0114-KDIP3-2.4011.1074.2022.2.BM, Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych... - OpenLEX

0114-KDIP3-2.4011.1074.2022.2.BM - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 29 grudnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-2.4011.1074.2022.2.BM Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

22 listopada 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 15 listopada 2022 r. (data pisma) o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem przychodów z prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Jako osoba fizyczna prowadzi Pan działalność gospodarczą od 1 maja 2013 r. Prowadzi Pan podatkową księgę przychodów i rozchodów. Opodatkowany jest Pan podatkiem liniowym. Jest Pan czynnym podatnikiem VAT. Głównym rodzajem prowadzonej przez Pana działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej sklasyfikowanej pod numerem PKD 35.11.Z. Jest Pan producentem energii z odnawialnych źródeł - ma Pan kilka elektrowni wiatrowych. Przychód roczny z tej działalności nie przekracza 2 000 000 euro. Nie prowadzi Pan jednocześnie działalności w formie spółki jawnej ani cywilnej osób fizycznych. Przychody w ramach działalności gospodarczej uzyskiwane są ze sprzedaży:

- gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii,

- energii z elektrowni wiatrowych

- praw majątkowych na A. SA na Rynku Praw Majątkowych, wynikających ze świadectw pochodzenia otrzymanych na wniosek na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Pana działalność sklasyfikowana jest pod numerem PKWiU 35.11.10.0. Od 1 stycznia 2023 r. zamierza Pan zmienić formę opodatkowania na ryczałt.

Pytanie

Czy wszystkie przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, wymienione powyżej, a więc polegającej na wytwarzaniu i sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, sprzedaży gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii i sprzedaży praw majątkowych na A. SA na Rynku Praw Majątkowych mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem według stawki 5,5%?

Pana stanowisko w sprawie

Przychody ze sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (elektrowni wiatrowej) mogą podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 5,5%. Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii i prawa majątkowe są nierozerwalnie związane z wytwarzaniem energii elektrycznej i ich uzyskanie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w tym zakresie (wytwarzania energii).

Dlatego też wszystkie te aktywności mogą podlegać opodatkowaniu ryczałtem według stawki 5,5%.

Potwierdzeniem tego stanowiska są przepisy zawarte w art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. c ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w związku z art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz między innymi stanowisko KIS w podobnej sprawie wyrażone w interpretacji indywidualnej z dnia 26 stycznia 2022 r. nr 0115-KDIT1.4011.736.2021.2.MST.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają min. przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym.

W świetle art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Z kolei, zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 pkt 14 lit. a ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody uzyskane z tytułu odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia otrzymanych przez podmioty zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wydawanych na wniosek, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610).

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym mowa w art. 8 ust. 1 ww. ustawy. W myśl art. 8 ust. 1 pkt 4, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zostały określone w art. 12 ust. 1 analizowanej ustawy. I tak, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton. W świetle natomiast ust. 1 pkt 6 lit. c tego przepisu, ww. stawka ryczałtu ma również zastosowanie do przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym.

Jak wynika przy tym z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, użyte w ustawie określenie "działalność wytwórcza" oznacza działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika.

Prowadzona przez Pana pozarolnicza działalność gospodarcza polega na wytwarzaniu i sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, sprzedaży gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii oraz sprzedaży praw majątkowych na A.SA na Rynku Praw Majątkowych (PKWiU 35.11.10.0).

Prawa majątkowe, z których sprzedaży uzyskuje Pan przychody są prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia otrzymanych na wniosek, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że uzyskiwane przez Pana przychody z opisanej działalności gospodarczej kwalifikują się do opodatkowania - od roku 2023 - 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2540):

Ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do treści art. 6 ust. 1 ww. ustawy:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Przy czym - w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jako jedno ze źródeł przychodów wymienia pozarolniczą działalność gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 3).

W świetle art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647):

Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Z kolei, zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 pkt 14 lit. a ww. ustawy:

Przychodem z działalności gospodarczej są również przychody uzyskane z tytułu odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia otrzymanych przez podmioty zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wydawanych na wniosek, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610).

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym mowa w art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 4:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego (art. 9 ust. 1 ustawy).

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zostały określone w art. 12 ust. 1 analizowanej ustawy.

I tak, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

W świetle natomiast ust. 1 pkt 6 lit. c tego przepisu, ww. stawka ryczałtu ma również zastosowanie do przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym.

Jak wynika przy tym z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym:

Użyte w ustawie określenie "działalność wytwórcza" oznacza działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika.

Prowadzona przez Pana pozarolnicza działalność gospodarcza polega na wytwarzaniu i sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, sprzedaży gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii oraz sprzedaży praw majątkowych na A. SA na Rynku Praw Majątkowych (PKWiU 35.11.10.0).

Prawa majątkowe, z których sprzedaży uzyskuje Pan przychody są prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia otrzymanych na wniosek, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że uzyskiwane przez Pana przychody z opisanej działalności gospodarczej kwalifikują się do opodatkowania - od roku 2023 - 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zatem Pana stanowisko uznano za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanych interpretacji indywidualnych - stwierdzić należy, że dotyczą one tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, w określonych stanach faktycznych, czy zdarzeniach przyszłych i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące.

Natomiast organy podatkowe, pomimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, czy też wyrokami sądów, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Pan sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i musi się Pan zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl