0114-KDIP3-2.4011.105.2023.2.JM - Ustalenie możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej w związku z wydatkami na wymianę pokrycia dachowego budynku mieszkalnego

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 24 marca 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-2.4011.105.2023.2.JM Ustalenie możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej w związku z wydatkami na wymianę pokrycia dachowego budynku mieszkalnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

23 stycznia 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 23 stycznia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej w związku z wydatkami na wymianę pokrycia dachowego budynku mieszkalnego.

Uzupełnił Pan wniosek - na wezwania - pismem z 5 marca 2023 r. (data wpływu 6 marca 2023 r.), pismami z 6 marca 2023 r. (data wpływu 15 marca 2023 r.) oraz pismem z 6 marca 2023 r. (data wpływu 21 marca 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

W dniu 25 maja 2021 r. aktem notarialnym został Panu umową darowizny przekazany dom od rodziców. W 2022 r. dokonał Pan całkowitej wymiany nie ocieplonego dachu pokrytego eternitem. Zakres prac obejmował wymianę okien na strychu oraz montaż okien połaciowych, dach został ocieplony 30 cm wełną mineralną oraz zrobiono sufit z płyt gipsowo - kartonowych. Poprzez wykonanie ocieplenia dachu oraz wymiany okien znacznie zmalało zapotrzebowanie na ciepło. Urząd Skarbowy poinformował, że nie może Pan skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej z uwagi na fakt, że wykorzystał Pan wełnę na ocieplenie dachu, na którą nie ma Pan faktury. Uważa Pan, że jest to krzywdzące, ponieważ sama definicja ulgi polega ona na "ulepszeniu, gdzie zmniejsza się zapotrzebowanie na energię dostarczaną na ogrzewanie" a Urząd tego nie umożliwia.

Uzupełnienie opisu stanu faktycznego

Dom jest budynkiem mieszkalnym, o którym mowa w ustawie - Prawo budowlane.

W wyniku wymiany dachu i montażu płyt kartonowo - gipsowych nie zwiększyła się kubatura budynku oraz powierzchnia użytkowa budynku.

Nie nastąpiła zmiana konstrukcji budynku i dachu.

Przyczyna wymiany dachu oraz okien:

Poprzedni dach był pokryty eternitem, który był użytkowany ponad 40 lat, nie spełniał swojej roli z uwagi na duże ubytki oraz pęknięcia w eternicie, co powodowało bardzo dużą utratę ciepła.

Pana działaniem była wymiana dachu z eternitu na blachę, zamontowanie okien trzyszybowych, oraz ocieplenie całego poddasza co przyczyniło się do zmniejszenia zużycia energii cieplnej do ogrzewanie budynku.

Wydatki na wymianę dachu (blacha, kołki, okna połaciowe, zaprawa, płyty kartonowo - gipsowe) oraz usługę wymiany dachu poniósł Pan w 2022 r.

Posiada Pan wystawione faktury:

- Faktura nr 4/2022 z 14 kwietnia 2022 r. na usługę "wymiana poszycia dachu",

- Faktura nr 100/ALW/04/2022 z 20 kwietnia 2022 r. faktura zawierająca materiały do wymiany dachu (blacha, okna połaciowe, rynny, kołki, membrana dachowa, śruby, drewno).

- Faktura nr #2022/006/4093 z 8 kwietnia 2022 r. płyty gipsowo - kartonowe.

Faktury dokumentujące poniesione wydatki zostały wystawione na Pana imię i nazwisko przez podatnika podatku od towarów i usług, niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku tj. przez podatnika VAT czynnego.

Poniesione wydatki na termomodernizację nie zostaną Panu dofinansowane.

Nie prowadzi Pan działalności gospodarczej, poniesione wydatki nie były zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, nie były odliczone od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie lub uwzględnione w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej. Opisane we wniosku wydatki nie zostaną zwrócone.

Kwota odliczenia nie przekroczy 53.000 zł. Będzie Pan sam korzystał pierwszy raz z ulgi.

Wymiana poszycia dachu, zamontowanie okien połaciowych oraz ocieplenie poddasza rozpoczęto w 2022 r.

W roku, w którym poniósł Pan wskazane we wniosku wydatki osiągnął Pan wyłącznie dochody ze stosunku pracy, nie prowadzi Pan działalności, oraz nie uzyskuje Pan przychodów z tytułu najmu.

Nie poniósł Pan wydatków na wełnę z uwagi na fakt, że do wykonania ocieplenia została wykorzystana wełna, która została zakupiona kilka lat wcześniej.

Pytania

1) Czy może Pan odliczyć koszt wymiany dachu (blacha, kołki, okna, zaprawę, płyty kartonowo - gipsowe)?

2) Czy może Pan skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej i odliczyć w zeznaniu rocznym koszty poniesione na:

- zakup materiałów na wymianę dachu (blacha, kołki, rynny, membrana dachowa, śruby, drewno) - posiada Pan fakturę VAT,

- usługę wymiany dachu?

3) Czy brak faktury na zakup wełny dyskwalifikuje Pana jako podatnika do odliczenia poniesionych ww. kosztów w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Pana stanowisko w sprawie

Według Pana oceny, może Pan skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej i poniesionych z tego tytułu wydatków, tj. wymiana pokrycia dachowego, zakup materiałów na wymianę dachu mimo, że nie posiada Pan faktury na zakup wełny. Dokonał Pan ocieplenia całego dachu. Wykonane przez Pana prace spowodowały zmniejszenie zużycia energii cieplnej.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 26h ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.):

Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

W myśl ww. przepisu adresatami ulgi termomodernizacyjnej są podatnicy podatku dochodowego opłacający podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Ponadto, odliczenie przysługuje pod warunkiem zakończenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w okresie do 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Stosownie do art. 5a pkt 18b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o budynku mieszkalnym jednorodzinnym - oznacza to budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).

W świetle art. 3 pkt 2a ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.):

Ilekroć w ustawie jest mowa o budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Artykuł 5a pkt 18c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że:

Ilekroć w ustawie jest mowa o przedsięwzięciu termomodernizacyjnym - oznacza to przedsięwzięcie termomodernizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W myśl art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 438 z późn. zm.):

Użyte w ustawie określenia oznaczają przedsięwzięcia termomodernizacyjne - przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:

a)

ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,

b)

ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

c)

wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,

d)

całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Jak wynika z art. 26h ust. 10 ustawy:

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu, ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze zapewnienie poprawy efektywności energetycznej przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz ich wpływ na poprawę jakości powietrza.

Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2489).

Zgodnie z treścią pkt 1 ww. załącznika obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. odliczeniu podlegają wydatki na materiały budowlane i urządzenia:

1)

materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;

2)

węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;

3)

kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

4)

kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

5)

zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;

6)

kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2021 r. poz. 133, 694, 1093 i 1642), spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz.Urz.UE.L 193 z 21 lipca 2015 r. str. 100 z późn. zm.) - jeżeli eksploatacji takiego kotła nie zakazuje uchwała przyjęta na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 i 2127);

7)

przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;

8)

materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;

9)

materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

10)

materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;

11)

pompa ciepła wraz z osprzętem;

12)

kolektor słoneczny wraz z osprzętem;

13)

ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;

14)

stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;

15)

materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Odliczeniem objęte są również wydatki na następujące usługi wymienione w pkt 2 załącznika:

1)

wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;

2)

wykonanie analizy termograficznej budynku;

3)

wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;

4)

wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;

5)

docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;

6)

wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;

7)

wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

8)

montaż kotła gazowego kondensacyjnego;

9)

montaż kotła olejowego kondensacyjnego;

10)

montaż pompy ciepła;

11)

montaż kolektora słonecznego;

12)

montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;

13)

montaż instalacji fotowoltaicznej;

14)

uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;

15)

regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;

16)

demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Analiza powyższych przepisów oraz załącznika do wskazanego wyżej rozporządzenia zawierającego wykaz rodzajów materiałów, urządzeń i usług, na które przysługuje ulga prowadzi do wniosku, że wskazana ulga dotyczy wydatków ściśle związanych z termomodernizacją istniejącego budynku, w efekcie których zaoszczędzona jest energia potrzebna do ogrzania budynku mieszkalnego.

Na mocy art. 26h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Na podstawie art. 26h ust. 3 ww. ustawy:

Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Według art. 26h ust. 4 ww. ustawy:

Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług. Za datę poniesienia wydatku uważa się dzień wystawienia faktury.

Natomiast, zgodnie z art. 26h ust. 5 ww. ustawy:

Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

1)

sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;

2)

zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Powyższa regulacja wskazuje na brak możliwości odliczenia wydatków, których podatnik nie poniósł, gdyż zostały mu zrefinansowane (zwrócone). Odliczeniu podlegają te wydatki, których ciężar ekonomiczny ponosi podatnik (uszczuplają jego majątek). Nie ma także możliwości odliczenia wydatków, które w jakiejkolwiek formie pomniejszyły już zobowiązanie podatkowe podatnika.

W świetle art. 26h ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki.

Ponadto art. 26h ust. 7 cytowanej ustawy wskazuje, że:

Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Następnie art. 26h ust. 8 ww. ustawy stanowi, że:

Podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Artykuł 26h ust. 9 ww. ustawy wskazuje, że:

W przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie, o którym mowa w ust. 1, podatnik dolicza kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin.

Podatnik ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jeżeli:

1.

jest właścicielem lub współwłaścicielem istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego poddanego procesowi termomodernizacji;

2.

przedsięwzięcie zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek;

3.

kwota odliczenia nie może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem;

4.

wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że 25 maja 2021 r. aktem notarialnym został Panu umową darowizny przekazany dom od rodziców. Dom jest budynkiem mieszkalnym, o którym mowa w ustawie - Prawo budowlane. Budynek był pokryty eternitem ponad 40 lat, nie spełniał swojej roli z uwagi na duże ubytki oraz pęknięcia, co powodowało bardzo dużą utratę ciepła. W 2022 r. dokonał Pan całkowitej wymiany nie ocieplonego dachu pokrytego eternitem na blachę, zamontowanie okien trzyszybowych, oraz ocieplenie całego poddasza co przyczyniło się do zmniejszenia zużycia energii cieplnej do ogrzewanie budynku. Zakres prac obejmował wymianę okien na strychu oraz montaż okien połaciowych. Dach został ocieplony 30 cm wełną mineralną oraz zrobiono sufit z płyt gipsowo - kartonowych. Poprzez wykonanie ocieplenia dachu oraz wymiany okien znacznie zmalało zapotrzebowanie na ciepło.

W wyniku wymiany dachu i montażu płyt kartonowo - gipsowych nie zwiększyła się kubatura budynku oraz powierzchnia użytkowa budynku. Nie nastąpiła zmiana konstrukcji budynku i dachu. Wydatki na wymianę dachu (blacha, kołki, okna połaciowe, zaprawa, płyty kartonowo - gipsowe) oraz usługę wymiany dachu poniósł Pan w 2022 r. Posiada Pan wystawione faktury: na usługę "wymiana poszycia dachu", na materiały do wymiany dachu (blacha, okna połaciowe, rynny, kołki itp.), na płyty gipsowo - kartonowe. Faktury dokumentujące poniesione wydatki zostały wystawione na Pana imię i nazwisko przez podatnika podatku od towarów i usług, niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku tj. przez podatnika VAT czynnego. Poniesione wydatki na termomodernizację nie zostaną Panu dofinansowane. Nie prowadzi Pan działalności gospodarczej. W roku, w którym poniósł Pan wskazane we wniosku wydatki osiągnął Pan wyłącznie dochody ze stosunku pracy, nie prowadzi Pan działalności, oraz nie uzyskuje Pan przychodów z tytułu najmu. Poniesione wydatki nie były zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, nie były odliczone od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie lub uwzględnione w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej. Opisane we wniosku wydatki nie zostaną zwrócone. Kwota odliczenia nie przekroczy 53.000 zł. Będzie Pan sam korzystał pierwszy raz z ulgi.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis oraz powołane przepisy prawa, stwierdzam, że wydatki poniesione na wymianę pokrycia dachowego, oraz zakup materiałów na wymianę dachu, tj. na nową blachę, kołki, rynny, okna połaciowe, płyty kartonowo - gipsowe, membranę dachową, śruby, drewno, w wyniku których następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczoną na potrzeby ogrzewania do budynku mieszkalnego - stanowią wydatki poniesione na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

W konsekwencji może Pan odliczyć, w ramach ulgi termomodernizacyjnej wskazanej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, udokumentowane fakturami, wydatki poniesione na materiały do wymiany dachu (na nową blachę, kołki, rynny, okna połaciowe, płyty kartonowo - gipsowe, membranę dachową, śruby, drewno) oraz płyty kartonowo - gipsowe, na wymianę poszycia dachu budynku mieszkalnego, którego jest Pan właścicielem.

Do wykonania ocieplenia wykorzystał Pan wełnę, która została zakupiona kilka lat wcześniej. Nie posiada Pan faktury na zakup tej wełny. Zatem, wydatek ten nie podlega odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej, jednak nie wyklucza to możliwości uwzględnienia w ramach ulgi termomodernizacyjnej poniesionych przez Pana wydatków udokumentowanych fakturami VAT, o których mowa w stanie faktycznym.

Odliczenie to przysługuje do wysokości limitu, tj. 53.000 zł. Zaznaczyć przy tym należy, że wydatki podlegające odliczeniu w ramach omawianej ulgi należy rozliczyć w zeznaniu podatkowym (bądź jego korekcie) składanym za rok, w którym poniesiono wydatki. Warunkiem odliczenia wydatków jest posiadanie faktury dokumentujących poniesiony wydatek.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Pana sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i musi się Pan zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl