0114-KDIP3-2.4011.1209.2022.2.MT - Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla świadczonych usług Bitstream Access.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 2 marca 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-2.4011.1209.2022.2.MT Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla świadczonych usług Bitstream Access.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych przedstawionego zdarzenia przyszłego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

29 grudnia 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 23 grudnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla świadczonych usług.

Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 13 lutego 2023 r. (data wpływu 16 lutego 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą "..." A.L. Jest Pan przedsiębiorcą telekomunikacyjnym w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1648), wpisanym od dnia 13 sierpnia 2013 r. do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod nr: (...) w ramach tej działalności świadczy Pan usługi telekomunikacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 41 ww. ustawy przy wykorzystaniu infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 8 ww. ustawy, będącej w części Pana własnością, a w części niebędącej Pana własnością, tj. niebędącej częścią Pana przedsiębiorstwa. Korzysta Pan z infrastruktury telekomunikacyjnej niebędącej Pana własnością na podstawie odrębnie zawartych umów, które umożliwiają Panu świadczenie detalicznych i hurtowych usług telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu tej infrastruktury.

Wskazana wyżej infrastruktura telekomunikacyjna obejmująca urządzenia telekomunikacyjne (oprócz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych) oraz w szczególności linie, kanalizacje kablowe, słupy, wieże, maszty, kable, przewody oraz osprzęt, wykorzystywane do zapewnienia telekomunikacji jest z kolei częścią sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 35 ww. ustawy, na którą składają się systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub przekierowujące, a także inne zasoby, w tym nieaktywne elementy sieci, które umożliwiają nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, niezależnie od ich rodzaju.

Dodatkowo należy wskazać, że podlega Pan nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1128) (dalej jako "ustawa o PIT") oraz jest Pan czynnym podatnikiem VAT w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931).

Obecnie Pana dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej są opodatkowane podatkiem liniowym, o którym mowa w art. 30c ustawy o PIT. Zamierza Pan do dnia 20 lutego 2023 r., złożyć do naczelnika właściwego urzędu skarbowego oświadczenie o zmianie formy opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, o którym mowa w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1993) (dalej jako "ustawa o ryczałcie").

W tym miejscu dodatkowo wskazuje Pan, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy Pan usługi telekomunikacyjne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie zamierza Pan zmieniać kraju zamieszkania, ani świadczyć usług poza granicami kraju oraz nie prowadzi Pan działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, ani spółki osobowej tj. spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej. Poza dochodami (przychodami) z opisanej w niniejszym wniosku działalności gospodarczej uzyskuje Pan dochody z tytuły udziału w zyskach w spółkach kapitałowych.

Jednocześnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej posiada Pan zawarte umowy, których przedmiotem jest świadczenie usługi Bitstream Access (dalej jako "usługa BSA") i w 2023 r. po zmianie formy opodatkowania zamierza Pan kontynuować świadczenie usług BSA. W tym miejscu należy wskazać, że umowa o świadczenie usługi BSA jest rodzajem umowy nienazwanej, której przedmiotem - zdaniem urzędu komunikacji elektronicznej - jest hurtowe świadczenie usług dostępu telekomunikacyjnego polegających na zapewnieniu dostępu do lokalnej pętli abonenckiej poprzez dostęp do węzłów sieci telekomunikacyjnej, na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych (vide zasady dostępu hurtowego do sieci zrealizowanych w ramach II konkursu w ramach działania 1.1 POPC dla gospodarstw domowych - rekomendacja prezesa urzędu komunikacji elektronicznej).

Przedmiotem umowy o usługę BSA będą następujące elementy:

1. Usługa transmisji danych, polegająca na usłudze zestawienia transmisji danych za pomocą sieci telekomunikacyjnej, pomiędzy punktem dostępu do Pana sieci, a zakończeniem sieci w lokalu abonenta usługobiorcy;

2. Usługa dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych przy wykorzystaniu Pana infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym przy wykorzystaniu urządzeń zainstalowanych na węźle dostępowym;

3. Usługa dostępu do ciemnych włókien światłowodowych oraz kolokacji urządzeń telekomunikacyjnych usługobiorcy w punkcie połączenia z Pana siecią, jeśli topologia sieci usługobiorcy będzie tego wymagać dla efektywnego połączenia z Pana siecią.

Jednocześnie wskazuje Pan, że na podstawie umowy o świadczenie usług BSA strona będąca usługobiorcą może, ale nie musi być zobowiązana do konserwacji i napraw Pana infrastruktury telekomunikacyjnej wykorzystywanej w ramach usługi BSA. Wobec tego stosuje Pan dwa warianty umów o świadczenie usług BSA:

- Umowy, na podstawie których usługobiorca jest zobowiązany do konserwacji i napraw Pana infrastruktury telekomunikacyjnej;

- Umowy, na podstawie których Pan jako usługodawca jest zobowiązany do konserwacji i napraw infrastruktury telekomunikacyjnej.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego

Wskazał Pan, że:

a) Przedmiotem zapytania jest 2023 rok. Wskazał Pan bowiem, że zamierza Pan do dnia 20 lutego 2023 r. złożyć do naczelnika właściwego urzędu skarbowego oświadczenie o zmianie formy opodatkowania.

b) Świadczy i będzie Pan świadczył usługi Bitstream Access, które łączą usługi sklasyfikowane w rozdziale 61 PKWiU:

- usługi transmisji danych realizowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej (kod PKWiU 61.10.30.0),

- usługi udostępniania Internetu za pomocą sieci telekomunikacyjnej szkieletowej (kod PKWiU 61.10.41.0),

- usługi połączeń przez sieci telekomunikacji stacjonarnej z innymi sieciami (kod PKWiU 61.10.20.0),

- usługi udostępniania wąskopasmowego Internetu za pomocą sieci telekomunikacyjnej stacjonarnej (kod PKWiU 61.10.42.0),

- usługi udostępniania szerokopasmowego Internetu za pomocą sieci telekomunikacyjnej (kod PKWiU 61.10.43.0),

- pozostałe usługi udostępniania Internetu za pomocą sieci telekomunikacji stacjonarnej (kod PKWiU 61.49.0),

W przypadku natomiast wariantu umowy, na podstawie której, jako usługodawca świadczy Pan usługi naprawy i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej w zakres usługi Bitstream Access wchodzą również usługi naprawy i konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego (kod PKWiU 95.12.10.0).

Dodatkowo świadczy i będzie świadczył Pan następujące usługi telekomunikacyjne:

- usługi transmisji danych realizowane za pomocą sieci telekomunikacji stacjonarnej (kod PKWiU 61.10.30.0),

- usługi połączeń przez sieci telekomunikacji stacjonarnej z innymi sieciami (kod PKWiU 61.10.20.0),

- usługi udostępniania Internetu za pomocą sieci telekomunikacji szkieletowej (backbone) (kod PKWiU 61.10.41.0),

- usługi udostępniania wąskopasmowego Internetu za pomocą sieci telekomunikacji stacjonarnej (kod PKWiU 61.10.42.0),

- usługi udostępniania szerokopasmowego Internetu za pomocą sieci telekomunikacji stacjonarnej (kod PKWiU 61.10.43.0),

- pozostałe usługi udostępniania Internetu za pomocą sieci telekomunikacji stacjonarnej (kod PKWiU 61.10.49.0),

- usługi radia i telewizji kablowej w zakresie podstawowych pakietów programowych (kod PKWiU 61.10.52.0),

- pozostałe usługi telekomunikacyjne (kod PKWiU 61.90.10.0),

- usługi telefonii ruchomej w zakresie usługi głosowej (kod PKWiU61.20.12.0),

- usługi telefonii ruchomej w zakresie transmisji wiadomości tekstowych (kod PKWiU 61.20.13.0),

- usługi telefonii ruchomej w zakresie transmisji danych, z wyłączeniem transmisji wiadomości tekstowych (kod PKWiU 61.20.14.0),

- usługi transmisji danych realizowane za pomocą sieci telekomunikacji ruchomej (kod PKWiU 61.20.30.0).

c) Prowadzi i będzie prowadzić Pan ewidencję w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności.

d) W ramach prowadzonej działalności gospodarczej posiada Pan zawarte oraz będzie zawierał Pan umowy, których przedmiotem jest/będzie świadczenie usługi Bitstream Access. Umowy te będą zawierane z podmiotami będącymi przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1648) to jest m.in. osobami prawnymi, przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami uprawnionymi do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, które uzyskały wpis do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych.

Zawarł i będzie zawierał Pan również umowy, których przedmiotem jest/będzie świadczenie usług telekomunikacyjnych innych niż usługa Bitstream Access. Umowy te będą zawierane z usługobiorcami niebędącymi przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi np. przedsiębiorcami, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnym nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osobami fizycznymi (konsumentami), a także z podmiotami będącymi przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi.

e) Usługi Bitstream Access są i będą świadczone wyłącznie na rzecz podmiotów będących przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1648). Na rzecz ww. podmiotów, z którymi ma Pan zawarte/będzie zawierał Pan umowy o świadczenie usług Bitstream Access. Może Pan świadczyć również usługi telekomunikacyjne inne niż usługa Bitstream Access na podstawie odrębnie zawartych umów.

Wobec tego nie wyklucza Pan świadczenia usług telekomunikacyjnych dla tych samych zleceniodawców/usługobiorców, dla których świadczy/będzie świadczył Pan usługi Bitstream Access, jednakże w każdym przypadku będzie się to odbywać na podstawie odrębnie zawartych umów.

f) Usługi Bitstream Access są rodzajem usług telekomunikacyjnych, sklasyfikowanych w rozdziale 61 PKWiU, a zatem na świadczenie usług telekomunikacyjnych może składać się również usługa Bitstream Access, która w przeciwieństwie do innych usług telekomunikacyjnych może być świadczona wyłącznie na rzecz innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych z uwagi na jej charakter. Niemniej jednak wynagrodzenie z tytułu świadczenia usługi Bitstream Access jest i będzie dla Pana odrębnym przychodem od przychodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia innych niż usługa Bitstream Access usług telekomunikacyjnych, uzyskiwanym na podstawie umów o świadczenie usługi Bitstream Access.

g) Usługi Bitstream Access co do zasady nie są i nie będą świadczone przez Pana na rzecz podmiotów, z którymi jest Pan powiązany osobowo lub gospodarczo. Jednakże z uwagi na topologię Pana infrastruktury telekomunikacyjnej, świadczy i będzie świadczył Pan usługę Bitstream Access na rzecz przedsiębiorców telekomunikacyjnych będących podmiotami powiązanymi z Panem ze względu na pokrewieństwo. Okoliczność ta wynika z faktu, że Pana krewni również prowadzą działalność telekomunikacyjną i posiadają swoje sieci telekomunikacyjne. Nie jest również wykluczone, że w przyszłości będzie konieczne świadczenie usług Bitstream Access również dla innych podmiotów powiązanych z Panem osobowo lub gospodarczo, jednakże jest Pan świadomy obowiązków wskazanych w Rozdziale 4B ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1128).

Nie jest/aktualnie nie zamierza Pan być wspólnikiem w spółce, na rzecz której świadczy/będzie Pan świadczył usługi opisane we wniosku, ani nie pełni/nie będzie w niej pełnił Pan funkcji zarządczych.

Aktualnie nie pełni/nie zamierza pełnić Pan funkcji zarządczych w spółce, na rzecz której będzie świadczył Pan usługi opisane we wniosku.

h) Usługi Bitstream Access są i będą świadczone przez Pana na podstawie umów o świadczenie usług Bitstream Access, a zatem są i będą usługami odrębnymi od pozostałych usług telekomunikacyjnych. Z kolei na usługę Bitstream Access składają się poszczególne usługi wskazane we wniosku oraz w pkt b) powyżej, które razem tworzą jedną złożoną usługę. Wymaga jednakże podkreślenia, że wynagrodzenie otrzymywane przez Pana z tytułu świadczenia usługi Bitstream Access stanowi i będzie stanowić odrębny przychód.

i) Umowa o świadczenie usługi Bitstream Access jest rodzajem umowy nienazwanej, której przedmiotem zdaniem Urzędu Komunikacji Elektronicznej - jest hurtowe świadczenie usług dostępu telekomunikacyjnego polegających na zapewnieniu dostępu do lokalnej pętli abonenckiej poprzez dostęp do węzłów sieci telekomunikacyjnej, na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych (vide Zasady dostępu hurtowego do sieci zrealizowanych w ramach II konkursu w ramach działania 1.1 POPC dla gospodarstw domowych - rekomendacja Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej).

Przedmiotem umowy o usługę Bitstream Access będą następujące elementy:

- usługa transmisji danych, polegająca na usłudze zestawienia transmisji danych za pomocą sieci telekomunikacyjnej, pomiędzy punktem dostępu do Pana sieci, a zakończeniem sieci w lokalu abonenta usługobiorcy;

- usługa dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych przy wykorzystaniu Pana infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym przy wykorzystaniu urządzeń zainstalowanych na węźle dostępowym;

- usługa dostępu do ciemnych włókien światłowodowych oraz kolokacji urządzeń telekomunikacyjnych usługobiorcy w punkcie połączenia z Pana siecią, jeśli topologia sieci usługobiorcy będzie tego wymagać dla efektywnego połączenia z Pana siecią.

Wobec tego należy uznać, że głównymi świadczeniami usługi Bitstream Access są usługi sklasyfikowane w rozdziale 61 PKWiU:

- usługi transmisji danych realizowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej (kod PKWiU 61.10.30.0),

- usługi udostępniania Internetu za pomocą sieci telekomunikacyjnej szkieletowej (kod PKWiU 61.10.41.0),

- usługi połączeń przez sieci telekomunikacji stacjonarnej z innymi sieciami (kod PKWiU 61.10.20.0),

- usługi udostępniania wąskopasmowego Internetu za pomocą sieci telekomunikacyjnej stacjonarnej (kod PKWiU 61.10.42.0),

- usługi udostępniania szerokopasmowego Internetu za pomocą sieci telekomunikacyjnej (kod PKWiU 61.10.43.0),

- pozostałe usługi udostępniania Internetu za pomocą sieci telekomunikacji stacjonarnej (kod PKWiU 61.49.0).

j) Wynagrodzenie za świadczenie usługi Bitstream Access jest i będzie określane w umowie. Z uwagi na charakter usługi Bitstream Access wynagrodzenie za jej świadczenie nie jest, co do zasady, powiązane z czasem świadczenia usługi (liczba godzin). Jest ono powiązane z liczbą abonentów obsługiwanych na sieci telekomunikacyjnej będącej przedmiotem umowy o świadczenie usługi Bitstream Access, przepustowością sieci oraz ilością przesłanych danych w okresie rozliczeniowym.

k) Nie zachodzą wobec Pana negatywne przesłanki opisane w art. 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 z późn. zm.).

l) W roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym zamierza Pan zmienić formę opodatkowania (rok 2022) oraz w roku podatkowym, w którym zamierza Pan zmienić formę opodatkowania (rok 2023 do chwili obecnej) nie przekroczył Pan progu przychodu wskazanego w art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 z późn. zm.).

Pytanie

Czy przychód uzyskiwany przez Pana z tytułu świadczonej usługi Bitstream Access będzie kwalifikował się do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości ustalonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o ryczałcie? Pana pytaniem nie jest objęta Pana pozostała działalność opisana w stanie faktycznym.

Pana stanowisko w sprawie

Na podstawie art. 1 pkt 1 oraz art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o ryczałcie zakresem ustawy objęte są przychody (dochody) osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ryczałcie przedmiotem opodatkowania ryczałtem są przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o PIT.

U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Wobec tego zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o PIT Pana przychodami podlegającymi opodatkowaniu ryczałtem będą kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont, pomniejszone o należny podatek od towarów i usług.

Dodatkowo należy wskazać, że wybór zryczałtowanego podatku dochodowego jako formy opodatkowania nie jest dopuszczalny w przypadku wystąpienia którejś z przesłanek negatywnych, wskazanych w art. 8 ustawy o ryczałcie, tj.m.in.: jeśli podatnik uzyskuje przychody z prowadzenia apteki, działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Ponadto podatnik nie może świadczyć usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uniemożliwia także podjęcie przez podatnika działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej: samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem, w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków, samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka, jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach. Podatnik nie może również opłacać podatku w formie karty podatkowej w momencie zmiany formy opodatkowania na ryczałt.

W Pana przypadku nie zachodzą negatywne przesłanki opisane w art. 8 ustawy o ryczałcie, a usługi świadczone przez Pana w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej nie zostały objęte opisanym wyżej wyłączeniem.

Podatnik może stosować zryczałtowany podatek dochodowy w przypadku, gdy uzyskane w roku poprzedzającym rok podatkowy przychody z prowadzonej samodzielnie przez niego działalności nie przekroczyły wysokości 2 000 000 euro (art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a) ustawy o ryczałcie). Zakłada Pan, że w 2022 r. nie osiągnie Pan przychodów w wysokości wyższej niż 2 000 000 euro, tj. w roku poprzedzającym rok podatkowy, od którego zamierza zastosować Pan formę zryczałtowanego podatku dochodowego.

W związku z tym będzie Pan mógł stosować zryczałtowany podatek dochodowy pod warunkiem, że nie przekroczy Pan w 2022 r. przychodów w wysokości 2 000 000 euro.

W kwestii właściwej stawki podatku należy wskazać, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest podatkiem dla osób fizycznych, który jako jedyny umożliwia stosowania wielu stawek podatku jednocześnie. Ustawodawca przewidział następujące stawki ryczałtu: 17%; 15%; 14%; 12%, 10%; 8,5%/12,5%; 8,5%; 5,5%; 3% oraz 2%.

Na gruncie ustawy o ryczałcie przez działalność usługową należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z polską klasyfikacją wyrobów i usług wprowadzoną rozporządzeniem rady ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. Poz. 2453, z 2018 r. Poz. 2440, z 2019 r. Poz. 2554 oraz z 2020 r. Poz. 556) (dalej jako I "PKWiU"), z wyłączeniem działalności gastronomicznej oraz działalności usługowej w zakresie handlu (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o ryczałcie).

Stosowanie poszczególnych stawek zależy od wykonywanych przez podatnika usług. Stawka podatku dla konkretnej usługi uzależniona jest od właściwego dla niej kodu PKWiU, jednakże klasyfikacja ze względu na swój ograniczony zakres nie odnosi się do usług BSA.

Zdaniem Urzędu Komunikacji Elektronicznej umowa o świadczenie usługi BSA jest rodzajem umowy nienazwanej, której przedmiotem jest hurtowe świadczenie usług dostępu telekomunikacyjnego polegających na zapewnieniu dostępu do lokalnej pętli abonenckiej poprzez dostęp do węzłów sieci telekomunikacyjnej, na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych (vide zasady dostępu hurtowego do sieci zrealizowanych w ramach ii konkursu w ramach działania 1.1 POPC dla gospodarstw domowych - rekomendacja prezesa urzędu komunikacji elektronicznej).

Z analizy wyjaśnień do PKWiU, należy wywnioskować że usługa BSA łączy usługi sklasyfikowane w rozdziale 61 PKWiU m.in.:

- Usługi transmisji danych realizowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej (kod PKWiU 61.10.30.0),

- Usługi udostępniania internetu za pomocą sieci telekomunikacyjnej szkieletowej (kod PKWiU 61.10.41.0),

- Usługi połączeń przez sieci telekomunikacji stacjonarnej z innymi sieciami (kod PKWiU 61.10.20.0),

- Usługi udostępniania wąskopasmowego internetu za pomocą sieci telekomunikacyjnej stacjonarnej (kod PKWiU 61.10.42.0),

- Usługi udostępniania szerokopasmowego internetu za pomocą sieci telekomunikacyjnej (kod PKWiU 61.10.43.0),

- Pozostałe usługi udostępniania internetu za pomocą sieci telekomunikacji stacjonarnej (kod PKWiU 61.49.0).

W przypadku natomiast wariantu umowy, na podstawie której jako usługodawca świadczy Pan usługi naprawy i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej w zakres usługi BSA wchodzą również usługi naprawy i konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego (kod PKWiU 95.12.10.0).

W tym miejscu należy wskazać, że interpretacja indywidualna jest wydawana przy założeniu, że wnioskodawca poprawnie zakwalifikował świadczone usługi do odpowiedniego klasyfikowania PKWiU, bowiem interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości tej klasyfikacji z uwagi na fakt, że zasady formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego nie są przepisami prawa podatkowego (vide interpretacja indywidualna z dnia 17 listopada 2022 r. 0115-KDIT1.4011.531.2022.2.MK, interpretacja indywidualna z dnia 7 października 2022 r. 0114-KDIP3-2.4011.758.2022.2.MG.

Wysokość stawek ryczałtu została uregulowana w art. 12 ust. 1 ustawy o ryczałcie. Z uwagi na fakt, że żadna ze stawek nie została przyporządkowana do ww. kodów PKWiU, to w przypadku świadczenia usług BSA, zarówno w wariancie, w którym świadczy Pan usługi naprawy i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej, jak i w wariancie, w którym usługi te leżą po stronie usługobiorcy, Pana zdaniem, zastosowanie znajdzie stawka odpowiednia dla działalności usługowej tj. 8,5% (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o ryczałcie).

Analogiczne stanowisko, że w przypadku braku przyporządkowania danego kodu PKWiU do stawki ryczałtu wskazanej wart. 12 ustawy o ryczałcie, zastosowanie ma stawka ryczałtu z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ww. Ustawy tj. 8,5% zostało zawarte we wskazanych niżej interpretacjach:

- interpretacja indywidualna z dnia 16 listopada 2022 r. 0113-KDIPT2-1.4011.786.2022.3.RK,

- interpretacja indywidualna z dnia 17 listopada2022 r. 0115-KDIT1.4011.531.2022.2.MK,

- interpretacja indywidualna z dnia 17 listopada 2022 r. 0112-KDIL2-2.4011.789.2022.1.MC,

- interpretacja indywidualna z dnia 31 marca 2022 r. 0114-KDIP2-1.4011.118.2022.2.KS.

Warto jednak podkreślić, że stawka ryczałtu w wysokości 8,5% będzie miała zastosowanie pod warunkiem, ze nie osiągnie Pan przychodu, dla którego byłaby właściwa inna stawka. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 3 ustawy o ryczałcie jeżeli podatnik uzyskuje przychody, które są opodatkowane rożnymi stawkami ryczałtu, ryczałt ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem, że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności. W przypadku nieprowadzenia ewidencji w opisany sposób, ryczałt wynosi 8,5% przychodów, z tym że w przypadku osiągania również przychodów, dla których zastosowanie stawka wyższa niż 8,5% - ryczałt oblicza się z wykorzystaniem wyższej stawki, bowiem w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w:

- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o ryczałcie, ryczałt wynosi 17%;

- art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o ryczałcie, ryczałt wynosi 15%;

- art. 12 ust. 1 pkt 2a ustawy o ryczałcie, ryczałt wynosi 14%;

- art. 12 ust. 1 pkt 2b ustawy o ryczałcie, ryczałt wynosi 12%;

- art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o ryczałcie, ryczałt wynosi 10%;

- art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o ryczałcie, ryczałt wynosi 12,5%.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 z późn. zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.):

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z kolei, zgodnie z treścią art. 5b ust. 1 tej ustawy:

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenie działalność usługowa oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 tej ustawy:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Natomiast zgodnie z treścią art. 6 ust. 4 pkt 2 cytowanej ustawy:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)

prowadzenia aptek,

b)

(uchylona)

c)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)

(uchylona)

e)

(uchylona)

f)

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)

samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach; 6) (uchylony).

Ponadto w art. 8 ust. 2 ww. ustawy wskazano:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Jednocześnie należy wskazać, że warunkiem skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania jest złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależą od tego, z jakiego rodzaju działalności podatnik uzyskuje przychody. Zostały one określone w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Natomiast w myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ww. ustawy:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Jeżeli podatnik obowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami określonymi w ust. 1, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem, że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności. W przypadku, gdy podatnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, z tym, że w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w:

1)

ust. 1 pkt 1, ryczałt wynosi 17%;

2)

ust. 1 pkt 2, ryczałt wynosi 15%;

2a) ust. 1 pkt 2a, ryczałt wynosi 14%;

2b) ust. 1 pkt 2b, ryczałt wynosi 12%;

3)

ust. 1 pkt 3, ryczałt wynosi 10%;

4)

ust. 1 pkt 4, ryczałt wynosi 12,5%.

Ponadto zauważyć należy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że:

1. Prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą. Jest Pan przedsiębiorcą telekomunikacyjnym w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1648).

2. Obecnie Pana dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej są opodatkowane podatkiem liniowym, o którym mowa wart. 30c ustawy o PIT. Zamierza Pan do dnia 20 lutego 2023 r., złożyć do naczelnika właściwego urzędu skarbowego oświadczenie o zmianie formy opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

3. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy Pan m.in. usługi Bitstream Access i w 2023 r. po zmianie formy opodatkowania zamierza Pan kontynuować świadczenie tych usług.

4. Usługi Bitstream Access, łączą usługi sklasyfikowane w rozdziale 61 PKWiU, tj. PKWiU: 61.10.30.0, 61.10.41.0, 61.10.20.0, 61.10.42.0, 61.10.43.0, 61.49.0, 95.12.10.0.

5. Prowadzi i będzie prowadzić Pan ewidencję w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności.

6. Nie zachodzą wobec Pana negatywne przesłanki opisane w art. 8 oraz art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 z późn. zm.).

Zatem przychody uzyskane przez Pana z tytułu świadczenia usługi Bitstream Access, będzie mógł Pan w 2023 r. opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (jeśli stan faktyczny lub prawny nie ulegnie zmianie).

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Nie jesteśmy uprawnieni do przyporządkowywania formalnego usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Kwestie dotyczące zaklasyfikowania usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa. Tak więc interpretację wydano na podstawie wskazanego przez Pana we wniosku grupowania PKWiU oraz przedstawionego opisu sprawy.

Odnosząc się do przywołanych przez Pana interpretacji indywidualnych - zauważyć należy, że stanowią one rozstrzygnięcia w konkretnych sprawach, osadzonych w określonych stanach faktycznych oraz prawnych i tylko do nich się odnoszą, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa. W konsekwencji, nie mogą wpływać na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Pana sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i musi się Pan zastosować do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny

co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl