0114-KDIP3-2.4011.1207.2021.4.MT, Karta podatkowa - usługi lekarskie - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - OpenLEX

0114-KDIP3-2.4011.1207.2021.4.MT - Karta podatkowa - usługi lekarskie

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 22 kwietnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-2.4011.1207.2021.4.MT Karta podatkowa - usługi lekarskie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

1)

ponownie rozpatruję sprawę Pana wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej - w wyniku uwzględnienia postanowienia Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 kwietnia 2022 r. znak 0114-KDIP3-2.4011.1207.2021.3.MT, które uchyliło moje postanowienie z 17 marca 2022 r. znak 0114-KDIP3-2.4011.1207.2021.2.MT o pozostawieniu Pana wniosku bez rozpatrzenia, i

2)

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług stomatologicznych w formie karty podatkowej jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

24 grudnia 2021 r. wpłynął Pana wniosek z 22 grudnia 2021 r. o wydanie interpretacji indywidualnej.

Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 17 lutego 2022 r. (data wpływu 5 kwietnia 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Jest Pan osobą fizyczną (polskim rezydentem podatkowym) - lekarzem dentystą posiadającym prawo wykonywania zawodu, który w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej nieprzerwanie od 23 października 2017 r. - Praktyki Lekarskiej Dentystycznej (86.23.Z), świadczy usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W 2021 r. wybrał Pan opodatkowanie w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

W ramach ww. działalności gospodarczej nie zatrudnia i nie zamierza zatrudniać Pan na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą wykonywanego zawodu lekarza dentysty. Nie zamierza Pan również w 2021 r. przy prowadzeniu ww. działalności korzystać z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów.

W tym miejscu należy dodać, że w 2021 r. spełnia Pan warunki konieczne do rozliczania się w formie karty podatkowej, bowiem, co istotne, Pana współmałżonek nie prowadzi działalności gospodarczej w tym samym zakresie.

W ramach ww. działalności gospodarczej świadczy Pan usługi dla kilku różnych Zakładów Opieki Zdrowotnej jako lekarz stomatolog na podstawie umowy o współpracy.

Działalność wykonywana przez Pana mieści się w definicji wolnego zawodu, ponieważ jest Pan lekarzem i pozarolniczą działalność gospodarczą wykonuje Pan osobiście bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze jakichkolwiek osób.

Poza prowadzoną działalnością gospodarczą, współpracuje Pan w formie umowy zlecenia z (...), pełniąc funkcję kierownika specjalizacji lekarzy dentystów. Ponadto, została zawarta umowa zlecenie z Uniwersytetem (...) na opracowanie tematów i przeprowadzenie zajęć programowych dla studentów, w zakresie ortodoncji.

Dodatkowo 25 marca 2021 r. otrzymał Pan decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego (...) ustalającą wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej na rok podatkowy 2021, zatem w tej formie rozlicza się Pan z prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu stanu faktycznego

a) W 2021 r. spełniał Pan przesłanki zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dotyczące opodatkowania w formie karty podatkowej, tj.:

- We wniosku PIT-16 do zastosowania opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej z 19 stycznia 2021 r., zgłosił Pan prowadzenie działalności wymienionej w VIII części tabeli. Na podstawie złożonego wniosku, otrzymał Pan 25 marca 2021 r. decyzję ustalającą wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

- Przy prowadzeniu działalności gospodarczej nie korzystał Pan z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów. Nie korzystał Pan również w tym zakresie z żadnych usług specjalistycznych.

- Nie prowadził Pan poza przedmiotową działalnością wskazaną uprzednio we wniosku, żadnej innej pozarolniczej działalności gospodarczej.

- Nie wytwarzał Pan żadnych wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów.

- Pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku o zastosowanie opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej, nie była prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pytanie

Czy Pana działalność gospodarcza obejmująca usługi opisane we wniosku, uwzględniając okoliczności wskazane we wniosku, w 2021 r. podlega opodatkowaniu w formie karty podatkowej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43 z późn. zm.)?

Pana stanowisko w sprawie

Pana działalność gospodarcza obejmująca usługi opisane w niniejszym wniosku oraz uwzględniając okoliczności w nim wskazane, podlega opodatkowaniu w formie karty podatkowej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43 z późn. zm.), a zatem ma Pan prawo korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej.

Należy w tym miejscu wskazać, że karta podatkowa jako jedna z form opodatkowania jest przewidziana dla wolnych zawodów w zakresie opieki medycznej, albowiem zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne poprzez wolny zawód należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów, tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych, oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu. Wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie mają zastosowania do wykonywanej przez Pana działalności.

Artykuł 8 (tak jak wszystkie artykuły od 6-22) dotyczy podatników starających się o zastosowanie opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a Pan stosuje opodatkowanie przy zastosowaniu karty podatkowej (art. od 26 - 41).

Spełnia Pan przesłanki, wynikające z art. 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dotyczące opodatkowania w formie karty podatkowej.

Oświadcza Pan tym samym, że:

- Złożył Pan wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej w wymaganym terminie;

- we wniosku zgłosił Pan prowadzenie działalności w VIII części tabeli;

- przy prowadzeniu działalności nie korzysta Pan z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę (nie zatrudnia żadnej osoby) oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne;

- nie prowadzi Pan innej pozarolniczej działalności gospodarczej;

- Pana małżonek nie prowadzi działalności w tym samym zakresie;

- nie wytwarza Pan wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym;

- prowadzi Pan działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wobec powyższego należy jednoznacznie wskazać, że spełnia Pan przesłanki zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dotyczące opodatkowania w formie karty podatkowej.

Co istotne, od 1 stycznia 2021 r., na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, wykluczono z definicji następujący fragment: (...) "jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej".

Według Pana oznacza to, że obecnie (w roku 2021) nie ma znaczenia, czy usługi lekarzy są świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ludności czy też na rzecz osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Ponadto, Pana dodatkowa aktywność na uczelni wyższej niezwiązana z wykonywaniem zawodu lekarza, związana wszakże z ortodoncją, jednak prowadzona jest poza działalnością gospodarczą, a dokładniej w formie umowy zlecenia świadczonego osobiście.

Jak wskazuje brzmienie art. 25 ust. 1 pkt 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43 z późn. zm.), prawo do rozliczenia w formie karty podatkowej można utracić na skutek prowadzenia, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23 przedmiotowej ustawy, innej pozarolniczej działalności gospodarczej. Wnioskodawca natomiast świadcząc swoje dodatkowe usługi ("inne usługi") poza działalnością gospodarczą na zasadzie umowy zlecenie oraz umowy o dzieło na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będzie uzyskiwał przychody z działalności wykonywanej osobiście, tj. określone w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.).

Powyższe oznacza, że świadcząc usługi poza działalnością gospodarczą na warunkach określonych wyżej, ma Pan prawo do rozliczania podatku dochodowego w formie karty podatkowej, ponieważ źródłem przychodów nie będzie w tym wypadku pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz działalność wykonywana osobiście. Jednocześnie należy zauważyć, że stosownie do art. 5b ust. 1 tej ustawy: za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

- są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności,

- wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Natomiast zgodnie z treścią art. 13 pkt 8 lit. a cytowanej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Podkreślić należy, że z powyższych przepisów nie wynika, aby podjęcie pracy na postawie umowy zlecenia - choćby w jej zakres wchodziło wykonywanie podobnych albo nawet tych samych czynności, jak w prowadzonej działalności gospodarczej - pozbawiało podatnika prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej.

W Pana rozumieniu powyższe umożliwia rozliczanie podatku dochodowego z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej.

Dodatkowo należy wskazać, że dotychczas w podobnych, wręcz częstokroć tożsamych sprawach dotyczących opodatkowania w formie karty podatkowej, stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej jest zgodne z Pana stanowiskiem, na co wskazują interpretacje indywidualne, w tym w szczególności:

- sygn. 0112-KDIL3-1.4011.29.2019.1.IM z 8 lutego 2019 r.;

- sygn. 0112-KDIL2-2.4011.599.2021.1.MB z 6 września 2021 r.;

- sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.534.2021 2.ISL z 8 września 2021 r.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku informacje oraz obowiązujące uregulowania prawne wskazać należy, że podjęte przez Pana zatrudnienie na podstawie umów zlecenia - usługi te nie są prowadzone w ramach działalności gospodarczej - nie utracił Pan w 2021 r. prawa do opodatkowania przychodów z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej - oczywiście przy wskazanych i spełnionych we wniosku warunkach określonych w art. 25 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zatem stanowisko powyższe Pana zdaniem uznać należy za prawidłowe.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.):

Ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 2 ust. 1 ww. ustawy:

Osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie:

1)

ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

2)

karty podatkowej.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy:

Użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie do art. 5b ust. 1 ww. ustawy:

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.:

Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego - w warunkach określonych w części VIII tabeli.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 11, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.:

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

"Wolny zawód" -pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów, tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych, oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Stosownie do treści art. 25 ust. 1 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.:

Podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

1)

złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie;

2)

we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli;

3)

przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne;

4)

nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej;

5)

małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie, z której przychody (dochody) podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;

6)

nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,

7)

pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, o którym mowa w pkt 1, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z ww. przepisów jednoznacznie wynika, że jedną z przesłanek wyłączających z możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej jest prowadzenie, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23 ustawy, innej pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 25 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy).

Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, że:

1. Jest Pan lekarzem dentystą - posiadającym prawo wykonywania zawodu, który w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej nieprzerwanie od 23 października 2017 r. - Praktyki Lekarskiej Dentystycznej (86.23.Z), świadczy usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W 2021 r. wybrał Pan opodatkowanie w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

3. W 2021 r. spełniał Pan przesłanki wynikające z art. 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.

4. Działalność wykonywana przez Pana mieści się w definicji wolnego zawodu w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.

5. Poza prowadzoną działalnością gospodarczą, współpracuje Pan w formie umowy zlecenia z (...), pełniąc funkcję kierownika specjalizacji lekarzy dentystów. Ponadto, została zawarta umowa zlecenie z Uniwersytetem (...) na opracowanie tematów i przeprowadzenie zajęć programowych dla studentów, w zakresie ortodoncji.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych rozróżnia odrębne źródła przychodów osób fizycznych. Od tego, z jakiego źródła pochodzą przychody zależą zasady ich opodatkowania. Źródła przychodów są określone w art. 10 ust. 1 pkt 1-9 ustawy.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy:

Źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście.

Wyodrębnienie w katalogu ww. źródła przychodów - przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej - nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Tym samym, przychody uzyskane z innego źródła nie stanowią przychodów z działalności gospodarczej. Wyżej wskazane źródło przychodów zostało uszczegółowione w art. 13 cyt. ustawy.

Zgodnie z treścią art. 13 pkt 8 lit. a ww. ustawy:

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Zaliczenie przychodów ze świadczenia danej usługi do przychodów z działalności wykonywanej osobiście zależy więc od łącznego spełnienia następujących warunków:

1.

osobistego wykonania usługi - bez udziału osób trzecich przy dokonywaniu czynności związanych z jej istotą,

2.

świadczenia usługi na podstawie jednej z dwóch rodzajów umów - umowy zlecenia albo umowy o dzieło - zawartej z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobą prawną i jej jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej,

3.

zawarcia umowy poza ramami prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Zatem, jeżeli określone usługi są wykonywane na podstawie umowy zawartej w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, to przychód z ich świadczenia należy zaliczyć do przychodów z tej działalności - a nie z działalności wykonywanej osobiście. Aby dana aktywność zarobkowa mogła zostać uznana za działalność gospodarczą, musi odpowiadać kryteriom zorganizowania i ciągłości wskazanym w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jednocześnie nie może spełniać łącznie wszystkich przesłanek negatywnych wymienionych art. 5b ust. 1 tej ustawy. O tym, czy w konkretnym przypadku ziszczą się ww. warunki, nie decyduje samo subiektywne przekonanie podatnika ani dopełnienie przez niego określonych obowiązków o charakterze formalnym. Istotne są bowiem przede wszystkim okoliczności faktyczne analizowanej sprawy i sposób, w jaki dana aktywność jest rzeczywiście podejmowana. Jeżeli treść i faktyczny przebieg realizacji umowy wskazuje na to, że nie została ona zawarta w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, a spełnione będą przesłanki zawarte w art. 13 pkt 8 ww. ustawy - to przychód osiągany na podstawie tej umowy podatnik winien zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Nie ma przy tym znaczenia, czy objęte umową czynności są również przedmiotem prowadzonej przez niego równolegle pozarolniczej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku informacje oraz obowiązujące uregulowania prawne wskazać należy, że w przypadku podjęcia przez Pana zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia - o ile faktycznie usługi te nie będą prowadzone w ramach działalności gospodarczej - nie utracił Pan prawa do opodatkowania w 2021 r. przychodów z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej - przy spełnieniu wszystkich warunków określonych w art. 25 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zatem Pana działalność gospodarcza obejmująca usługi opisane we wniosku oraz zatrudnienie w formie umowy zlecenia poza działalnością gospodarczą nie wykluczają możliwości rozliczania się przez Pana z podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Co oznacza, że mógł Pan opodatkować swoją działalność gospodarczą w 2021 r. w formie karty podatkowej.

Dodatkowe informacje

W odniesieniu do powołanych przez Pana interpretacji organu podatkowego należy stwierdzić, że orzeczenia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są dla mnie wiążące.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy - Ordynacja podatkowa. Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Pana sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i musi się Pan zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl