0114-KDIP3-2.4011.1198.2022.4.BM - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 30 marca 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-2.4011.1198.2022.4.BM Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Dnia 27 grudnia 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 20 grudnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwania - pismem z 13 lutego 2023 r. (wpływ 13 lutego 2023 r.), pismem z 23 lutego 2023 r. (wpływ 23 lutego 2023 r.) oraz pismem z 15 marca 2023 r. (wpływ 15 marca 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

10 listopada 2021 r. otworzył Pan działalność gospodarczą. Działalność faktycznie prowadzona przez Pana obejmuje projektowanie systemów informatycznych i rozwiązań interfejsowych na potrzeby tworzenia oprogramowania.

W ramach działalności świadczone są następujące usługi:

- projektowanie architektury aplikacji oraz serwisów internetowych;

- analiza funkcjonalności systemów informatycznych;

- zbieranie wymagań i zarządzanie projektami UX;

- proponowanie rozwiązań i szacowanie wymaganych zasobów;

- przygotowywanie specyfikacji technicznej;

- zbieranie informacji o potrzebach użytkownika i działaniu produktu;

- nadzorowanie wdrażanych rozwiązań;

- testowanie zaprojektowanych rozwiązań.

Jest to działalność związana z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 62.01.12.0 oraz działalność związana z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 62.01.11.0.

Na żadnym etapie świadczenia usług nie jest tworzone przez Pana oprogramowanie, pisanie kodu lub analiza kodu oprogramowania, wobec czego nie świadczy Pan usług związanych z oprogramowaniem sklasyfikowanych pod PKWiU ex 62.01.1.

Przy rejestracji działalności złożył Pan wniosek o opodatkowanie przychodów ryczałtem ewidencjonowanym.

Uzupełnienie i doprecyzowanie stanu faktycznego

Pana wniosek dotyczy przychodów za 2022 oraz za 2023 rok.

Przy prowadzeniu ww. usług nie zatrudnia Pan pracowników na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło lub inną umowę o podobnym charakterze.

Oprócz wskazanej działalności gospodarczej nie uzyskuje/uzyska Pan innych dochodów podlegających opodatkowaniu.

Prowadzi Pan ewidencję w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności. Faktury wystawiane klientom faktycznie zawierają wszystkie niezbędne informacje i pozwalają na podział przychodów według działalności.

Świadczy Pan usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz następujących Zleceniodawców, tj.:

- Z1

- Z2

- Z3

Pomiędzy Panem, a ww. Zleceniodawcami nie istnieją powiązania osobiste, czy gospodarcze.

Nie jest Pan wspólnikiem w Spółce, na rzecz której świadczy Pan usługi w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie pełni Pan w niej funkcji zarządczych.

Do wykonywanej przez Pana działalności nie mają/nie będą miały zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993, z późn. zm.)

Pana przychód nie przekroczy/nie przekroczył w roku poprzedzającym rok podatkowy, którego dotyczy zadane we wniosku pytanie, limitu określonego w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wymienionego w art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W ramach świadczonych przez Pana usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWIU 62.01.12.0 oraz 62.01.11.0 wykonuje Pan następujące czynności/zadania, tj.:

1. "Projektowanie architektury aplikacji oraz serwisów internetowych"

Projektowanie architektury aplikacji i usług internetowych polega na określeniu struktury, komponentów, modułów, interfejsów i danych. Celem jest stworzenie projektu, który opisuje, jak aplikacja powinna być zbudowana i jak poszczególne komponenty będą ze sobą współdziałać, aby osiągnąć pożądaną funkcjonalność. Proces projektowania obejmuje podejmowanie decyzji dotyczących używanego oprogramowania, stosu technologicznego, skalowalności, bezpieczeństwa i wydajności.

Proces projektowania oparty jest na wymaganiach funkcjonalnych i niefunkcjonalnych i obejmuje tworzenie dokumentacji technicznej i diagramów opisujących i uzasadniających podjęte decyzje oraz przedstawiających komponenty systemu i interakcje między nimi, z uwzględnieniem stosu technologicznego, wymagań skalowalności, bezpieczeństwa itp. na różnych poziomach abstrakcji.

Użyte narzędzia: Atlassian Confluence, Google Apps (Docs, Sheets), diagrams.net, lucidchart.com, Figma, itp.

Interakcja z klientem (zleceniodawcą) odbywa się w formie regularnych i okazjonalnych spotkań online z wykorzystaniem narzędzi takich jak Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Slack. Wykorzystywana jest również korespondencja mailowa (Gmail, Microsoft Outlook) oraz systemy zarządzania wiedzą takie jak strony wiki (Atlassian Confluence).

2. "Analiza funkcjonalności systemów informatycznych"

Analiza funkcjonalności systemów informacyjnych to proces stosowany do oceny możliwości i cech systemów informacyjnych oraz do identyfikacji obszarów, w których można dokonać usprawnień. Polega ona na zbadaniu obecnych systemów i procesów wykorzystywanych przez organizację do gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji oraz określeniu, w jakim stopniu spełniają one potrzeby organizacji.

Analizę przeprowadza się najczęściej przez:

- wywiad z interesariuszami (właściciele biznesowi, właściciele produktów, menedżerowie produktów, inżynierowie systemów i oprogramowania, inżynierowie QA, użytkownicy);

- przegląd istniejącej dokumentacji;

- analiza logów systemowych.

Wyjściem z analizy jest zwykle zestaw rekomendacji w postaci dokumentacji tekstowej, wykresów i diagramów, a także prezentacji.

Wykorzystywane narzędzia: email, Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Atlassian Confluence, Jira, Google Apps (Docs, Sheets), diagrams.net, lucidchart.com.

3. "Zbieranie wymagań i zarządzanie projektami UX"

Proces ten składa się z następujących etapów:

- identyfikacja interesariuszy: Ustalenie, kto będzie korzystał z oprogramowania oraz jakie są jego potrzeby i oczekiwania;

- prowadzenie wywiadów i ankiet z interesariuszami: zbieranie informacji od interesariuszy w celu lepszego zrozumienia ich wymagań;

- identyfikacja użytkowników: tworzenie profili użytkowników reprezentujących typowych użytkowników oprogramowania;

- prowadzenie badań użytkowników: prowadzenie testów użyteczności, grup fokusowych i innych metod badawczych w celu zebrania informacji na temat potrzeb i zachowań użytkowników;

- definiowanie wymagań: przekładanie informacji zebranych od interesariuszy i badań użytkowników na zestaw wymagań, które mogą kierować rozwojem oprogramowania;

- współpraca z projektantami i deweloperami: współpraca z zespołem projektowym UX i zespołem deweloperskim w celu zapewnienia, że projekt spełnia wymagania i jest prawidłowo realizowany.

W wyniku procesu powstaje uporządkowany zestaw wymagań funkcjonalnych uzupełniony o prototypy Ul.

Narzędzia: Email, Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Atlassian Confluence, Jira, Google Apps (Docs), Figma.

4. "Proponowanie rozwiązań i szacowanie wymagań zasobów"

W tym kontekście mówimy o rozwiązaniach architektonicznych i systemowych, które spełniają wymagania i/lub propozycje ulepszenia produktu programowego (systemu informatycznego). Problem informatyczny może być rozwiązany na wiele sposobów. Wybór metody zależy od systemu i zasobów już dostępnych, a także od zadanych kryteriów optymalizacji (w zakresie kosztów rozwoju i utrzymania, jakości, wydajności, bezpieczeństwa, stabilności, skalowalności, szybkości wprowadzania na rynek - time to market - itp.). Uwzględnia się stos technologiczny systemu, zasoby inżynierskie dostępne w firmie i ich motywację, dostępność zasobów ludzkich o wymaganych kwalifikacjach na rynku pracy i ich wynagrodzenia, nowość stosowanych rozwiązań, różnego rodzaju ograniczenia i wymagania.

Rozwiązania te są wysokopoziomowe, oparte na interesariuszach i nie obejmują tworzenia oprogramowania. Zestawienie wymagań, kryteriów oceny, wykresów, grafów oraz krótka analiza każdego rozwiązania umożliwia interesariuszom dokonanie umotywowanego wyboru rozwiązania.

5. "Przygotowanie specyfikacji technicznej"

Specyfikacja techniczna to dokument, który określa wymagania techniczne i ograniczenia dla projektu. Jest to szczegółowy opis tego, jak system ma być zbudowany, zawierający informacje o architekturze, strukturach danych, algorytmach, interfejsach i wymaganiach dotyczących wydajności. W rzeczywistości specyfikacja techniczna służy jako "schemat" dla programistów i zapewnia jasne zrozumienie tego, czego oczekuje się od oprogramowania.

Specyfikacja techniczna obejmuje:

- wymagania funkcjonalne (wymagania biznesowe - opis tego, co system oprogramowania powinien robić i jak powinien się zachowywać);

- wymagania niefunkcjonalne (ograniczenia techniczne, które należy uwzględnić przy tworzeniu systemu, jak również wymagania dotyczące wydajności, takie jak czas reakcji, przepustowość i skalowalność);

- wymagania architektoniczne (opisują składniki systemu i sposób ich współdziałania);

- dane i algorytmy (jak przechowywać i przetwarzać dane, jakie algorytmy stosować przy realizacji wymagań);

- interfejsy (opis interfejsów używanych przez oprogramowanie, w tym Ul, API i metody dostępu do danych).

Specyfikacja techniczna jest ważnym dokumentem dla każdego projektu tworzenia oprogramowania, ponieważ kładzie fundamenty pod rozwój i pomaga zapewnić, że oprogramowanie spełnia potrzeby interesariuszy i użytkowników.

6. "Zbieranie informacji o potrzebach użytkownika i działaniu produktu"

Informacje na temat potrzeb użytkowników i cech produktów są gromadzone w celu zrozumienia ich potrzeb i oceny działania produktów. Informacje te mogą być wykorzystane do projektowania, rozwoju i ulepszania produktu oraz do zapewnienia, że produkt spełnia potrzeby użytkowników.

Zbieranie informacji to:

- badania użytkowników - prowadzenie badań jakościowych i ilościowych, takich jak ankiety, wywiady z użytkownikami i testy użyteczności, w celu zebrania informacji na temat potrzeb, zachowań i preferencji użytkowników;

- analityka - gromadzenie i analizowanie danych o produkcie, takich jak wzorce użytkowania i metryki wydajności, w celu uzyskania wglądu w to, jak użytkownicy wchodzą w interakcje z produktem i jakie obszary mogą wymagać poprawy;

- opinie użytkowników - analizowanie opinii użytkowników otrzymanych za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak formularze opinii w aplikacji, helpdesk i media społecznościowe, aby zrozumieć ich doświadczenia z produktem i zidentyfikować wszelkie problemy i pytania;

- testy A/B - przeprowadzanie kontrolowanych eksperymentów w celu przetestowania różnych opcji projektowych lub funkcji i zebrania danych na temat tego, który projekt lub funkcja są bardziej skuteczne.

Informacje te stanowią cenne źródło spostrzeżeń i mogą pomóc organizacjom zrozumieć, czego ich użytkownicy chcą i oczekują od produktu oraz zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Może to doprowadzić do powstania lepszych produktów, które lepiej spełniają potrzeby użytkowników, a także pomóc organizacjom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących rozwoju produktów i map drogowych.

7. "Nadzorowanie wdrażanych rozwiązań"

Rozwiązania są wdrażane przez inżynierów lub zespoły odpowiedzialne za wdrożenie i działanie systemu. Nadzór jest konieczny, aby zapewnić, że rozwiązanie jest wdrażane z powodzeniem i spełnia wymagania.

Na nadzór składają się następujące zadania:

- monitorowanie postępu (śledzenie procesu rozwoju, w tym wykonanych zadań, aktualizacji statusu i terminów realizacji projektu);

- zapewnienie jakości (w szczególności sprawdzenie, czy system spełnia wymagania architektoniczne i niefunkcjonalne);

- zarządzanie interesariuszami (informowanie interesariuszy o postępach i rozwiązywanie pojawiających się problemów lub kwestii);

- koordynacja zasobów (przydzielanie zasobów i zapewnienie inżynierom narzędzi i wsparcia potrzebnego do realizacji projektu).

8. "testowanie zaprojektowanych rozwiązań"

Testowanie zaprojektowanych rozwiązań jest integralną częścią zapewnienia jakości produktu. Badania mogą dotyczyć zasadniczo wszystkich aspektów specyfikacji technicznej.

W tym kontekście mówimy o rozwiniętych produktach i systemach oprogramowania, a nie o gotowych.

Pana zadaniem jako architekta jest zorganizowanie procesu testowania i upewnienie się przede wszystkim, że wymagania architektoniczne i związane z nimi wymagania niefunkcjonalne są spełnione, ponieważ zastosowane rozwiązania architektoniczne bezpośrednio wpływają np. na czas odpowiedzi systemu, jego szybkość skalowania do obciążenia i zdolność do odzyskiwania danych po awariach. Wyniki są dokumentowane i porównywane z zadaniem i projektem.

Pana usługi mogą być świadczone albo oddzielnie od siebie, albo jako element zintegrowanej usługi. Należy zrozumieć, że usługi mogą być świadczone przez firmę produktową (która tworzy własne oprogramowanie) lub przez firmę outsourcingową (która świadczy usługi tworzenia oprogramowania dla innych firm). I podczas, gdy zwykle firma produktowa zawiera umowy na pewne konkretne usługi, firmy outsourcingowe zawierają ogólne umowy, w których wymienia się wiele usług bez precyzowania klientów i ich potrzeb.

W Pana kontraktach takie usługi są wymienione jako elementy usługi kompleksowej.

W jednej z Pana umów jest to opisane w następujący sposób:

Zobowiązuje się Pan do świadczenia usług w zakresie:

- tworzenie oprogramowania w oparciu o specyfikację techniczną dostarczoną przez Zamawiającego lub jego klienta,

- projektowanie nowych rozwiązań programistycznych.

Co oznacza, że firma w ramach umów outsourcingowych może Pana zaangażować zarówno do programowania jak i projektowania. Żadna z tych usług nie jest wyróżniona jako główna.

W Pana umowach nie ma odniesień do klasyfikatora PKWiU. Kod PKWiU umieszcza Pan na fakturach, aby firma księgowa mogła zrozumieć, jak obliczyć podatki.

Pana umowy nie zawierają różnych stawek wynagrodzenia. Wskazana jest jedna stawka. Jeden z Pana klientów najpierw zaangażował Pana do świadczenia usług programistycznych dla jednego ze swoich klientów. Następnie, po 8 miesiącach, uzgodnił Pan z klientem, że będzie Pan zajmował się projektowaniem, a nie programowaniem. Znalazło to odzwierciedlenie w umowie, do której spisano dodatkowe porozumienie (aneks) zmieniające wynagrodzenie.

Wskazał Pan do jakiego grupowania zaliczają się poszczególne świadczone przez Pana usługi, a więc:

- projektowanie architektury aplikacji oraz serwisów internetowych;

- analiza funkcjonalności systemów informatycznych;

- zbieranie wymagań i zarządzanie projektami UX;

- proponowanie rozwiązań i szacowanie wymaganych zasobów;

- przygotowywanie specyfikacji technicznej;

- zbieranie informacji o potrzebach użytkownika i działaniu produktu;

- nadzorowanie wdrażanych rozwiązań;

- testowanie zaprojektowanych rozwiązań.

Wymienione usługi nie są bezpośrednio związane z programowaniem (tworzeniem kodu oprogramowania), ale są częścią procesu tworzenia oprogramowania. Można je przypisać do grup 62.01.11.0 i 62.01.12.0.

Wymienione usługi są związane z oprogramowaniem, ale nie są związane z tworzeniem kodu oprogramowania (pisaniem kodu). Wyróżnić można również marketing, zbieranie wymagań (specyfikacji istotnych warunków zamówienia), projektowanie, zapewnianie jakości, bezpieczeństwo, dokumentację i wsparcie systemu. Można to porównać do budowy, gdzie zamiast pisania kodu byłoby to układanie cegieł, a wszystkie pozostałe części procesu (marketing, zbieranie wymagań, projektowanie,...) byłyby takie same, ale specyficzne dla budownictwa.

Pytanie

Jaka stawka podatku będzie miała zastosowanie do wymienionych usług?

Pana stanowisko w sprawie

Prawidłowe i uzasadnione jest opodatkowanie 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Stawka ta ma miejsce zarówno dla przychodów z działalności związanej z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.12.0 oraz dla przychodów z działalności związanej z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.11.0.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Nie świadczy Pan usług związanych z oprogramowaniem, tym samym uważa Pan, że do wyliczania kwoty należnego podatku dochodowego z tytułu przychodu od usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.12.0 oraz PKWiU 62.01.11.0. prawidłowe jest zastosowanie stawki 8,5%.

Brak świadczenia przez Pana usług programowania jest istotny w kontekście art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. h ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie bowiem z brzmieniem tego przepisu, stawką ryczałtu 15% objęte jest świadczenie usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWIU dział 60), z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Przy czym, stosownie do art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy, niż określony w tym grupowaniu.

Z powyższego wynika, że stawką 8,5% mogą być opodatkowane tylko te usługi, które nie mieszczą się w definicji usług związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1). Tym samym należy ocenić, że działalność prowadzona przez Pana, mieszcząca się w klasyfikacji PKWIU 62.01.12.0 oraz 62.01.11.0, nie może być rozumiana jako mieszcząca się w grupowaniu 62.01, jako, że działalność faktycznie prowadzona przez Pana nie obejmuje programowania, a jedynie projektowanie architektury aplikacji oraz serwisów internetowych, analizę funkcjonalności systemów informatycznych, zbieranie wymagań i zarządzanie projektami UX, proponowanie rozwiązań i szacowanie wymaganych zasobów, przygotowywanie specyfikacji technicznej, zbieranie informacji o potrzebach użytkownika i działaniu produktu, nadzorowanie wdrażanych rozwiązań oraz testowanie zaprojektowanych rozwiązań. Nie prowadzi Pan zatem działalności opisanej w PKWiU 62.01.1.

Mając na uwadze powyższe, w Pana ocenie ma Pan prawo do opodatkowania uzyskiwanych przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Stosownie do art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 z późn. zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:

1)

w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro,

2)

rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Zauważyć należy, że u osób prowadzących działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych, tj. wyłączeń, o których mowa w art. 8 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1.

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2.

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3.

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

- prowadzenia aptek,

- działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

- działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4.

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5.

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

- samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

- w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

- samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

W świetle z art. 8 ust. 2 ww. ustawy:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

W artykule tym zawarto wyłączenia z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jednak - jak Pan oświadczył - przy świadczeniu przez Pana opisanych usług negatywne przesłanki nie występują.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu.

Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Ponadto zauważyć należy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy, zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

W myśl art. 9 ust. 1b ww. ustawy:

Dokonany wybór formy opodatkowania, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również lat następnych, chyba że w kolejnych latach podatnik w terminie określonym w ust. 1 złoży oświadczenie na piśmie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o rezygnacji z tej formy opodatkowania albo oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym, w terminie określonym w art. 9a ust. 2 tej ustawy.

Zgodnie z art. 9 ust. 1c ww. ustawy:

Oświadczenia, o których mowa odpowiednio w ust. 1-1b, podatnik może złożyć na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2022 r. poz. 541), zwanej dalej "ustawą o CEIDG".

Przedstawił Pan informacje, z których wynika, że:

- Od 10 listopada 2021 r. prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą.

- Pana usługi mieszczą się w grupowaniach PKWiU: 62.01.11.0 oraz 62.01.12.0.

- Prowadzi Pan ewidencję w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności.

- Nie uzyskuje Pan dochodów podlegających opodatkowaniu oprócz wskazanej działalności gospodarczej.

- Wymienione we wniosku usługi są elementem kompleksowego (złożonego) świadczenia na rzecz Zleceniodawcy. Świadczenia główne zalicza się do grupowań 62.01.11.0 oraz 62.01.12.0. Umowa ze Zleceniodawcą określała i określa jedną stawkę wynagrodzenia za godzinę świadczonych usług.

- Poza umową o współpracę nie będą Pana łączyć ze zleceniodawcami inne umowy.

- Do wykonywanej przez Pana działalności nie będą miały zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

- Pana przychód nie przekroczył w roku poprzedzającym rok podatkowy, którego dotyczy zadane we wniosku pytanie, limitu określonego w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wymienionego w art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Na podstawie powołanych wyżej przepisów oraz opisu sprawy świadczone przez Pana usługi sklasyfikowane są według PKWiU pod symbolami:

- 62.01.11.0 - Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania oraz

- 62.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych.

Analiza przedstawionego opisu dotyczącego zakresu wykonywanych usług prowadzi do wniosku, że usługi te - wbrew Pana stanowisku - są związane z oprogramowaniem, a tym samym nie mogą podlegać opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wynika, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1). Przy czym przepis ten nie odwołuje się ani do bezpośredniego, ani też pośredniego związku z oprogramowaniem.

Zgodnie bowiem z wykładnią literalną słowo "związany z" oznacza "dotyczy czegoś, mający związek z czymś lub kimś". Tym samym usługi związane z oprogramowaniem to usługi, które dotyczą oprogramowania.

Skoro do Pana obowiązków w ramach świadczonych usług należą m.in.: projektowanie architektury aplikacji oraz serwisów internetowych, analiza funkcjonalności systemów informatycznych, proponowanie rozwiązań i szacowanie wymaganych zasobów, przygotowywanie specyfikacji technicznej, to usługi te objęte są dyspozycją art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b omawianej ustawy.

Mimo wskazania przez Pana, że wykonywane przez Pana czynności nie są związane z oprogramowaniem, to przedstawione okoliczności sprawy wskazują, że opisane we wniosku czynności sklasyfikowane pod symbolami PKWiU: 62.01.11.0 oraz 62.01.12.0 są związane z oprogramowaniem.

Dlatego też uzyskiwane przez Pana przychody ze świadczenia usług opisanych w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym powinny być opodatkowane 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zatem Pana stanowisko należy uznać za nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

- stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia, oraz

- zdarzenia przyszłego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Organ nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Kwestie dotyczące zaklasyfikowania usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa. Tak więc interpretację wydano na podstawie wskazanego przez Pana we wniosku grupowania PKWiU.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl