0114-KDIP3-1.4011.908.2022.1.MK1 - Rozliczanie PIT z tytułu transakcji na kryptowalutach

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 22 grudnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-1.4011.908.2022.1.MK1 Rozliczanie PIT z tytułu transakcji na kryptowalutach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części nieprawidłowe i w części prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że stanowisko Pana w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest:

- nieprawidłowe w części dotyczącej momentu powstania przychodu;

- prawidłowe w pozostałej części.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

29 września 2022 r. wpłynął wniosek Pana o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy skutków podatkowych z tytułu dokonywanych transakcji na kryptowalutach.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Podlega Pan w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (jest Pan rezydentem podatkowym w Polsce).

Niezależnie od prowadzonej działalności gospodarczej, rozważa Pan dokonywanie transakcji na kryptowalutach polegających na tzw. stakingu. Waluty wirtualne (dalej także: "kryptowaluty" lub "tokeny") objęte treścią niniejszego wniosku spełniają definicję waluty wirtualnej określoną w art. 5a pkt 33a Ustawy PIT w zw. z art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nie prowadzi Pan kantoru kryptowalutowego, giełdy kryptowalutowej, ani żadnej innej działalności gospodarczej w zakresie kryptowalut, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Planowane przez Pana transakcje dotyczą kryptowalut opartych na tzw. Delegated Proof of Stake. Model ten, podobnie jak Proof of Work, w ramach którego dokonuje się tzw. "kopania kryptowalut", pozwala uzyskiwać waluty wirtualne poprzez dodawanie ich do tzw. blockchaina. W przypadku kryptowalut wykorzystujących model Proof of Stake blockchain jest tworzony przez tzw. walidatorów. Za każdym razem, gdy do łańcucha bloków dodawany jest blok powstają nowe tokeny, które trafiają do walidatora tego bloku. Ilość tokenów wytworzonych przez danego walidatora jest proporcjonalna do tokenów, które już posiada.

W ramach Delegated Proof of Stake zamierza Pan delegować swoje kryptowaluty na wybranego walidatora, w celu zwiększenia ilości otrzymywanych przez niego tokenów oraz otrzymania części z nich. W efekcie postawione waluty wirtualne przez określony czas nie będą mogły być wykorzystywane przez Pana, chociaż fizycznie wciąż będzie w ich posiadaniu. W przypadku jeśli wybrany przez Pana walidator uzyska nowoutworzone tokeny, ich odpowiednia część będzie przysługiwać Panu.

Pytania:

1. W przypadku opisanych we wniosku transakcji, w jakim momencie po stronie Pana powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2. Czy przychody ze sprzedaży kryptowalut uzyskanych w sposób opisany w niniejszym wniosku powinien Pan zaliczyć do przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 11 Ustawy PIT?

3. Czy uzyskanie tokenów przez Pana w sposób opisany w niniejszym wniosku będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

Przedmiotem interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone Nr 1 i 2 w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. W zakresie pytania Nr 3 dotyczącego podatku od spadków i darowizn zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Pana stanowisko w sprawie

Stanowisko Pana w zakresie pytania nr 1:

Pana zdaniem, w przypadku opisanych we wniosku transakcji, przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych powstanie po jego stronie dopiero w chwili wymiany waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy.

Stanowisko Pana w zakresie pytania nr 2:

Pana zdaniem, przychody ze sprzedaży kryptowalut uzyskanych w sposób opisany w niniejszym wniosku powinien Pan zaliczyć do przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 11 Ustawy PIT.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 i 2:

Definicja ustawowa waluty wirtualnej została zawarta w art. 5a pkt 33a Ustawy PIT, który odwołuje się do art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zgodnie z nim przez walutę wirtualną należy rozumieć cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:

1)

prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,

2)

międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,

3)

pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,

4)

instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

5) wekslem lub czekiem - oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego.

W Pana ocenie kryptowaluty, którymi zamierza się zajmować spełniają definicję walut wirtualnych określoną w art. 5a pkt 33a Ustawy PIT.

W powyższym zakresie warto zwrócić uwagę na wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej: "KNF") Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wydawania i obrotu kryptoaktywami z 1 grudnia 2020 r. (dalej: "Stanowisko").

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że definiując pojęcie kryptowaluty w Stanowisku, podobnie jak w Ustawie PIT, posłużono się odwołaniem do przepisu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

KNF w Stanowisku dokonuje podziału tokenów na:

1)

tokeny płatnicze (ang. currency type tokens/exchange tokens),

2)

tokeny użytkowe (ang. utility tokens),

3)

tokeny inwestycyjne (ang. investment/security tokens).

Zgodnie ze Stanowiskiem, tokeny płatnicze zwane są "kryptowalutami" lub "walutami wirtualnymi". Jest to rodzaj kryptoaktywów tworzonych z myślą o alternatywie dla pieniądza emitowanego przez bank centralne i będącego oficjalnym środkiem płatniczym, tj. Walut FIAT.

Natomiast przez kryptoaktywo należy rozumieć cyfrowe odwzorowanie relacji zachodzących pomiędzy uczestnikami sieci DLT (rozumianej jako technologia rozproszonej bazy danych, gdzie rejestry są replikowane, współdzielone i zsynchronizowane w sieci węzłów), któremu w ramach tej sieci można przypisać uprawnienia o zróżnicowanym charakterze.

Stosownie do definicji Proof of Work i Proof of Stake zawartej na str. 9 Stanowiska, są to wybrane modele mechanizmu konsensusu w ramach sieci DLT umożliwiające jej funkcjonowanie oraz weryfikację transakcji.

Zdaniem Pana kryptowaluty, którymi zamierza się zajmować w zakresie opisanym w niniejszym wniosku, należą do kategorii tokenów płatniczych. Jak wynika z powyższych fragmentów Stanowiska, a w szczególności z definicji Proof of Work i Proof of Stake, nie ulega wątpliwości że zarówno kryptoaktywa oparte na modelu Proof of Work, jak i na Proof of Stake stanowią waluty wirtualne.

Stosownie do przepisu art. 9 ust. 1 Ustawy PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku.

Jak wynika z art. 10 ust. 1 pkt 3 i 7 Ustawy PIT pozarolnicza działalność gospodarcza oraz kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c stanowią odrębne źródła przychodów.

Opodatkowanie transakcji związanych z walutami wirtualnymi zostało uregulowane w art. 17 ust. 1 pkt 11 Ustawy PIT. Zgodnie z nim przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej uważa się za przychody z kapitałów pieniężnych.

Przez odpłatne zbycie waluty wirtualnej rozumie się wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną (art. 17 ust. 1f Ustawy PIT).

Zgodnie z art. 17 ust. 1g przepis ust. 1 pkt 11 stosuje się również do przychodów uzyskanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z wyjątkiem działalności, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zaliczanej do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W Pana ocenie, opisane w niniejszym wniosku działania, które zamierza podejmować nie mogą zostać uznane za świadczenie usług w zakresie wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi, wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi, pośrednictwa w wymianie, o której mowa powyżej, ani prowadzenia rachunków, o których mowa w ust. 2 pkt 17 lit. e ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Tym samym, mając na uwadze przepisy art. 17 ust. 1 pkt 11 oraz art. 17 ust. 1g Ustawy PIT, przychód uzyskany przez Pana w związku z podejmowanymi przez niego działaniami opisanymi w niniejszym wniosku powinien zostać uznany za przychód z kapitałów pieniężnych.

Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia walut wirtualnych podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1a Ustawy PIT).

Stosownie do art. 30b ust. 1b Ustawy PIT dochodem z odpłatnego zbycia walut wirtualnych jest osiągnięta w roku podatkowym różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia walut wirtualnych a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 14-16. Dochodów tych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w ust. 1 oraz w art. 27 lub art. 30c (art. 30b ust. 5d ww. ustawy).

Uzyskane w roku podatkowym dochody z odpłatnego zbycia walut wirtualnych po zakończeniu tego roku podatkowego podatnik jest zobowiązany wykazać w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1. Ponadto podatnik zobowiązany jest do obliczenia należnego podatku dochodowego (art. 30b ust. 6 pkt 2).

Mając na uwadze powyższe przepisy, odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego, należy stwierdzić, że po Pana stronie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych powstanie dopiero w momencie sprzedaży kryptowalut. Przychód ten będzie stanowić przychód z kapitałów pieniężnych w myśl art. 17 ust. 1 pkt 11 Ustawy PIT. Przy czym na wcześniejszym etapie, tj. otrzymaniu nowych tokenów w ramach modelu Proof of Stake lub ich ewentualnej wymianie na inne waluty wirtualne po Pana stronie nie powstanie przychód dla celów podatkowych. W trakcie roku podatkowego nie będzie Pan zobowiązany wpłacać zaliczek na podatek dochodowy. Po zakończeniu roku podatkowego będzie on natomiast obowiązany w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy PIT, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia walut wirtualnych i obliczyć należny podatek dochodowy.

Przedstawione stanowisko Pana znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: "Dyrektor KIS"). Przykładowo w interpretacji podatkowej z dnia 14 kwietnia 2022 r., znak 0113-KDIPT2-1.4011.1269.2021.2.AP. organ podatkowy analizował stan faktyczny, w którym wnioskodawca tworzył własne tokeny w ramach tzw. Initial Coin Offering (ICO). Działalność ta polegała na samodzielnym tworzeniu i sprzedaniu walut wirtualnych. W ramach każdego procesu ICO, wnioskodawca emitował nowe tokeny - tj. wykorzystując program komputerowy (smart contract) tworzył nowe jednostki waluty wirtualnej, przygotowywał tzw. white-paper i informował w Internecie na dedykowanej stronie internetowej danego projektu o nowych tokenach. Tokeny te były tworzone za pomocą smart kontraktu w konkretnej sieci. Za operacje wykonywane na generowanych tokenach trzeba było zapłacić przy użyciu kryptowaluty. Wygenerowany token można było również zakupić oraz wymienić na inne tokeny w zdecentralizowanej giełdzie. Wnioskodawca powziął wątpliwość, w jakim momencie powinien rozpoznać przychód z opisanych transakcji. Dyrektor KIS stwierdził wówczas, że w opisanej sytuacji: "przychód z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej (kryptowaluty lub wyemitowanych przez Pana tokenów) powstaje w chwili wymiany waluty wirtualnej (kryptowaluty lub tokenów) na prawny środek płatniczy (walutę tradycyjną), towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną, natomiast wcześniejsze wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi (tokenami i kryptowalutami) są neutralne podatkowo".

Analogiczne stanowisko w zakresie tzw. "kopania kryptowalut" organ podatkowy przedstawił także m.in. w interpretacji indywidualnej z dnia 6 września 2021 r., znak 0113-KDIPT2-1.4011.539.2021.2.AP.

Pana zdaniem, mimo że powyższe interpretacje dotyczyły Inicial Coin Offering oraz tzw. kopania kryptowalut w ramach modelu Proof of Work, przedstawione w nich tezy pozostają aktualne także w zakresie planowanego przez niego stakingu w ramach modelu Delegated Proof of Stake. Innymi słowy, w opinii Pana, nie istnieją podstawy do odmiennego traktowania w zakresie konsekwencji podatkowych transakcji opartych na modelu Proof of Stake od tych opartych modelu Proof of Work. W związku z powyższym, wnosi Pan o uznanie jego stanowiska za prawidłowe.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest:

- nieprawidłowe w części dotyczącej momentu powstania przychodu;

- prawidłowe w pozostałej części.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 i pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odrębnymi źródłami przychodów są:

- pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy);

- kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c) (art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy:

Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej.

W myśl art. 17 ust. 1f ww. ustawy:

Przez odpłatne zbycie waluty wirtualnej rozumie się wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną.

Przepis art. 17 ust. 1g ww. ustawy stanowi, że:

Przepis ust. 1 pkt 11 stosuje się również do przychodów uzyskanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z wyjątkiem działalności, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zaliczanej do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Według art. 5a pkt 33a ww. ustawy:

Ilekroć w ustawie jest mowa o walucie wirtualnej - oznacza to walutę wirtualną w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Pojęcie "waluta wirtualna" zostało zdefiniowane w art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.):

Ilekroć w ustawie jest mowa o walucie wirtualnej - rozumie się przez to cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:

a)

prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,

b)

międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,

c)

pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,

d)

instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

e) wekslem lub czekiem - oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego.

W świetle przytoczonych przepisów przychody z obrotu walutami wirtualnymi stanowią przychód z kapitałów pieniężnych w myśl art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższą zasadę stosuje się również do przychodów uzyskanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z wyjątkiem działalności, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zaliczanej do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ww. art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu określa, że:

Instytucjami obowiązanymi są podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie:

a)

wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,

b)

wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi,

c)

pośrednictwa w wymianie, o której mowa w lit. a lub b,

d)

prowadzenia rachunków, o których mowa w ust. 2 pkt 17 lit.e.

W myśl art. 30b ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia walut wirtualnych podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Natomiast wymiana pomiędzy walutami wirtualnymi - niezależnie od miejsca dokonywania jest obojętna podatkowo.

Zgodnie z art. 30b ust. 1b ww. ustawy:

Dochodem z odpłatnego zbycia walut wirtualnych jest osiągnięta w roku podatkowym różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia walut wirtualnych a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 14-16.

Stosownie do art. 30b ust. 5d ww. ustawy:

Dochodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w ust. 1 oraz w art. 27 lub art. 30c.

Przepis art. 30b ust. 6 pkt 2 ww. ustawy stanowi, że:

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia walut wirtualnych i obliczyć należny podatek dochodowy.

W myśl art. 30b ust. 6a cyt. ustawy:

W zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, podatnik wykazuje koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 14-16, także wtedy, gdy w roku podatkowym nie uzyskał przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych.

W oparciu o wskazane wyżej przepisy przychody ze sprzedaży kryptowalut powinien Pan zaliczyć do źródła przychodów kapitały pieniężne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które podlegają opodatkowaniu według stawki 19% po zakończeniu roku podatkowego. Stanowisko Pana w tym zakresie jest prawidłowe.

Przechodząc do kwestii momentu powstania przychodu należy wskazać, że z opisu sprawy wynika, iż niezależnie od prowadzonej działalności gospodarczej, rozważa Pan dokonywanie transakcji na kryptowalutach polegających na tzw. stakingu. Waluty wirtualne (dalej także: "kryptowaluty" lub "tokeny") objęte treścią niniejszego wniosku spełniają definicję waluty wirtualnej określoną w art. 5a pkt 33a Ustawy PIT w zw. z art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Planowane przez Pana transakcje dotyczą kryptowalut opartych na tzw. Delegated Proof of Stake. Model ten, pozwala uzyskiwać waluty wirtualne poprzez dodawanie ich do tzw. blockchaina. W przypadku kryptowalut wykorzystujących model Proof of Stake blockchain jest tworzony przez tzw. walidatorów. Za każdym razem, gdy do łańcucha bloków dodawany jest blok powstają nowe tokeny, które trafiają do walidatora tego bloku. Ilość tokenów wytworzonych przez danego walidatora jest proporcjonalna do tokenów, które już posiada. W ramach Delegated Proof of Stake zamierza Pan delegować swoje kryptowaluty na wybranego walidatora, w celu zwiększenia ilości otrzymywanych przez niego tokenów oraz otrzymania części z nich. W efekcie postawione waluty wirtualne przez określony czas nie będą mogły być wykorzystywane przez Pana, chociaż fizycznie wciąż będzie w ich posiadaniu. W przypadku jeśli wybrany przez Pana walidator uzyska nowoutworzone tokeny, ich odpowiednia część będzie przysługiwać Panu.

Metoda proof-of-stake wiąże się z otrzymaniem dodatkowo pozyskanej kryptowaluty za blok w miejsce udostępnienia swojej kryptowaluty. Z opisu sprawy wynika, że w przypadku jeśli wybrany przez Pana walidator uzyska nowoutworzone tokeny, ich odpowiednia część będzie przysługiwać Panu. Wobec tego wartość dodatkowo pozyskanej kryptowaluty, (np. wg notowań na giełdzie kryptowalutowej) powinna zostać rozpoznana jako przychód w dniu jej uzyskania.

Powyższe oznacza, że w odniesieniu do przedstawionego opisu sytuacji, jako przychód powinno zostać rozpoznane otrzymanie przez Pana nowoutworzonych tokenów. Ustalenie przychodu powinno mieć miejsce na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem:

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W Pana przypadku już w momencie otrzymania nowoutworzonych tokenów powstanie po Pana stronie przychód w wysokości wartości otrzymanych kryptowalut. Wysokość tego przychodu powinna zostać ustalona na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania tj. według art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

1. Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

2. Przychodem z odpłatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomości lub praw majątkowych, a także innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, u każdej ze stron umowy przenoszącej własność jest wartość nieruchomości, rzeczy lub prawa zbywanego w drodze zamiany. Przepisy ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

3. Wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

4. Jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega od wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, organ podatkowy wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość ustalona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający.

Z uwagi na fakt, że na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, waluty wirtualne/kryptowaluty uznaje się za prawa majątkowe w momencie otrzymania nowoutworzonych tokenów powstanie po Pana stronie przychód z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem stanowisko Pana w zakresie momentu powstania przychodu należy uznać za nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Odnosząc się do przywołanych przez Pana interpretacji indywidualnych - zauważyć należy, że stanowią one rozstrzygnięcia w konkretnych sprawach, osadzonych w określonych stanach faktycznych oraz prawnych i tylko do nich się odnoszą, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa. W konsekwencji, nie mogą wpływać na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: sytuacja Pana musi być zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i musi się Pan zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...).

Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. Poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego.

Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl