierwszym własnym mieszkaniem, oraz reguluje zasady zwrotu ze środków budżetu państwa części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez osoby fizyczne w związku z budową pierwszego własnego mieszkania.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi osoba fizyczna, która po dniu 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych, ma prawo ubiegać się o zwrot części tych wydatków, zwany dalej "zwrotem wydatków".

Z art. 20 ust. 3 ustawy wynika, że o zwrot wydatków można się ubiegać, jeżeli:

1.

wydatki zostały poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w związku z:

a.

budową domu jednorodzinnego albo

b.

nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny;

2.

przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt 1, było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r.;

3.

powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o których mowa w pkt 1, nie przekracza odpowiednio:

a.

75 m2 i 100 m2,

b.

85 m2 i 110 m2 - w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę, o którym mowa w pkt 2, wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających warunki, o których mowa w art. 7 ust. 2;

4.

osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie ukończyła 36 lat;

5.

do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba fizyczna nie była:

a.

właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

b.

osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,

c.

właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

- z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o którym mowa w pkt 1.

W myśl art. 21 ust. 1 ustawy zwrot wydatków dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT, udokumentowanych fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 2, do dnia 30 września 2018 r.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu wydatków jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej.

Stosownie do art. 21 ust. 8 ustawy Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, wykaz materiałów budowlanych uwzględniający materiały budowlane, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT.

Należy wskazać, iż obowiązującym jest wykaz zawarty w załączniku do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dz. Urz. MIiR z 2013, poz. 6).

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi prawo do zwrotu wydatków przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, o których mowa w art. 20 ust. 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

W myśl art. 22 ust. 2 ww. ustawy w przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim w roku kalendarzowym, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, warunek, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 4, dotyczy młodszego z małżonków, a warunek, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 5, dotyczy obojga małżonków.

Z art. 23 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi wynika, że wniosek o zwrot wydatków osoba fizyczna składa raz, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wynika, iż w grudniu 2016 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem dostali pozwolenie na budowę, które uprawomocniło się w styczniu 2017 r. Dnia 4 marca 2017 r. rozpoczęła się budowa. Dom, który budują małżonkowie ma 99,37 m2 powierzchni użytkowej. W związku z tą budową małżonkowie ponoszą różnego rodzaju wydatki, między innymi na materiały budowlane objęte podatkiem VAT w stawce 23%. Małżonkowie planują po zakończeniu budowy ubiegać się o zwrot części zapłaconego VAT. Zgodnie z Rozdziałem 4 "Zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania" ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Mąż Wnioskodawczyni w 2008 r. w wyniku postanowienia Sądu Rejonowego nabył spadek po zmarłym ojcu - spadek ten to 1/5 udziału w połowie własności lokalu mieszkalnego - czyli 1/10 udziału w całości. Wspomniany lokal mieszkalny, jego powierzchnia to 54,28 m2. Mąż Wnioskodawczyni zrzekła się swojego udziału w tym mieszkaniu już w zeszłym roku na rzecz mamy - ale jedynie nieformalnie, bez notarialnego potwierdzenia. Na obecną chwilę lokal jest wystawiony na sprzedaż i pojawiła się osoba chętna do zakupu za cenę 35 tys. zł. W ciągu najbliższych tygodni zostaną dokonane formalności dotyczące notarialnej darowizny udziału męża na rzecz jego mamy oraz sprzedaży całości lokalu. Do dnia dzisiejszego mąż nie uzyskiwał ani nie uzyskuje żadnych korzyści majątkowych z tytułu posiadania 1/10 części tego lokalu mieszkalnego.

Z zacytowanych przepisów wynika, że jeżeli osoba fizyczna od 1 stycznia 2014 r. poniesie w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku m.in. z budową budynku mieszkalnego, to po spełnieniu warunków określonych w art. 20 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi może ubiegać się o zwrot części poniesionych wydatków.

Przepis art. 20 ust. 3 pkt 5 lit. b ww. ustawy, wskazuje, że o zwrot wydatków można się ubiegać, jeżeli do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba fizyczna nie była osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny.

Odnosząc się do powyższego i nawiązując do sytuacji Wnioskodawczyni i jej męża tj. do posiadania przez męża udziału w wysokości 1/10 części w lokalu mieszkalnym nabytym w spadku po ojcu należy wskazać, że przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi dopuszczają sytuację, gdy osoba fizyczna posiada lub posiadała część ułamkową w prawie do lokalu mieszkalnego.

Zatem jeżeli małżonkowi Wnioskodawczyni, przysługuje jedynie udział w wysokości 1/10 do lokalu mieszkalnego, nabytego w drodze spadku po ojcu, to wówczas Wnioskodawczyni i jej małżonek będą mogli ubiegać się o zwrot części wydatków, które poniosą na budowę domu jednorodzinnego na podstawie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, przy spełnieniu wszystkich warunków i zasad określonych w Rozdziale 4 tej ustawy. Bez znaczenia pozostaje w tej sytuacji fakt, czy mąż Wnioskodawczyni przeniesie prawo własniości posiadanego udziału w lokalu mieszkalnym na inna osobę.

Należy dodatkowo wskazać, iż z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z treści art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, a zatem wywierają skutki prawne w stosunku do tego podmiotu, do którego są skierowane. Niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Wnioskodawczyni, jako występującej z wnioskiem. Nie chroni natomiast męża Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, natomiast w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym - Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl