0114-KDIP3-1.4011.891.2022.4.MS2

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 14 grudnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-1.4011.891.2022.4.MS2

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

22 września 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 22 września 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy obowiązków płatnika.

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 23 listopada 2022 r. (wpływ 23 listopada 2022 r.).

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

1) Zainteresowany będący stroną postępowania: X

2) Zainteresowany niebędący stroną postępowania: Y

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Zainteresowanym będącym stroną postępowania jest X. Spółka Akcyjna (dalej: "Spółka", "Spółka Przejmująca" albo "Wnioskodawca"). Akcjonariuszami Spółki Przejmującej są osoby fizyczne i osoby prawne (dalej: "Akcjonariusze"). Spółka jest spółką dominującą w ramach grupy kapitałowej prowadzącej działalność deweloperską (dalej: "Grupa").

Zainteresowanym niebędącym stroną postępowania jest Y. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Sp. z o.o. 1"). Wspólnikiem posiadającym całość udziałów Sp. z o.o. 1 jest Spółka Przejmująca.

Do Grupy należy także (...) Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa (dalej: "Spółka Komandytowa"). Komplementariuszem w Spółce Komandytowej jest Spółka Przejmująca. Natomiast komandytariuszem jest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o. 2). Te dwa podmioty są jedynymi wspólnikami Spółki Komandytowej. Wkłady wspólników do Spółki Komandytowej pozostają w następującej proporcji: udział komplementariusza wynosi 99,86%, natomiast udział komandytariusza 0,14%.

Kolejną spółką należącą do Grupy jest (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Sp. z o.o. 2"). Wspólnikiem posiadającym całość udziałów Sp. z o.o. 2 jest Sp. z o.o. 1.

Spółka Komandytowa, Sp. z o.o. 1 i Sp. z o.o. 2 będą także dalej określane wspólnie jako "Spółki Przejmowane".

Spółka oraz Spółki Przejmowane są podmiotami utworzonymi i zarejestrowanymi zgodnie z prawem polskim. Spółka i Spółki Przejmowane prowadzą działalność gospodarczą oraz posiadają siedzibę i zarząd w Polsce. Spółka i Spółki Przejmowane są polskimi rezydentami podatkowymi. Rok podatkowy zarówno Spółki, jak również Spółek Przejmowanych pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Poszczególne projekty deweloperskie realizowane są bezpośrednio przez Spółkę albo za pośrednictwem spółek celowych, do których należą Spółki Przejmowane. Sp. z o.o. 1 i Sp. z o.o. 2 nie realizują już obecnie żadnych zadań inwestycyjnych. Natomiast Spółka Komandytowa jest w posiadaniu nieruchomości w O, na której Grupa zamierza realizować inwestycję mieszkaniową. Z biznesowego punktu widzenia nie ma konieczności, by inwestycja ta realizowana była za pośrednictwem Spółki Komandytowej - możliwa jest jej bezpośrednia realizacja przez Spółkę albo zbycie inwestycji przez Spółkę. Spółka zatrudnia pełny personel niezbędny do realizacji lub sprzedaży inwestycji nieruchomościowej. W związku z dążeniem Grupy do uproszczenia struktury kapitałowej planowane jest połączenie Spółek Przejmowanych ze Spółką.

Spółka, Spółka Komandytowa, Sp. z o.o. 1 i Sp. z o.o. 2 dotychczas funkcjonowały jako samodzielne podmioty. Obecnie rozważane jest przeprowadzenie połączenia tych czterech podmiotów ("Planowane Połączenie") polegającego na przejęciu przez Spółkę trzech pozostałych spółek - Spółek Przejmowanych.

Planowane Połączenie zostanie przeprowadzone na podstawie następujących przepisów kodeksu spółek handlowych (k.s.h.): art. 491 § 1 i art. 492 § 1 pkt 1), art. 493-494 i art. 514 k.s.h.

Decyzja o przeprowadzeniu Planowanego Połączenia poprzedzona była analizą ekonomiczną konsekwencji uproszczenia struktury kapitałowej Grupy. Analiza doprowadziła do wniosku, że Planowane Połączenie ma mocne uzasadnienie ekonomiczne.

Z chwilą połączenia Spółka Przejmująca przejmie cały majątek Spółek Przejmowanych.

Zgodnie z art. 514 § 1 k.s.h., spółka przejmująca nie może objąć akcji własnych za udziały lub akcje, które posiada w spółce przejmowanej. Jak wskazano wyżej, Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Sp. z o.o. 1. Z kolei Sp. z o.o. 1 jest jedynym wspólnikiem Sp. z o.o. 2. Natomiast jedynymi wspólnikami Spółki Komandytowej są Spółka Przejmująca i Sp. z o.o. 2.

Podsumowując Spółka Przejmująca jest bezpośrednio lub pośrednio jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych.

A zatem, w związku z Planowanym Połączeniem, Spółka Przejmująca nie może objąć akcji własnych w zamian za udziały posiadane, bezpośrednio i pośrednio, w Spółkach Przejmowanych.

Podobnie żadna ze Spółek Przejmowanych nie może objąć akcji Spółki Przejmującej. W wyniku Planowanego Połączenia dojdzie do ustania bytu prawnego Spółek Przejmowanych. Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzania likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 493 § 1 k.s.h.

W związku z powyższym, połączenie zostanie przeprowadzone przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej.

W efekcie w planie połączenia nie będzie potrzeby wskazywania elementów związanych z przyznaniem wspólnikom Spółek Przejmowanych akcji Spółki Przejmującej.

Na dzień poprzedzający dzień Planowanego Połączenia bilans Spółki Komandytowej po stronie aktywów będzie zawierał następujące najistotniejsze pozycje (pominięto mniej istotne pozycje bilansu):

- Udzielone pożyczki, z których część stanowi inwestycje długoterminowe, a część inwestycje krótkoterminowe. Pożyczki udzielone są zarówno jednostkom powiązanym, jak też pozostałym jednostkom, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale. Wśród udzielonych przez Spółkę Komandytową pożyczek znajdują się również pożyczki udzielone Spółce.

- Nieruchomości w budowie wykazane jako inwestycje długoterminowe.

Na dzień poprzedzający dzień Planowanego Połączenia bilans Spółki Komandytowej po stronie zobowiązań będzie zawierał następujące najistotniejsze pozycje (pominięto mniej istotne pozycje bilansu): - Otrzymane pożyczki, stanowiące zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych. Wśród otrzymanych przez Spółkę Komandytową pożyczek znajdują się również pożyczki otrzymane od Spółki.

Na dzień poprzedzający dzień Planowanego Połączenia bilans Sp. z o.o. 1 w po stronie aktywów będzie zawierał następujące najistotniejsze pozycje (pominięto mniej istotne pozycje bilansu):

- Udziały w Sp. z o.o. 2, które stanowią inwestycje długoterminowe,

- Udzielone pożyczki na rzecz jednostek powiązanych stanowiące inwestycje długoterminowe.

Na dzień poprzedzający dzień Planowanego Połączenia bilans Sp. z o.o. 1 po stronie zobowiązań będzie zawierał następujące najistotniejsze pozycje (pominięto mniej istotne pozycje bilansu): - Otrzymane pożyczki, stanowiące zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych. Wśród otrzymanych przez Sp. z o.o. 1 pożyczek znajdują się również pożyczki otrzymane od Spółki.

Na dzień poprzedzający dzień Planowanego Połączenia bilans Sp. z o.o. 2 po stronie aktywów będzie zawierał następujące najistotniejsze pozycje (pominięto mniej istotne pozycje bilansu):

- Udziały w jednostkach powiązanych, które stanowią inwestycje długoterminowe. Sp. z o.o. 2 posiada udziały w innych spółkach celowych z grupy. W tej pozycji znajduje się także udział Sp. z o.o. 2 jako komandytariusza w Spółce Komandytowej,

- Udzielone pożyczki, z których część stanowi inwestycje długoterminowe, a część inwestycje krótkoterminowe. Pożyczki udzielone są zarówno jednostkom powiązanym, jak też pozostałym jednostkom, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale. Wśród udzielonych przez Sp. z o.o. 2 pożyczek znajdują się również pożyczki udzielone Spółce.

Na dzień poprzedzający dzień Planowanego Połączenia bilans Sp. z o.o. 2 po stronie zobowiązań będzie zawierał następujące najistotniejsze pozycje (pominięto mniej istotne pozycje bilansu):

- Otrzymane pożyczki, stanowiące zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych. Wśród otrzymanych przez Sp. z o.o. 2 pożyczek znajdują się również pożyczki otrzymane od Spółki.

- Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług. W tej pozycji znajdują się również zobowiązania wobec Spółki z tytułu świadczonych przez Spółkę na rzecz Sp. z o.o. 2. usług (m.in. usługi najmu, udzielenie gwarancji finansowej, refaktura kosztu ubezpieczenia OC).

Udzielone pożyczki są przez Spółki Przejmowane wykazywane w ich bilansach po stronie aktywów w wartości kapitału (odpowiadającej kwocie udzielonej pożyczki) oraz naliczonych odsetek. Kapitał udzielonej pożyczki nie był dla Spółek Przejmowanych kosztem podatkowym, natomiast naliczone (a niezapłacone odsetki) stanowią przychody księgowe, a nie stanowią przychodów podatkowych.

Podsumowując, kwoty udzielonych pożyczek (zarówno kapitał jak i odsetki) wykazane są w księgach Spółek Przejmowanych zgodnie z zasadami rachunkowości, natomiast pozycje te nie były związane z powstaniem przychodów ani kosztów podatkowych Spółek Przejmowanych.

Udzielone przez Spółki Przejmowane pożyczki zostaną w związku z Planowanym Połączeniem wykazane w księgach Spółki po stronie aktywów w tych samych wartościach (kapitał oraz odsetki), w jakich ujęte będą w księgach Spółek Przejmowanych. Odmienna sytuacja dotyczyć będzie Pożyczek udzielonych przez Spółki Przejmowane na rzecz Spółki, które w związku z Planowanym Połączeniem ulegną konfuzji, czyli wygasną. Pożyczki udzielone przez Spółki Przejmowane na rzecz Spółki nie będą więc podlegały wykazaniu w księgach Spółki (i dodatkowo skutkiem Planowanego Połączenia będzie wyksięgowanie przez Spółkę odpowiadających im zobowiązań z tytułu otrzymanych przez nią pożyczek).

Jeśli w przyszłości Spółka otrzyma spłatę pożyczek udzielonych przez Spółki Przejmowane, to spłata kapitału pożyczki będzie dla niej neutralna podatkowo, natomiast spłata odsetek wiązać się będzie z powstaniem przychodu (w kwocie spłaconych odsetek, czyli w tej samej wysokości, w jakiej analogiczny przychód musiałaby rozpoznać Spółka Przejmowana).

Otrzymane pożyczki są przez Spółki Przejmowane wykazywane w ich bilansach po stronie pasywów w wartości kapitału (odpowiadającej kwocie otrzymanej pożyczki) oraz naliczonych odsetek. Kapitał otrzymanej pożyczki nie był dla Spółek Przejmowanych przychodem podatkowym, natomiast naliczone (a niezapłacone odsetki) stanowią koszty księgowe, a nie stanowią kosztów podatkowych. Podsumowując, kwoty otrzymanych pożyczek (zarówno kapitał jak i odsetki) wykazywane są w księgach Spółek Przejmowanych zgodnie z zasadami rachunkowości, natomiast pozycje te nie były związane z powstaniem kosztów ani przychodów podatkowych Spółek Przejmowanych.

Otrzymane przez Spółki Przejmowane pożyczki zostaną w związku z Planowanym Połączeniem wykazane w księgach Spółki po stronie pasywów w tych samych wartościach (kapitał oraz odsetki), w jakich ujęte będą w księgach Spółek Przejmowanych. Odmienna sytuacja dotyczyć będzie Pożyczek otrzymanych przez Spółki Przejmowane od Spółki, które w związku z Planowanym Połączeniem ulegną konfuzji, czyli wygasną. Pożyczki otrzymane przez Spółki Przejmowane od Spółki nie będą więc podlegały wykazaniu w księgach Spółki (i dodatkowo skutkiem Planowanego Połączenia będzie wyksięgowanie przez Spółkę odpowiadających im aktywów z tytułu udzielonych przez nią pożyczek).

Jeśli w przyszłości Spółka dokona spłaty pożyczek otrzymanych przez Spółki Przejmowane, to spłata kapitału pożyczki będzie dla niej neutralna podatkowo, natomiast spłata odsetek wiązać się będzie z możliwością rozpoznania kosztu uzyskania przychodu (w kwocie spłaconych odsetek, czyli w tej samej wysokości, w jakiej analogiczny koszt mogłaby rozpoznać Spółka Przejmowana).

W bilansie Spółki Komandytowej po stronie aktywów wykazane są nieruchomości w budowie jako inwestycje długoterminowe. Na wartość inwestycji składają się poniesione w związku z tymi inwestycjami wydatki. Wydatki te nie są na bieżąco zaliczane do kosztów uzyskania przychodów Spółki Komandytowej, lecz stanowić będą takie koszty dopiero po zaniechaniu, zbyciu lub zakończeniu inwestycji. Nieruchomości w budowie zostaną wykazane w księgach Spółki w związku z Planowanym Połączeniem w takiej samej wartości, jaką będą mieć w księgach Spółki Komandytowej. Spółka w przyszłości rozpozna koszty podatkowe związane z realizowaną inwestycją (w szczególności w związku z osiągnięciem przychodu ze sprzedaży mieszkań po zakończeniu inwestycji, w związku z zaniechaniem inwestycji albo w związku ze zbyciem całości lub części nieruchomości przed zrealizowaniem inwestycji - na tę chwilę możliwe są różne scenariusze) w takiej samej kwocie, w jakiej mogłaby to zrobić Spółka Komandytowa (powiększonej o dalsze wydatki ponoszone na inwestycję przez Spółkę po Planowanym Połączeniu).

W księgach Sp. z o.o. 1 wykazane są po stronie aktywów udziały w Sp. z o.o. 2, a w księgach Sp. z o.o. 2 - udział tej spółki w Spółce Komandytowej. Aktywa te wskutek Planowanego Połączenia nie zostaną wykazane w bilansie Spółki, bowiem zarówno Sp. z o.o. 2, jak i Spółka Komandytowa w związku z Planowanym Połączeniem zakończą swój byt prawny, a tym samym udziały w tych Spółkach Przejmowanych przestaną istnieć. Podobnie w związku z Planowanym Połączeniem Spółka wyksięguje ze swoich aktywów udziały w Sp. z o.o. 1.

Natomiast w księgach Sp. z o.o. 2 wykazane są także inne udziały w spółkach celowych. Wartość tych udziałów nie stanowiła kosztu podatkowego Sp. z o.o. 2, rozpoznanie tego kosztu jest bowiem odroczone do momentu zbycia udziałów. W związku z Planowanym Połączeniem Spółka wykaże te udziały w swoich księgach po stronie aktywów w wartościach wynikających z ksiąg Sp. z o.o. 2. Jeśli w przyszłości Spółka dokona zbycia udziałów przejętych wraz z majątkiem Sp. z o.o. 2, rozpozna koszt podatkowy w kwocie takiej samej, do jakiej uprawniona była Sp. z o.o. 2.

W księgach Sp. z o.o. 2 wykazane są zobowiązania wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw towarów i usług. Sp. z o.o. 2 wykazuje te zobowiązania w wartości nominalnej w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania te zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Sp. z o.o. 2 na zasadzie memoriałowej (art. 15 ust. 4d Ustawy CIT). W związku z Planowanym Połączenia wskazane zobowiązania co do zasady zostaną wykazane w księgach Spółki w wartościach wynikających z ksiąg Sp. z o.o. 2. Inna sytuacja dotyczyć będzie jednak zobowiązań z tytułu usług świadczonych przez Spółkę na rzecz Sp. z o.o. 2. Zobowiązania te w związku z ich przejściem na Spółkę, która jest jednocześnie wierzycielem z tego tytułu ulegną konfuzji, tj. wygasną. W efekcie Spółka nie ujmie tych zobowiązań w swoich księgach (a dodatkowo wyksięguje odpowiadające im wierzytelności wobec Spółki Komandytowej).

Podsumowując powyższe uwagi, Spółka przejmie otrzymane w wyniku Planowanego Połączenia składniki bilansowe majątku Spółek Przejmowanych w swoich księgach rachunkowych w wartościach wynikających z ksiąg Spółek Przejmowanych (z wyłączeniami właściwymi dla metody łączenia udziałów). Ponadto będzie kontynuowała rozpoznanie wysokości oraz zasady rozpoznawania przychodów i kosztów podatkowych zapoczątkowane w księgach Spółek Przejmowanych z uwzględnieniem zasad sukcesji prawno-podatkowej wskazanych w art. 93 Ordynacji podatkowej. Spółka nie dokona w odniesieniu do żadnej z zaprezentowanych powyżej pozycji bilansu Spółek Przejmowanych przeszacowania wartości takich pozycji do wartości rynkowej lub do jakiejkolwiek wartości wyższej niż wartość wynikająca z ksiąg podatkowych Spółek Przejmowanych.

W związku z przejęciem przez Spółkę Przejmującą następujących pozycji aktywów i pasywów Spółek Przejmowanych:

- Pożyczki udzielone przez Spółki Przejmowane na rzecz Spółki,

- Pożyczki udzielone przez Spółkę na rzecz Spółek Przejmowanych,

- Zobowiązania Sp. z o.o. 2 wobec Spółki z tytułu świadczenia przez Spółkę usług

- dojdzie do wygaśnięcia tych należności i zobowiązań w drodze konfuzji (dalej: "Kontuzja"). Spółka z momentem Planowanego Połączenia stanie się bowiem jednocześnie dłużnikiem i wierzycielem z tytułu tych należności.

Otrzymane przez Spółkę w wyniku Planowanego Połączenia składniki majątku Spółek Przejmowanych zostaną przypisane do działalności Spółki prowadzonej na terytorium Rzeczpospolitej.

Jak wskazano powyżej, celem Planowanego Połączenia jest przede wszystkim konsolidacja działalności. Planowane Połączenie nastąpi z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych w rozumieniu art. 12 ust. 14 Ustawy CIT. Głównym bądź jednym z głównych celów Planowanego Połączenia nie jest i nie będzie uniknięcie opodatkowania lub uchylenie się od opodatkowania. Należy wskazać, że celem Planowanego Połączenia nie jest jakakolwiek forma optymalizacji podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, a sposób działania nie będzie sztuczny.

Spółka jednocześnie zwraca uwagę, iż kwestia prawidłowości uzasadnienia ekonomicznego Planowanego Połączenia nie jest przedmiotem zapytania w ramach niniejszego wniosku i należy przyjąć jako element zdarzenia przyszłego, że uzasadnienie to istnieje i w sprawie nie zachodzą przesłanki do zastosowania klauzul antyabuzywnych.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego

Ustalona na dzień poprzedzający dzień łączenia wartość rynkowa majątku podmiotów przejmowanych (Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa, "Sp. z o.o. 2 oraz Sp. z o.o. 1) otrzymanego przez Spółkę Przejmującą (Wnioskodawcę) może przewyższać wartość przyjętą dla celów podatkowych składników tego majątku (nie wyższą od wartości rynkowej tych składników). Mając na uwadze, że dzień łączenia nastąpi w przyszłości i jego ustalenie nie pozostaje tylko w gestii Wnioskodawcy, lecz wpływają na niego także procedury przewidziane w kodeksie spółek handlowych i szybkość działania sądu rejestrowego, Wnioskodawca jest w stanie obecnie jedynie prognozować wartość rynkową (jak również wartość przyjętą dla celów podatkowych) majątku podmiotów przejmowanych, jednak nie jest w stanie jej definitywnie ustalić.

Odpowiadając na pytanie czy Spółka Przejmująca będzie spełniać warunki określone w art. 12 ust. 4 pkt 3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. czy wartość składników majątkowych przyjętych przez Spółkę Przejmującą dla celów podatkowych będzie wynikać z ksiąg podatkowych podmiotów przejmowanych oraz czy Spółka Przejmująca przypisze te składniki majątku do działalności prowadzonej na terytorium RP Wnioskodawca zaznaczył, że w opisanie zdarzenia przyszłego wskazał, iż: "Podsumowując powyższe uwagi, Spółka przejmie otrzymane w wyniku Planowanego Połączenia składniki bilansowe majątku Spółek Przejmowanych w swoich księgach rachunkowych w wartościach wynikających z ksiąg Spółek Przejmowanych (z wyłączeniami właściwymi dla metody łączenia udziałów). Ponadto będzie kontynuowała rozpoznanie wysokości oraz zasady rozpoznawania przychodów i kosztów podatkowych zapoczątkowane w księgach Spółek Przejmowanych z uwzględnieniem zasad sukcesji prawno-podatkowej wskazanych w art. 93 Ordynacji podatkowej. Spółka nie dokona w odniesieniu do żadnej z zaprezentowanych powyżej pozycji bilansu Spółek Przejmowanych przeszacowania wartości takich pozycji do wartości rynkowej lub do jakiejkolwiek wartości wyższej niż wartość wynikająca z ksiąg podatkowych Spółek Przejmowanych.

W związku z przejęciem przez Spółkę Przejmującą następujących pozycji aktywów i pasywów Spółek Przejmowanych:

1) Pożyczki udzielone przez Spółki Przejmowane na rzecz Spółki,

2) Pożyczki udzielone przez Spółkę na rzecz Spółek Przejmowanych,

3) Zobowiązania Sp. z o.o. 2 wobec Spółki z tytułu świadczenia przez Spółkę usług - dojdzie do wygaśnięcia tych należności i zobowiązań w drodze konfuzji (dalej: "Konfuzja"). Spółka z momentem Planowanego Połączenia stanie się bowiem jednocześnie dłużnikiem i wierzycielem z tytułu tych należności.

Otrzymane przez Spółkę w wyniku Planowanego Połączenia składniki majątku Spółek Przejmowanych zostaną przypisane do działalności Spółki prowadzonej na terytorium Rzeczpospolitej."

Uzupełniając powyższy opis na wezwanie Organu Wnioskodawca wskazuje, że: w konsekwencji wartość składników majątkowych przyjętych przez Spółkę Przejmującą dla celów podatkowych będzie wynikać z ksiąg podatkowych podmiotów przejmowanych oraz Spółka Przejmująca przypisze te składniki majątku do działalności prowadzonej na terytorium RP.

Ponadto ustalona, w części odpowiadającej udziałowi Spółki Przejmującej w kapitale zakładowym spółek przejmowanych, na dzień poprzedzający dzień łączenia, wartość rynkowa majątku podmiotów przejmowanych otrzymanego przez Spółkę Przejmującą, przewyższać może cenę nabycia (objęcia) udziałów Spółki Przejmującej w podmiotach przejmowanych.

W związku z połączeniem podmiotów wspólnicy nie otrzymają dopłat w gotówce.

Pytania

1. Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego wskutek Planowanego Połączenia w związku z przejęciem przez Spółkę Przejmującą Spółki z o.o. 1, które to połączenie zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych oraz jego głównym ani jednym z głównych celów nie będzie uniknięcie ani uchylenie się od opodatkowania, po stronie Spółki albo Spółki z o.o. 1 powstanie jakikolwiek przychód na gruncie przepisów Ustawy CIT, w szczególności na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 8c, art. 12 ust. 1 pkt 8d lub art. 12 ust. 1 pkt 8f, art. 12 ust. 1 pkt 8ba Ustawy CIT lub też art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m bądź art. 7b ust. 1 pkt 1a Ustawy CIT?

2. Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego w związku z Kontuzją wzajemnych zobowiązań i należności pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką z o.o. 1, do której dojdzie wskutek Planowanego Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką z o.o. 1 po stronie Spółki lub Spółki z o.o. 1 powstanie jakikolwiek przychód na gruncie przepisów Ustawy CIT, w szczególności na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy CIT?

3. Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z Planowanym Połączeniem Spółki Przejmującej ze Spółką z o.o. 1, które to połączenie zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych oraz jego głównym ani jednym z głównych celów nie będzie uniknięcie ani uchylenie się od opodatkowania, na Spółce będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy CIT lub art. 41 Ustawy PIT, w szczególności w zw. z art. 22 ust. 1, art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m oraz art. 12 ust. 1 pkt 8ba Ustawy CIT (w odniesieniu do Akcjonariuszy będących osobami prawnymi) albo art. 24 ust. 5 pkt 6 i pkt 7a w zw. z art. 24 ust. 8 (w odniesieniu do Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi)?

4. Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z Planowanym Połączeniem Spółki Przejmującej ze Spółką z o.o. 1, które to połączenie zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych oraz jego głównym ani jednym z głównych celów nie będzie uniknięcie ani uchylenie się od opodatkowania, na Spółce z o.o. 1 będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy CIT w szczególności w zw. z art. 22 ust. 1, art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m oraz art. 12 ust. 1 pkt 8ba Ustawy CIT?

Niniejsza interpretacja stanowi udzielenie odpowiedzi na pytanie nr 3 w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w zakresie pytań nr 1, nr 2, i nr 4 dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych oraz pytania nr 3 w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Państwa stanowisko w sprawie

Ad. 3

W okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z Planowanym Połączeniem Spółki Przejmującej ze Spółką z o.o. 1, które to połączenie zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych oraz jego głównym ani jednym z głównych celów nie będzie uniknięcie ani uchylenie się od opodatkowania, na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy CIT ani art. 41 Ustawy PIT, w szczególności w zw. z art. 22 ust. 1, art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m oraz art. 12 ust. 1 pkt 8ba Ustawy CIT (w odniesieniu do Akcjonariuszy będących osobami prawnymi) ani art. 24 ust. 5 pkt 6 i pkt 7a w zw. z art. 24 ust. 8 (w odniesieniu do Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi).

UZASADNIENIE

Zdaniem Spółki, w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z Planowanym Połączeniem Spółki ze Spółką z o.o. 1 na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy CIT ani art. 41 Ustawy PIT.

W odniesieniu do Akcjonariuszy będących osobami prawnymi, należy wskazać, że na mocy przytaczanego już art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m Ustawy CIT, za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody z udziału w zyskach osób prawnych, stanowiące przychody faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów, w tym przychody wspólnika spółki łączonej lub dzielonej.

W myśl art. 22 ust. 1 Ustawy CIT, podatek dochodowy od określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu (dochodu).

Stosownie do treści art. 26 ust. 1 Ustawy CIT, osoby prawne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych art. 22 ust. 1 Ustawy CIT, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d i 2e, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.

Obowiązki płatnika w przypadku dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mają więc charakter wtórny w stosunku do powstania obowiązku podatkowego po stronie podatnika, tzn. aby powstał obowiązek płatnika do pobrania podatku i jego wpłaty na rachunek właściwego urzędu skarbowego najpierw musi powstać obowiązek podatkowy podatnika. Dlatego, dla ustalenia czy Spółka będzie płatnikiem z tytułu dochodów z udziału w zyskach osób prawnych kluczowy jest fakt, czy po stronie Akcjonariuszy powstanie dochód w związku z Planowanym Połączeniem Spółki Przejmującej ze Spółką z o.o. 1.

Jak już wskazano powyżej, w ocenie Spółki art. 7b Ustawy CIT nie będzie stanowił samodzielnej podstawy dla rozpoznania przychodu przez Akcjonariuszy Spółki. Należy natomiast rozważyć czy zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 1 pkt 8ba Ustawy CIT, gdyż jest to jedyny przepis Ustawy CIT przewidujący możliwość powstania przychodu po stronie wspólników spółek zaangażowanych w Planowane Połączenie.

Zgodnie z tym przepisem przychód może powstać jedynie po stronie wspólnika spółki przejmowanej nie zaś wspólnika spółki przejmującej. Przychodem jest bowiem ustalona na dzień poprzedzający dzień łączenia lub podziału wartość emisyjna udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej przydzielonych wspólnikowi spółki przejmowanej.

Powyższe oznacza, że z tytułu Planowanego Połączenia nie powstanie przychód dla Akcjonariuszy Spółki będących podatnikami CIT.

Obowiązki płatnika podatku PIT wynikają natomiast z art. 41 ust. 1 w zw. ust. 4 i art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy PIT. Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy PIT płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1-11 oraz 11b-13, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5, 10, 12 i 21. Art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy PIT wskazuje, ze od dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy: z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych.

Jednakże, również dla Akcjonariuszy będących podatnikami PIT, w związku z Planowanym Połączeniem przychód w ogóle nie powstanie.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 6 Ustawy PIT dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także w przypadku połączenia lub podziału podmiotów - dopłaty w gotówce otrzymane przez wspólników podmiotu przejmowanego, podmiotów łączonych lub dzielonych. Przepis ten nie znajdzie zastosowania w niniejszej sprawie, bowiem w ramach Planowanego Połączenia nie będą realizowane dopłaty.

Zgodnie art. 24 ust. 5 pkt 7a Ustawy PIT z kolei dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także w przypadku połączenia spółek lub spółek niebędących osobami prawnymi albo podziału spółek w innych przypadkach niż określone w pkt 7 - ustalona na dzień poprzedzający dzień połączenia lub podziału nadwyżka wartości emisyjnej udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, przydzielonych wspólnikowi spółki przejmowanej lub dzielonej, nad wydatkami na nabycie lub objęcie odpowiednio udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38 albo udziałów w spółce niebędącej osobą prawną.

Zgodnie zaś z art. 24 ust. 8 Ustawy PIT w przypadku połączenia spółek lub podziału spółek, o którym mowa w ust. 5 pkt 7a, z zastrzeżeniem ust. 8da i 8db, dochód (przychód) wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia lub podziału spółek.

Przepisy powyższe przewidują potencjalne powstanie przychodu wyłącznie dla wspólników spółki przejmowanej, a nie spółki przejmującej. Nie mając więc zastosowania do Akcjonariuszy Spółki będących podatnikami PIT.

Podsumowując, w Ustawie CIT i Ustawie PIT brak przepisów, które przewidywałyby możliwość powstania przychodu z Planowanego Połączenia dla Akcjonariuszy Spółki, a więc Spółka Przejmująca w związku z Planowanym Połączeniem Spółki ze Spółką z o.o. 1 nie będzie pełnić funkcji płatnika podatku CIT lub PIT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które Państwo przedstawili we wniosku wspólnym w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 § 2 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.):

Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna i spółka akcyjna.

W świetle art. 491 § 1 ww. ustawy:

Spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną.

W myśl natomiast art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu:

Połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca przyznaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

Kwestię sukcesji praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów łączonych reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

I tak, stosownie do treści art. 93 § 1 Ordynacji podatkowej:

Osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

1)

osób prawnych,

2)

osobowych spółek handlowych,

3) osobowych i kapitałowych spółek handlowych - wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

Jak wynika z kolei z art. 93 § 2 ww. ustawy:

Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie:

1)

innej osoby prawnej (osób prawnych);

2)

osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle art. 10 ust. 1 pkt 7 powołanej ustawy:

Źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy:

Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 6 i 7a ustawy:

Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także:

6) w przypadku połączenia lub podziału podmiotów - dopłaty w gotówce otrzymane przez wspólników podmiotu przejmowanego, podmiotów łączonych lub dzielonych;

7a) w przypadku połączenia spółek lub spółek niebędących osobami prawnymi albo podziału spółek w innych przypadkach niż określone w pkt 7 - ustalona na dzień poprzedzający dzień połączenia lub podziału nadwyżka wartości emisyjnej udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, przydzielonych wspólnikowi spółki przejmowanej lub dzielonej, nad wydatkami na nabycie lub objęcie odpowiednio udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38 albo udziałów w spółce niebędącej osobą prawną (...).

Stosownie do treści art. 24 ust. 8 ww. ustawy:

W przypadku połączenia spółek lub podziału spółek, o którym mowa w ust. 5 pkt 7a, z zastrzeżeniem ust. 8da i 8db, dochód (przychód) wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia lub podziału spółek; przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej wspólnik ustala koszt uzyskania przychodów na podstawie:

1)

art. 22 ust. 1f - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny;

2)

art. 23 ust. 1 pkt 38 - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny;

3)

wysokości wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) spółki dzielonej, ustalonych zgodnie z pkt 1 lub 2, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego wspólnika wartość wydzielanej części majątku spółki dzielonej do wartości majątku spółki dzielonej bezpośrednio przed podziałem; pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółek podzielonych przez wydzielenie.

Jak stanowi art. 24 ust. 8da cytowanej ustawy:

Przepis ust. 8 ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy:

1)

spółka przejmująca majątek i spółka, której majątek jest przejmowany, są podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;

2)

spółka przejmująca majątek jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a spółka, której majątek jest przejmowany, podlega opodatkowaniu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;

3)

spółka przejmująca majątek jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegającym opodatkowaniu w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, a spółka, której majątek jest przejmowany, jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W myśl art. 24 ust. 8db powołanej ustawy:

Przepisu ust. 8 nie stosuje się, jeżeli:

1)

udziały (akcje) wspólnika w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte lub objęte w wyniku wymiany udziałów albo przydzielone w wyniku innego łączenia lub podziału podmiotów lub

2)

przyjęta przez tego wspólnika dla celów podatkowych wartość udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną jest wyższa niż wartość udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej, jaka byłaby przyjęta przez tego wspólnika dla celów podatkowych, gdyby nie doszło do łączenia lub podziału.

Dochody z tytułu dopłat podlegają - na moment ich otrzymania - opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W odniesieniu do kategorii dochodów wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca przewidział natomiast przesunięcie momentu ich opodatkowania, o ile spełnione są szczególne warunki określone w ustawie (art. 24 ust. 8da w zw. z art. 24 ust. 8 ww. ustawy). Jednocześnie ustawodawca - w art. 24 ust. 8db ww. ustawy - wskazał okoliczności, które wyłączają stosowanie art. 24 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ich zaistnienie powoduje, że dochód z art. 24 ust. 5 pkt 7a ww. ustawy podlega opodatkowaniu na moment połączenia.

Z kolei, w myśl art. 41 ust. 1 ww. ustawy:

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1-11 oraz 11b-12, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5, 10, 12 i 21 (art. 41 ust. 4 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ww. ustawy:

Płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

W przedmiotowej sprawie Państwa wątpliwości sprowadzają się m.in. do określenia, czy w związku z planowanym połączeniem Spółki Przejmującej ze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na Spółce Przejmującej będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności w związku z art. 24 ust. 5 pkt 6 i pkt 7a w zw. z art. 24 ust. 8 tej ustawy.

Jak Państwo wskazaliście w opisie sprawy, w ramach połączenia spółek wspólnicy nie otrzymają dopłat w gotówce. Tym samym, po stronie wspólników będących osobami fizycznymi, nie powstanie w związku z planowanym połączeniem dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ww. przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidują ewentualne powstanie przychodu wyłącznie dla wspólników spółki przejmowanej, a nie spółki przejmującej. Z przedstawionego przez Państwa opisu sprawy wynika, że osoby fizyczne są akcjonariuszami wyłącznie w Spółce Przejmującej. Nie są natomiast wspólnikami w Spółce z o.o. Zatem przepisy art. art. 24 ust. 5 pkt 7a w zw. z art. 24 ust. 8 ww. ustawy nie mają zastosowania do akcjonariuszy Spółki Przejmującej będących podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych.

Reasumując, na podstawie opisu zdarzenia przyszłego oraz przedstawionych przepisów prawa, wskazać należy, że w związku z Planowanym Połączeniem, w związku z przejęciem przez Spółkę Przejmującą Spółki z o.o., które to połączenie zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych oraz jego głównym, ani jednym z głównych celów nie będzie uniknięcie, ani uchylenie się od opodatkowania, na Państwu, jako na Spółce Przejmującej nie będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności w zw. z art. 24 ust. 5 pkt 6 i pkt 7a w zw. z art. 24 ust. 8 (w odniesieniu do Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi).

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Niniejsza interpretacja dotyczy rozstrzygnięcia w zakresie pytania nr 3, tj. w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w zakresie pytań nr 1, nr 2, i nr 4 dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych oraz pytania nr 3 w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Zauważyć należy, że zbadanie przesłanek i celów dokonywanego połączenia spółek jest w pełni możliwe dopiero w ramach ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego. Tym samym stwierdzenie, że przedstawione przez Wnioskodawcę w opisie zdarzenia przyszłego połączenie, zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego głównym bądź jednym z głównych celów nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, nie może podlegać ocenie organu, w trybie i na zasadach przewidzianych dla instytucji interpretacji indywidualnej. Z tego też względu powyższą informację przyjęto jako niepodlegający weryfikacji przez organ interpretacyjny element opisu zdarzenia przyszłego. Niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie ustalony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Odnosząc się do powołanych we wniosku interpretacji indywidualnych stwierdzić należy, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach innych podmiotów i nie wiążą Organu w sprawie będącej przedmiotem wniosku.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanych. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy oraz własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Z funkcji ochronnej będą mogli skorzystać Ci z Państwa, którzy zastosują się do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację przez Zainteresowanego, który jest stroną postępowania

(Zainteresowany będący stroną postępowania - art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej) ma prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl