0114-KDIP3-1.4011.987.2021.2.MK1, Podatek u źródła z tytułu usług IT - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - OpenLEX

0114-KDIP3-1.4011.987.2021.2.MK1 - Podatek u źródła z tytułu usług IT

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 24 lutego 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-1.4011.987.2021.2.MK1 Podatek u źródła z tytułu usług IT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że stanowisko Państwa w sprawie oceny skutków podatkowych opisanych zdarzeń przyszłych w podatku dochodowym od osób fizycznych jest:

* nieprawidłowe w części dotyczącej obowiązków płatnika z tytułu wypłaty należności z tytułu Usług 2;

* prawidłowe w pozostałym zakresie.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

4 listopada 2021 r. wpłynął wniosek Państwa o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy obowiązków płatnika z tytułu poboru podatku u źródła. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie z 30 grudnia 2021 r. - pismem z 20 stycznia 2022 r. (data wpływu 20 stycznia 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłe

Spółka (dalej: "Spółka" lub "Wnioskodawca") posiada siedzibę w Polsce i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce. Spółka działa w branży IT i specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania finansowego.

Spółka nabywa opisane niżej usługi na potrzeby związane z prowadzoną w Polsce działalnością gospodarczą od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (dalej: "Usługodawca"). Usługodawca prowadzi na terytorium Mauritiusu działalność gospodarczą w myśl tamtejszych przepisów i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Mauritiusu. Usługodawca nie będzie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej poprzez położony na terytorium Polski zakład. Usługodawca nie będzie polskim rezydentem podatkowym, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

W związku z nabyciem usług Spółka wypłaca na rzecz Usługodawcy wynagrodzenie. Spółka i Usługodawca nie są podmiotami powiązanymi.

1. Usługi testowania i zapewnienia jakości oprogramowania (Usługa 1)

Wnioskodawca w ramach działalności nabywa usługi testowania i zapewniania jakości oprogramowania. Testowanie oprogramowania polega na potwierdzeniu zgodności aplikacji lub wprowadzonej do niej zmiany z wymaganiami jak i najlepszymi praktykami takimi jak szybkości działania strony, dostępność czy też wsparcie dla wielu przeglądarek czy urządzeń mobilnych. Znalezione błędy są raportowane przez Usługodawcę. Testowanie oprogramowania, dostarczone przez Usługodawcę można podzielić na ręczne, gdzie tester wyszukuje błędy sam (manualnie) jak i tworzenie oraz utrzymanie skryptów wykonujących testy automatycznie (testowanie automatyczne). Usługi testowania są określone następująco:

* przeprowadzanie automatycznych i ręcznych testów w celu weryfikacji jakości oprogramowania

* raportowanie błędów i rozbieżności w stosunku do specyfikacji

2. Usługi utrzymywania i sprawdzania jakości danych giełdowych używanych przez oprogramowanie (Usługa 2)

Usługa utrzymania i sprawdzania jakości danych giełdowych, będzie polegała na weryfikacji czy dane używane przez oprogramowanie są zgodne z ogólnodostępnymi danymi giełdowymi. Usługa polega na sprawdzeniu i walidacji (zarówno automatycznej, jak i ręcznej) cen rynkowych akcji, kontraktów futures, forex, kryptowalut itp. Działaniami w ramach świadczenia usług będzie weryfikacja dotycząca spójności danych, istnienia brakujących danych, wartości odstających itp. Powyższe dane są następnie wykorzystywane jako dane wejściowe przez oprogramowanie transakcyjne do generowania automatycznych sygnałów transakcyjnych i wykonywania zleceń (kupna i sprzedaży), błędy w danych mogą prowadzić do wysyłania przez system fałszywych sygnałów.

3. Tworzenie dokumentacji technicznej (Usługa 3)

Usługa tworzenia dokumentacji technicznej będzie polegała na tworzeniu podręczników użytkownika, instrukcji obsługi i innej wewnętrznej dokumentacji technicznej, takiej jak specyfikacje techniczne, projekty i architektury. W zakresie tych usług będzie dochodziło do przeniesienia autorskich praw majątkowych.

4. Usługa polegająca na rozwijaniu nowych funkcji oprogramowania oraz innych funkcjonalnych i technicznych ulepszeń (Usługa 4).

Usługa ta będzie polegała na proponowaniu nowych funkcji oprogramowania, m.in. aby uniknąć błędów użytkowników, usprawnić procedury dla użytkowników, zapewnić nową funkcjonalność, dostosować się do nowych wymagań (prawnych) itp. W zakresie świadczenia tych usług może dochodzić do przeniesienia praw autorskich.

5. Usługa monitorowania aplikacji i systemów oprogramowania. (Usługa 5)

Monitorowanie i obserwowanie oprogramowania będzie polegało na regularnym przeglądaniu plików dziennika (tzw. Logów) oraz ostrzeżeń tak, aby oprogramowanie działało sprawnie i bezproblemowo.

6. Szkolenie i wsparcie użytkowników oprogramowania. (Usługa 6)

Usługi te będą polegały na szkoleniu zespołu korzystającego z oprogramowania i obsługującego oprogramowanie z działania i funkcjonalności programu. Odpowiadanie na pytania użytkowników i zapewnianie wsparcia pierwszego poziomu. Delegowanie trudniejszych pytań lub problemów do zespołu programistów.

7. Instalacja i koordynacja aktualizacji nowych wersji oprogramowania dla użytkownika (Usługa 7)

Usługi te będą polegały na:

a) koordynowania działań pomiędzy programistami i użytkownikami w zakresie aktualizacji oprogramowania;

b) Testowanie procedur instalacji i aktualizacji;

c) Instalacje uaktualnień systemów testowych i systemów produkcyjnych;

Całość wynagrodzenia wypłacanego Usługodawcy będzie dotyczyła świadczenia wszystkich wymienionych wyżej usług. Usługi te zostaną wymienione jako odrębne pozycje na fakturze. W związku z tym, że kontrahent z Mauritiusu nie posiada na terytorium Polski siedziby ani zarządu, a w związku ze świadczeniem usług na rzecz Spółki uzyskuje w Polsce przychody, powstają wątpliwości odnośnie opodatkowania tych przychodów podatkiem dochodowym od osób prawnych. Usługodawca jest osobą uprawnioną do wynagrodzenia z tytułu opisanych wyżej usług.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego.

Usługi zapewnienia jakości oprogramowania w ramach Usługi 1 polegają na zapewnieniu, że oprogramowanie spełnia standardy jakości firmy, a także polegają na wdrożeniu standardów i procedur, aby oprogramowanie spełniało wszystkie wymagania.

W ramach Usługi 1 i 7 nie będzie dochodziło do przeniesienia praw autorskich w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).

W ramach Usługi 1, 5 i 7 nie będzie dochodziło do przetwarzania danych. Wyłącznie w ramach usługi 2 może dochodzić do przetwarzania danych.

W ramach nabywanych usług Usługodawca nie będzie sprawował funkcji kontrolnych, czy zarządczych w stosunku do Spółki.

Przedmiotem pytania nr 1 są wyłącznie Usługi 1.

Odnośnie stanowiska do pytań 1,2,5,6 i 7 wnioskodawca omyłkowo wpisał "zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych". Wnioskodawca wskazuje, że chodziło o "zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych"

Pytania

1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym i opisie zdarzenia przyszłego, Spółka jest i będzie obowiązana jako płatnik pobrać zryczałtowany podatek dochodowy (podatek u źródła) w wysokości 20% przychodu z tytułu płatności realizowanych za Usługi 1 zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o PIT? Czy w związku z zapłatą wynagrodzenia za opisane wyżej usługi Wnioskodawca będzie zobowiązany do sporządzenia i złożenia informacji IFT-1/IFT-1R?

2. Czy w przedstawionym stanie faktycznym i opisie zdarzenia przyszłego, Spółka jest i będzie obowiązana jako płatnik pobrać zryczałtowany podatek dochodowy (podatek u źródła) w wysokości 20% przychodu z tytułu płatności realizowanych za Usługi 2 zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o PIT? Czy w związku z zapłatą wynagrodzenia za opisane wyżej usługi Wnioskodawca będzie zobowiązany do sporządzenia i złożenia informacji IFT-1/IFT-1R?

3. Czy w przedstawionym stanie faktycznym i opisie zdarzenia przyszłego, Spółka jest i będzie obowiązana jako płatnik pobrać zryczałtowany podatek dochodowy (podatek u źródła) w wysokości 20% przychodu z tytułu płatności realizowanych za Usługi 3 zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o PIT? Czy w związku z zapłatą wynagrodzenia za opisane wyżej usługi Wnioskodawca będzie zobowiązany do sporządzenia i złożenia informacji IFT-1/IFT-1R?

4. Czy w przedstawionym stanie faktycznym i opisie zdarzenia przyszłego, Spółka jest i będzie obowiązana jako płatnik pobrać zryczałtowany podatek dochodowy (podatek u źródła) w wysokości 20% przychodu z tytułu płatności realizowanych za Usługi 4 zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o PIT? Czy w związku z zapłatą wynagrodzenia za opisane wyżej usługi Wnioskodawca będzie zobowiązany do sporządzenia i złożenia informacji IFT-1/IFT-1R?

5. Czy w przedstawionym stanie faktycznym i opisie zdarzenia przyszłego, Spółka jest i będzie obowiązana jako płatnik pobrać zryczałtowany podatek dochodowy (podatek u źródła) w wysokości 20% przychodu z tytułu płatności realizowanych za Usługi 5 zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o PIT? Czy w związku z zapłatą wynagrodzenia za opisane wyżej usługi Wnioskodawca będzie zobowiązany do sporządzenia i złożenia informacji IFT-1/IFT-1R?

6. Czy w przedstawionym stanie faktycznym i opisie zdarzenia przyszłego, Spółka jest i będzie obowiązana jako płatnik pobrać zryczałtowany podatek dochodowy (podatek u źródła) w wysokości 20% przychodu z tytułu płatności realizowanych za Usługi 6 zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o PIT? Czy w związku z zapłatą wynagrodzenia za opisane wyżej usługi Wnioskodawca będzie zobowiązany do sporządzenia i złożenia informacji IFT-1/IFT-1R?

7. Czy w przedstawionym stanie faktycznym i opisie zdarzenia przyszłego, Spółka jest i będzie obowiązana jako płatnik pobrać zryczałtowany podatek dochodowy (podatek u źródła) w wysokości 20% przychodu z tytułu płatności realizowanych za Usługi 7 zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o PIT? Czy w związku z zapłatą wynagrodzenia za opisane wyżej usługi Wnioskodawca będzie zobowiązany do sporządzenia i złożenia informacji IFT-1/IFT-1R?

Państwa stanowisko w sprawie

Odpowiedź w zakresie Usługi 3, Usługi 4.

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka będzie obowiązana jako płatnik pobrać zryczałtowany podatek dochodowy (podatek u źródła) na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o PIT z tytułu płatności realizowanych za Usługi 3 i Usługi 4 związane z przeniesieniem praw autorskich. Spółka będzie również zobowiązana do sporządzenia i złożenia informacji IFT-1/IFT-1R w tym zakresie. Wynika to z faktu, że w związku ze świadczeniem tych usług będzie dochodziło do przeniesienia praw autorskich. W przypadku, którym wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich będzie wydzielone od wynagrodzenia za świadczenie usług, to obowiązek w zakresie pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego będzie dotyczył wyłącznie tej części wynagrodzenia związanego z przeniesieniem praw autorskich.

Odpowiedź w zakresie Usługi 1, Usługi 2, Usługi 5, Usługi 6, Usługi 7

Zdaniem Wnioskodawcy, nabywane przez Wnioskodawcę usługi (Usługa 1, Usługa 2, Usługa 5, Usługa 6, Usługa 7) nie należą do usług wymienionych w art. 29 ust. 1 ustawy o PIT. Tym samym Wnioskodawca nie ma obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, ani też udokumentowania dla celów podatkowych miejsca siedziby (zarządu) podatnika (Usługodawcy) uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o PIT. W związku z zapłatą wynagrodzenia za opisane usługi Wnioskodawca nie będzie również zobowiązany do sporządzenia i złożenia informacji IFT-1/IFT-1R.

Z treści przepisów art. 29 ust. 1 ustawy o PIT wynika, że przychody z tytułu nabycia usług informatycznych nie zostały w nim wprost wymienione jako podlegające opodatkowaniu podatkiem u źródła, jak również, w ocenie Spółki, nie sposób uznać ich za przychody ze "świadczeń o podobnym charakterze".

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o PIT, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przychodów z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), a także z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze - ustala się w wysokości 20% przychodów.

W związku z tym, aby uznać, że na Spółce ciąży obowiązek pobrania podatku u źródła z tytułu wypłaty wynagrodzenia za usługi należy ustalić, czy usługi mogą zostać zaliczone do kategorii wskazanych w powyższych przepisach. W ocenie Wnioskodawcy, przychody z Usług nie zostały wskazane w przepisie art. 29 ust. 1 ustawy o PIT -trudno bowiem uznać je za: odsetki, prawa autorskie lub pokrewne, prawa do projektów wynalazczych, znaki towarowe i wzory zdobnicze, tajemnicę receptury lub procesu produkcyjnego, urządzenia przemysłowe, handlowe lub naukowe lub know-how Z drugiej strony, usługi nie stanowią również usług wskazanych w art. 29 ust. 1 ustawy o PIT, tj. usług doradczych, księgowych, badania rynku, prawnych, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń, ani o podobnym do powyższych charakterze.

Zdaniem Spółki, nie można zrównywać usług nabywanych od Usługodawcy z usługami doradczymi. Zgodnie z internetowym słownikiem PWN (https://sjp.pwn.pl) pojęcie "doradztwo" oznacza "udzielanie fachowych porad". W ramach świadczenia opisanej usługi Usługodawca wykorzystuje swoją wiedzę do świadczenia usługi wparcia polegającej m.in. na zapewnieniu działania platformy, na programowaniu zmian konfiguracyjnych na istniejących platformach. Innymi słowy Usługodawca dzieli się swoją wiedzą w celu aktywnego uczestniczenia w świadczeniu usługi. Nie można zatem uznać, że usługi świadczone przez Usługodawcę ograniczają się jedynie do doradztwa lub usługi o podobnym charakterze. Głównym elementem tych usług nie jest doradztwo. Usługa nie ogranicza się jedynie do doradztwa, lecz polegać będzie w szczególności na czynnościach technicznych, bezpośredniej pracy oraz fizycznej ingerencji w zasoby informatyczne Spółki przez Usługodawcę. Całościowo rozumiane usługi różnią się więc w sposób istotny od usług doradczych. Spółka oczekuje wykonania czynności technicznych, a nie jedynie doradztwa w jaki sposób to zrobić.

Usługi informatyczne świadczone na rzecz Spółki nie są również podobne do usług przetwarzania danych. W ocenie Wnioskodawcy, pojęcie "przetwarzania danych" dotyczy czynności mających charakter odtwórczy. Usługi te obejmują elementy takie jak porządkowanie, archiwizowanie, zabezpieczenie oraz udostępnianie zbiorów danych. Zdaniem Spółki, usługi świadczone przez Usługodawcę nie stanowią usługi przetwarzania danych.

W tym miejscu należy przywołać interpretację indywidualną z 18 stycznia 2018 r. Znak: 0111-KDIB1-2.4010.470.2017.1.BG, w której pojęcie "przetwarzania danych" dotyczy czynności mających charakter odtwórczy.

Usługi te nie są również usługami zarządzania czy kontroli Zgodnie z definicją SJP "zarządzić" oznacza "wydać polecenie", natomiast "zarządzać" - "sprawować nad czymś zarząd". Z kolei pojęcie "kontrola" definiowane jest jako "sprawdzanie czegoś, zestawianie stanu faktycznego ze stanem wymaganym", "nadzór nad kimś lub nad czymś", bądź też "instytucja lub osoba sprawująca nad czymś nadzór". W ramach Usług usługodawca nie zarządza działalnością Spółki (ani nawet jej wycinkiem), a jedynie określone czynności techniczne. Spółka nie ceduje w tym zakresie uprawnienia do decydowania za nią samą, lecz otrzymuje wsparcie w zakresie wskazanym powyżej. W związku z tym, Usługi nie stanowią również usług zarządzania i kontroli.

Usługi te nie stanowią również usług o podobnym charakterze. Zgodnie z SJP "charakter" to inaczej "zespół cech właściwych danemu przedmiotowi lub zjawisku, odróżniających je od innych przedmiotów i zjawisk tego samego rodzaju". W związku z tym, aby uznać, że dane usługi mają charakter podobny do wskazanych powyżej, należy przyjąć, iż wspomniany "właściwy zespół cech odróżniających" powinien stanowić główny element danej usługi oraz przeważać nad odmiennymi cechami usług wymienionych w art. 29 ust. 1 ustawy o PIT. Wskazuje się również, iż świadczenie takie powinno spełniać takie same przesłanki albo winny wynikać z niego takie same prawa i obowiązki dla stron jak ze świadczeń wymienionych w cytowanym przepisie. Innymi słowy, lista ta obejmuje również świadczenia, które zasadniczo są podobne do wymienionych, lecz mogą być np. inaczej określane. Ze względu na powyżej przedstawione argumenty, nie można uznać, iż Usługi mają podobny charakter do usług, wskazanych w art. 29 ust. 1 ustawy o PIT.

Podsumowując, zdaniem Spółki przychód wypłacany Usługodawcy nie wymaga opodatkowania podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 29 ust. 1 ustawy o PIT, Wnioskodawca nie będzie obowiązany:

* odprowadzać zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat dokonywanych na rzecz Usługodawcy,

* uzyskiwać certyfikat rezydencji od Usługodawcy,

* sporządzić i złożyć do właściwego organu podatkowego oraz przekazać Usługodawcy informacji IFT1/1R.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest

* nieprawidłowe w części dotyczącej obowiązków płatnika z tytułu wypłaty należności z tytułu Usług 2;

* prawidłowe w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Wskazana wyżej zasada ograniczonego obowiązku podatkowego stanowi, że Rzeczpospolita Polska ma prawo do opodatkowania osób fizycznych niebędących jej rezydentami podatkowymi, ale tylko w zakresie dochodów uzyskiwanych ze źródła przychodów położonych na jej terytorium. Nie są natomiast w Polsce opodatkowane osoby fizyczne z tytułu dochodów, których źródło jest położone za granicą. Warunkiem posiadania w Polsce statusu podmiotu o ograniczonym obowiązku podatkowym jest brak na terytorium Polski miejsca zamieszkania lub zakładu.

Stosownie do art. 3 ust. 2b ww. Ustawy:

Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w ust. 2a, uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

1)

pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

2)

działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

3)

działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;

4)

położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości;

5)

papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;

6)

tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej i praw o podobnym charakterze lub z tytułu należności będących następstwem posiadania tych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw - jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów tej spółki, spółki niebędącej osobą prawną, tego funduszu inwestycyjnego, tej instytucji wspólnego inwestowania lub osoby prawnej, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości;

6a) tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze w spółce nieruchomościowej;

7)

tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia;

8)

niezrealizowanych zysków, o których mowa w art. 30da.

Katalog dochodów (przychodów) wymienionych w art. 3 ust. 2b ww. ustawy, nie jest katalogiem zamkniętym. Ustawodawca dopuszcza istnienie także innych dochodów, które należy uznać za osiągnięte na terytorium Polski.

W przepisie tym przewidziano opodatkowanie oparte na zasadzie "źródła". Jeżeli źródło przychodów nierezydenta znajduje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, to Rzeczpospolita Polska ma prawo opodatkować dochody uzyskane z tego źródła na zasadach obowiązujących w tym państwie (ograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 3 ust. 2d ww. ustawy:

Za dochody (przychody), o których mowa w ust. 2b pkt 7, uważa się przychody wymienione w art. 29 ust. 1, jeżeli nie stanowią dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 2b pkt 1-6.

Za dochody uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się również dochody pochodzące od polskiego płatnika, wypłacone osobie, która usługi określone w umowie zawartej pomiędzy stronami wykonuje za granicą. W myśl art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zasady opodatkowania w Polsce przychodów uzyskanych przez nierezydentów reguluje m.in. art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a, przychodów:

1)

z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 oraz z odsetek innych niż wymienione w art. 30a ust. 1, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu;

2)

z opłat za usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą, a organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu;

3)

z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 10% przychodów;

4)

uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 10% przychodów;

5)

z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.

Z przepisu art. 29 ust. 2 ww. ustawy wynika, że

Przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Stosownie do art. 41 ust. 4 ww. ustawy:

Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1-11 oraz 11b-13, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5, 10, 12 i 21.

Jak stanowi art. 41 ust. 4aa ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Przy weryfikacji warunków zastosowania obniżonej stawki podatku albo zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów prawa podatkowego, płatnik jest obowiązany do dochowania należytej staranności. Przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się charakter, skalę działalności prowadzonej przez płatnika oraz powiązanie w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 płatnika z podatnikiem.

Stosownie do art. 41 ust. 12 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.:

Jeżeli łączna kwota dokonanych na rzecz podmiotu powiązanego wypłat (świadczeń) lub postawionych do jego dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 30a ust. 1 pkt 1-5a przekracza w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwotę 2 000 000 zł na rzecz tego samego podatnika, płatnik jest obowiązany pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, stosując stawki podatku określone w art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 30a ust. 1 od nadwyżki ponad kwotę 2 000 000 zł, z pominięciem stawki podatku, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się do wypłat (świadczeń) lub postawionych do dyspozycji podatników, o których mowa w art. 3 ust. 1, pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 30a ust. 1 pkt 4.

Zgodnie z art. 41 ust. 12a ww. ustawy:

Przez podmioty powiązane, o których mowa w ust. 12, rozumie się podmioty powiązane w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4.

W myśl art. 41 ust. 14 ww. ustawy:

Jeżeli nie można ustalić wysokości łącznej kwoty dokonanych podatnikowi wypłat (świadczeń) lub postawionych podatnikowi do dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 30a ust. 1 pkt 1-5a, domniemywa się, że przekroczyła ona kwotę, o której mowa w ust. 12.

Stosownie do art. 42 ust. 1 ww. ustawy:

Płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy:

Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa: w art. 3 ust. 2a, oraz urzędom skarbowym, przy pomocy których naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonują swoje zadania, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, również gdy płatnik w roku podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w ust. 4.

Zgodnie z art. 42 ust. 3 ww. ustawy:

W razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed upływem terminu dla złożenia informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 2, informacje te płatnik składa nie później niż w dniu zaprzestania prowadzenia działalności.

W myśl art. 42 ust. 4 ww. ustawy:

Na sporządzony na piśmie wniosek podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, płatnik, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesłania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imiennej informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2.

Stosownie do art. 42 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 2, sporządzają i przekazują również podmioty, o których mowa w art. 41, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy nie są obowiązane do poboru podatku, o którym mowa w art. 29-30a. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

Z treści wniosku i uzupełnienia wynika, że Spółka posiada siedzibę w Polsce i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce. Spółka działa w branży IT i specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania finansowego. Spółka nabywa usługi na potrzeby związane z prowadzoną w Polsce działalnością gospodarczą od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (dalej: "Usługodawca"). Usługodawca prowadzi na terytorium Mauritiusu działalność gospodarczą w myśl tamtejszych przepisów i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Mauritiusu. Usługodawca nie będzie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej poprzez położony na terytorium Polski zakład. Usługodawca nie będzie polskim rezydentem podatkowym, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W związku z nabyciem usług Spółka wypłaca na rzecz Usługodawcy wynagrodzenie. Spółka i Usługodawca nie są podmiotami powiązanymi. W ramach nabywanych usług Usługodawca nie będzie sprawował funkcji kontrolnych, czy zarządczych w stosunku do Spółki.

Z uwagi na fakt, że przedmiotem interpretacji jest kwestia obowiązków płatnika i obowiązków informacyjnych z tytułu poboru podatku u źródła z tytułu płatności realizowanych na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na terytorium Mauritiusu (podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Mauritiusu)a więc rezydenta kraju, z którym Polska nie zawarła umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, w sprawie należy stosować tylko przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

O tym, czy dane świadczenie należy zakwalifikować do usług opodatkowanych podatkiem zryczałtowanym na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie decyduje sama nazwa umowy o świadczenie usługi. Nie może być to wyłącznym czynnikiem determinującym daną usługę jako należącą do katalogu świadczeń podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Decydujące znaczenie dla stwierdzenia, że dane usługi mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym ma treść postanowień umowy zawartej z kontrahentem zagranicznym, a przede wszystkim charakter rzeczywiście wykonywanych świadczeń.

W pierwszej kolejności należy zgodzić się z Państwem, że w z tytułu płatności za Usługi 3 i 4 związane z prawami autorskimi Spółka bedzie zobowiązana jako płatnik pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka będzie również zobowiązana do sporządzenia i złożenia informacji IFT-1/IFT-1R w tym zakresie.

Usługa 3 tj. tworzenie dokumentacji technicznej będzie polegała na tworzeniu podręczników użytkownika, instrukcji obsługi i innej wewnętrznej dokumentacji technicznej, takiej jak specyfikacje techniczne, projekty i architektury. W zakresie tych usług będzie dochodziło do przeniesienia autorskich praw majątkowych.

Usługa 4 polegająca na rozwijaniu nowych funkcji oprogramowania oraz innych funkcjonalnych i technicznych ulepszeń będzie polegała na proponowaniu nowych funkcji oprogramowania, m.in. aby uniknąć błędów użytkowników, usprawnić procedury dla użytkowników, zapewnić nową funkcjonalność, dostosować się do nowych wymagań (prawnych) itp. W zakresie świadczenia tych usług może dochodzić do przeniesienia praw autorskich.

W myśl art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizyczych:

Podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a, przychodów z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 oraz z odsetek innych niż wymienione w art. 30a ust. 1, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu;

W celu określenia zakresu praw autorskich według polskich przepisów, należy odnieść się do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.), w którym uznano, że:

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Ponadto, w art. 1 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy stwierdza się, że

W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe).

W art. 1 ust. 1 powołanej ustawy zawarto ogólną normę opisującą utwór będący przedmiotem prawa autorskiego, natomiast ust. 2 tego artykułu ma charakter pomocniczy.

W rozumieniu polskich przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedmiotem tego prawa są wszelkie przejawy działalności twórczej o indywidualnym charakterze bez względu na to, czy są to dzieła artystyczne, utwory naukowe lub literackie.

Należności płacone przez Spółkę na rzecz Usługodawcy z tytułu Usług 3 i 4 związanych z przeniesieniem praw autorskich na Spółkę objęte są dyspozycją art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem Spółka będzie zobowiązany do pobrania 20% zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaty tych należności, zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Spółka zobowiązana będzie także do sporządzenia i złożenia informacji IFT-1/IFT-1R w tym zakresie stosownie do art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnośnie Usługi 2 tj. utrzymywania i sprawdzania jakości danych giełdowych używanych przez oprogramowanie będzie ona polegała na weryfikacji czy dane używane przez oprogramowanie są zgodne z ogólnodostępnymi danymi giełdowymi. Usługa polega na sprawdzeniu i walidacji (zarówno automatycznej, jak i ręcznej) cen rynkowych akcji, kontraktów futures, forex, kryptowalut itp. Działaniami w ramach świadczenia usług będzie weryfikacja dotycząca spójności danych, istnienia brakujących danych, wartości odstających itp. Powyższe dane są następnie wykorzystywane jako dane wejściowe przez oprogramowanie transakcyjne do generowania automatycznych sygnałów transakcyjnych i wykonywania zleceń (kupna i sprzedaży), błędy w danych mogą prowadzić do wysyłania przez system fałszywych sygnałów. W ramach tej usługi może dochodzić do przetwarzania danych.

W myśl art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a, przychodów z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.

Pojęcia ww. usług nie zostały zdefiniowane w powołanej ustawie. Wobec braku w ustawie powyższych definicji należy, zdaniem Organu podatkowego, posiłkowo odwołać się przede wszystkim do wykładni językowej tych pojęć.

W odniesieniu do definicji obejmującej przetwarzanie danych wskazać należy, że zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN (https://sjp.pwn.pl) "przetworzyć" oznacza «przekształcić coś twórczo»; «opracować zebrane dane, informacje itp., wykorzystując technikę komputerową». Przetwarzanie danych polega zatem na przekształcaniu treści i postaci danych wejściowych; usługi przetwarzania danych mają zatem charakter odtwórczy i obejmują elementy takie jak: porządkowanie, archiwizowanie, zabezpieczenie oraz udostępnianie zbiorów danych.

Przetwarzanie danych związane jest zatem z opracowywaniem określonych danych przy wykorzystywaniu mocy obliczeniowej i zasobów pamięci infrastruktury komputerowej (hardware i software).

W ramach Usługi 2 dotyczącej utrzymywania i sprawdzania jakości danych giełdowych używanych przez oprogramowanie jak Państwo wskazują w uzupełnieniu opisu sprawy może dochodzić do przetwarzania danych. Wynika to również z analizy charakteru wykonywanych w ramach tej usługi świadczeń. Zatem Spółka będzie zobowiązana do pobrania 20% zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaty tych należności, zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 41 ust. 4 tej ustawy. Spółka zobowiązana będzie także do sporządzenia i złożenia informacji IFT-1/IFT-1R w tym zakresie stosownie do art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Państwa w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaty należności w ramach Usług 2 należało zatem uznać za nieprawidłowe.

Wątpliwości Państwa budzi kwestia poboru podatku u źródła z tytułu Usług 1, 5, 6, 7.

Usługa 1 tj. Usługa testowania i zapewnienia jakości oprogramowania polega na potwierdzeniu zgodności aplikacji lub wprowadzonej do niej zmiany z wymaganiami jak i najlepszymi praktykami takimi jak szybkości działania strony, dostępność czy też wsparcie dla wielu przeglądarek czy urządzeń mobilnych. Znalezione błędy są raportowane przez Usługodawcę. Testowanie oprogramowania, dostarczone przez Usługodawcę można podzielić na ręczne, gdzie tester wyszukuje błędy sam (manualnie) jak i tworzenie oraz utrzymanie skryptów wykonujących testy automatycznie (testowanie automatyczne). Usługi zapewnienia jakości oprogramowania w ramach Usługi 1 polegają na zapewnieniu, że oprogramowanie spełnia standardy jakości firmy, a także polegają na wdrożeniu standardów i procedur, aby oprogramowanie spełniało wszystkie wymagania. W ramach Usługi 1 nie będzie dochodziło do przeniesienia praw autorskich w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Nie będzie też dochodziło do przetwarzania danych.

Usługa 5 tj. Usługa monitorowania aplikacji i systemów oprogramowania będzie polegała na regularnym przeglądaniu plików dziennika (tzw. Logów) oraz ostrzeżeń tak, aby oprogramowanie działało sprawnie i bezproblemowo. W ramach tej Usługi nie będzie dochodziło do przetwarzania danych.

Usługa 6 tj. Szkolenie i wsparcie użytkowników oprogramowania polega na szkoleniu zespołu korzystającego z oprogramowania i obsługującego oprogramowanie z działania i funkcjonalności programu. Odpowiadanie na pytania użytkowników i zapewnianie wsparcia pierwszego poziomu. Delegowanie trudniejszych pytań lub problemów do zespołu programistów.

Usługa 7 tj. Instalacja i koordynacja aktualizacji nowych wersji oprogramowania dla użytkownika będzie polegała na koordynowaniu działań pomiędzy programistami i użytkownikami w zakresie aktualizacji oprogramowania; testowaniu procedur instalacji i aktualizacji; instalacji uaktualnień systemów testowych i systemów produkcyjnych; W ramach tej Usługi nie będzie dochodziło do przeniesienia praw autorskich w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych i nie będzie dochodziło do przetwarzania danych.

W ramach nabywanych usług Usługodawca nie będzie sprawował funkcji kontrolnych, czy zarządczych w stosunku do Spółki.

W przypadku Usług 1, 5, 6, 7 należy również przeanalizować art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższy przepis art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawiera otwarty katalog usług, których świadczenie podlega opodatkowaniu ww. podatkiem "u źródła", czyli w Polsce, czego dowodem jest użyte przez ustawodawcę sformułowanie "oraz świadczeń o podobnym charakterze". Za "świadczenia o podobnym charakterze" należy uznać świadczenia o podobnym zakresie działań w ramach świadczonych usług. Oznacza to, że aby dane świadczenie można było zakwalifikować do katalogu wskazanego powyżej, należy spełnić takie same przesłanki, aby daną usługę uzyskać, albo wynikają z niej takie same prawa i obowiązki dla stron. Innymi słowy, lista ta obejmuje również takie świadczenia, które zasadniczo są podobne do wymienionych, lecz mogą być np. inaczej określane, przy czym decydujące znaczenie dla stwierdzenia, że dane usługi mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym ma treść postanowień umowy zawartej z kontrahentem zagranicznym, a przede wszystkim, charakter rzeczywiście wykonywanych świadczeń.

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego podkreśla się, że świadczenia w nim wymienione można podzielić na dwie grupy. Pierwszą stanowią świadczenia wyraźnie nazwane, drugą tworzą świadczenia mające podobny charakter do świadczeń nazwanych. W tej drugiej grupie mieszczą się świadczenia posiadające cechy charakterystyczne dla świadczeń wprost wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale dodatkowo posiadające również elementy charakterystyczne dla świadczeń innych od skonkretyzowanych w tym przepisie. Dla uznania, że świadczenie niewymienione wprost w art. 29 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy jest objęte jego zakresem decydujące jest, aby elementy charakterystyczne dla świadczeń wprost wymienionych w omawianym przepisie przeważały nad cechami charakterystycznymi dla świadczeń w nim niewymienionych.

Zakresem przedmiotowym art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęte są: usługa doradcza, usługa księgowa, badanie rynku, usługa prawna, usługa reklamowa, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usługa rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczenia o podobnym charakterze. Pojęcia ww. usług nie zostały zdefiniowane w powołanej ustawie. Wobec braku w ustawie powyższych definicji należy, zdaniem Organu podatkowego, posiłkowo odwołać się do wykładni językowej tych pojęć.

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN "doradztwo" oznacza udzielanie fachowych porad, natomiast termin "doradzać" znaczy udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie. Użyty w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych termin "usługi doradztwa" należy rozumieć w związku z tym szeroko.

Potwierdza to jednolite orzecznictwo sądów administracyjnych, według którego termin "doradztwo" obejmować może szereg usług doradczych np. podatkowe, prawne, finansowe i inne (zob. wyrok NSA z dnia 10 października 2013 r., sygn. akt I FSK 1567/12, wyrok NSA z dnia 2 października 2014 r., sygn. akt I FSK 1441/13, wyrok NSA z dnia 2 października 2014 r., sygn. akt I FSK 1530/13, wyrok WSA w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2015 r. sygn. akt I SA/Po 1202/14, wyrok WSA w Gdańsku z dnia 28 marca 2012 r., sygn. akt I SA/Gd 175/12, wyrok WSA w Łodzi z dnia 16 kwietnia 2013 r. sygn. akt I SA/Łd 168/13).

Według sądów administracyjnych, odwołując się do powszechnego języka polskiego można stwierdzić, że przez doradztwo rozumie się udzielanie fachowych zaleceń, porad, zwłaszcza prawnych, ekonomicznych czy finansowych. Stosownie do definicji podanej w ww. słowniku, poradnictwo to "zorganizowana forma udzielania porad w jakimś zakresie". Doradca to ten kto udziela fachowych zaleceń czy porad, wskazówek, to ktoś, kto posiadaną wiedzę wykorzystuje na wskazywanie najlepszych, najbardziej optymalnych rozwiązań, nakłaniając odbiorcę takiej usługi do zastosowania się do rady, porady, wskazówki, dyrektywy postępowania. Zdaniem sądów administracyjnych, świadczenie usługi doradztwa należy postrzegać jako wykorzystanie swojej wiedzy, znajomości rzeczy poprzez wskazywanie najlepszych, najskuteczniejszych rozwiązań do ich zastosowania do danego problemu.

Również w doktrynie przedmiotu przyjmuje się szerokie ujęcie terminu usługi doradcze, uznając, że doradztwo, w bardzo ogólnym znaczeniu, jest usługą świadczoną przez jedną osobę/instytucje na rzecz drugiej osoby/instytucji, która zleca wykonanie tej usługi. W literaturze przedmiotu bardzo różnorodnie formułowane są zadania stojące przed usługami doradczymi, np. doradztwo określane jest jako:

* przejęcie zadań,

* pośrednictwo w zakresie przekazywania wiedzy,

* pośrednictwo w przekazywaniu specjalnych informacji,

* pomoc w rozwiązywaniu problemów,

* pomoc w podejmowaniu decyzji,

* przekazywanie informacji zmniejszających ryzyko,

* przygotowanie i przekazywanie informacji służących rozwiązaniu kompleksowych problemów,

* przekazywanie specyficznej wiedzy, celem usprawnienia działań,

* identyfikacja i rozwiązywanie problemów,

* przekazywanie zaleceń dotyczących usprawniania działań oraz pomoc w ich wdrożeniu,

* dawanie wskazówek dotyczących postępowania.

Doradcy mogą więc pomóc zleceniodawcy w przygotowaniu decyzji, rozwiązaniu problemów, usprawnieniu działania itp. Można przyjąć, że usługi doradztwa stanowią usługi zlecone przez daną organizację (klienta) i wykonane przez odpowiednio przygotowane i wykwalifikowane osoby (doradców), które pomagają zidentyfikować występujące problemy organizacyjne, zanalizować istniejące trudności, sformułować rozwiązanie badanych problemów, oraz które - w przypadku wyrażenia takiego życzenia przez klienta - pomagają we wdrożeniu rozwiązania. Działalność doradcza może dotyczyć różnych dziedzin, obszarów i obiektów, a zatem może być rozpatrywana w wielu aspektach.

Pod pojęciem "księgowość" według Słownik języka polskiego PWN rozumie "prowadzenie ksiąg, w które wpisuje się wpływy, wydatki, transakcje i inne zmiany stanu majątkowego przedsiębiorstwa lub instytucji".

Według Słownika języka polskiego PWN "zarządzać", oznacza kierować, administrować czymś" (E. Sobol, Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 1996). W tym kontekście, za zarządzanie należy uznać władcze uprawnienie w stosunku do realizowanego projektu lub działalności gospodarczej. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN, "kierować" oznacza "stać na czele czegoś, wskazywać sposób postępowania".

Z kolei kontrola, to:

1.

porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym i ustalanie ewentualnych odstępstw, sprawdzanie, czy coś jest zgodne z obowiązującymi przepisami,

2.

nadzór nad czymś albo nad kimś, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem czegoś, wpływ na rozwój wydarzeń.

Zarządzanie jest to celowe podejmowanie, przez odpowiednie osoby (kadrę), decyzji i działań prowadzących - dzięki wykorzystaniu posiadanych zasobów - do osiągnięcia złożonych celów w sposób skuteczny i sprawny (racjonalny), lub celowe dysponowanie tymi zasobami.

Pojęcie "zarządzania", musi być rozumiane szeroko jako zbiór różnorodnych czynności i działań zmierzających do osiągnięcia określonego celu związanego z interesem (potrzebą) danego przedmiotu zarządzania. Jest to zestaw metod i technik opartych na akceptowanych zasadach zarządzania (administrowania) używanych do planowania, oceny i kontrolowania pożądanych rezultatów.

Powyższa definicja "zarządzania" zyskała aprobatę w orzecznictwie sądów administracyjnych. Dla przykładu można wymienić wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 czerwca 2015 r. (sygn. akt III SA/Wa 491/15), wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2017 r. (sygn. akt III SA/Wa 875/16) oraz wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 lipca 2017 r. (sygn. akt III SA/Wa 2118/16).

Pojęcie "zarządzania i kontroli", musi być zatem rozumiane szeroko jako zbiór różnorodnych czynności i działań zmierzających do osiągnięcia określonego celu związanego z interesem (potrzebą) danego przedmiotu zarządzania i kontroli.

Usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu to usługi związane z pozyskiwaniem ofert pracy, wyszukiwaniem pracowników oraz kierowaniem ich do pracy.

Usługi 1, 5, 6, 7 nie mieszczą się również do wyżej omówionych świadczeń przetwarzania danych.

Przez usługi badania rynku należy rozumieć zespół czynności polegających na gromadzeniu informacji o zjawiskach i procesach na rynku, ich przyczynach, stanie aktualnym i tendencjach rozwojowych. Usługi te mają przyczynić się m.in. do zwiększenia sprzedaży. Celem badań rynku jest zdobycie informacji o kształtowaniu się mechanizmów rynkowych takich, jak popyt, podaż, ceny, potencjału, zachowania, zwyczaje, preferencje, lojalność oraz wrażliwość cenowa konsumentów, działania konkurencji, funkcjonowanie systemu dystrybucji, sprzedaży itp. Usługi badania rynku mają dostarczyć informacji nieodzownych w procesie podejmowania decyzji. Mimo, iż badania te nie wykluczają w sposób całkowity ryzyka, to jednak ich zastosowanie wyraźnie ogranicza ryzyko wpisane w działalność biznesową i przyczynia się do tego, że podejmowane decyzje będą w mniejszym zakresie obarczone błędami.

Pojęcie "reklama" wg "Słownika języka polskiego" pod red. M. Szymczyka (Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002 r.) oznacza rozpowszechnianie informacji o towarach, ich zaletach, wartości, miejscach i możliwościach nabycia, chwalenie kogoś, zalecanie czegoś przez prasę, radio, telewizję i inne podobne środki, np. plakaty, napisy i ogłoszenia służące temu celowi.

Internetowy słownik języka polskiego PWN podaje, że reklama to:

* działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług,

* plakat, napis, ogłoszenie, krótki film itp. służące temu celowi.

Jak wynika z uzasadnienia wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 27 października 2011 r. w sprawie C-530/09 kluczowe dla uznania, danego świadczenia za usługę reklamy jest powiązanie z przekazaniem komunikatu mającego na celu poinformowanie publiczności o istnieniu bądź jakości produktu lub usług.

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego przy wykładni przepisów ustawy dotyczących reklamy przeważa wykładnia gramatyczna. W wyroku z dnia 12 czerwca 1997 r., sygn. akt I SA/Ka 192-193/97 Naczelny Sąd Administracyjny wyraził pogląd, że reklama to działanie mające kształtować popyt poprzez poszerzenie wiedzy przyszłych nabywców o towarach w celu zachęcenia ich do nabycia towarów od tego właśnie a nie innego podmiotu gospodarczego. Reklama musi zawierać elementy wartościujące towar lub zachęcające do jego kupna, a za reklamę należy uznać wszystko, co zawiera informacje, które nie są niezbędne do zawarcia umowy (I. Konieczna, J. Ruszyński, Problematyka kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnym w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Poznań 1997, s. 29-30).

Według J. Kamińskiego i W. Maruchina za reklamę należy uznać wszystko to, co zawiera informacje dodatkowe, które nie są niezbędne do złożenia oferty czy zawarcia umowy (J. Kamiński, W. Maruchin, Ustawa o VAT. Komentarz, Wyd. 2, Warszawa 1996, s. 52-53). Natomiast autorzy "Komentarza do podatku dochodowego od osób prawnych" B. Brzeziński i M. Kalinowski (B. Brzeziński, M. Kalinowski, Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych, Warszawa 1996, s. 143-144) uznają za reklamę działania, których celem jest kształtowanie popytu poprzez poszerzenie wiedzy przyszłych nabywców o towarach bądź usługach, ich cechach i przeznaczeniu w celu zachęcenia ich do nabywania towarów bądź usług od tego właśnie a nie innego podmiotu gospodarczego. Technicznym sposobem reklamy może być ogłoszenie prasowe, radiowe lub telewizyjne, a także plakat czy afisz stały, a ponadto rozsyłanie folderów i innych informacji handlowych nabywcom. Nie znaczy to jednak, że tylko te media mogą być wykorzystane do rozpowszechniania informacji i reklamy.

Z kolei pod pojęciem usług reklamowych rozumie się wszelką działalność promocyjną, w wyniku której lub w trakcie której następuje przekazywanie treści mających za zadanie informować o istnieniu lub cechach oferowanych towarów lub usług w celu zwiększenia sprzedaży tych produktów. Usługi reklamowe mogą być wykonywane zarówno przez podmioty, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług reklamowych, jak i podmioty, dla których wykonanie usługi reklamowej nie jest realizowane w ramach ich podstawowej działalności gospodarczej.

Umowa poręczenia uregulowana została w art. 876-887 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.). Poręczenie jest umową jednostronnie zobowiązującą, w której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał.

Odnośnie "gwarancji" jak wskazano w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów opublikowanych na stronie internetowej, gwarancja również jest umową jednostronnie zobowiązującą. Na podstawie tej umowy gwarancji gwarant zobowiązuje się na rzecz beneficjenta gwarancji, że po spełnieniu przez beneficjenta określonych warunków zapłaty, wykona on na rzecz beneficjenta świadczenie pieniężne (suma gwarancyjna). Umowa gwarancji nie ma swojej regulacji ustawowej, z wyjątkiem fragmentarycznej regulacji zawartej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439) (art. 80 i nast.), dotyczącej jednego z jej rodzajów, tj. umowy gwarancji bankowej. Zgodnie z przepisem art. 81 tej ustawy:

Gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji - bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku"

Z analizy charakteru wyżej opisanych świadczeń wynika, że Usługi 1, 5, 6, 7 nie mieszczą się w kategorii przychodów (dochodów) wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 5. Z tytułu wypłaty wynagrodzenia z powyższego tytułu obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego nie wystąpi, ponieważ ten rodzaj usług nie jest objęty zakresem art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku wypłaty należności, która nie mieści się w katalogu art. 29 ust. 1 ww. ustawy Spółka nie będzie miała również obowiązku złożenia informacji IFT-1/IFT-1R.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy jest

* nieprawidłowe w części dotyczącej obowiązków płatnika z tytułu wypłaty należności z tytułu Usług 2;

* prawidłowe w pozostałym zakresie.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Odnośnie powołanych przez Państwa interpretacji organów podatkowych - należy wskazać, że interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące. W związku z tym, organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami - nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego zwykłego powodu, że nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl