0114-KDIP3-2.4011.147.2022.2.AC, Ustalenie możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej - Pismo wydane przez: Dyrektor... - OpenLEX

0114-KDIP3-2.4011.147.2022.2.AC - Ustalenie możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 14 kwietnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-2.4011.147.2022.2.AC Ustalenie możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

2 lutego 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 27 stycznia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 16 marca 2022 r. (wpływ 21 marca 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Oczekuje Pan wydania interpretacji indywidualnej dotyczącej możliwości odliczenia od dochodu kosztów zakupionych aparatów słuchowych i tym samym skorzystania z ulgi podatkowej. Posiada Pan orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym symbol przyczyny niepełnosprawności 07-S i 05-R. W dniu 7 października 2021 r. dokonał Pan zakupu aparatów słuchowych - faktura (...).

Za powyższe dokonał Pan zapłaty w kwocie 5400 zł. W dniu 6 grudnia 2021 r. otrzymał Pan dofinansowanie z (...) w kwocie 1400 zł. Pana wątpliwości budzi fakt, czy pozostałą kwotę, tj. 4000 zł, może Pan odliczyć od dochodu uzyskanego w 2021 r., a tym samym skorzystać z ulgi podatkowej.

Uzupełnienie stanu faktycznego

Data wystawienia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności to 6 maja 2021 r., niepełnosprawność lekka od 31 października 2012 r. i niepełnosprawność umiarkowana od 6 maja 2018 r. po przebytym zawale. Symbol 05-R oznacza dysfunkcje narządu ruchu, a symbol 07-S choroby układu oddechowego i krążenia.

Od dnia 7 października 2021 r., tj. od ponownej wizyty u laryngologa miał Pan szumy i świszczenie w uszach oraz bóle głowy. Kilkukrotnie miał Pan czyszczone uszy jednak po ostatniej wizycie 7 października 2021 r. lekarz laryngolog stwierdził u Pana niepełnosprawność słuchową 2, 3 i 4 stopnia, przekraczającą wartość 40 decybeli dla pacjentów powyżej 26 roku życia. Szumy w uszach i bóle głowy powodowały zachwianie równowagi (często się Pan przewracał).

Aparat służy Panu do przywracania sprawności organizmu: zaobserwował Pan mniej szumów i bólu głowy przez codzienne używanie słuchawek oraz zmniejszenie zachwiania równowagi. Do dnia 7 października 2021 r. często był Pan pacjentem laryngologa, gdzie przechodził Pan czyszczenie uszu. Wizyta u laryngologa w dniu 7 października 2021 r. wykazała tzw. czyste uszy, brak zalegającej woskowiny i stwierdzenie uszkodzenia słuchu. W dniu 7 października 2021 r. otrzymał Pan zalecenie do stosowania aparatu słuchowego, tym samym otrzymał Pan zalecenie do zaopatrzenia się w wyroby medyczne.

Całkowity koszt aparatów słuchowych to 6800 zł, w tym:

- dofinansowanie z NFZ (...) w kwocie 1400 zł,

- dofinansowanie z (...) w wysokości 1400 zł,

- środki własne 4000 zł.

Wydatek zostanie uwzględniony w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 rok, jeżeli interpretacja podatkowa będzie na to pozwalała.

Uzyskał Pan 2021 r. dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce z tytułu emerytury - dochód o którym mowa z art. 34 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedmiotem zapytania jest rok 2021.

Faktura VAT za aparaty słuchowe została wystawiona na pana dane osobowe.

W uzupełnieniu doprecyzował Pan pytanie oraz sformułował własne stanowisko.

Pytania

Czy prawidłowe będzie zastosowanie odliczenia od dochodu ulgi podatkowej z tytułu poniesionego wydatku w kwocie 4000 zł?

Pana stanowisko w sprawie

Uważa Pan, że skorzystanie z ulgi jest możliwe, bo zakupione aparaty pomogły Panu w przywróceniu równowagi i w dużej mierze ustąpiły szumy w uszach, bóle głowy i tym samym poprawiło to Pana codzienne życie. Do czasu wydania interpretacji podatkowej nie dokonał Pan odliczenia podatku jako ulgi rehabilitacyjnej.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30cb, art. 30da-30dh, art. 30e-30g i art. 30j-30p, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 23o, art. 23u, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e, 6 i 21 lub art. 24b ust. 1 i 2, po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne uprawniające do odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem zawiera art. 26 ust. 7a ww. ustawy, natomiast zasady i warunki dokonywania tych odliczeń określone zostały w ust. 7 i 7b-7g tego artykułu.

Przepis art. 26 ust. 7a pkt 3 ww. ustawy, stanowi, że:

Wydatkami, które uprawniają do skorzystania z przedmiotowej ulgi są wydatki poniesione na:

zakup, naprawę lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, niewymienionych w wykazie, o którym mowa w pkt 2a, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.

Na podstawie art. 26 ust. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Wydatki, o których mowa w ust. 7a, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Stosownie do treści art. 26 ust. 7 pkt 4 ww. ustawy:

Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7c, ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty - w przypadkach innych niż wymienione w pkt 1-3.

W myśl art. 26 ust. 7d ww. ustawy:

Warunkiem odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 7a, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

1.

orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub

2.

decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo

3.

orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z art. 26 ust. 7f ww. ustawy:

Ilekroć w przepisach ust. 7a jest mowa o osobach zaliczonych do:

1. I grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:

a) całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo

aa) niezdolność do samodzielnej egzystencji, albo

b) znaczny stopień niepełnosprawności;

2. II grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:

a)

całkowitą niezdolność do pracy albo

b)

umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Ponadto, zgodnie z art. 26 ust. 7g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, może być dokonane również w przypadku, gdy osoba, której dotyczy wydatek, posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

Zauważyć należy, że odliczeniu od dochodu podlegają co do zasady wydatki poniesione od daty uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, chyba że w orzeczeniu tym wskazano, że niepełnosprawność datowana jest wcześniej niż data wydania orzeczenia. W takiej sytuacji podatnik może odliczyć wydatki poniesione po dniu wskazanym w orzeczeniu jako data ustalenia niepełnosprawności.

Natomiast w myśl art. 26 ust. 13a ww. ustawy:

Wydatki na cele określone w ust. 1 podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Przedstawił Pan informacje, z których wynika, że:

1. Jest Pan osobą niepełnosprawną. Data wystawienia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności to 6 maja 2021 r., niepełnosprawność lekka od 31 października 2012 r. i niepełnosprawność umiarkowana od 6 maja 2018 r. po przebytym zawale. Symbol 05-R oznacza dysfunkcje narządu ruchu, a symbol 07-S choroby układu oddechowego i krążenia.

2. Całkowity koszt aparatów słuchowych to 6800 zł, w tym: dofinansowanie z NFZ (...) w kwocie 1400 zł, dofinansowanie z (...) w wysokości 1400 zł, środki własne 4000 zł. Faktura VAT za aparaty słuchowe została wystawiona na pana dane osobowe.

3. Od ostatniej wizyty u laryngologa miał Pan szumy i świszczenie w uszach oraz bóle głowy. Kilkukrotnie miał Pan czyszczone uszy. Po ostatniej wizycie 7 października 2021 r. lekarz laryngolog stwierdził u Pana niepełnosprawność słuchową 2, 3 i 4 stopnia, przekraczającą wartość 40 decybeli dla pacjentów powyżej 26 roku życia. Szumy w uszach i bóle głowy powodowały zachwianie równowagi (często się Pan przewracał). W dniu 7 października 2021 r. otrzymał Pan zalecenie do stosowania aparatu słuchowego, tym samym otrzymał Pan zalecenie do zaopatrzenia się w wyroby medyczne.

4. Aparat służy Panu do przywracania sprawności organizmu: zaobserwował Pan mniej szumów i bólu głowy przez codzienne używanie słuchawek oraz zmniejszenie zachwiania równowagi.

5. Uzyskał Pan 2021 r. dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce z tytułu emerytury - dochód o którym mowa z art. 34 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pana wątpliwość budzi kwestia możliwości skorzystania z odliczeń ww. wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Z powołanego wcześniej art. 26 ust. 7a wynika, że odliczeniu mogą podlegać wydatki na zakup, naprawę lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, niewymienionych w wykazie, o którym mowa w pkt 2a, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego. Określenie "indywidualny sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne niezbędne w rehabilitacji" oznacza, że ustawodawca zalicza do nich wyłącznie urządzenia, narzędzia techniczne i sprzęt o indywidualnym charakterze, niezbędne w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej i ułatwiające tej osobie wykonywanie czynności życiowych, których utrudnienie wykonywania wynika z niepełnosprawności.

Aparat słuchowy jest urządzeniem, którego typ, rodzaj oraz budowa opiera się na indywidualnym doborze uwzględniającym w szczególności stopień ubytku słuchu. Osobom niepełnosprawnym - niedosłyszącym ułatwia, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności, wykonywanie czynności życiowych przez zapewnienie prowadzenia aktywnego i produktywnego życia. Tym samym spełnia kryterium urządzenia, o którym mowa w art. 26 ust. 7a pkt 3 ww. ustawy.

Skoro zakupione aparaty słuchowe służą Panu do przywracania sprawności organizmu, tj. zaobserwował Pan mniej szumów usznych i bólu głowy przez codzienne używanie słuchawek oraz zmniejszenie zachwiania równowagi, zatem zakupione aparaty słuchowe są związane z ułatwianiem wykonywania przez Pana czynności życiowych.

Jest Pan uprawniony do odliczenia od dochodu za 2021 r. w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatku poniesionego na aparaty słuchowe w wysokości faktycznie przez Pana poniesionego, tj. w części która nie została pokryta z otrzymanego dofinansowania.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), stanowi to bowiem domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl