0114-KDIP3-2.4011.1030.2022.4.JM - Ustalenie rezydencji podatkowej

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 26 kwietnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-2.4011.1030.2022.4.JM Ustalenie rezydencji podatkowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

27 października 2022 r. wpłynął Pani wniosek z 27 października 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy obowiązku podatkowego oraz opodatkowania dochodów na terytorium Polski.

Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 6 grudnia 2022 r. (data wpływu 6 grudnia 2022 r.) oraz pismem z 17 kwietnia 2023 r. (data wpływu 17 kwietnia 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Jest Pani obywatelem polskim. Jest Pani osobą niezamężną bez dzieci. Przeprowadziła się Pani do Niemiec 1 października 2022 r. W Niemczech przebywa Pani ponad 183 dni w roku. Mieszka Pani w Niemczech w wynajętym mieszkaniu i ma Pani podpisaną umowę najmu. Pracuje Pani w Niemczech na umowę o pracę. Posiada Pani w Niemczech przyjaciół, należy do niemieckiej społeczności. Posiada Pani samochód zarejestrowany na Panią w niemieckim urzędzie na niemieckich tablicach rejestracyjnych. Ma Pani konto w niemieckim banku, na które wpływa wypłata. Nie posiada Pani w Polsce adresu zameldowania. Posiada Pani konto w polskim banku, gdyż spłaca Pani kredyty zaciągnięte w Polsce. Chce Pani zarejestrować spółkę z o.o. w Polsce wraz ze wspólnikiem. Będzie Pani miała 80% udziałów w spółce oraz będzie Pani figurować jako prezes zarządu. Będzie Pani wykonywała dla spółki czynności w ramach umowy o dzieło. Będzie to Pani dodatkowe źródło dochodu. Spółka będzie zarejestrowana pod adresem wynajętego biura w (...).

Uzupełnienie opisu zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego. Na początku roku 2023 zamierza Pani być udziałowcem w spółce z o.o. i zamierza Pani otrzymywać wynagrodzenie członka/prezesa zarządu oraz wykonywać okazyjnie dzieła dla spółki w formie umowy o dzieło. To wynagrodzenie będzie Pani dodatkowym źródłem dochodu. Główne źródło dochodu to umowa o pracę w Niemczech.

Pani stałe miejsce zamieszkania znajduje się w Niemczech. Pani gospodarstwo domowe jest jednoosobowe. Jest Pani osobą bezdzietną i niezamężną. Przeniosła Pani swoje gospodarstwo domowe do Niemiec. W Polsce mieszka Pani dalsza rodzina. W Polsce nie posiada Pani majątku, nieruchomości, inwestycji ani polis. Posiada Pani jedynie zobowiązania finansowe w Polsce w formie kredytów. Wyjechała Pani do Niemiec celem przesiedlenia na stałe. Niemcy będą, w okresie będącym przedmiotem zapytania traktowały Panią jako rezydenta podatkowego, z uwagi na Pani miejsce zamieszkania. Jest i będzie Pani rezydentem podatkowym w Niemczech, gdyż w Niemczech Pani żyje i pracuje. Posiada Pani potwierdzenie zameldowania w Niemczech. Posiadam Pani również potwierdzenie otrzymania niemieckiego numeru podatkowego Steuer ID.

Dochody z umowy o pracę w Niemczech będą stanowiły Pani główne źródło dochodu.

Zamierza Pani zarejestrować spółkę w Polsce, gdyż Pani wspólnik jest z Polski. Obecnie nie ma Pani planów związanych z powrotem do Polski. Kolejnym powodem prowadzenia spółki w Polsce są potencjalni klienci w Polsce. Część obowiązków z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu będzie Pani wykonywała zdalnie z Niemiec, natomiast średnio raz na dwa miesiące planuje Pani być w Polsce na weekend lub kilka dni i wtedy zamierza Pani wykonywać niektóre obowiązku Prezesa Zarządu spółki.

Planowana Spółka z o.o. będzie zajmować się głównie tworzeniem stron internetowych, grafiką, marketingiem w Internecie. Planuje Pani współpracować ze Spółką w ramach tworzenia dzieł, tzn. tworzenia stron www, w ramach umów o dzieło. Planuje Pani również pobierać wynagrodzenie prezesa zarządu za czynności związane z reprezentacją spółki.

Pytanie

Czy jako osoba fizyczna będzie Pani podlegała pod ograniczony podatek dochodowy i tylko Pani dochody osiągnięte w Polsce będą podlegały opodatkowaniu w Polsce?

Pani stanowisko w sprawie

Zgodnie z Objaśnieniem podatkowym z 29 kwietnia 2021 r. w sprawie rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce, podlega Pani ograniczonemu opodatkowaniu i podatek od dochodów osiągniętych w Niemczech odprowadza Pani w Niemczech, natomiast podatek od dochodów osiągniętych w Polsce odprowadza Pani w Polsce.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Ograniczony obowiązek podatkowy - przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.):

Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 3 ust. 1a ww. ustawy:

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1)

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2)

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Według art. 3 ust. 2a ww. ustawy:

Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Definicja "osoby mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie" odnosi się bezpośrednio do określenia "miejsca zamieszkania" przyjętego w ustawodawstwach wewnętrznych państw i uwzględnia różne formy więzi osobistej z państwem, które we własnym ustawodawstwie ustala podstawę do nieograniczonego obowiązku podatkowego.

Przepis art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazuje na dwa warunki, od spełnienia których uzależnia się kwalifikację danej osoby jako mającej miejsce zamieszkania w Polsce. Powyższe przesłanki są rozdzielone spójnikiem "lub", co jest równoznaczne z tym, że wystarczy spełnienie którejkolwiek z nich, aby uznać, że osoba posiada miejsce zamieszkania w Polsce, a więc - podlega w kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli opodatkowaniu od wszystkich osiąganych dochodów.

Jako pierwszy warunek pozwalający na uznanie osoby za mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepis wskazuje posiadanie centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych). Przesłanka ta została skonstruowana w bardzo szeroki sposób, jeśli chodzi o zakreśloną grupę osób, które na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych posiadają w Polsce ośrodek interesów życiowych. Wynikać może to z użycia w powołanym powyżej przepisie spójnika "lub" w sformułowaniu "centrum interesów osobistych lub gospodarczych" dla doprecyzowania, kiedy uznaje się daną osobę za mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przez "centrum interesów osobistych" należy rozumieć wszelkie powiązania rodzinne, tzn. ognisko domowe, aktywność społeczną, polityczną, kulturalną, obywatelską, przynależność do organizacji/klubów, uprawiane hobby itp. Z kolei "centrum interesów gospodarczych" to przede wszystkim miejsce prowadzenia działalności zarobkowej, źródła dochodów, posiadane inwestycje, majątek nieruchomy i ruchomy, polisy ubezpieczeniowe, zaciągnięte kredyty, konta bankowe itd.

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się również osobę fizyczną, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. W świetle art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunek ten stanowi samodzielną podstawę do uznawania określonej kategorii osób za rezydentów, niezależną od omówionego powyżej posiadania na terytorium Polski centrum interesów życiowych.

Według art. 4a ustawy:

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Pani rezydencja podatkowa na gruncie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Stosownie do art. 4 ust. 1 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Berlinie 14 maja 2003 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90):

W rozumieniu niniejszej umowy, określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie" oznacza osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, miejsce zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze i obejmuje również to Państwo, każdą jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny. Jednakże określenie to nie obejmuje osób, które podlegają opodatkowaniu w tym Państwie, w zakresie dochodu osiąganego tylko ze źródeł w tym Państwie lub z tytułu majątku położonego w tym Państwie.

Artykuł 4 ust. 2 ww. umowy stanowi, że:

Jeżeli, stosownie do postanowień ustępu 1 niniejszego artykułu, osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to jej status określa się według następujących zasad:

a)

osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych),

b)

jeżeli nie można ustalić, w którym Państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych, albo jeżeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Państw, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, w którym zwykle przebywa,

c)

jeżeli osoba przebywa zazwyczaj w obu Państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Państwie, którego jest obywatelem,

d)

jeżeli osoba jest obywatelem obydwu Państw lub nie jest obywatelem żadnego z nich, to właściwe organy Umawiających się Państw rozstrzygną tę kwestię w drodze wzajemnego porozumienia.

Według Komentarza do Modelowej Konwencji OECD posiadanie stałego ogniska domowego oznacza, że osoba fizyczna urządziła je i zastrzegła dla swojego trwałego użytkowania, w przeciwieństwie do przebywania w konkretnym miejscu, ale w takich warunkach, z których wynika, że dany pobyt jest zamierzony na krótki czas. Zgodnie z Komentarzem, istotnym czynnikiem jest trwałość zamieszkania, dbałość o ognisko domowe, co należy rozumieć, że osoba zainteresowana czyni wszystko, co jest niezbędne, aby mieć to mieszkanie do własnej dyspozycji w każdym czasie, w sposób ciągły, a nie od czasu do czasu, na pobyt, który z różnych względów może mieć charakter krótkotrwały. Jeżeli osoba fizyczna posiada ognisko domowe w obu Umawiających się państwach, wówczas pierwszeństwo ma państwo, z którym osobiste i ekonomiczne powiązania danej osoby są ściślejsze. Przez takie powiązania, Komentarz nakazuje rozumieć ośrodek interesów życiowych, przy ustalaniu którego należy wziąć pod uwagę stosunki rodzinne i towarzyskie, zatrudnienie, działalność polityczną, kulturalną i wszelką inną, miejsce działalności gospodarczej i miejsce, z którego zarządza swoim mieniem. Wszystkie te okoliczności należy rozważyć w całości, uwzględniając indywidualne postępowanie danej osoby. Jeśli miejsca zamieszkania nie można ustalić na podstawie tego kryterium, należy ustalić je biorąc pod uwagę przede wszystkim miejsce, w którym osoba fizyczna zwykle przebywa, a następnie obywatelstwo danej osoby.

Ustalenie miejsca zamieszkania podatnika decyduje o zakresie ciążącego na nim obowiązku podatkowego. Inaczej mówiąc, od miejsca zamieszkania zależy, czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Biorąc pod uwagę informacje przedstawione we wniosku, stwierdzam, że posiada Pani centrum interesów osobistych w Niemczech.

Przeprowadziła się Pani do Niemiec 1 października 2022 r. W Niemczech przebywa Pani ponad 183 dni w roku. Pani stałe miejsce zamieszkania znajduje się w Niemczech. Pani gospodarstwo domowe jest jednoosobowe. Jest Pani osobą bezdzietną i niezamężną. Przeniosła Pani swoje gospodarstwo domowe do Niemiec. W Polsce mieszka Pani dalsza rodzina. Posiada Pani w Niemczech przyjaciół, należy do niemieckiej społeczności. Wyjechała Pani do Niemiec celem przesiedlenia na stałe. Niemcy będą, w okresie będącym przedmiotem zapytania traktowały Panią jako rezydenta podatkowego, z uwagi na Pani miejsce zamieszkania. Jest i będzie Pani rezydentem podatkowym w Niemczech, gdyż w Niemczech Pani żyje i pracuje. Posiada Pani potwierdzenie zameldowania w Niemczech.

W zakresie powiązań gospodarczych, wyjaśniam, że jest to miejsce, z którym dana osoba ma ścisłe powiązania ekonomiczne. W tym względzie należy wziąć pod uwagę przede wszystkim związki ekonomiczne osoby fizycznej z danym państwem, wśród których istotne są: miejsce wykonywania działalności zarobkowej, główne źródła dochodów podatnika, posiadane inwestycje, majątek nieruchomy i ruchomy, zaciągnięte kredyty, konta bankowe, miejsce, z którego osoba zarządza swoim mieniem itd.

Pani ośrodek interesów gospodarczych znajduje się w Niemczech, bowiem osiąga tam Pani dochody z tytułu umowy o pracę. W Polsce nie posiada Pani majątku, nieruchomości, inwestycji ani polis. Posiada Pani jedynie zobowiązania finansowe w Polsce w formie kredytów. Posiada Pani również potwierdzenie otrzymania niemieckiego numeru podatkowego Steuer ID. Mieszka Pani w Niemczech w wynajętym mieszkaniu i ma Pani podpisaną umowę najmu. Pracuje Pani w Niemczech na umowę o pracę. Posiada Pani samochód zarejestrowany na Panią w niemieckim urzędzie na niemieckich tablicach rejestracyjnych. Ma Pani konto w niemieckim banku, na które wpływa wypłata.

Pani centrum interesów gospodarczych znajduje się również w Polsce. Na początku roku 2023 zamierza Pani zarejestrować spółkę w Polsce, tj. być udziałowcem w spółce z o.o. i zamierza Pani otrzymywać wynagrodzenie członka/prezesa zarządu oraz wykonywać okazyjnie dzieła dla spółki w formie umowy o dzieło. To wynagrodzenie będzie Pani dodatkowym źródłem dochodu. Główne źródło dochodu to umowa o pracę w Niemczech. Powodem prowadzenia spółki w Polsce są potencjalni klienci w Polsce. Część obowiązków z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu będzie Pani wykonywała zdalnie z Niemiec, natomiast średnio raz na dwa miesiące planuje Pani być w Polsce na weekend lub kilka dni i wtedy zamierza Pani wykonywać niektóre obowiązku Prezesa Zarządu spółki.

Rozstrzygając zatem, w którym kraju Pani powiązania gospodarcze będą ściślejsze, należy wziąć pod uwagę informację, że zamierza Pani na terytorium Polski zarejestrować spółkę w Polsce i być udziałowcem w spółce z o.o. Część obowiązków z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu będzie Pani wykonywała zdalnie z Niemiec, natomiast średnio raz na dwa miesiące planuje Pani być w Polsce na weekend lub kilka dni i wtedy zamierza Pani wykonywać niektóre obowiązku Prezesa Zarządu spółki.

Zatem nie można określić państwa, w którym będzie znajdował się Pani ośrodek interesów życiowych. Zastosowanie znajdzie więc art. 4 ust. 2 pkt b) polsko - niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, który stanowi, że:

jeżeli nie można ustalić, w którym Państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych, albo jeżeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Państw, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, w którym zwykle przebywa,

Z wniosku wynika, że Pani stałym miejscem zamieszkania są Niemcy. Wyjechała Pani do Niemiec celem przesiedlenia na stałe. Jednocześnie w Niemczech przebywa Pani ponad 183 dni w roku.

Zatem od 2023 r. (jeżeli nie ulegnie zmianie stan faktyczny i prawny) będzie podlegała Pani w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, określonemu w art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. będzie Pani podlegała opodatkowaniu w Polsce tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych na terytorium Polski, z uwzględnieniem właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Na terytorium Polski będzie Pani uzyskiwała dochody z tytułu pełnienia funkcji członka/prezesa zarządu w spółce z o.o. oraz z okazjonalnego wykonania dzieła dla spółki w ramach zawartej umowy o dzieło.

Pani przychody a opodatkowanie w Polsce

Jak wynika z art. 3 ust. 2b ustawy:

Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w ust. 2a, uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

1)

pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

2)

działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

3)

działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;

4)

położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości;

5)

papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;

6)

tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej i praw o podobnym charakterze lub z tytułu należności będących następstwem posiadania tych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw - jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów tej spółki, spółki niebędącej osobą prawną, tego funduszu inwestycyjnego, tej instytucji wspólnego inwestowania lub osoby prawnej, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości;

6a) tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze w spółce nieruchomościowej;

7)

tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia;

8)

niezrealizowanych zysków, o których mowa w art. 30da.

Z treści art. 16 ust. 1 umowy polsko - niemieckiej wynika, że:

Wynagrodzenia członków rady nadzorczej lub zarządu i inne podobne płatności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej lub zarządzie spółki, mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Oznacza to, że zgodnie z powyższym przepisem, wynagrodzenie osoby mającej miejsce zamieszkania w Niemczech z tytułu pełnienia funkcji członka/prezesa zarządu spółki mającej siedzibę w Polsce podlega opodatkowaniu w Polsce. Podkreślam, że sformułowanie użyte w umowie "mogą być" nie oznacza dowolności miejsca opodatkowania, lecz zezwala państwu źródła na opodatkowanie dochodów na terytorium jego osiągniętych.

W zakresie opodatkowania wynagrodzenia z umowy o dzieło zawartej z polską spółką wskazuję, że stosownie do art. 14 ust. 1 polsko - niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania:

Dochód, który osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z wykonywanego wolnego zawodu albo z innej działalności o samodzielnym charakterze, podlega opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że osoba ta dysponuje stałą placówką w drugim Umawiającym się Państwie, w celu wykonywania swej działalności. Jeżeli dysponuje ona taką stałą placówką, wówczas dochód może być opodatkowany w drugim Państwie, jednak tylko w takim zakresie, w jakim może być przypisany tej stałej placówce.

Przy tym, w świetle art. 14 ust. 2 tej umowy:

Określenie "wolny zawód" obejmuje w szczególności samodzielnie wykonywaną działalność naukową, literacką, artystyczną, wychowawczą lub edukacyjną, jak również samodzielnie wykonywaną działalność lekarzy, adwokatów i radców prawnych, inżynierów, architektów, dentystów, doradców podatkowych i biegłych rewidentów.

Jednakże zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a, przychodów z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 oraz z odsetek innych niż wymienione w art. 30a ust. 1, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu;

W myśl art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a, przychodów z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.

Artykuł 29 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że:

Przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

We wniosku oraz uzupełnieniu nie wskazała Pani, że posiada oraz będzie posiadała Pani certyfikat rezydencji potwierdzający Pani miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Wskazała Pani, że posiada potwierdzenie zameldowania w Niemczech. Posiada Pani również potwierdzenie otrzymania niemieckiego numeru podatkowego Steuer ID.

Jednakże potwierdzenie zameldowania oraz potwierdzenie otrzymanie niemieckiego numeru podatkowego nie jest tożsame z posiadaniem certyfikatu rezydencji.

Tym samym, do opodatkowania dochodów uzyskanych na terytorium Polski z pełnienia funkcji członka/prezesa zarządu w spółce z o.o. oraz z tytułu okazjonalnej umowy o dzieło należy stosować przepisy art. 29 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, uznaję, że wynagrodzenie uzyskiwane przez Panią jako osobę mającą miejsce zamieszkania w Niemczech z tytułu pełnienia funkcji członka/prezesa zarządu w spółce polskiej oraz wynagrodzenie z okazjonalnej umowy o dzieło zawartej z polską spółką będzie podlegało opodatkowaniu w Polsce w wysokości 20% przychodu.

Pani stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Podkreślenia wymaga, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy - Ordynacja podatkowa, jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem, przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie Pani chroniła w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego. Należy też zauważyć, że to na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia w toku ewentualnego postępowania podatkowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Pani sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i musi się Pani zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl