0114-KDIP3-2.4011.240.2018.1.AK - 10% zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagród przekazanych uczestnikom konkursu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 8 czerwca 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-2.4011.240.2018.1.AK 10% zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagród przekazanych uczestnikom konkursu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2018 r. (data wpływu 11 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na Spółce obowiązkach płatnika jako organizatora konkursu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na Spółce obowiązkach płatnika jako organizatora konkursu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej towarów w sieci sklepów wielkopowierzchniowych na terenie kraju. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, Spółka zatrudnia do obsługi sklepów osoby fizyczne:

* na podstawie umowy o pracę zawartej z określoną jednostką organizacyjną Spółki, stanowiącą odrębnego pracodawcę w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy (dalej: Pracownicy), lub

* na podstawie umowy o pracę lub umowy prawa cywilnego zawartej z agencją zatrudnienia, która na podstawie umowy pośrednictwa pracy świadczy usługi kierowania personelu do pracy w Spółce (dalej: Współpracownicy).

W celu zwiększenia poziomu obrotów, Spółka organizuje różnego rodzaju konkursy motywacyjne (dalej: Konkursy lub Konkurs) skierowane do Pracowników i Współpracowników Spółki (dalej: Uczestnicy). Zasady uczestnictwa w Konkursach, w tym zasady ich przeprowadzania oraz przyznawania nagród są każdorazowo określone w regulaminach (dalej: Regulamin), Uczestnikami Konkursów są wyłącznie osoby, które rozpoczęty wykonywanie pracy najpóźniej w pierwszym dniu trwania Konkursu i które wykonywały pracę w sklepie przez cały czas trwania Konkursu. Udział w Konkursach mogą brać jedynie ci Pracownicy i Współpracownicy, którzy byli obecni w pracy przez wszystkie dni będące dla nich dniami pracy w okresie przeprowadzania Konkursu (z wyjątkiem nieobecności spowodowanej urlopem wypoczynkowym lub zwolnieniem od pracy pracownika wychowującego dziecko do lat 14, które łącznie trwały w nie więcej niż określoną w Regulaminie liczbę dni).

Celem organizowanych przez Spółkę Konkursów jest wyłonienie i nagrodzenie Uczestników, którzy w największym stopniu przyczynili się do zwiększenia poziomu obrotów Spółki. W ramach Konkursu, Uczestnicy będą podejmować działania zmierzające do tego, aby jak największa liczba klientów w czasie przeprowadzania Konkursu zdecydowała się zbierać naklejki pozwalające na zakup z rabatem określonego w Regulaminie produktu oraz dokonała takiego zakupu. Powyższe działania wykraczać będą poza zakres obowiązków pracowniczych Uczestników.

Konkursy będą oparte na rywalizacji Uczestników. Po upływie pierwszych dwóch tygodni, Spółka będzie informować sklepy o dotychczas osiągniętych wskaźnikach obrotu, natomiast po zakończeniu Konkursu - o uzyskanych przez sklepy wskaźnikach obrotu w okresie trwania Konkursu.

Wyłonienie zwycięzców będzie przebiegać dwuetapowo, tj. w pierwszej kolejności wyłaniane będą sklepy (dalej: Sklepy), które osiągnęły najwyższy wskaźnik obrotu w ramach danej grupy sklepów należących do Spółki, następnie wyłaniani będą Uczestnicy wykonujący pracę w Sklepach, którzy w największym stopniu przyczynili się do osiągnięcia najwyższego poziomu obrotu. W każdym ze Sklepów powołana będzie komisja konkursowa, do której zadań należeć będzie wyłonienie nagrodzonych Uczestników, którzy w okresie trwania Konkursu byli najbardziej zaangażowani w informowanie klientów o możliwości oraz zasadach nabycia produktu określonego w Regulaminie.

Nagrodami w Konkursach będą nagrody rzeczowe finansowane przez Spółkę. Do każdej odebranej nagrody, Spółka doda nagrodę pieniężną stanowiącą 11% wartości nagrody rzeczowej. Jednocześnie liczba nagród przyznawanych w ramach Konkursów jest ograniczona - nagrody będą przysługiwać jedynie określonej liczbie najlepszych Uczestników wyłonionych w ramach rywalizacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka jako organizator Konkursów, jest zobowiązana pobrać od wartości przekazanych nagrodzonym Uczestnikom nagród 10% zryczałtowany podatek dochodowy, określony w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT?

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka jako organizator Konkursów, jest zobowiązana pobrać od wartości przekazanych nagrodzonym Uczestnikom nagród 10% zryczałtowany podatek dochodowy, określony w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT.

UZASADNIENIE szczegółowe stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy PIT, źródłami przychodów są m.in.:

1.

stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta (pkt 1), oraz

2.

inne źródła (pkt 9).

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy PIT, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy PIT, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Z kolei, w myśl art. 20 ust. 1 ustawy PIT, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Należy podkreślić, że celem przyjętego na gruncie ustawy PIT podziału przychodów na poszczególne źródła jest poddawanie różnym zasadom opodatkowania różnego rodzaju przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w szczególności poprzez zastosowanie właściwych dla danego źródła przychodu zasad ustalania podstawy opodatkowania, stawek podatkowych oraz warunków płatności podatku.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy, z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego - w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Podatek ten pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania (art. 30 ust. 3 ustawy PIT). Stosownie do art. 41 ust. 4 ustawy PIT, podatek ten pobiera płatnik, którym jest podmiot przekazujący nagrodę.

Ustawa PIT nie definiuje, co należy rozumieć poprzez konkurs. W związku z tym, dokonując wykładni tego pojęcia należy posłużyć się potocznym jego znaczeniem. Zgodnie z wersją internetową Słownika Języka Polskiego PWN, pod pojęciem "konkurs" należy rozumieć "imprezę, przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. oraz "postępowanie mające na celu wybranie najlepszego kandydata na jakieś stanowisko".

Z kolei, Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 9 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 911/12 wskazał, że definicja terminu "konkurs" zawiera kilka elementów, zatem: "w pierwszej kolejności powinno nastąpić ogłoszenie konkursu wraz ze stosownym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu powinni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu, winny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa uczestników konkursu, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Nie ulega też wątpliwości w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, że wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu i ich rywalizacji".

Odnosząc powyższe do Konkursów organizowanych przez Spółkę, zdaniem Wnioskodawcy, nagrody w nich wydawane powinny być traktowane nie jak przychody ze stosunku pracy, a jak przychody z innych źródeł, ponieważ biorą w nich udział zarówno Pracownicy Spółki, jak i jej Współpracownicy, czyli osoby niebędące pracownikami organizatora Konkursów.

Zdaniem Wnioskodawcy, nagrody wydawane w Konkursach stanowiłyby dla zwycięzców przychód ze stosunku pracy jedynie w przypadku, gdyby Konkursy byłyby kierowane wyłącznie do Pracowników Spółki, i w konsekwencji Wnioskodawca, jako płatnik, miałby wówczas obowiązek obliczyć, pobrać i wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 31 ustawy PIT.

Przychód w postaci nagród, który zdaniem Wnioskodawcy, stanowi przychód z innych źródeł, jest uzyskiwany przez Uczestników w ramach zdarzeń, które spełniają definicję konkursu z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT. Mianowicie, Konkursy są przeprowadzane na podstawie Regulaminów określających zasady przeprowadzenia konkursu, wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania nagród. Uczestnicy rywalizują ze sobą o ograniczoną liczbę nagród, natomiast element rywalizacji jest podtrzymywany poprzez informowanie przez Spółkę o osiągniętych wskaźnikach obrotu, zarówno w trakcie trwania Konkursu, jak i po jego zakończeniu. Zwycięzcy Konkursów są wyłaniani dwuetapowo, tj. w pierwszej kolejności wybierane są Sklepy o najwyższym poziomie obrotów, a następnie w ramach wyłonionych sklepów komisja konkursowa wybiera Uczestników, którzy w największym stopniu przyczynili się do osiągnięcia najwyższego poziomu obrotu. Nagrodami w Konkursach są nagrody rzeczowe oraz pieniężne finansowane przez Spółkę, które przysługują jedynie określonej liczbie najlepszych Uczestników wyłonionych w ramach rywalizacji.

W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, wygrane uzyskiwane przez nagrodzonych Uczestników w ramach organizowanych przez Spółkę przedsięwzięć, sklasyfikowanych jako konkursy w rozumieniu ustawy PIT, podlegają opodatkowaniu na zasadach wskazanych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT. Oznacza to, że Wnioskowana jest zobowiązany do pobrania i rozliczenia podatku w wysokości określonej w art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 4 ustawy PIT, czyli w wysokości 10% od wartości przyznanej danemu Uczestnikowi nagrody, natomiast, do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym nagroda będzie przekazana, Wnioskodawca zobowiązany jest, zgodnie z art. 42 ust. 1a ustawy PIT, do złożenia we właściwym dla niego (płatnika) urzędzie skarbowym deklaracji PIT-8AR.

Wnioskodawca wskazuje, że powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: DKIS) z 14 grudnia 2017 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.323.2017.1.AK1, w której DKIS potwierdził, że: "Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny/zdarzenie przyszłe stwierdza się, że przedsięwzięcie, które będzie skierowane jednocześnie przynajmniej do dwóch grup osób wymienionych we wniosku (np. Pracowników i Współpracowników - wtrącenie Wnioskodawcy), w którym liczba nagród jest ograniczona lub będzie skierowane tylko i wyłącznie do jednej grupy osób - pracowników Spółki, w którym liczba nagród jest ograniczona, wystąpią elementy niezbędne do uznania go za konkurs, ponieważ uczestnicy ww. konkursów będą pomiędzy sobą rywalizować w celu osiągnięcia najlepszych wyników sprzedażowych, a konkursy będą prowadziły do wyłonienia laureatów, na podstawie określonych wcześniej kryteriów w regulaminach konkursu. W świetle powyższego wartość nagród, które będą przyznawane dla zwycięzców konkursów skierowanych przynajmniej do dwóch grup osób wymienionych we wniosku, stanowić będzie dla tych osób na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z innych źródeł, o którym mowa w ww. art. 20 ust. 1 ww. ustawy. W konsekwencji na organizatorze, jako na płatniku będzie ciążył obowiązek obliczenia i pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w ww. art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

W świetle powyższego, Spółka jako organizator Konkursów, jest zobowiązana pobrać od wartości przekazanych nagrodzonym Uczestnikom nagród 10% zryczałtowany podatek dochodowy określony w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle powyższego przepisu podatkiem dochodowym nie są objęte wyłącznie dochody wymienione w art. 21, 52, 52a i 52c ww. ustawy oraz dochody, od których zaniechano poboru podatku. Zatem wszelkie dochody podatnika nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych podlegają opodatkowaniu.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych-przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy - źródeł przychodów są inne źródła.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy - za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użyte w ww. przepisie sformułowanie "w szczególności" świadczy o tym, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, a zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 ww. ustawy - zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-4b, 5a oraz 13-16, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka zatrudnia do obsługi sklepów osoby fizyczne: na podstawie umowy o pracę zawartej z określoną jednostką organizacyjną Spółki, stanowiącą odrębnego pracodawcę w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy lub na podstawie umowy o pracę lub umowy prawa cywilnego zawartej z agencją zatrudnienia, która na podstawie umowy pośrednictwa pracy świadczy usługi kierowania personelu do pracy w Spółce. W celu zwiększenia poziomu obrotów, Spółka organizuje różnego rodzaju konkursy motywacyjne skierowane do Pracowników i Współpracowników Spółki. Zasady uczestnictwa w Konkursach, w tym zasady ich przeprowadzania oraz przyznawania nagród są każdorazowo określone w regulaminach. Celem organizowanych przez Spółkę Konkursów jest wyłonienie i nagrodzenie Uczestników, którzy w największym stopniu przyczynili się do zwiększenia poziomu obrotów Spółki. W ramach Konkursu, Uczestnicy będą podejmować działania zmierzające do tego, aby jak największa liczba klientów w czasie przeprowadzania Konkursu zdecydowała się zbierać naklejki pozwalające na zakup z rabatem określonego w Regulaminie produktu oraz dokonała takiego zakupu. Powyższe działania wykraczać będą poza zakres obowiązków pracowniczych Uczestników. Konkursy będą oparte na rywalizacji Uczestników.

Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, w pierwszej kolejności należy ustalić, czy przedsięwzięcie organizowane przez Wnioskodawcę stanowi konkurs w rozumieniu ustawy. W orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, że wobec braku w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych legalnej definicji określenia "konkurs", dokonując wykładni tego pojęcia, należy posłużyć się potocznym (językowym) znaczeniem tego określenia (np. wyrok z dnia 9 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 911/12). Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że " (...) zasadniczo definicja pojęcia "konkurs" zawiera kilka elementów. W pierwszej kolejności powinno nastąpić ogłoszenie konkursu wraz ze stosownym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu powinni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu, winny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa uczestników konkursu, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Nie ulega też wątpliwości w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, że wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu i ich rywalizacji.

Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN "konkurs" jest to impreza, przedsięwzięcie dające możność wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast "nagroda" to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach itp.

Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny/zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że w przedsięwzięciu, które organizuje Wnioskodawca wystąpią elementy niezbędne do uznania go za konkurs, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uczestnicy konkursu będą pomiędzy sobą rywalizować a konkurs będzie prowadził do wyłonienia laureatów, na podstawie określonych wcześniej kryteriów w regulaminie konkursu.

W konsekwencji powyższego stwierdzenia, po stronie osób fizycznych uczestniczących w konkursie z tytułu otrzymanych w ramach konkursu nagród, powstanie przychód z innych źródeł, od którego płatnik będzie zobowiązany pobrać 10% zryczałtowany podatek dochodowym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy - jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 - nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy - płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio (art. 42 ust. 1a ustawy).

Płatnikiem jest podmiot, który organizuje dane przedsięwzięcie i ponosi ekonomiczny ciężar przekazywanych nagród. Z treści wniosku w sposób jednoznaczny wynika, że organizatorem konkursu będzie Wnioskodawca, ponieważ to Wnioskodawca organizuje konkurs, Wnioskodawca będzie przyznawał nagrody laureatom konkursu i będzie je finansował.

W rezultacie Wnioskodawca będzie pełnił funkcję płatnika 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród przekazywanych laureatom konkursu będącymi osobami fizycznymi zgodnie z zasadami, jakie ustawodawca zawarł w treści ww. art. 41 cytowanej ustawy, a mianowicie ust. 4 i 7 tego artykułu. Zatem Wnioskodawca zobowiązany będzie odprowadzić podatek na konto właściwego urzędu skarbowego i sporządzić deklarację PIT-8AR, ujmując w niej kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14 na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, natomiast w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach - (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy)

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl